NİHİLİZM

Nihilizm, felsefi olarak hayata [1] [2] ya da bilgi, varoluş ve yaşamın anlamı gibi temel kavramlara karşı bir ifade reddidir. [3] [4] Farklı nihilist pozisyonlar çeşitli şekillerde insani değerlere sahip olmakla beraber düşüncenin temelsizliği, hayat anlamsızlığı, bilginin imkansızlığı veya bazı varlıkların var olmadığı temel yapısını oluşturmaktadır. [5] [6]

Nihilizm çalışması, onu yalnızca çeşitli ayrı felsefelere [7] uygulanan bir etiket olarak veya nominalizm, şüphecilik ve felsefi kötümserlikten ve muhtemelen Hıristiyanlığın kendisinden kaynaklanan ayrı bir tarihsel kavram olarak görebilir. [8] Fikrin çağdaş bir şekilde anlaşılması, büyük ölçüde Nietzsche’nin iki temel kavramın ortaya çıktığı ‘nihilist krizinden’ kaynaklanır ve daha yüksek değerlerin yok edilmesi ve yaşamın onaylanmasına muhalefet eder. [9][5] Bununla birlikte, önceki nihilizm biçimleri, sosyal, ahlaki, politik ve estetik düşüncenin belirli hegemonlarını reddetmekte daha seçici olabilir. [10] Avrupa’nın ötesinde, Budist yazıların unsurları nihilist düşüncenin en eski söylemleri ve eleştirileri arasında tanımlanmıştır.

Terim bazen anomi ile bağlantılı olarak, insan ilkelerinin ve sosyal kurumların varoluşunun veya keyfiliğinin algılanan anlamsızlığındaki genel umutsuzluk ruh halini açıklamak için kullanılır. Nihilizm, aynı zamanda, belli tarihsel dönemlerde göze çarpan ya da onları oluşturan bir unsur olarak da tanımlanmıştır. Örneğin, [11] Jean Baudrillard [12][13] ve diğerleri postmoderniteyi nihilist bir çağ [14] veya düşünce tarzı olarak nitelendirdiler. [15] Benzer şekilde, bazı ilahiyatçılar ve dini figürler postmodernitenin [16] ve modernitenin birçok yönü [17], dini ilkelerin olumsuzlanmasıyla nihilizmi temsil eder. Bununla birlikte Nihilizm, hem dini hem de dinsiz bakış açılarına geniş çapta atfedilmiştir. [18]

Popüler kullanımda, terim genellikle yaşamın kendine özgü bir değeri, anlamı veya amacı olmadığı varoluşsal nihilizm biçimlerine atıfta bulunur. [19] Nihilizmdeki diğer öne çıkan pozisyonlar arasında, tüm normatif ve etik görüşlerin reddedilmesi (Ahlaki nihilizm), tüm sosyal ve politik kurumların reddedilmesi (Siyasi nihilizm), hiçbir bilginin var olamayacağı veya var olmadığı duruşu (Epistemolojik nihilizm) ve soyut olmayan nesnelerin var olmadığını iddia eden bir dizi metafizik konum (Metafizik nihilizm), kompozit nesnelerin var olmadığı (Mereolojik nihilizm) veya hatta hayatın kendisinin var olmadığıdır.

Nihilist , Paul Merwart

ETİMOLOJİ, TERMİNOLOJİ VE TANIM  

Etimolojik kökeni olarak “nihilizm”, Latince “Nihil” kök kelimesinden türeyen birçok kelime ile beslenir ki bunlar arsında ‘hiçbir şey’ anlamı taşıyan  “annihilate”[5] ve “Hiçlik” anlamı taşıyan “nihility”‘ anlamları en dikkat çekenidir.[20]  Nihilizm terimi 18. yüzyılda Avrupa’da çeşitli yerlerde ortaya çıkan [7] özellikle de Alman formu Nihilismus olarak kullanıldı.  [21] Ortaçağda Hristiyanlık dışı sapkınlığı ifade etmek içinde benzer kelimeler kullanıldı. [22] Kavramın modern anlamıyla ilk olarak, sırasıyla 20. yüzyıldan önce nihilizm üzerine iki ana söylem akımını temsil eden Rus ve Alman felsefesi içinde şekillendi. [21] Terim genel ifade anlamına büyük olasılıkla Almanca Nihilismus, Geç Latince nihilismus veya Fransızca nihilizminden girdi. [23]

Terimin kullanımının erken örnekleri Alman yayınlarında bulunur. 1733’te Alman yazar Friedrich Lebrecht Goetz, onu “noizm” ile birlikte edebi bir terim olarak kullandı (Almanca: Neinismus). [24] Fransız Devrimi’ni çevreleyen dönemde, bu terim aynı zamanda modernitenin belirli değer-yıkıcı eğilimleri, yani Hıristiyanlığın ve genel olarak Avrupa geleneğinin yadsınması için bir aşağılayıcığı ifade eden bir kavramdı. [7]

Nihilizm felsefi incelemeye ilk olarak Kantçı ve Kant sonrası çevreleyen bir söylem içinde girdi. Özellikle İsviçre yazılarında görünen felsefeleri, 1787 yılında Jacob Hermann Obereit esotericist ve Alman filozof Friedrich Heinrich Jacobi 1799’da yılında [25] gibi erken örneklerine ek olarak 1824 yılında Alman gazeteci Joseph von Görres söz konusu mevcut sosyal ve politik kurumların olumsuzlanması olarak tanımladı. [26] 

Rusça “nigilizm” (Rusça: нигилизм 1829), ilk yayın Nikolay Nadezhdin tarafından kullanıldı. Rus gazeteciliğinde kelime zamanla önemli sosyal çağrışımlara sahip olmaya devam etti.[27]

Jacobi zamanından bu terim, 1862 romanı Babalar ve Oğullar’la bu kelimeyi popüler kullanıma sokan  Rus yazar Ivan Turgenev tarafından yeniden canlandırılıncaya kadar Avrupa genelinde neredeyse tamamen kullanım dışı kaldı ve birçok akademisyenin bu terimi icat ettiğine inanmasına neden oldu. [28] Romanın nihilist karakterleri, kendilerini “her şeyi inkar edenler”, “inançla ilgili herhangi bir ilke kabul etmeyenler, bu ilkenin yüceltildiği saygı ne olursa olsun” ve “şu anda” olumsuzlamayı “en kullanışlı olanı” şeklinde değerlendirildi. [29] Turgenev’in kendi anti-nihilist eğilimlerine rağmen, okuyucularının çoğu da aynı şekilde nihilist adını aldı ve böylece Rus nihilist hareketinin adı oldu.[30] 

Alman felsefesine dönecek olursak nihilizm, bu terimi Batı dünyasının geleneksel ahlakın parçalanışını tanımlamak için kullanan Alman filozof Friedrich Nietzsche tarafından daha ayrıntılı olarak tartışıldı. [31] Nietzsche’ye göre nihilizm, hem “Tanrı’nın ölümü”nde ifade edilen modern değer-yıkım eğilimlerine ve hem de onun Hıristiyanlığın yaşamı reddeden ahlakına uygulandı. [32][33] Nietzsche’nin derin etkisi altında, terim daha sonra Fransız felsefesi ve kıta felsefesi içinde daha da ele alındı ve daha genel olarak, Rusya’daki nihilizmin etkisi tartışmalı bir şekilde Sovyet dönemine kadar devam etti. [34]

Altizer gibi din bilginleri, nihilizmin mutlaka dinle bağlantılı olarak anlaşılması gerektiğini ve karakterinin temel unsurlarının incelenmesinin temelde teolojik bir değerlendirme gerektirdiğini belirtmişlerdir. [35]

TARİHÇE

BUDİZM

Budizm bazen bir yaratıcı tanrının yokluğundan dolayı tanrısal olmayan olarak tanımlanır , ancak bu çok basit bir görüş olabilir.

Nihilizm kavramı, Theravada ve Mahayana Tripiṭaka’da kaydedildiği gibi Buda tarafından (MÖ 563 – MÖ 483) tartışıldı. [36] Tripitaka ilk olarak, Pali yazılmış olarak nihilism değinmektedir natthikavāda gibi nihilistin görünümü “micchādiṭṭhi” isimli parşömenlerde değerlendirilmiştir. [37] İçindeki çeşitli sutralar, Buddha hayattayken, bazıları onun tarafından ahlaki olarak nihilist olarak görülen farklı münzevi mezhepleri tarafından benimsenen çok sayıda görüşü tanımlar. Apannaka Sutta’daki “Nihilizm Doktrini” nde Buda ahlaki nihilistleri şu görüşlere sahip olarak tanımlar: [38]

 • Vermek hiçbir faydalı sonuç vermez;
 • İyi ve kötü eylemler sonuç vermez;
 • Ölümden sonra varlıklar şimdiki dünyaya veya başka bir dünyaya yeniden doğmazlar; 
 • Dünyada, doğrudan bilgi yoluyla, varlıkların bu dünyada veya başka bir dünyada yeniden doğduğunu doğrulayabilecek kimse yoktur.

Buda ayrıca, bu görüşlere sahip olanların iyi zihinsel, sözlü ve bedensel davranıştaki erdemi ve buna karşılık gelen kötü davranışlardaki tehlikeleri göremeyeceğini ve bu nedenle ikincisine yöneleceğini belirtir. [38]

NİRVANA VE NİHİLİZM  

Buda’nın öğrettiği yolun doruk noktası nirvana idi , “bir hiçlik yeri … mülksüzlük ve… bağlanmama … [ki bu] ölümün ve çürümenin toplam sonu.” [39] 40 yıldan fazla bir süredir görev yapan bir Budist rahip olan Ajahn Amaro, İngilizcede “hiçliğin” nihilizm gibi görünebileceğini şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte, kelime farklı bir şekilde vurgulanabilir, böylece o hiçlik haline gelir, bu da nirvana’nın bulabileceğiniz bir şey olmadığını, daha ziyade kavrayamamanın gerçekliğini deneyimlediğiniz bir durum olduğunu gösterir. [39]

Alagaddupama Sutta‘da  değişmeyen, ebedi bir benliğe olan yanlış inancın neden olduğu bir endişe olarak tanımlar. Her şey değişebilir ve herhangi bir süreksiz fenomeni bir benlik olarak almak acıya neden olur. Bununla birlikte, eleştirmenleri onu, var olan bir varlığın yok edilmesini ve yok edilmesini öğreten bir nihilist olarak adlandırır. Buda’nın cevabı, yalnızca acıyı durdurmayı öğretmesi oldu. Bir birey arzudan vazgeçtiğinde ve ‘Ben’im’ kibirinden vazgeçtiğinde, zihni özgürleşir, artık herhangi bir ‘varoluş’ durumuna gelmez.’ve artık yeniden doğmazlar. [40]

Aggi-Vacchagotta Sutta Buddha ve bireysel adında Vaccha bu o daha da detaylandırılmıştır arasındaki bir konuşmayı kaydeder. Sutta’da Vaccha, Buddha’dan ölümden sonra Buda’nın varlığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden birini doğrulamasını ister: [41]

 • Ölümden sonra başka bir yerde bir Buda yeniden belirir
 • Ölümden sonra bir Buda tekrar görünmez
 • Ölümden sonra bir Buda hem görünür hem de görünmez
 • Ölümden sonra bir Buda ne tekrar ortaya çıkar ne de görünmez

Dört sorunun hepsine, Buda “görünme”, “görünme”, “yeniden görünme” ve “yeniden görünme” ve “ne yeniden görünme ne de görünme” terimlerinin geçerli olmadığını yanıtlar. Vaccha şaşkınlığını ifade ettiğinde, Buda Vaccha’ya şunun etkisine karşı bir soru sorar: Bir yangın çıkacaksa ve biri size yangının kuzeye, güneye, doğuya veya batıya gidip gitmediğini sorsa, nasıl cevap verirsiniz? Vaccha, sorunun geçerli olmadığını ve söndürülen bir yangının yalnızca ‘dışarı’ olarak sınıflandırılabileceğini söyler. [41]

Ṭhānissaro Bhikkhu, “hedefe [nirvana] ulaşan bir kişinin bu nedenle tanımlanamaz olduğunu çünkü [onlar] her şeyi terk ettiğinden] Buda ve Nirvana ile ilgili olarak ‘yeniden ortaya çıkma’ vb. Kelimeleri etrafındaki sınıflandırma problemini detaylandırır. [onlar] tanımlanabilir.” [42] Suttas kendilerini canlı bir serbest varlık zihin ve artık canlı bir zihin arasında bir ayrım yaparak ‘izi sürülemez’ ya da ‘özellik olmadan bilinç’ olarak serbest zihin tarif eder. [40] [43]

Buda’nın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, Budist uygulayıcılar bazen Budizm’e nihilist bir şekilde yaklaşabilirler. Ajahn Amaro bunu, ilk yıllarında Nirvana’ya nihilist bir yaklaşım benimseyen Budist bir keşiş Ajahn Sumedho’nun hikayesini yeniden anlatarak açıklar. Budizm’deki Nirvana’nın ayırt edici bir özelliği, ona ulaşan bir bireyin artık yeniden doğuşa tabi olmamasıdır. Ajahn Sumedho, öğretmeni Ajahn Chah ile bir konuşma sırasında, “Her şeyden önce bu yaşamda Nirvana’yı tam olarak idrak etmeye kararlı … insanlık durumundan derinden bıkmış ve … bir daha doğmamaya kararlı” diyor. Buna Ajahn Chah cevap veriyor: “Ya geri kalanımız Sumedho? Geride kalacakları umursamıyor musun?” Ajahn Amaro, Ajahn Chah’ın öğrencisinin gerçek kopukluktan ziyade hayata karşı nihilist bir tiksinti duyduğunu fark edebileceğini söyler. [44]

JACOBİ  

Nihilizm kavramı Friedrich Heinrich Jacobi tarafından (1743-1819), rasyonalizm, [45] ve Spinoza’nın belirlenebilirliği ve özellikle Aufklärung bir gerçekleştirmek amacıyla, reductio saçmaya olarak tanımlanmıştır. Buna göre, tüm rasyonalizm (eleştiri olarak felsefe) nihilizme indirgenir – ve bu nedenle bundan kaçınılmalı ve bir tür inanç ve vahye dönüş ile değiştirilmelidir. Bret W. Davis bunu şöyle örneklendirir: [46]

“Nihilizm düşüncesinin ilk felsefi gelişimi genellikle ünlü mektupta eleştirdi Friedrich Jacobi, atfedilir Fichte ‘nin idealizmi nihilizm içine düştüğü. Jacobi’ye göre, Fichte’nin egoyu mutlaklaştırması (‘ben-olmayan’ı konumlandıran’ mutlak ben ‘), Tanrı’nın mutlak aşkınlığını reddeden bir öznelliğin şişmesidir.”

İlişkili ancak muhalif bir kavram, mantığı düşmanca ve inançtan aşağı gören inancılıktır.

Kierkegaard 

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813-1855), tesviye olarak adlandırdığı erken bir nihilizm biçimini öne sürdü. [47] Seviyelendirmeyi, bir bireyin benzersizliğinin yok olduğu ve varoluşunda anlamlı hiçbir şeyin onaylanamayacağı bir noktaya kadar bastırma süreci olarak gördü:

“Maksimum seviyeye çıkmak, kişinin kendi kalp atışını duyabildiği ölümün durgunluğu gibidir, içine hiçbir şeyin giremeyeceği, içine her şeyin güçsüz düştüğü ölüm gibi bir dinginlik. Bir kişi bir isyanı yönetebilir, ancak bir kişi bu tesviye sürecini yönetemez, çünkü bu onu bir lider yapar ve o, tesviye edilmekten kaçınır. Her birey kendi küçük çemberindeki bu seviyelendirmeye katılabilir, ancak bu soyut bir süreçtir ve seviyelendirme, bireyselliği fetheden soyutlamadır.”

Şimdiki Çağ, Alexander Dru tarafından çevrilmiş, Önsöz Walter Kaufmann, 1962, s. 51–53″

Bir yaşam felsefesinin savunucusu olan Kierkegaard, genel olarak tesviye ve nihilist sonuçlarına karşı çıktı, ancak “tesviye çağında yaşamanın gerçekten eğitici olacağına [çünkü] insanlar [tesviye] kararıyla tek başına yüzleşmeye zorlanacaklarına inanıyordu.” [48] George Cotkin, Kierkegaard’ın “on dokuzuncu yüzyılda hem manevi hem de politik inancın standartlaştırılmasına ve düzleştirilmesine” karşı olduğunu ve Kierkegaard‘ın kitle kültüründe bireyi bir uygunluk şifresine ve hürmete saygıya indirgeme eğilimlerine baskın görüşü olduğunu ifade etmekteydi. [49] Onun zamanında, magazin dergileri (Danimarka dergisi Corsaren gibi) ve mürted Hıristiyanlık, seviyelendirme araçlarıydı ve 19. yüzyıl Avrupa’sının “yansıtıcı ilgisizlik çağı” na katkıda bulundu. [50] Kierkegaard, seviyelendirme sürecinin üstesinden gelebilen bireylerin bunun için daha güçlü olduğunu ve bunun “gerçek bir benlik olma” yolunda doğru yönde atılan bir adımı temsil ettiğini savunuyordu. [48][51] Seviyelendirmenin üstesinden gelmemiz gerektiği gibi, [52] Hubert Dreyfus ve Jane Rubin, Kierkegaard‘ın “giderek nihilist bir çağda yaşamlarımızın anlamlı olduğu hissini nasıl geri kazanabileceğimizle ilgilendiğini” savunuyorlardı. [53]

Rus NİHİLİZMİ 

Ilya Repin’den nihilist bir öğrencinin portresi

1860-1917 döneminden itibaren, Rus nihilizmi hem nihilist felsefenin yeni doğmakta olan bir biçimi hem de dönemin belirli devrimci eğilimleriyle örtüşen geniş bir kültürel hareketti [54], bunun için çoğu kez yanlış bir şekilde bir siyasi terörizm biçimi olarak nitelendirildi.[55] Rus nihilizmi, metafiziği, duygusallığı ve estetiği reddederken, katı determinizm, ateizm, materyalizm, pozitivizm ve rasyonel egoizm teorilerini birleştirerek mevcut değerlerin ve ideallerin çözülmesine odaklandı. [56] Bu düşünce ekolünün önde gelen filozofları arasında Nikolay Chernyshevsky ve Dmitry Pisarev bulunmaktaydı. [57]

Rus nihilist hareketinin entelektüel kökenleri, temelde aşırı ahlaki ve epistemolojik şüphecilik felsefesinin olduğu 1855 ve belki de daha öncesine [58] kadar uzanabilir. [59] Bununla birlikte, nihilizm adının ilk kez popüler hale gelmesi 1862’ye kadar, Ivan Turgenev’in ünlü romanı Babalar ve Oğullar ‘da geçen kurguda ki genç neslin, kendilerinden önce gelen ilericilere ve gelenekçilere yönelik hayal kırıklığını tanımlamak için kullandığı zamanı eleştirmesiyle değişinilmişti. [60] Bunun yanı sıra, olumsuzlama ve değer yıkımının mevcut koşullar için en gerekli olduğu görüşündeki tezahürü ise ayrı bir değerlendirme konusuydu. [61] Romanın hem muhafazakarlar hem de genç nesiller arasında ilk sert tepkiler almasına rağmen, hareket çok geçmeden bu adı benimsedi. [62]

Felsefi olarak hem nihilist hem de kuşkucu olsa da, Rus nihilizmi, varsayılabileceği gibi, tek taraflı olarak etik ve bilgiyi reddetmedi ve tartışmasız bir şekilde anlamsızlığı savunmadı. [63] Buna rağmen, çağdaş bilim, Rus nihilizmini salt şüphecilikle eşleştirmeye meydan okudu, bunun yerine onu temelde Promethist bir hareket olarak tanımladı. [64] Yadsımanın tutkulu savunucuları olarak nihilistler, bir prototip bireyler sınıfında veya kendi sözleriyle yeni tiplerde cisimleştiklerini gördükleri Rus halkının Promethean gücünü özgürleştirmeye çalıştılar. [65] Pisarev’e göre bu kişiler, kendilerini tüm otoritelerden özgürleştirirken ahlaki otoriteden muaf olurlar. ayaktakımı ya da sıradan kitlelerin üzerinde de ayırt edilirler. [66]

Nihilizmin sonraki yorumları, Rus nihilizmine tepki olarak ortaya çıkan Fyodor Dostoevski’nin kiler gibi, anti-nihilist edebiyatın eserlerinden büyük ölçüde etkilendi.[67] “Nihilist duyarlılıklarını uyuşturmaya ve kendini hoşgörüyle unutmaya çalışan [gerçek dünyanın] yozlaşmış nihilistlerinin aksine, Dostoyevski’nin figürleri gönüllü olarak nihilizme atlar ve sınırları içinde kendileri olmaya çalışırlar”, diye yazıyor çağdaş bilgin Nishitani. “Tanrı yoksa her şeye izin verilir” veya après moi, le déluge” de ifade edilen hiçlik samimiyetini sonuna kadar yaşamaya çalıştıkları bir ilke sağlar. Tanrı ortadan kaybolduktan sonra benliğin kendisini haklı çıkarması için yollar arar ve deneylerler. ” [68]

Nİetzsche  

Friedrich Nietzsche

Nihilizm, genellikle Batı kültürünün yaygın bir fenomeni olarak nihilizmin ayrıntılı bir teşhisini sağlayan Alman filozof Friedrich Nietzsche ile ilişkilendirilir. Nietzsche’nin çalışması boyunca bu kavram sık sık görünse de, bu terimi farklı anlamlar ve çağrışımlarla çeşitli şekillerde kullanır.

Karen L. Carr, Nietzsche‘nin nihilizmi “bir gerilim durumu, neye değer vermek istediğimiz (veya ihtiyacımız) ile dünyanın işleyiş şekli arasındaki orantısızlık” olarak tanımlıyor. [32]: 25 Dünyanın sahip olmasını istediğimiz veya sahip olduğuna çoktan inandığımız nesnel bir değere veya anlama sahip olmadığını anladığımızda, kendimizi bir krizin içinde buluruz.[69] Nietzsche Hıristiyanlığın gerileme ve yükselmesi ile ileri sürer fizyolojik çöküş, nihilism çağın aslında karakteristik olan [70] yine de nihilizmin yükselişinin hala eksik olduğunu ve üstesinden gelinmesi gerektiğini ima ediyor. [71] Nietzsche’nin defterlerinde (ölümünden sonra yayınlanan) özellikle nihilizm sorunu açıkça ortaya çıksa da, yayımlanan eserlerinde defalarca bahsediliyor ve orada bahsedilen sorunların birçoğu ile yakından bağlantılı.

Nietzschenihilizmi dünyayı ve özellikle insan varoluşunu anlam, amaç, anlaşılabilir gerçek veya temel değerden boşaltmak olarak nitelendirdi. Bu gözlem kısmen Nietzsche’nin perspektifinden ya da “bilgi” nin her zaman bir şeyden biri tarafından olduğu fikrinden kaynaklanmaktadır: her zaman perspektife bağlıdır ve asla salt gerçek değildir. [72] Daha ziyade, dünyayı anladığımız ve ona anlam verdiğimiz yorumlar var. Tercüme, onsuz gidemeyeceğimiz bir şeydir; aslında bu bir öznellik koşuludur. Dünyayı yorumlamanın bir yolu, insanların dünyayı, özellikle de kendi düşünceleri ve eylemleriyle ilgili olarak anlamlandırmanın temel yollarından biri olan ahlaktır. Nietzsche, güçlü ya da sağlıklı bir ahlakı ayırt eder, yani söz konusu kişi, onu kendi inşa ettiğinin farkındadır, yorumun dışsal bir şeye yansıtıldığı zayıf ahlaktan.

Nietzsche, çalışmalarının ana konularından biri olan Hristiyanlığı, defterlerindeki nihilizm sorunu bağlamında uzun uzadıya “Avrupa Nihilizmi” başlıklı bir bölümde ele alır. [73] Burada, Hristiyan ahlak doktrininin insanlara içsel bir değer, Tanrı’ya inancı (dünyadaki kötülüğü haklı çıkaran) ve nesnel bilgi için bir temel sağladığını belirtir. Bu anlamda, nesnel bilginin mümkün olduğu bir dünya inşa ederken, Hıristiyanlık, ilkel nihilizm biçimine, anlamsızlığın umutsuzluğuna karşı bir panzehirdir. Bununla birlikte, tam da Hıristiyan doktrinindeki doğruluk unsuru, onun çözülmesidir: Hakikate doğru yönelişinde, Hristiyanlık sonunda kendisini bir yapı olarak bulur ve bu da kendi çözülmesine yol açar. Bu nedenle Nietzsche, Hristiyanlığı “ondan çok uzakta yaşadığımız için değil, çok yakın yaşadığımız için” aştığımızı söylüyor.[74] Bu nedenle, Hıristiyanlığın kendi kendini feshi, başka bir nihilizm biçimini oluşturur. Nietzsche, Hıristiyanlık kendisini yorum olarak kabul eden bir yorum olduğundan, bu çözülmenin ötesine götürdüğünü belirtir.tüm anlamlara güvensizliğe şüphecilikti. [75] [32] : 41–2

Stanley Rosen, Nietzsche‘nin nihilizm kavramını, “her şeye izin verildiği” bir anlamsızlık durumu ile özdeşleştirir. Ona göre, dünyanın temel gerçekliğine veya yalnızca insan fikirlerine zıt olarak var olan daha yüksek metafiziksel değerlerin kaybı, tüm insan fikirlerinin bu nedenle değersiz olduğu fikrini doğurur. İdealizmi reddetmek böylece nihilizmle sonuçlanır, çünkü yalnızca benzer şekilde aşkın idealler, nihilistin hâlâ zımnen uyguladığı önceki standartlara göre yaşar.[76] Hıristiyanlığın dünyaya değer vermenin bir kaynağı olarak hizmet edememesi, Nietzsche‘nin  The Gay Science’daki ünlü deli aforizmasına yansır. [77] Tanrı’nın ölümü, özellikle de “onu biz öldürdük” ifadesi, Hıristiyan doktrininin kendi kendini yok etmesine benziyor: Nietzsche’ye göre insanın evrimin ürünü olduğunu gösteren bilimlerin ilerlemesinden dolayı, Dünya’nın sahip olduğu yıldızlar arasında özel bir yer yoktur ve tarih ilerici değildir, Hıristiyan Tanrı kavramı artık bir ahlakın temeli olamazdı.

Anlam kaybına böyle bir tepki, Nietzsche‘nin pasif nihilizm dediği şeydir ve Schopenhauer’in karamsar felsefesinde de bunu kabul eder. Nietzsche’nin Batı Budizmi olarak da bahsettiği Schopenhauer’in doktrini, acıyı azaltmak için kendini irade ve arzulardan ayırmayı savunur. Nietzsche, bu münzevi tavrı, dünyada bulunabilecek hiçbir değeri olmadığı için hayatın kendisinden uzaklaştığı bir “hiçliğe karşı irade” olarak nitelendiriyor. Dünyadaki tüm değerlerin bu şekilde biçilmesi, nihilistin karakteristiğidir, ancak bunda nihilist tutarsız görünse de: bu “hiçliğe irade” yine de bir değerleme veya isteklilik biçimidir. [78] Bunu “nihilistler açısından bir tutarsızlık” olarak tanımlar:

“Nihilist, dünyayı olması gerektiği gibi ve olmaması gerektiği gibi yargılayan bir adamdır. Bu görüşe göre, varoluşumuzun (eylem, acı çekme, isteme, hissetme) bir anlamı yoktur: ‘boşuna’ duygusu, nihilistlerin patolojisidir – aynı zamanda, pathos olarak, nihilistler açısından bir tutarsızlıktır.

-  Friedrich Nietzsche, KSA 12: 9 [60], The Will to Power”

Nietzsche’nin nihilizm sorunuyla ilişkisi karmaşıktır. Nihilizm sorununa son derece kişisel bir yaklaşımla yaklaşıyor ve modern dünyanın bu çıkmazının kendisinde “bilinçli hale gelen” bir sorun olduğunu söyler. [79] Nietzsche’ye göre, ancak nihilizmin üstesinden gelindiğinde bir kültür, üzerinde gelişmek için gerçek bir temele sahip olabilir. Sadece nihai ayrılışını da hızlandırabilmek için gelişini hızlandırmak istiyordu. [70]

O Hıristiyanlığın kendinden çözülmesi, bulundurmayan bir ertesinde nihilist başka tür olasılığı en az bulunmadığını bildiren değil şu hiçliğe bütün değer ve anlam ve yenik yıkılmasından sonra durdurun şeklindeydi. Öte yandan, bu alternatif, ‘aktif’ nihilizm, yeni bir şey inşa etme alanını düzleştirmek için alanı yok eder. Bu nihilizm biçimi Nietzsche tarafından “bir güç işareti” olarak nitelendirilir. [80] Eski değerlerin ayrışmasıyla kendini terk eden pasif nihilizmin aksine, arduvazın silinmesi ve kişinin kendi inanç ve yorumlarının ortaya konması için eski değerlerin kasıtlı olarak yok edilmesi. Değerlerin Bu kasıtlı yıkım ve yeni anlam oluşturarak nihilizm durumun aşılması, bu aktif nihilizm, Nietzsche başka yerde bir adlandırdığı ilgili olabilir özgür ruhunu [32]:43-50 ya Übermensch gelen Zerdüşt böyle konuştu ve Deccal, kendi değerlerini ortaya koyan ve hayatını sanki kendi sanat eseri gibi yaşayan güçlü bireyin modeli. Yine de, “aktif nihilizm” in bu duruş için gerçekten doğru terim olup olmadığı sorgulanabilir ve bazıları Nietzsche’nin nihilizmin ortaya koyduğu sorunları yeterince ciddiye alıp almadığını sorgulayabilir. [81]

Nietzsche’nin Hedeggerean yorumu  

Martin Heidegger‘in Nietzsche yorumu, Nietzsche‘nin öne sürdüğü gibi nihilizm sorununu araştıran birçok postmodern düşünürü etkiledi. Martin Heidegger‘in Nietzscheci nihilizm araştırması üzerindeki etkisi ancak son zamanlarda azaldı. [82] 1930’ların başlarında Heidegger, Nietzsche‘nin düşüncesi üzerine konferanslar veriyordu. [83] Nietzsche’nin nihilizm konusuna katkısının önemi göz önüne alındığında, Heidegger‘in Nietzsche‘yi etkili yorumu nihilizm teriminin tarihsel gelişimi için önemlidir.

Heidegger‘in Nietzsche‘yi araştırma ve öğretme yöntemi açıkça kendisine aittir. Nietzsche’yi özellikle Nietzsche olarak sunmaya çalışmıyor. Daha çok Nietzsche‘nin düşüncelerini kendi felsefi Varlık, Zaman ve Dasein sistemine dahil etmeye çalışır.[84] Onun içinde Varlığın Tarih belirlendiği gibi nihilism (1944-1946) [85] Heidegger, devalüasyon yoluyla zafere ulaşmak için çalışmak gibi Nietzsche‘nin nihilizmi anlama o zamana kadar, en yüksek değerler çalışır. Heidegger‘e göre bu devalüasyonun ilkesi iktidar iradesidir. Güç arzusu, aynı zamanda, değerlerin daha önceki her değerlemesinin de ilkesidir. [86] Bu devalüasyon nasıl gerçekleşir ve bu neden nihilisttir? Heidegger‘in felsefe üzerine temel eleştirilerinden biri, felsefenin ve daha spesifik olarak metafiziğin, bir varlık (seiende) ve Varlık (Sein) kavramını araştırmayı unutmuş olmasıdır. Heidegger‘e göre Batı düşünce tarihi, metafiziğin tarihi olarak görülebilir. Dahası, metafizik Varlık kavramını (Heidegger‘in Seinsvergessenheit dediği şey) sormayı unuttuğu için, Varlığın yıkımı ile ilgili bir tarih. Heidegger’in metafiziği nihilist olarak adlandırmasının nedeni budur. [87] Bu, Nietzsche’nin metafiziğini nihilizme karşı bir zafer değil, onun mükemmelliği yapar. [88]

Heidegger, Nietzsche yorumunda Ernst Jünger’den esinlenmiştir. Heidegger‘in Nietzsche üzerine derslerinde Jünger’e birçok atıf bulunabilir. Örneğin, 4 Kasım 1945’te Freiburg Üniversitesi rektörüne yazdığı bir mektupta Heidegger, Jünger’den esinlenerek “Tanrı öldü” kavramını” İktidar İradesinin gerçekliği” olarak açıklamaya çalışır. Heidegger ayrıca Nazi döneminde Nietzsche‘yi fazla biyolojik veya antropolojik bir okumaya karşı savunduğu için Jünger’i övüyor. [89]

Heidegger‘in Nietzsche yorumu bir dizi önemli postmodernist düşünürü etkiledi. Gianni Vattimo, Nietzsche ile Heidegger arasında Avrupa düşüncesindeki bir ileri-geri hareketine işaret ediyor. 1960’larda Nietzsche‘ye özgü bir ‘rönesans’ başladı ve Mazzino Montinari ve Giorgio Colli’nin çalışmalarıyla doruğa ulaştı. Nietzsche‘nin toplu çalışmalarının yeni ve eksiksiz bir baskısı üzerinde çalışmaya başladılar ve Nietzsche‘yi bilimsel araştırma için daha erişilebilir hale getirdiler. Vattimo, Colli ve Montinari’nin bu yeni baskısıyla, Heidegger‘in Nietzsche yorumunun eleştirel bir kabulünün şekillenmeye başladığını açıklıyor. Diğer çağdaş Fransız ve İtalyan filozofları gibi, Vattimo da Nietzsche‘yi anlamak için Heidegger‘e güvenmek istemiyor ya da sadece kısmen ister. Öte yandan Vattimo, Heidegger‘in niyetlerinin peşinden gitmeye devam edecek kadar gerçek olduğuna karar verir. [90] Vattimo’nun bu ileri geri hareketin bir parçası olarak örneklediği filozoflar, Fransız filozoflar Deleuze, Foucault ve Derrida’dır. Aynı hareketin İtalyan filozofları Cacciari, Severino ve kendisidir. [91] Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard ve Richard Rorty de Heidegger’in Nietzsche yorumundan etkilenen filozoflardır. [92] 

Nietzsche‘ nin Deleuze Yorumu  

Gilles Deleuze’ün Nietzsche’nin nihilizm kavramına ilişkin yorumu, olağan tanıma (bu makalenin geri kalanında ana hatları çizildiği gibi) farklı – bir anlamda taban tabana zıttır ve farklıdır. Nihilizm, Deleuze’ün ilk kitabı Nietzsche and Philosophy’nin (1962) ana konularından biridir. [93] Orada Deleuze, Nietzsche’nin nihilizmini tekrar tekrar “yaşamı reddetme ve varoluşu değerden düşürme girişimi” olarak yorumlar.[94] Bu şekilde tanımlanan Nihilizm, bu nedenle daha yüksek değerlerin yadsınması veya anlamın yadsınması değil, daha ziyade bu tür daha yüksek değerler veya anlam adına yaşamın değerinin düşürülmesidir. Deleuze bu nedenle (Nietzsche ile birlikte) Hıristiyanlık ve Platonizmin ve onlarla birlikte metafiziğin tamamının özünde nihilist olduğunu söyler.

POSTMODERNİZM

Postmodern ve postyapısalcı düşüncenin hangi çok zemin sorguluyor Batı kültürleri mutlak bilgi ve anlam, yazarlık bir ‘ademi’, pozitif bilgi, tarihsel ilerlemenin birikimi ve belirli idealleri ve uygulamaları, kendi ‘doğruları’ temelli olan hümanizm ve Aydınlanmadır.

Derrida 

Yapısızlaştırmanın belki de en çok bilinen nihilist düşünürü Jacques Derrida, başkalarının iddia ettiği nihilist hareketi uygulamadı. Derridacı yapısökümcüler, bu yaklaşımın metinleri, bireyleri veya örgütleri kısıtlayıcı bir gerçeklerden kurtardığını ve yapısökümün başka varoluş yollarının olasılığını açtığını iddia etmektedirler. [95] Örneğin Gayatri Chakravorty Spivak, Batı bilimini alt sınıfın sesine ve batı metinlerinin kanonu dışındaki felsefelere açmaya yönelik bir etik yaratmak için yapıbozumunu kullanır.[96] Derrida, “ötekine karşı sorumluluk” üzerine kurulu bir felsefe inşa etmişti.[97]  Yapı söküm, bu nedenle, gerçeğin reddi olarak değil, gerçeği bilme yeteneğimizin reddi olarak görülebilir. Yani nihilizmin ontolojik iddiasına kıyasla epistemolojik bir iddiada bulunur.

Lyotard  

Lyotard, filozofların iddialarını kanıtlamak için nesnel bir gerçeğe veya yönteme güvenmek yerine, hikayelerin ait olduğu çağdan ve sistemden ayrılamayan dünya hakkındaki bir hikayeye atıfta bulunarak kendi gerçeklerini meşrulaştırdıklarını savunuyor – Lyotard tarafından bahsediliyor. olarak meta anlatılarıdır. Daha sonra postmodern durumu, hem bu meta anlatıların hem de meta anlatıların meşrulaştırma sürecinin reddedilmesiyle karakterize edilen şekilde tanımlamaya devam eder. Gerçeğin ve anlamın istikrarsızlığı kavramı nihilizm yönüne götürür, ancak Lyotard ikincisini kucaklamakta yetersiz kalır.  

“Meta anlatılar yerine, değişen ilişkilere ve değişken hakikatlere dayanan iddialarımızı meşrulaştırmak için yeni dil oyunları yarattık, bunların hiçbiri nihai hakikati konuşmak için diğerinden ayrıcalıklı değildir. “

Baudrillard  

Postmodern kuramcı Jean Baudrillard, Simulacra ve Simulation’da postmodern bakış açısından nihilizm hakkında kısaca yazdı. Esas olarak, gerçek dünyanın oluşturduğu simülasyonlar üzerinden gerçek dünyanın yorumlanması konularını ele aldı. Anlamın kullanımı, Baudrillard’ın nihilizm tartışmasında önemli bir konuydu:

“Kıyamet o kalıntılar bize annihilates sistemin çok çalışması için, desertlike ve kayıtsız formlar için tutkudur tüm bunlar … nötr ve ilgisizliğini formlarının, nötr bir presesyon bugün, bitti. Şimdi, hayranlık (görünüşe bağlanan baştan çıkarmanın ve anlama bağlanan diyalektik aklın aksine) mükemmel bir nihilist tutku, yok olma tarzına uygun tutkudur. Ortadan kayboluşumuzun her türlü kayboluşundan büyülendik. Melankolik ve büyüleyici, gönülsüz bir şeffaflık çağında bizim genel durumumuz budur.

-  Jean Baudrillard, Simulacra ve Simülasyon , “Nihilizm Üzerine”, çev. 1995 “

POZİSYONLAR 

20. yüzyıldan itibaren nihilizm, felsefenin çeşitli alanlarında bir dizi pozisyonu kuşatmıştır. Encyclopædia Britannica’nın belirttiği gibi, bunların her biri “gerçek ahlaki hakikatlerin veya değerlerin varlığını reddetti, bilgi veya iletişim olasılığını reddettiler ve yaşamın veya evrenin nihai anlamsızlığını veya amaçsızlığını öne sürdü.” [98]

 • Kozmik nihilizm, gerçekliğin veya kozmosun tamamen veya önemli ölçüde anlaşılmaz olduğu ve insan amaçları ve ilkeleri için hiçbir temel sağlamadığı konumdur. [3] Özellikle, kozmosu insanlığa açıkça düşman veya kayıtsız olarak görebilir. [99] Genellikle hem epistemolojik hem de varoluşsal nihilizm ve aynı zamanda kozmikizm ile ilgilidir.
 • Epistemolojik nihilizm, bilginin var olmadığı veya varsa, insanlar için ulaşılamaz olduğu bir felsefi şüphecilik biçimidir. Tüm bilgilerin belirsiz olduğu epistemolojik yanlışlık ile karıştırılmamalıdır.
 • Varoluşsal nihilizm, yaşamın kendine özgü bir anlamı veya değeri olmadığı durumudur. [3] ile ilgili olarak evrenin, tek bir insan ya da insan bütün türlerin varlığı bütününde değişikliği, önemsiz amacı olmayan ve olası olduğu varoluş nihilizmdir sürmektedir. Yaşamın anlamsızlığı, büyük ölçüde, kişinin kendi öznel anlamını veya amacını yaratabildiği felsefi varoluşçuluk okulunda araştırılır. Popüler kullanımda, “nihilizm” şimdi en yaygın şekilde varoluşsal nihilizm biçimlerini ifade etmektedir.
 • Metafizik nihilizm, somut nesnelerin ve fiziksel yapıların olası dünyada var olmayabileceği ya da bazı somut nesneleri içeren olası dünyalar olsa bile en az birinin yalnızca soyut nesneleri içeren bir konumudur.
  • Bazen ontolojik nihilizm olarak da adlandırılan aşırı metafizik nihilizm, aslında hiçbir şeyin var olmadığı pozisyonudur. [100][101] American Heritage Tıp Sözlüğü olarak nihilizm bir form tanımlar “nin aşırı bir formu şüphecilik tüm varlığını reddeder.” [102] Somut dünyaya ilişkin benzer bir şüphecilik solipsizmde de bulunabilir. Bununla birlikte, her iki görüşün de nesnelerin gerçek varoluşunun kesinliğini inkar etmesine rağmen, nihilist benliğin varlığını reddederken, tekbilimci bunu onaylayacaktır. [103] Bu pozisyonların her ikisi de,anti-gerçekçilik .
  • Mereological nihilizm olarak da adlandırılan, kompozisyon nihilizm, uygun parçalar var olmayan nesneleri metafizik pozisyondur. Bu konum uzaydaki nesneler için ve ayrıca zamansal kısımları olmadığı düşünülen zamanda var olan nesneler için de geçerlidir. Aksine, yalnızca parçaları olmayan temel yapı taşları vardır ve bu nedenle gördüğümüz ve deneyimlediğimiz, parçalarla dolu nesnelerle dolu dünya, insanın yanlış algılamasının bir ürünüdür (yani, açıkça görebilseydik, bileşik nesneleri algılamazdık). Varoluşun bu yorumu çözüme dayanmalıdır: İnsanların dünyanın “uygunsuz kısımlarını” görüp algıladıkları çözüm, gerçekliğin nesnel bir gerçeği değil, yalnızca niteliksel olarak olabilen örtük bir özelliktir.keşfetti ve ifade etti. Bu nedenle, saltolojik nihilizmin geçerliliğini tahmin etmenin veya ölçmenin tartışılabilir bir yolu yoktur. Örneğin, bir karınca büyük silindirik bir nesnenin üzerinde kaybolabilir çünkü nesnenin çevresi karıncaya göre o kadar büyüktür ki, karınca etkin bir şekilde nesnenin eğriliği yokmuş gibi hisseder. Dolayısıyla, karıncanın var olduğu dünyayı “içinde” gördüğü çözüm, karıncanın bu “dünya içi” duyguyu nasıl deneyimlediğini belirleyen önemli bir faktördür.
 • Etik nihilizm olarak da adlandırılan ahlaki nihilizm, hiçbir ahlak veya etiğin var olmadığı meta-etik konumdur; bu nedenle, hiçbir eylem ahlaki olarak diğerine tercih edilmez. Ahlaki nihilizm hem ayrıdır ahlaki göreliliğe ve expressivism bunu kabul etmediğini de sosyal olarak inşakişisel veya kültürel ahlak olarak değerler. Nihilizm içindeki diğer ahlaki konumlardan da farklı olabilir, ahlaki olmadığını iddia etmek yerine, eğer varsa, bunun bir insan yapımı olduğunu ve dolayısıyla yapay olduğunu, burada herhangi bir ve tüm anlamın farklı olası sonuçlar için göreceli olduğunu varsayabilirsiniz. Alternatif bir bilimsel bakış açısı, ahlaki nihilizmin kendi başına bir ahlak olduğudur. Cooper, “‘Ahlak’ kelimesinin en geniş anlamıyla, ahlaki nihilizm bir ahlaktır.” [104]
 • Birincisi aynı zamanda felsefi karamsarlığa eşit olan pasif ve aktif nihilizm, nihilist düşünceye iki yaklaşıma atıfta bulunur; pasif nihilizm, hiçliği kendi içinde bir amaç olarak görür, oysa aktif nihilizm onu ​​aşmaya çalışır. Nietzsche’ye göre, pasif nihilizm, 19. yüzyılın getirdiği daha yüksek değerlerin çözülmesine yönelik modern istifa veya farkında olmama koşulunu ve “hiçliğe iradesini” daha da kapsıyor. [32] [105]
 • Politik nihilizm , mevcut tüm politik kurumların – onları destekleyen ilkeler, değerler ve sosyal kurumlarla birlikte – tamamen yok edilmesi dışında hiçbir politik hedefi olmayan konumdur. [106] Çoğu zaman anarşizmle ilişkili olsa da, mevcut siyasi yapının olumsuzlanması gerçekleştikten sonra hiçbir sosyal örgütlenme yöntemi sunmaması açısından farklılık gösterebilir. Politik nihilizmin bir analizi Leo Strauss tarafından daha ayrıntılı olarak sunulmuştur. [107]
 • Bilimsel nihilizm, bilimsel çalışmanın ve bilimsel bilgiyi uygulama girişimlerinin şüpheli veya haksız olduğu konumudur. [108]
 • Tıbbi nihilizm olarak da adlandırılan terapötik nihilizm, tıbbi müdahalenin etkililiğinin şüpheli veya haksız olduğu konumudur. [109] ile başa çıkmak bilim felsefesi bu bağlam ile ilgili olarak sınır ait tıbbi araştırma, Jacob Stegenga geçerlidir Bayes teoremi tıbbi araştırmalara ve delil ile sunulan bile” önermesi için savunuyor hipotez tıbbi etkinliği ile ilgili müdahale, bu hipoteze düşük güven duymalıyız.” [110] [111]

KÜLTÜR VE SANATTA

DADA 

Dada terimi ilk olarak 1916’da Richard Huelsenbeck ve Tristan Tzara tarafından kullanıldı. [112] Yaklaşık 1916’dan 1923’e kadar süren hareket, sanatçıları etkileyen bir olay olan 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı. [113] Dada Hareketi, Café Voltaire’de “Niederdorf” veya “Niederdörfli” olarak bilinen İsviçre’nin Zürih kentinde başladı. [114] Dadaistler, Dada’nın bir sanat hareketi değil , bazen bulunan nesneleri bulunan şiire benzer bir şekilde kullanan bir sanat karşıtı hareket olduğunu iddia ettiler.

“Anti-sanat” dürtüsü savaş sonrası bir boşluktan kaynaklandı. Sanatın değerinin düşürülmesine yönelik bu eğilim birçok kişiye Dada’nın esasen nihilist bir hareket olduğunu iddia etmek.   Dada’nın ürünlerini yorumlamak için kendi araçlarını yarattığı düşünüldüğünde, diğer çağdaş sanat ifadelerinin çoğunun yanında sınıflandırmak zordur. Algılanan belirsizlik nedeniyle nihilist bir modus vivendi olarak sınıflandırılmıştır. [113]

EDEBİYATTA

Nihilizm İvan TURGANYEV’in 1862 yılında kaleme aldığı  “Babalar ve Oğullar” romanıyla popüler oldu.  [115]

Anton Çehov, Üç Kız Kardeşi yazarken nihilizmi tasvir etti. “Ne önemi var” ifadesi veya bunun varyantları, olaylara yanıt olarak genellikle birkaç karakter tarafından konuşulur; Bu olaylardan bazılarının önemi, bir tür başa çıkma stratejisi olarak söz konusu karakterlerin nihilizme abone olmalarını önermektedir.

Ayrıca Fransız yazar Marquis de Sade’nin felsefi fikirleri, genellikle nihilist ilkelerin erken örnekleri olarak belirtilir. [116] 

KAYNAKÇA 

 1. Crosby, Donald A. (1998). “Nihilizm”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-N037-1 . ISBN 9780415250696Adından da anlaşılacağı gibi (Latince nihil, ‘hiçbir şey’), felsefi nihilizm, düşüncenin veya yaşamın bazı veya tüm yönlerini reddetme, reddetme veya inkar felsefesidir.
 2. Deleuze, Gilles (1962). Nietzsche ve Felsefe . Çeviren: Tomlinson, Hugh. Londra: Athlone Press (1983’te yayınlandı). ISBN 978-0-231-13877-2Nietzsche, yaşamı reddetme ve varoluşu değer biçme girişimine nihilizm diyor.
 3. Veit, Walter (2018). “Varoluşsal Nihilizm: Gerçekten Ciddi Tek Felsefi Sorun”Camus Araştırmaları Dergisi: 211–236.
  • Crosby Donald A. (1998). “Nihilizm”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-N037-1 . ISBN 9780415250696Adından da anlaşılacağı gibi (Latince nihil, ‘hiçbir şey’), felsefi nihilizm, düşüncenin veya yaşamın bazı veya tüm yönlerini reddetme, reddetme veya inkar felsefesidir.
  • Pratt, Alan . “Nihilizm” . İnternet Felsefe Ansiklopedisi . 2010-04-12 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Nihilizm, tüm değerlerin temelsiz olduğu ve hiçbir şeyin bilinemeyeceği veya iletilemeyeceği inancıdır. Genellikle aşırı karamsarlıkla ve varoluşu kınayan radikal bir şüphecilikle ilişkilendirilir.
  • “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . 20. yüzyılda nihilizm, şu veya bu şekilde gerçek ahlaki gerçeklerin veya değerlerin varlığını reddeden, bilgi veya iletişim olasılığını reddeden ve yaşamın veya evrenin.
  • Harper, Douglas. “nihilizm” . Çevrimiçi Etimoloji Sözlüğü .
 4. Pratt, Alan. “Nihilizm.” İnternet Felsefe Ansiklopedisi. Arşivlenenen 2010-04-12Wayback Machine
 5. “Hayatın Anlamı # Nihilizm” . Stanford Felsefe Ansiklopedisi Erişim tarihi: 3 Ağustos2020 .
 6. ter Borg, Meerten B. (1988). “Nihilizm Sorunu: Sosyolojik Bir Yaklaşım”. Sosyolojik Analiz49(1): 1–16. doi:10.2307 / 3711099JSTOR3711099. 
  • Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. ISBN 9780226293486.
  • Deleuze, Gilles (1983) [1962]. Nietzsche ve Felsefe . Çeviren: Tomlinson, Hugh. Londra: Athlone Press. ISBN 978-0-231-13877-2.
 7.  Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. ISBN 9780226293486.
  • Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. ISBN 9780226293486.
  • Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID  150893870 .
 8.  Woodward, Ashley’de alıntılanmıştır. 2002. ” Vattimo’nun Nietzsche’sinde Nihilizm ve Postmodern .” Minerva 6. ISSN 1393-614X . 2010-04-05tarihinde orjinalindenarşivlendi. fn 1. 
 9.  Baudrillard, Jean . 1993. “Vestiges ile Oyun.” Gelen Baudrillard Canlı , M. Gane tarafından düzenlendi.
 10.  Baudrillard, Jean . [1981] 1994. “Nihilizm Üzerine.” In Simulacra and Simulation , SF Glasser tarafından çevrilmiştir.
  • Toynbee, Arnold J. 1963. Tarih Araştırması VIII ve IX;
  • Mills, C. Wright . 1959. Sosyolojik Tahayyül ;
  • Bell, Daniel . 1976. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri .
 11. Rose, Gillian . 1984. Nihilizmin Diyalektiği ; Carr, Karen L. 1988. Nihilizmin Banalizasyonu ; Papa John-Paul II . 1995. Evangelium özgeçmiş: Il valore e l’inviolabilita delta vita umana . Milan: Paoline Editoriale Libri. “
 12. Leffel, Jim; Dennis McCallum. “Postmodern Meydan Okuma: Çağın Ruhuyla Yüzleşmek” . Hıristiyan Araştırma Enstitüsü. 2006-08-19 tarihinde orjinalindenarşivlendi … postmodern kültürün nihilizmi ve yalnızlığı …
 13. Phillips, Robert (1999). “Kitlenin Yapısızlaştırılması” . Latin Mass Magazine (Kış). 2004-04-17 tarihinde orjinalinden arşivlendi Yapısökümcüler için, sadece bilinecek gerçek değil, onu bilen bir benlik de yoktur ve bu yüzden kurtarılacak ya da kaybedilecek ruh da yoktur. “Ve” Aydınlanmayı mantıksal sonuna kadar takip ederken, yapısızlaştırma nihilizme ulaşır. İnsan hayatının anlamı, şu anda bizi ilgilendiren her şeye indirgenmiştir …
  • Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. ISBN 9780226293486.
  • Deleuze, Gilles (1983) [1962]. Nietzsche ve Felsefe . Çeviren: Tomlinson, Hugh. Londra: Athlone Press. ISBN 978-0-231-13877-2.
 14.  Pratt, Alan . ” Varoluşsal Nihilizm | Nihilizm .” İnternet Felsefe Ansiklopedisi . Wayback Machine’de 2010-04-12’de arşivlendi : Varoluşsal nihilizm, “hayatın kendine özgü bir anlamı veya değeri olmadığı ve şüphesiz bugün kelimenin en yaygın kullanılan ve anlaşılan anlamı olduğu fikri” dir.
 15. “Nihayet” . Merriam-Webster.com Sözlüğü . Merriam-Webster Erişim tarihi: Kasım 4,2020 .
 16. “Nichilismo”Enciclopedia Italiana: Enciclopedia çevrimiçi(İtalyanca). Treccani: Istituto della Enciclopedia ItalianaErişim tarihi: October 30, 2020.
 17. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Bu terim, Orta Çağ’da bazı sapkınlara uygulanan eski bir terimdir.
 18. “nihilizm” . Oxford English Dictionary (Çevrimiçi ed.). Oxford University Press. Eylül 2003. (Abonelik veya katılımcı kurum üyeliği gereklidir.)
 19. Gloy, Karen (2014). “Nihilismus – Karamsarlık”. Zwischen Glück und Tragik (Almanca). Wilhelm Fink. s. 145–200. doi : 10.30965 / 9783846756454_007 . ISBN 9783846756454.
  • Klemme, Heiner F .; Kuehn, Manfred, eds. (2010). “İtiraz, Jacob Hermann”. Onsekizinci Yüzyıl Alman Filozofları Sözlüğü . Devamlılık. ISBN 9780199797097.
  • di Giovanni, George. “Friedrich Heinrich Jacobi” . Zalta’da Edward N. (ed.). Stanford Ansiklopedisi felsefe (Güz 2008 baskısı). 2013-12-02 tarihinde orjinalinden arşivlendi .
 20. Harper, Douglas. “nihilizm” . Çevrimiçi Etimoloji Sözlüğü .
 21. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Rus edebiyatında nihilizm muhtemelen ilk olarak NI Nadezhdin tarafından 1829’da Elçi’nin Aleksandr Puşkin’e uyguladığı bir makalede kullanılmıştır. Nadezhdin, VV Bervi’nin 1858’de yaptığı gibi, nihilizmi şüphecilikle bir tuttu. Nihilizmi devrimle eşanlamlı olarak yorumlayan tanınmış bir muhafazakar gazeteci olan Mikhail Nikiforovich Katkov, tüm ahlaki ilkeleri reddettiği için onu toplumsal bir tehdit olarak sundu.
 22. Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. s. 110. ISBN 9780226293486.
  • rank, Joseph (1995). Dostoevsky: Mucizevi Yıllar, 1865–1871 . Princeton University Press . ISBN 0-691-01587-2Zira kendisini “Nihilist” olarak ilk ilan eden ve “şu anda, olumsuzlamanın en yararlı olanı” Nihilistler “her şeyi inkar ettiğini” ilan eden Bazarov’du.
  • Turgenev, Ivan. “Bölüm 5”. Babalar ve Oğullar . Constance Garnett tarafından çevrildi. Bir nihilist, herhangi bir otoritenin önünde boyun eğmeyen, inançla ilgili herhangi bir ilke, bu ilkenin yüceltilmiş saygısı ne olursa olsun, hiçbir ilkeyi kabul etmeyen bir adamdır.
 23.  Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID 150893870 . 
 24. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Bu terim, Friedrich Nietzsche tarafından Batı toplumunda geleneksel ahlakın parçalanmasını tanımlamak için ünlü bir şekilde kullanılmıştır.
 25. Carr, Karen L.1992.Nihilizmin Banalizasyonu. Albany:New York Press Eyalet Üniversitesi.
 26. Deleuze, Gilles (1983) [1962]. Nietzsche ve Felsefe . Çeviren: Tomlinson, Hugh. Londra: Athlone Press. ISBN 978-0-231-13877-2.}}
  • amos Alice (1996). “İradenin Zaferi”. Siyasetin İncelenmesi . 58 (1): 181–184. doi : 10.1017 / S0034670500051779 .
  • Altizer, Thomas JJ (1997). “Gözden Geçirme: Nietzsche’den Önce Nihilizm , Michael Allen Gillespie ve Metafizik , Michel Haar ve Michael Gendre”. The Journal of Religion . Chicago Press Üniversitesi. 77 (2): 328–330. JSTOR  1205805 .
 27. Altizer, Thomas JJ (1997). “Gözden Geçirme: Nietzsche’den Önce Nihilizm , Michael Allen Gillespie ve Metafizik , Michel Haar ve Michael Gendre”. The Journal of Religion . Chicago Press Üniversitesi. 77 (2): 328–330. JSTOR 1205805 . 
 28. Editörler, Tarih com. “Budistler Gautama Buddha’nın doğumunu kutlarlar” . TARİH . 2 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: Apr 7, 2020 .
 29. Bhikkhu Bodhi . “Pali-İngilizce Sözlük” ve “Konu Dizini”. In Samyutta Nikkaya Yeni Bir Çeviri: Bağlı Buda Söylemleri .
 30. Bhikkhu ÑāṇamoliveBhikkhu Bodhi, çev. “Apannaka Sutta.” InBuda Orta Boy Söylemleri. Not 425
 31. Pasanno, Ajahn; Amaro, Ajahn (Ekim 2009). “Bilmek, Boşluk ve Parlak Zihin”(PDF)Forest Sangha Newsletter(88): 5.12 Haziran 2018 tarihinde orjinalindenarşivlendi(PDF)Erişim tarihi: 24 June 2019.
 32. Alagaddupama Sutta, Buddha’nın Orta Boy Söylemleri (PDF)Nanamoli, Bikkhu tarafından çevrildi; Bodhi, Bikkhu. 2015-09-26 tarihinde orjinalindenarşivlendi(PDF)Erişim tarihi: 2019-06-24 .
 33. Aggi-Vacchagotta Sutta: Ateşte Vacchagotta’ya . Bhikkhu, Thanissarotarafındançevrildi1997.6 Haziran 2019tarihindeorjinalindenarşivlendiErişim tarihi 24 Haziran 2019Accesstoinsight.orgaracılığıyla.
 34. Bhikkhu, Thanissaro (1999). ”  Sönen bu yangın … buradan hangi yöne gitti?  . Mind Like Fire Unbound (Dördüncü baskı) Erişim tarihi 24 Haziran 2019 – Accesstoinsight.org aracılığıyla .
 35. Kevatta (Kevaddha) Sutta: Kevatta’ya . Bhikkhu, Thanissaro tarafından çevrildi . 1997. 24 Mart 2019 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi 24 Haziran 2019 – Accesstoinsight.org aracılığıyla .
 36. Amaro, Ajahn (7 Mayıs 2015) [2008]. “Ajahn Amaro’dan bir Dhamma makalesi – Merkezden Bakış” . Amaravati Budist Manastırı . 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 24 June 2019 .
 37. George di Giovanni, Friedrich Heinrich Jacobi , The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N.Zalta (ed.). Stanford.edu 2013-12-02 tarihindeWayback Machine’de arşivlendi
 38. Davis, Bret W. 2004. “Zerdüşt’ten Sonra Zen: Nietzsche ve Budizm Arasındaki Yüzleşmede İrade Sorunu.” Nietzsche Araştırmaları Dergisi 28: 89-138. s. 107.
 39. Dreyfus, Hubert . 2004. ” İnternette Kierkegaard: Şimdiki Çağda Anonimlik ve Bağlılık .” Berkeley.edu . 2013-12-22tarihinde orjinalinden arşivlendi.
 40. Hannay, Alastair. Kierkegaard, s. 289.
 41. Cotkin, George. Varoluş Amerika , s. 59.
 42. Kierkegaard, Søren. Şimdiki Çağ , Alexander Dru tarafından Walter Kaufmann tarafından Önsöz ile çevrilmiştir.
 43. Kierkegaard, Søren. 1849 ki Ölüm Hastalık
 44. Barnett, Christopher. Kierkegaard, dindarlık ve kutsallık , s. 156.
 45. Wrathall, Mark ve diğerleri. Heidegger, Authenticity ve Modernity . s. 107.
  • “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Nihilizm (Latince nihil, “hiçbir şey”), aslen 19. yüzyıl Rusya’sında Çar II. İskender’in saltanatının ilk yıllarında ortaya çıkan bir ahlaki ve epistemolojik şüphecilik felsefesidir.
  • Pratt, Alan. “Nihilizm” . İnternet Felsefe Ansiklopedisi . Rusya’da nihilizm, devletin, kilisenin ve ailenin otoritesini reddeden gevşek bir şekilde örgütlenmiş bir devrimci hareketle (C.1860-1917) özdeşleşti.
  • Lovell, Stephen (1998). “Nihilizm, Rusça”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-E072-1 . ISBN 9780415250696Nihilizm, geniş bir sosyal ve kültürel hareket olduğu kadar bir doktrindi.
 46. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Nihilizm felsefesi daha sonra yanlış bir şekilde II. İskender’in cinayeti (1881) ve o dönemde mutlakiyetçiliğe karşı çıkan gizli örgütlerde aktif olanlar tarafından kullanılan siyasi terörle ilişkilendirilmeye başlandı.
  • etrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID  150893870 .
  • Scanlan, James P. (1999). “Dostoyevski’nin Yeraltından Notlarında Akılcı Egoizme Karşı Vaka ” . Fikirler Tarihi Dergisi . Pennsylvania Üniversitesi Yayınları. 60 (3): 553–554. JSTOR  3654018 .
 47. Lovell, Stephen (1998). “Nihilizm, Rusça”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-E072-1 . ISBN 9780415250696Rus Nihilizminin başlıca teorisyenleri, yetkileri ve etkileri teori alanının çok ötesine uzanmasına rağmen, Nikolai Chernyshevskii ve Dmitrii Pisarev’di.
  • Lovell, Stephen (1998). “Nihilizm, Rusça”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-E072-1 . ISBN 9780415250696Rus Nihilizmi, belki de en iyi 1855-66 döneminin entelektüel havuzu olarak kabul edilir ve bu havuzdan daha sonra radikal hareketler ortaya çıkar
  • Nishitani, Keiji (1990). McCormick, Peter J. (ed.). Nihilizmin Kendini Aşması . Graham Parkes tarafından çevrildi; Setsuko Aihara ile. New York Press Eyalet Üniversitesi. ISBN 0791404382Bir süreliğine entelijansiyayı tamamen domine edecek ve on dokuzuncu yüzyıl Rusya tarihinde önemli bir faktör haline gelecek olan Nihilizm ve anarşizm, İskender’in saltanatının son yıllarında ortaya çıktı.
 48. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . Nihilizm (Latince nihil, “hiçbir şey”), aslen 19. yüzyıl Rusya’sında Çar II. İskender’in saltanatının ilk yıllarında ortaya çıkan bir ahlaki ve epistemolojik şüphecilik felsefesidir.
  • Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID  150893870 . Öyle olsa bile, nihilizm terimi Turgenev 1862’de F & C’yi yayınlayana kadar popüler hale gelmedi. Bir sorokovnik(1840’larda bir adam) olan Turgenev, bu terimi “çocukları”, yeni nesil öğrenci ve aydınları tanımlamak için kullandı. babalarıyla ilişkisi, šestidesjatniki olarak kabul edildi .
  • “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . İvan Turgenev, ünlü romanı Babalar ve Oğullar’da(1862) bu terimi nihilist Bazarov figürü aracılığıyla popülerleştirdi.
  • “Babalar ve Oğullar” . Encyclopædia Britannica . Babalar ve Oğullar nesiller arasındaki ve gelenekçiler ile entelektüellerin değerleri arasındaki kaçınılmaz çatışmayla ilgilenir.
  • Edie, James M .; Scanlan, James; Zeldin, Mary-Barbara (1994). Rus Felsefesi Cilt II: Nihilistler, Popülistler, Din ve Kültür Eleştirileri . Tennessee Üniversitesi Yayınları. s. 3. Romanın “babaları” insancıl, ilerici duygularla doludur … Ancak, bilimsel açıdan kaba Bazarov’un örneklediği “oğullar” a göre, “babalar” genelliklerle çok fazla ilgileniyorlardı, belirli konularla yeterli değillerdi. günün maddi kötülükleri.
 49.  Frank, Joseph (1995). Dostoevsky: Mucizevi Yıllar, 1865–1871 . Princeton University Press . ISBN 0-691-01587-2Zira kendisini “Nihilist” olarak ilk ilan eden ve “şu anda, olumsuzlamanın en yararlı olanı” Nihilistler “her şeyi inkar ettiğini” ilan eden Bazarov’du.
  • “Babalar ve Oğullar” . Encyclopædia Britannica . Romanın ilk ortaya çıkışında, radikal genç nesil ona bir iftira olarak sert bir şekilde saldırdı ve muhafazakarlar onu çok hoşgörüyle kınadılar.
  • “Babalar ve Oğullar” . Öğrenciler için Romanlar Encyclopedia.com aracılığıyla 11 Ağustos 2020’de alındı . 1862’de kendilerine “nihilist” diyen genç radikallerin binaları ateşe verdikleri gün Saint Petersburg’a döndüğünde
  • “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . aslen, 19. yüzyıl Rusya’sında Çar II. İskender’in saltanatının ilk yıllarında ortaya çıkan ahlaki ve epistemolojik şüphecilik felsefesi.
  • Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID  150893870 . Rus nihilizmi , salt anlamsal bir bakış açısından beklenebileceği gibi, etik normatifliğin evrensel bir “yadsınması”, bilginin temelleri veya insan varoluşunun anlamlılığı anlamına gelmiyordu.
 50.  Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. s. 139. ISBN 9780226293486Bu nihilist hareket esasen Promethistti “;” Rus nihilizminin şüphecilik veya ampirizmden biraz daha fazlası olduğu sıklıkla tartışıldı. Bu iddia için belirli bir inandırıcılık olsa da, sonuçta, karakteristik Rus nihilizminin milenyum coşkusunu yakalayamıyor. Bu nihilistler şüpheci değil, olumsuzlama ve özgürlüğün tutkulu savunucularıydı.
  • Gillespie, Michael Allen (1996). Nietzsche’den Önce Nihilizm . Chicago Press Üniversitesi. sayfa 139, 143–144. ISBN 9780226293486Bu nihilistler şüpheci değil, olumsuzlama ve özgürlüğün tutkulu savunucularıydı. “;” Önde gelen iki nihilist grup ayrıntılar konusunda anlaşmazlığa düşerken, ikisi de Rus halkının Promethean gücünü özgürleştirmeye çalıştılar “;” Nihilistler, bu yeni prototiplerin olduğuna inanıyorlardı. Promethean insanlığı, devrimci hareketin kadrosunda zaten vardı.
  • Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID  150893870 . Pisarev’in adını ödünç alan bu “yeni tipler”
 51.  Frank, Joseph (1995). Dostoevsky: Mucizevi Yıllar, 1865–1871 . Princeton University Press . ISBN 0-691-01587-2.
 52.  Petrov, Kristian (2019). ”  Sağdan sola vur!’: 1860’ların Rus nihilizminin kavramsal-tarihsel analizi ve onun olumsuzlama kavramı” . Stud East Eur Thought . 71 (2): 73–97. doi : 10.1007 / s11212-019-09319-4 . S2CID 150893870 . 
 53.  Nishitani, Keiji (1990). McCormick, Peter J. (ed.). Nihilizmin Kendini Aşması . Graham Parkes tarafından çevrildi; Setsuko Aihara ile. New York Press Eyalet Üniversitesi. s. 132. ISBN 0791404382.
 54.  F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 6 [25]
 55. Michels, Steven. 2004. “Nietzsche, Nihilizm ve Doğanın Erdemi.” Dogma. 2004-10-31tarihindeorjinalindenarşivlendi.
 56. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12:10 [142]
 57. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 13:14 [22]
 58. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 5 [71]
 59. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 2 [200]
 60. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 2 [127]
 61. Rosen, Stanley . 1969. Nihilizm: Felsefi Bir Deneme . New Haven: Yale Üniversitesi Yayınları . s. xiii.
 62. F. Nietzsche, Eşcinsel Bilimi : 125.
 63. F. Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine , III: 7.
 64. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 7 [8]
 65. F. Nietzsche, Suudi Arabistan 12: 9 [35]
 66. Doomen, J. 2012. “Tutarlı Nihilizm.” Zihin ve Davranış Dergisi 33 (1/2): 103–17.
 67. “Heideggers, Aus-einander-setzung ‘mit Nietzsches hat mannigfache Resonanz gefunden. Das Verhältnis der beiden Philosophen zueinander ist dabei von unterschiedlichen Positionen aus diskutiert worden. Inzwischen ist es nicht mehr ßwindspung Heggenge, da genif Metaphysik und des ihr zugehörigen Nihilismus, jenen içinde Nihilismus zurückgestellt wird, als dessen Vollender er Nietzsche angesehen şapka. ” Wolfgang Müller-Lauter , Heidegger ve Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III , Berlin-New York 2000, s. 303.
 68. Cf. her ikisi de Heidegger: Vol. Ben, Nietzsche I (1936-39). Olarak tercüme Art olarak bize kalan: Nietzsche I David F. Krell tarafından (New York: Harper & Row, 1979); Cilt II,Nietzsche II (1939-46). Nietzsche II: The Eternal Recurrence of the Same (New York, Harper & Row, 1984) ‘teDavid F. Krell tarafından “Aynının Ebedi Tekrarı” olarak çevrilmiştir.
 69. “Indem Heidegger das von Nietzsche Ungesagte im Hinblick auf die Seinsfrage zur Sprache zu, wird das von Nietzsche Gesagte in ein diesem selber fremdes Licht gerückt.”, Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche , s. 267.
 70. Orijinal Almanca: Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Nihilismus . Derslerinin ikinci cildinde bulundu: Cilt. II, Nietzsche II (1939-46). Nietzsche II: The Eternal Recurrence of the Same (New York, Harper & Row, 1984) ‘teDavid F. Krell tarafından “Aynının Ebedi Tekrarı” olarak çevrilmiştir.
 71. “Heidegger geht davon aus, daß Nietzsche den Nihilismus als Entwertung der bisherigen obersten Werte versteht; seine Überwindung soll durch die Umwertung der Werte erfolgen. Das Prinzip der Umwertung wie auch jeder früheren Wertsurung ist der Wille. Heidegger ve Nietzsche , s. 268.
 72. “Ne sorgulanmayan ve metafizikle unutulmuş kalır olmak olduğu;. Ve dolayısıyla, bu nihilist olduğunu”, UTM.edu Arşivlenmiş en 2010-06-14 Wayback Machine 24 Kasım 2009 tarihinde ziyaret etti.
 73. Müller-Lauter, Heidegger ve Nietzsche , s. 268.
 74. Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche , s. 272-275.
 75. Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche , s. 301-303.
 76. “Er (Vattimo) konstatiert, in vielen europäischen Philosophien eine Hin- und Herbewegung zwischen Heidegger und Nietzsche”. Dabei denkt er, wie seine späteren Ausführungen zeigen, zB an Deleuze, Foucault und Derrida auf französischer Seite, an Cacciari, Severino und an sich selbst auf italienischer Seite. “, Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche , s. 302.
 77. Müller-Lauter, Heidegger und Nietzsche , s. 303–304.
 78. Deleuze, Gilles (1983) [1962]. Nietzsche ve Felsefe . Çeviren: Tomlinson, Hugh. Londra: Athlone Press. ISBN 978-0-231-13877-2.
 79. Deleuze, Nietzsche and Philosophy , s. 34.
 80. Borginho, Jose 2010-01-07 tarihinde Wayback Machine 1999’da arşivlendi ; Nihilizm ve Olumlama. Erişim tarihi: 05-12-07.
 81. Spivak, Chakravorty Gayatri; 1988; Alt Uzman Konuşabilir mi ?; Nelson, Cary ve Grossberg, Lawrence (editörler); 1988; Marksizm ve Kültürün Yorumlanması; Macmillan Education, Basingstoke.
 82. Reynolds, Jack; 2001; Derridacı Dekonstrüksiyon Diğer Levinas, Fenomenoloji ve Sorumluluk Soru Arşivlenenler en 2011-06-14 Wayback Machine ; Minerva – Bir İnternet Felsefe Dergisi 5: 31-62. Erişim tarihi: 05-12-07.
 83. “Nihilizm” . Encyclopædia Britannica . 20. yüzyılda nihilizm, bir anlamda gerçek ahlaki hakikatlerin veya değerlerin varlığını reddeden, bilgi veya iletişim olasılığını reddeden ve hayatın nihai anlamsızlığını veya amaçsızlığını öne süren çeşitli felsefi ve estetik duruşları kapsıyordu. evrenin.
 84. Crosby, Donald A. (1998). “Nihilizm”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-N037-1 . ISBN 9780415250696.
 85. Turner, Jason. “Ontolojik Nihilizm” . Oxford University Press . 2019-12-31 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 2019-12-31 .
 86. www.askoxford.com. “AskOxford: nihilizm” . 2005-11-22 tarihinde orjinalinden arşivlendi.
 87. “nihilizm”. Amerikan Miras Tıp Sözlüğü . Houghton Mifflin Harcourt. 2008. s. 363. ISBN 978-0-618-94725-6. 2016-09-11 tarihinde kaynağından arşivlendi . Erişim tarihi: 2016-01-27 .
 88. “Solipsism and the Problem of Other Minds – Internet Encyclopedia of Philosophy” . 2015-10-31 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 2015-11-03 .
 89. Cooper Neil (1973). “Ahlaki Nihilizm”. Aristoteles Derneği Bildirileri . 74 (1973–1974): 75–90. doi : 10.1093 / aristotelesçi / 74.1.75 . JSTOR 4544850 . 
 90. “Friedrich Nietzsche § Nietzsche’nin Olgun Felsefesi” . Encyclopædia Britannica . İçinde yaşadığı çağı pasif nihilizm, yani 19. yüzyıl pozitivizminin ortaya çıkmasıyla dinsel ve felsefi mutlaklıkların çözüldüğünün henüz farkında olmayan bir çağ olarak düşünüyordu.
 91. Crosby, Donald A. (1998). “Nihilizm”. Routledge Encyclopedia of Philosophy . Taylor ve Francis. doi : 10.4324 / 9780415249126-N037-1 . ISBN 9780415250696Siyasi nihilizm, mevcut siyasi kurumların, destekleyici bakış açıları ve sosyal yapılarla birlikte tamamen yok edilmesini talep eder, ancak onların yerine neyin konulması gerektiğine dair olumlu bir mesajı yoktur.
 92. Strauss, Leo . 1999. “Alman Nihilizmi.” Yorum 26 (3): 353–378.
 93. “Bilimsel Nihilizm” . www.sunypress.edu . 15 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: Apr 7, 2020 .
 94. Stegenga, Jacob (2018). Tıbbi Nihilizm . Oxford, İngiltere: Oxford University Press. s. 1. ISBN 978-0-19-874704-8.
 95. Smith, Richard (Haziran 2018). Nazik tıp “tıp nihilizm ve için geçerli ‘  “ . BMJ .
 96. Danaher, John (12 Nisan 2019). “Tıbbi Nihilizm Argümanı” . Felsefi Araştırmalar Erişim tarihi: Eylül 4, 2019 .
 97. de Micheli, Mario (2006). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma. s. 135-137.
 98. Tzara, Tristan (Aralık 2005). Trans / ed. Mary Ann Caws“Yaklaşık Adam” ve Diğer Yazılar. Black Widow Press, s. 3.
 99. de Micheli, Mario (2006). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma, s. 137.
 100. “Nihilizm” . Tennessee Üniversitesi, Martin. 1 Nisan 2012. 19 Ocak 2018 tarihindekaynağından arşivlendi Erişim tarihi: January 16, 2018 .
 101. “Nihilizm: Hiçlik Felsefesi” . 5 Ocak 2015 Erişim tarihi: January 16, 2018 .

KAYNAKLAR  

 • Brassier, Ray (2007) Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction , New York: Palgrave Macmillan .
 • Jacobi, Friedrich Heinrich , Jacobi an Fichte (1799/1816), Almanca Metin (1799/1816), Jacobi ve Fichte’nin tamamlayıcı Metinleri, Eleştirel Aparat, Yorum ve İtalyanca Çevirisi ile Ek, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2011, ISBN 978-88-905957-5-2 . 
 • Heidegger, Martin (1982), Nietzsche, Vols. I-IV , çev. FA Capuzzi, San Francisco: Harper & Row .
 • Kierkegaard Søren (1998/1854), An ve Geç Yazılar: Kierkegaard’ın Yazıları, Cilt. 23 , ed. ve trans. Howard V. Hong ve Edna H. Hong, Princeton, NJ: Princeton University Press . Mayıs ISBN 978-0-691-03226-9 . 
 • Kierkegaard, Søren (1978/1846), The Two Ages: Kierkegaard’s Writings, Vol 14 , ed. ve trans. Howard V. Hong ve Edna H. Hong, Princeton, NJ: Princeton University Press. Mayıs ISBN 978-0-691-07226-5 . 
 • —— (1995/1850), Works of Love: Kierkegaard’s Writings, Cilt 16 , ed. ve trans. Howard V. Hong ve Edna H. Hong, Princeton, NJ: Princeton University Press. Mayıs ISBN 978-0-691-03792-9 . 
 • Nietzsche, Friedrich (2005/1886), İyinin ve Kötünün Ötesinde , çev. Helen Zimmern .
 • —— (1974/1887), The Gay Science , çev. Walter Kaufman , Vintage , ISBN 0-394-71985-9 . 
 • —— (1980), Sämtliche Werken. Kritische Studienausgabe , ed. C. Colli ve M. Montinari , Walter de Gruyter . ISBN 3-11-007680-2 . 
 • —— (2008/1885), Böyle Söyledi Zerdüşt , çev. Thomas Common .
 • Tartaglia, James (2016), Anlamsız Bir Yaşamda Felsefe: Bir Nihilizm, Bilinç ve Gerçeklik Sistemi , Londra: Bloomsbury Publishing . 
 • Arena, Leonardo Vittorio (1997), Del saçma: tra Oriente e Occidente , Urbino: Quattroventi.
 • —— (2012), Anlam Olarak Saçma , e-kitap.
 • —— (2015), Çıplaklık Üzerine. Saçmalığa Giriş , Mimesis International.
 • Barnett, Christopher (2011), Kierkegaard, dindarlık ve kutsallık , Ashgate Yayınları.
 • Carr, Karen (1992), The Banalisation of Nihilism , State University of New York Press.
 • Cattarini, LS (2018), Sartre ve Sterilitenin Ötesinde: Varoluşçulukta Hayatta Kalma (Montreal: argobookshop.ca ile iletişime geçin)
 • Cunningham, Conor (2002), Genealogy of Nihilism: Philosophies of Nothing & Difference of Theology , New York, NY: Routledge.
 • Dent, G., Wallace, M., & Dia Center for the Arts. (1992). “Siyah popüler kültür” (Çağdaş kültürde tartışmalar; no. 8). Seattle: Bay Press.
 • Dod, Elmar (2013), Der unheimlichste Gast. Die Philosophie des Nihilismus. Marburg: Tectum 2013.
 • Dreyfus, Hubert L. (2004), İnternette Kierkegaard: Şimdiki Çağda Anonimlik ve Bağlılık . Erişim tarihi: 1 Aralık 2009.
 • Fraser, John (2001), ” Nihilism, Modernisn and Value “, 2 Aralık 2009’da erişildi.
 • Galimberti, Umberto (2008), L’ospite inquietante. Il nichilismo ei giovani , Milano: Feltrinelli. Mayıs ISBN 9788807171437 . 
 • Gillespie, Michael Allen (1996), Nihilism Before Nietzsche , Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Giovanni, George di (2008), ” Friedrich Heinrich Jacobi “, The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta (ed.). Erişim tarihi: 1 Aralık 2009.
 • Harper, Douglas, ” Nihilism “, in: Online Etimoloji Sözlüğü , 2 Aralık 2009’da alındı.
 • Harries, Karsten (2010), Nihilizm ve inanç arasında: Ya / veya Walter de Gruyter Press üzerine bir yorum .
 • Hibbs, Thomas S. (2000), Hiçbir Şey Hakkında Gösteriyor: The Exorcist’ten Seinfeld’e Popüler Kültürde Nihilizm , Dallas, TX: Spence Publishing Company.
 • Kopić, Mario (2001), S Nietzscheom o Europi , Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Korab-Karpowicz, WJ (2005), ” Martin Heidegger (1889-1976) “, in: Internet Encyclopedia of Philosophy , 2 Aralık 2009’da alındı.
 • Kuhn, Elisabeth (1992), Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus , Walter de Gruyter.
 • Irti, Natalino (2004), Nichilismo giuridico , Laterza, Roma-Bari.
 • Löwith, Karl (1995), Martin Heidegger ve Avrupa Nihilizmi , New York, NY: Columbia UP.
 • Marmysz, John (2003), Hiçbir Şeyde Gülmek: Nihilizme Yanıt Olarak Mizah , Albany, NY: SUNY Press.
 • Müller-Lauter, Wolfgang (2000), Heidegger ve Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III , Berlin-New York.
 • Parvez Manzoor, S. (2003), ” Modernite ve Nihilizm. Laik Tarih ve Anlam Kaybı “, 2 Aralık 2009’da alındı.
 • Gül, Eugene Fr. Seraphim (1995), Nihilizm, Modern Çağ Devriminin Kökü , Forestville, CA: Fr. Seraphim Gül Vakfı.
 • Rosen, Stanley (2000), Nihilism: A Philosophical Essay , South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press (2. Baskı).
 • Severino, Emanuele (1982), Essenza del nichilismo , Milano: Adelphi. Mayıs ISBN 9788845904899 . 
 • Slocombe, Will (2006), Nihilizm ve Yüce Postmodern: Zor Bir İlişkinin (Merhaba) Hikayesi , New York, NY: Routledge.
 • Tigani, Francesco (2010), Rappresentare Medea. Dal mito al nichilismo, Roma: Aracne. Mayıs ISBN 978-88-548-3256-5 . 
 • – (2014), Lo Spettro del nulla e il corpo del nichilismo , içinde La nef di Teseo. Saggi sull’Essere, il mito e il potere , Napoli: Guida. Mayıs ISBN 9788868660499 . 
 • Villet, Charles (2009), Etik Nihilizme Doğru: Nietzschean Umut Olasılığı , Saarbrücken: Verlag Dr. Müller .
 • Williams, Peter S. (2005), Keşke Anlamda İnanabilseydim : Nihilizme Bir Cevap , Damaris Yayınları.
Reklam (#YSR)