MONETARİST YAKLAŞIM (Parasalcı Yaklaşım)

1970’li yıllarda özellikle ABD’de Milton Friedman’ın önderliğinde ortaya çıkan Monetarist Yaklaşım, Keynesyen kuramı şiddetle eleştirmiş, onun yerine serbest piyasa ekonomisinin işleyişine dayalı, para arzına önem vermiştir.

 • Ekonomik istikrarsızlıkların temel nedeni uygulanan yanlış para politikalarıdır.
 • Para talebi kısa dönemde faize kısmen duyarlı iken uzun dönemde duyarlı değildir. Yani para kısa dönemde yanlı iken uzun dönemde yansızdır. Bu nedenle LM eğrisi kısa dönemde pozitif eğimli, uzun dönemde dik olur.
 • Para arzındaki artış (parasal genişleme) kısa dönemde üretimi etkileyerek milli gelir düzeyinde geçici bir artışa neden olur. Uzun dönemde ise gerçek üretimi değil fiyatlar genel düzeyini etkiler.
 • Uyumcu beklentiler kuramını geliştirmiştir. Bu çerçevede AS eğrisi “işçi yanılma” modeline göre kısa dönemde pozitif eğimli olurken uyumcu beklentilerin devreye girmesi ile uzun dönemde dikleşir.
 • Durgunluğun parasal daralma sonucu, enflasyonun ise parasal genişleme sonucu meydana geldiğini savunurlar
 • Tüketim sürekli gelirin bir fonksiyonudur. Sürekli gelir, Uzun dönemde gelecekteki gelir tahminleri olarak ifade edilen kavramadır
 • Para politikası, işsizlik oranını doğal işsizlik oranı altına indiremez. Doğal İşsizlik Oranı, emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olduğu, sonuçta fiyat düzeyinin de sabit kalabildiği koşuldaki işsizlik oranıdır. Philips eğrisi, kısa dönemde geçerli iken uzun dönemde geçersizdir.
 • Para aldanması görüşü Monetaristlere aittir. Para aldanması, Ücretlerin yavaş ayarlanması sonucu işçilerin fiyat artışlarını tam algılayamaması veya yavaş algılamasıdır.
 • Monetaristler, Dışlama Etkisi görüşünü benimserler. Dışlama etkisi (Crowding-out effect): Genişletici maliye politikası uygulanması sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumudur.
 • Monetarist yaklaşımın politika önerisi: “Sabit Parasal Artış Oranı”dır. (iyi bir para politikası=sabit para arzı artışı). Sabit Para arzı artış oranını belirleyen faktör ise Büyüme Oranıdır.
 • Üretim artışına koşut olarak para arzı devamlı olarak belirli bir oranda artırılabileceği gibi, işsizlikle mücadele açısından hassas ayar mekanizması olarak da kullanılabilir.
Reklam (#YSR)