JAPONYA TARİHİ

Japonya’ya ait ilk insansıl bulgular paleolitik çağa ait olup MÖ 30.000li yıllara denk düşmektedir. İkinci zaman dilimi olarak Jömon döneminde yarı yerleşik avcı toplayıcı olup ilkel tarım mevcuttu. Bu dönemde kilden yapılan kaplar üzerine işlemeler yapılmaktaydı. Bu döneme ait çıkarılan arkeolojik kalıntıların tarihi MÖ 11.000 tarihini işaret etmektedir.

MÖ 400 -250 yılları arasına verilen Yayoi döneminde bronz ve demir madenciliği, dokuma, pirinç tarımı yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde dinsel inanış genellikle Şamanizm’di.

Japonya’ya ait ilk yazılı kayıtlar, MS 57 yılında Çin’i yöneten hanedan olan “Han Hanedanlığı” kayıtlarında geçmektedir.

MS 250 yılında başlayan Kofun döneminde daha organize bir topluluk oluşmaya başladı. Askeri ve toplumsal oluşumlar kendini devletleşme yolunda önemli adımlar atıldı. Yamato devleti batı Japonya’yı kontrol altına alarak güçlü bir devlet haline geldi.

Günümüzde kullanılan Japon İmparatorluk sarayı 6. Yüzyılda günümüz Nara şehrinde yapıldı. Japonya Budizmle Kore Krallığı Baekje aracılığıyla tanıştı. Nara şehri Budizm dininin sanat ve kültür merkezi oldu.  

Japon Kültüründe ve dini inanışında Çin kültürü oldukça güçlü bir şekilde baskın gelmiştir.

8. Yüzyılda Japonya, depremler, yangınlar, kuraklık ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle nüfusun dörtte biri ölmüştü. 

Japon toplumunun dörtte üçü pirinç çiftçisiydi. Pirinç üretiminin artmasıyla beraber Japon ekonomisi güçlenmişti.

Başkent günümüz Kyoto’ya taşınması güçlü imparatorluğun sonucuydu. Japonya, 15. Yüzyıla gelinceye kadar kendi askeri güçleri olan onlarca Daimyo ( Derebeyi) tarafından yönetilen feodal bölgeye bölünmüştü.

Uzun yıllar süren iç savaşlar sonrasında Japonya’da birliği kuran Tokugawa Leyasu imparator tarafından Sogun olarak atandı. Tokugawa Sogunluğu döneminde Japonyada istikrar ve refah oluştu. Hristiyan misyonerlere karşı sert tedbirler alındı ve dış dünya ile irtibatını kesildi.

Tokugawa Sogunluğu, gücünü ve itibarını 1860lı yıllardan itibaren kaybederken İmparator eski gücüne kavuşmuştu. 

13. YY Japon Samuray çalışması

İmparator Meji, daha modernist yaklaşımlarla Japonya’nın dünyaya açılmasını ve ilerlemesini sağladı.

Japon ordusu 1931 yılında Mançurya ’yı işgal etti. 1937 yılında Çin’e karşı savaş açtı.  Sahilleri ve büyük kentleri kontrol altına alıp kendine bağlı küçük devletler kurmuş olsa da Çin üzerinde istediği hâkimiyeti sağlayamadı.

1941 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Hawaii adalarında bulunan Pearl Horbor donanma üssüne saldırarak, İkinci Dünya Savaşına aktif olarak girdi. 1945 yılına kadar denizde ve karada ciddi savaşlar vermesine rağmen 1945 yılında Amerika’nın Hiroşima ve Nagazaki attığı atom bombaları ve Sovyetler Birliğinin Mançurya ’yı işgal etmesiyle teslim olmak zorunda kaldı.

1952 yılına kadar ABD tarafından kontrol edilen Japonya, aynı sene değiştirdiği anayasa ile parlamenter monarşi rejimine geçiş yaptı.

Bu süreç sonrasında birçok sektörde ilerlemeler kaydeden Japonya, yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri haline geldi.

1989 senesinde ölen imparator Showa’nın yerine İmparator olarak Akihito geldi.

Reklam (#YSR)