İslam ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin ve süreçlerin İslami ilke ve öğretilerden nasıl etkilendiğini inceleyen bir ekonomi dalıdır. İslam, adalet, eşitlik, işbirliği ve ılımlılık gibi bireysel ve sosyal ekonomik davranışlara rehberlik eden bir dizi ahlaki norm ve değere sahiptir. İslam ekonomisi, maddi ve manevi refah arasında bir denge kurmayı, insan refahını ve sosyal adaleti teşvik etmeyi amaçlar.

İslam ekonomisi iki ana kaynağa dayanmaktadır: Allah’ın indirdiği söz olan Kur’an ve Hz. Muhammed’in (sav) örneği ve uygulaması olan Sünnet. Bu kaynaklar, faiz yasağı (riba), kumar (maysir), belirsizlik (gharar) ve sömürü (zulm) ve sadaka ödeme (zekat), sadaka verme (sadaka) ve sözleşmeleri yerine getirme (akd) gibi ekonomik davranışlar için genel çerçeve ve yönergeler sağlar.. İslam ekonomisi ayrıca, çeşitli ekonomik işlem ve sözleşmelerin kural ve düzenlemeleriyle ilgilenen zengin islam hukuku mirasından (fıkıh) yararlanır.[1]

İslam ekonomisi sadece ekonomik faaliyetlerin yasal yönleriyle değil, aynı zamanda etik, sosyal ve çevresel etkileriyle de ilgilidir. İslam ekonomisi, yalnızca maddi gelişmeyi değil, aynı zamanda ahlaki, entelektüel ve ruhsal gelişmeyi de kapsayan bütüncül bir insani gelişme görüşünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İslam ekonomisi, ekonomik karar almada insan gücünün ve özgür iradenin rolünün yanı sıra bireylerin Tanrı nezdindeki hesap verebilirliğini ve sorumluluğunu da kabul eder.[2]

İslam ekonomisi, herkesi etkileyen ekonomik konulara alternatif bir bakış açısı sunduğu için hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için geçerlidir. İslam ekonomisi, geleneksel ekonominin sınırsız istek, rasyonel kişisel çıkar, kar maksimizasyonu ve verimlilik gibi bazı varsayım ve değerlerine meydan okuyor. İslam ekonomisi, insan onuru, sosyal dayanışma, dağıtıcı adalet ve çevresel sürdürülebilirlik gibi ekonomik başarı için farklı bir dizi hedef ve kriter önermektedir.[3]

İslam ekonomisi yekpare veya durağan bir disiplin değil, değişen zaman ve bağlamlarla gelişen dinamik ve çeşitli bir araştırma alanıdır. İslam ekonomisi, İslam’ın temel ilkelerine aykırı olmadıkları sürece diğer düşünce ve disiplin okullarıyla diyalogu ve etkileşimi memnuniyetle karşılar. İslam ekonomisi aynı zamanda çağdaş ekonomik sorunlara ve zorluklara çözüm bulmada yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder.[4]

KAYNAKÇA:

[1] https://www.islamreligion.com/articles/277/economic-system-of-islam-part-1/ for an introduction to the sources of Islamic economics.

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_economics for an overview of Islamic economics.

[3] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118989630 for a comprehensive textbook on Islamic economics.

[4]https://dergipark.org.tr/en/pub/jie for a journal that publishes research on Islamic economics.

Reklam (#YSR)