AZERBAYCAN TARİHİ

Azerbaycan tarihi; günümüz Azerbaycan’ın tamamının yanı sıra yine Günümüz Ermenistan ve Gürcistan’ın tamamı, günümüz İran’ın büyük çoğunluğunu ve Türkiye’nin doğu illerini kapsayan bir coğrafi bütünlük içerisinde değerlendirilmektedir. 

Antik dönemlerde Medler ve Pers işgalleri  döneminde bölgenin yerel halkları, Zerdüşt inancını benimseyerek Pers ana kültürü içinde erimiştir. 

Hristiyanlığın ilk yılları itibariyle bölgede yaşayan yerel halklardan bazıları Hristiyanlık dinine geçerek öncül Hristiyan topluluklarından olmuştur.

MS 7. Yüzyıl itibariyle Türk yerleşmeleri ve akınları bölgede varlığını göstererek, bölgede güçlü Türk etkisi hissedilmeye başlanılmış ve küçük Türk Devletleri kendilerini göstermeye başlamıştı. 

İslam Halifesi Hz. Ömer devrinde Sasani Devletinin çökmesi ve bölgenin fethi sonrasında, Arap etkisi ve İslam dini bölge coğrafyasında hızla ilerlemeye başladı. Emeviler ve Abbasiler döneminde bölge de Arap etkisi devam etti.

Selçuklular devletsel teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra bölgede hızlı bir şekilde fetihlere başladı. Bölgeye daha önce yerleşmiş olan, başta Oğuzlar olmak üzere,  dağınık Türk topluluklarını ve fetihler sonrasında bölgeye yerleşen Türk boylarını bir arada tutarak coğrafyanın Türkleşmesinde etkin oldu. [1]

Selçuklulardan sonra, İlhanlılar, Karakoyunlular, Timur Devleti, Akkoyunlular gibi Türk devletleri Beşyüz sene boyunca bölgede Türk hakimiyetini sağlamlaştırmışlardır.

Bir Oğuz Türkü olan Şah İsmail Hatai önderliğinde kurulan Safevi Devleti, bölgede Türk hakimiyetinin varlığını devam ettirmenin yanı sıra Şialığın ilerlemesinde de etkin olmuştur. Safeviler döneminde Azerbaycan coğrafyası en parlak dönemini yaşamıştır. 

Safevilerden sonra bölge yine bir Türk hanedanı olan Kaçar’ların hakimiyetine girmiştir. Bölgede hakimiyetini güçlendirmek isteyen Rus Çarlığı Kaçar Devletine 1813 yılında savaş açarak galip gelmiş ve 1813 Gülistan Anlaşması imzalanmıştır. Devam eden ardıl savaşlar neticesinde 1828 Türkmençay anlaşması ile Rus Çarlığı galip gelerek; Gülistan anlaşmasıyla belirlenen ve Türkmençay anlaşmasıyla kesinleşen hükümle, Aras nehrinin kuzeyinde kalan tüm toprakların denetimini ele geçirmiştir. [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] Türkmençay Antlaşması uyarınca, Kaçar Devleti günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını oluşturan, Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı ve Lenkeran Hanlığı’nın geri kalanı üzerindeki Rus egemenliğini tanımak durumunda kaldı. [10]

90 yıllık Rus hegomonyası sonrasında Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kuruldu. [11] [12] 1920 senesinde Sovyetler Birliği güçlerince bölge yeniden işgal edildi ve SSCB toprakları dahilinde kaldı. [13] [14] [15]  SSCB’nin 1991 senesinde dağılışından sonra Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuştu ve cumhuriyet yeniden ilan edildi.   

Aras nehrinin güneyinde kalan bölge Kaçar hanedanlığı tarafından 1925 yılına kadar yönetildi.  Tebriz, Erdebil gibi bir çok şehirde başta olmak üzere bölgede halen 40 Milyon’a yakın Türk yaşamaktadır. 

TARİH ÖNCESİ 

Azerbaycan bölgesi için Tarih öncesi dönem; Taş Devri, Tunç Çağı ve Demir Çağı şeklinde üç ana başlık altında ayrılmıştır. Taş Devri de Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik  şeklinde 3 döneme ayrılır. [16] [17]

PALEOLİTİK  

Paleolitik dönem de kendi içinde, Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik dönem olarak üç döneme ayrılmıştır. Paleolitik dönem, ilk insan türünün bu topraklardaki yerleşiminden kaynaklanmış ve MÖ 12. bin yıla kadar sürmüştür. [17]

Azıh Mağarası topraklarında Fizuli içinde ilçesinde Azerbaycan Cumhuriyeti en eski proto-insan sakinleri birinin sitesi olarak kabul edilir Avrasya. Öncesi kalıntıları Acheuléen kültürünün en alt katmanları bulundu Azıh mağarasında en az 700.000 yıllık. 1968’de Memmedali Hüseynov , Azokh mağarasındaki acheulean yaş katmanında erken bir insanın 300.000 yıllık kısmi çene kemiğini keşfetti; bu, Sovyetler Birliği’nde keşfedilen en eski insan kalıntılarıydı. [16] [17] [18] [19]

Alt Paleolitik dönem aynı zamanda “Guruçay kültürü” olarak bilinen ve Olduvay kültürü ile benzer özelliklere sahiptir. [20]

Şu ana kadar Azerbaycan  coğrafyasında Paleolitik döneme ait Aveidağ, Tağlar, Damjily, Zar, Yatagery, Dash Salakhly, Qazma ve diğer bazı site buluntuları keşfedilmiştir.

MEZOLİTİK  

Yaklaşık 12.000 yıl önce Taş Devri dönemi yerini Mezolitik döneme bırakmış ve MÖ 8.000 yılına kadar sürmüştür. Azerbaycan’da Mezolitik dönem ağırlıklı temelinde incelenmiştir Gobustan’da (Bakü yakınları) ve Damjili (Kazah) mağaraları bu döneme iat mağara kalıntılarına sahiptir. [16]

Bakü’nün güneyinde Gobustan’da kayalara kazınmış, avlanma, balık tutma, işçilik ve dans sahnelerini gösteren oymalı çizimler Mezolitik döneme tarihlenmektedir. Gobustan’daki yaklaşık 5.000 ila 8.000 yıl öncesine ait Petroglifler, Viking gemilerine benzer uzun gemiler içermektedir. Kaya resimleri arasında yer alan kaplanmamış gemi resimleri, onun Avrupa kıtası ve Akdeniz ile bağlantısını göstermektedir. [21] [22]

NEOLİTİK  

Azerbaycan’daki Neolitik dönem, MÖ VII-VI bin yılını kapsar. Neolitik dönem ağırlıklı olarak maddi ve kültürel örneklere dayanılarak incelenmiş Damjili mağarası (Kazakta), Gobustan (Bakü’de), Şomutepe (Ağstafa Mahallesi), Kültepe (Nahçıvan’da), Toyretepe ve diğer yerleşim yerlerinde bulunmuştur. Tarım devrimi ilk kez bu dönemde yaşandı. [16] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ENEOLİTİK  

Eneolitik veya Kalkolitik süresi, Bakır cevheri açısından zengin Kafkas dağlarının etrafına serilmiş olan Azerbaycan bölgelerinde bakır işlemenin erken oluşumu ve gelişmesi için elverişli bir koşul oluşturdu. Eneolitik yerleşim Şomutepe, Toyratepe, Cinnitepe, Kültepe, Alikomektepe ve Hanlitepe o döneme ait keşfedilen yerlerdendir. Azerbaycan ve karbon tarihli eserler, bu dönemde insanların evler inşa ettiğini, bakır aletler ve ok uçları yaptığını ve sulanmayan tarıma aşina olduklarını göstermektedir. [29]

BRONZ ÇAĞINDAN DEMİR ÇAĞINA  

Tunç Çağı, MÖ 4. binyılın ikinci yarısında başlayıp, Azerbaycan’da MÖ 2. binyılın ikinci yarısında sona ererken, Demir Çağı yaklaşık MÖ 7-6. Yüzyıllarda başlamıştır. Tunç Çağı Azerbaycan’da erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve Orta Tunç ayrılmıştır. Bu döneme ait Nahçıvan, Gence, Mingeçevir, Daşkesen ve diğer yerleşimler bulunmuştur. [30] [31] [32] [33]

İlk Tunç Çağı, Kur-Aras kültürü, Orta Tunç Çağı aynı zamanda “boyalı toprak eşya” veya “boyalı çanak çömlek” kültürü ile karakterize edilir. Geç Tunç Çağı, Hocalı-Gedebey, Nahçıvan ve Taliş-Muğan arkeolojik kültürleri ile karakterizedir. [30] [31] [32]

1890’da Jacques de Morgan tarafından Lankaran yakınlarındaki Talysh’in dağlık bölgelerinde yapılan araştırmalar sırasında, 230’dan fazla gömü, Geç Bronz ve Erken Demir Çağlarına kadar ortaya çıkarıldı. E. Rösler, Karabağ ve Gence’de ki geç Bronz Çağı malzemelerini 1894 ve 1903 yılları arasında ortaya çıkardı. J. Hummel, Göygöl bölgesinde (Sovyet döneminde Elenendorf) ve Karabağ’da 1930-1941 yılları arasında araştırmalar yürüttü ve ayrıca I. ve II. Geç Tunç Çağı’na tarihlenen birkaç bilinmeyen yer olarak belirledi. [34] [33] [35]

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden arkeolog Walter Crist, 2018’de Gobustan Milli Parkı’nda “Tazılar ve Çakallar” veya “58 delik” adlı bir Bronz Çağı masa oyunu (4000 yaşında) buldu. Oyun Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da popülerdi ve eski Mısır firavunu Amenemhat IV’ün mezarında tespit edildi. [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Eski halkların ve medeniyetlerin etkisi Azerbaycan topraklarında bir dönüm noktasına geldi. Çeşitli Kafkas halkları, Güney Kafkasya’nın en eski sakinleri olarak görünmektedir ve kayda değer Kafkas Arnavutları en tanınmış temsilcileriydi.

Medyan İmparatorluğu

Azerbaycan’ın en eski sakinlerinin Kafkas Arnavutları olduğuna inanılmaktadır.[42] İlk işgalciler, MÖ 9. yüzyıl İskitlerdir. [43] Güney Kafkasya, Ahamenişler tarafından MÖ 550 civarında fethedildi. Bu dönemde Zerdüştlük Azerbaycan’da yayıldı. Achaemenids ise MÖ 330’da Büyük İskender tarafından yenildi. M.Ö. 247’de İran’daki Seleukosların düşüşünün ardından, bir Ermeni Krallığı M.Ö.190 ile MS 428 arasında modern Azerbaycan’ın bazı kısımlarını kontrol altına aldı.[44][45] Bu Ermeni Krallığı, Ermenistan’ın Arsacid hanedanı, Partların adını taşıyan Arşak hanedanının bir koluydu. Seleukosların devrilmesinden sonra tüm Kafkas Arnavutlukları gelecek yüzyıllarda Part egemenliği altında düştü. Kafkas Arnavutları, MÖ 1. yüzyılda bir krallık kurdular ve Partlar Sasaniler’in tahttan indirilmesine ve Kafkas Arnavutlarını MS 252’de bir eyalet haline getirene kadar, bir vasal devlet olsa da büyük ölçüde bağımsız kaldılar.[46][47][48] Kafkasya Arnavutluk’un hükümdarı Kral Urnayr, MS 4. yüzyılda  Hıristiyanlığı resmi olarak devlet dini olarak kabul etti ve Arnavutluk, 8. yüzyıla kadar Hıristiyan bir devlet olarak kaldı.[49][50] Tamamen Sasani Pers’e tabi olmakla birlikte, Kafkas Arnavutluk monarşisini korudu.[51] Sasani kontrolü 642’de Müslüman Araplar tarafından yenilmeleri ile sona erdi, [52] tüm imparatorluk, tüm Azerbaycan dahil, Müslümanların İran’ı fethi yoluyla fethedilecekti.

Avrasya ve Orta Asya göçebelerinin birbirini izleyen göçleri ve yerleşmesi, Sasani-Pers imparatorluk döneminden 20. yüzyılda Azerbaycan Türklerinin ortaya çıkışına kadar eski çağlardan beri Kafkas tarihinde tanıdık bir model olmaya devam etti. Azerbaycan’a ve Azerbaycan’dan akın yapan İranlı göçebeler arasında İskitler, Alanlar ve Kimmerler vardı. Hazarlar ve Hunlar gibi göçebeler , Hunnik ve Hazar döneminde akınlar yaptı. Darband’ın surları ve surları, Kuzey Kafkasya’nın ötesinden gelen göçmenleri engellemek için Sasani döneminde inşa edildi. Ancak kalıcı yerleşim yapmadılar. [53]

ANTİK DÖNEM 

AHAMENİŞ VE SELEUKOS İMPARATORLUKLARI 

En büyük toprak genişliği ile Ahameniş İmparatorluğu

Medyan İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, bugünkü Azerbaycan’ın tamamı MÖ 6. yüzyılda Pers kralı Büyük Kiros tarafından işgal edildi. Bu en eski Pers İmparatorluğu, çeşitli erken dönem Pers kültürel etkilerinin yaptığı gibi Zerdüştlük dini yükselişe geçtiği için yerel nüfus üzerinde derin bir etkiye sahipti. Kafkasya Arnavutluk’taki yerel halkların birçoğu, Zerdüşt inançlarının bir işareti olabilecek ateşe tapanlar olarak tanındı.

Bu imparatorluk 250 yıldan fazla sürdü ve daha sonra Büyük İskender tarafından fethedildi ve eski Pers İmparatorluğu boyunca Helenistik kültürün yükselmesine yol açtı. Seleukos Yunanlılar 323 M.Ö. İskender’in ölümünden sonra Kafkasya’yı miras olarak almıştı. Ama Roma İmparatorluğunun baskıları ve  ayrılıkçı Yunanlılar tarafından kuşatılmıştı. 

KAFKAS ARNAVUTLUK, PARTLAR VE SASANİLER  

Qobustan’da Roma yazıtı

Arnavut krallığı, geniş imparatorluk devletlerinden oluşan bir bölgede benzersiz bir devlet oluşturmak için yerli bir Kafkas kimliği etrafında birleşti. Bununla birlikte, MÖ 2. veya 1. yüzyılda Ermeniler, Arnavut topraklarını güneye doğru büyük ölçüde kısalttılar ve Utians, Gargarlar ve Hazarlar gibi çeşitli kabilelerinin yaşadığı Karabağ ve Utik topraklarını fethettiler.[54][55] Bu süre zarfında Arnavutluk ve Ermenistan arasındaki sınır  Kura  nehri boyuncaydı. [56] [57]

Romalılar ve Partlar bölgelerini genişletmeye başladıklarında bölge bir savaş arenası haline geldikçe, Arnavutluk’un çoğu kısa bir süre için Pompey komutasındaki Roma lejyonlarının egemenliği altına girdi ve güney Partlar tarafından kontrol edildi. En doğudaki Roma yazıtı olduğuna inanılan bir kaya oyması, Bakü’nün hemen güneybatısındaki Gobustan bölgesinde günümüze ulaşmıştır. İmparator Domitian zamanında Legio XII Fulminata tarafından yazılmıştır. Kafkas Arnavutluk daha sonra tamamen Part egemenliğine girdi.

Sasani oyulmuş gümüş tabak Şamahı , (Azerbaycan Devlet Müzesi )

MS 252-253’te Kafkas Arnavutluk, Sasani İmparatorluğu tarafından fethedildi ve ilhak edildi. Arnavutluk, Sasani İmparatorluğu’nun vasal devleti haline geldi, ancak monarşisini korudu. Arnavut kralının gerçek bir gücü yoktu ve sivil, dini ve askeri otoritenin çoğu bölgenin Sassani marzban (askeri valisi) ile birlikteydi. 260 yılında Romalılar üzerinde Sasaniler zaferinin, bu zaferden sonra, yanı sıra, ilhakı Arnavutluk ve Atropatena üç dilde yazıt tarif edilmiştir Şapur I at Naqš-e Rostam de Ka’be-ye Zartošt. [58] [59] [60]  [61] [62] [63][64] [65]

Sasani Shapur II’nin (309-379) akrabası olan Urnayr, Arnavutluk’ta iktidara geldi (343-371) ve dış politikada kısmen bağımsız bir politika izledi. Urnayr, Sasani kralı Shapur II ile ittifak kurdu. Ammianus Marcellinus’a göre Arnavutlar, özellikle Amida kuşatması sırasında Romalılara yönelik saldırılarında Shapur II ordularına askeri güç (özellikle süvari) olarak destek sağlamıştır.(359). Savaş, Sasani ordusunun zaferi ile sona erdi ve sonuç olarak Arnavutluk’un bazı bölgeleri iade edildi. Ayrıca, Arnavut süvarilerinin, Chionites (Xionites) gibi Amida kuşatmasında belirleyici bir rol oynayacağını da belirtti. Arnavutlar, Shapur’un askeri müttefiki oldukları için onur derecesi aldılar. [64] [49] [62]

Ermenistan’ın MS 387’de Bizans ve Pers arasında bölünmesinden sonra, Sasani kralları Arnavutluk Arşak hükümdarlarını İran’a krallıklarından dolayı ödüllendirdiğinde, Arnavut kralları Uti ve Artsakh (Kur’un güneyinde yer alan) eyaletlerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiler. [55] [67]

Ortaçağ Ermeni tarihçiler, Movses Khorenatsi ve Movses Kagankatvatsi göre [68] [69] Arnavut kralı Urnayr Hıristiyanlığı kabul etti ve Rahip Krikor tarafından vaftiz edildi. Urnayr ayrıca Hristiyanlığı krallığının resmi dini olarak ilan etti. Bununla birlikte, Hıristiyanlık Arnavutluk’ta ancak kademeli olarak yayıldı ve Arnavutların ve Perslerin büyük bir kısmı İslam fethine kadar Zerdüşt olarak kaldı. 

Saltanatı Mihranids hanedanı erken 7. yüzyılda Arnavutluk’ta geldi (630-705). Bu hanedan Girdiman ili (şimdi kökenli Şemkir – Gazah bölgesi Azerbaycan arasında). Partav (şimdi Barda) bu hanedanın merkeziydi. M. Kalankatlı’ya göre Mehranid hanedanının başlatıcısı Mehran (570-590), temsilcisi ise “Arnavutluk prensi” unvanını alan Varaz Grigor (628-642) idi. [70] [31]

Partav (Berde) Varaz Grigor’un oğlu döneminde Arnavutluk’un başkenti oldu Cavanşir (642-681). Cavanşir Sasani şah yaptığı itaati gösterdi Yazdegerd III saltanatının ilk dönemde (632-651). O sparapet ve ittifakı olarak Arnavut ordusunun başıydım Yazdegerd III 636-642 yıllarında. 637’de Kadissia savaşında Arap zaferine rağmen, Javanshir, Sasaniler’in müttefiki olarak savaştı. Düşüşünden sonra Sasanilere tarafından Arap Halifeliği 651 yılında, Cavanşir onun politikasını değiştirdi ve taşındı Bizans 654’te imparatorun yanında. Konstantin II, Javanshir’i koruması altına aldı. Javanshir, Bizans’ın koruması sayesinde Arnavutluk ülkesinin hükümdarı oldu. 662 yılında Cavanşir, Kura nehri yakınlarında Hazarları yendi. Üç yıl sonra (665), Hazarlar daha büyük bir güçle tekrar Arnavutluk’a saldırdı ve kazandı. Javanshir ile Hazarlararasında imzalanan anlaşmaya göre Arnavutlar her yıl haraç ödemeyi kabul etti. Karşılığında, Hazarlar tüm tutsakları ve yağmalanmış sığırları iade etti. Arnavut hükümdarı, ülkesini Hazar Denizi’nin işgalinden korumak için Halifelik ile diplomatik ilişkiler kurdu. Bu amaçla Şam’a gitti ve halife ile görüştü .Muaviya (667-670). Sonuç olarak, halifelik Arnavutluk’un iç bağımsızlığına dokunmadı ve Javanshir’in talebi üzerine Arnavutluk’un vergileri üçte bir oranında düşürüldü. Cavanshir 681’de Bizans feodal beyleri tarafından öldürüldü. Ölümünden sonra Hazarlar tekrar Arnavutluk’a saldırdı ve yağmaladı. Arap birlikleri 705’te Arnavutluk’a girdi ve Javanshir’in son varisini Şam’a alıp idam etti. Böylece, Mihrani hanedanının egemenliği Arnavutluk’ta sona erdi. Arnavutluk’un iç bağımsızlığı kaldırıldı. Arnavutluk, Halife’nin halefi tarafından yönetilmeye başlandı. [71] [72] [73] [74]

ORTA ÇAĞ 

İSLAMİ FETİHLER

İslam Devleti dönemi

Müslüman Araplar, Kafkasya bölgesine yürürken Sasanileri ve Bizanslıları yendi. Araplar, Prens Javanshir liderliğindeki Hıristiyan direnişinin 667’de teslim olmasının ardından Kafkasya Arnavutluk’u bir vasal devlet yaptılar. [75] 9. ve 10. yüzyıllar arasında Arap yazarlar,  Kura ve Aras nehirleri arasındaki bölgeyi Arran olarak adlandırmaya başladılar.[76] Bu süre içinde  Basra ve Küfeli Araplar Azerbaycan ‘a gelerek yerli halkların terk ettiği toprakları ele geçirdiler.

8. yüzyılın başında Azerbaycan toprakları Halifelik – Hazar ve Bizans savaşlarının merkeziydi. 722-723’te Hazar Türkleri, Arap denetimi altında ki Güney Kafkasya topraklarına saldırdılar ve sonuç olarak, el-Jarrah al-Hakami liderliğindeki bir Arap ordusu, Hazarları Kafkasya’ya geri sürmede hızla başarılı oldu ve kuzeye doğru savaştı. Hazar Denizi’nin batı kıyısı, Derbent’i kurtararak ve Hazar’ın başkenti Balanjar’a doğru ilerlediler. Hazar hanlığının başkentini ele geçirdi ve Kebele çevresine esirler yerleştirdi. Sonra el-Jarrah döndü Şeki ganimet ve esirler çok sayıda ve burada ordusunu yerleştirdi.[77] [78] [79]

9. yüzyılda Arap Halifeliği, Arapların farklı bölgelerdeki yönetimine karşı ayaklanmalarla uğraşıyordu. Hurremiyye öncülüğünde hareket Babak uzun bir süre boyunca bunun sürmesi için ayırt edici ayaklanmalar biriydi. Babak’ın Arap generallere karşı kazandığı zafer, Badd kalesine ve erişilemeyen dağ kalesine sahip olmasından kaynaklanıyordu. Arap tarihçilere göre, nüfuzunun bugünkü Azerbaycan topraklarına – “güneye Erdebil ve Marand yakınlarına, doğuda Hazar Denizi’ne ve Şamahı ilçe ve Shervan, kuzeyde Mukan (Moḡan) bozkırına ve Aras nehri kıyısına, batıda Jolfa , Nakjavan ve Marand ilçelerine doğru ilerledi”. [80] [81] [82] [83]

SELÇUKLULAR VE HALEF DEVLETLER

Rawadids (11. – 12. yüzyıl).

Abbasi Halifeliği’nin gerilemesi sonucunda, Azerbaycan toprakları, Sacidler, Şeddadiler ve Büveyhiler gibi sayısız hanedanlarının nüfuzu altına girdi. Ancak 11. yüzyılın başında bölge, Orta Asya’dan yayılan Oğuz Türk boylarının dalgaları tarafından yavaş yavaş ele geçirildi. Bu Türk hanedanlarından ilki kuzey Afganistan’dan Gaznelilerdi. Onları, Oğuzların batı kolu olan Selçuklular izledi. Onları, tüm İran ve Kafkasya’yı fetheden ve 1055’te Bağdat’taki Buyidleri devirmek üzere Irak’a bastıran Selçuklular izledi.

Selçuklular, 12. yüzyılın sonuna kadar tüm İran ve Azerbaycan’ı içine alan geniş bir imparatorluğun ana hükümdarları oldular. Selçuklu döneminde, Selçuklu sultanlarının etkili veziri Nizam ül-Mülk’ün 1092’deki ölümü ve 1153’te Sultan Ahmed Sançar’ın ölümünün ardından daha da kötüleşen, bir zamanlar iyi organize olmuş Selçuklu devletinin düşüşünün başlangıcı oldu.

Yerel olarak Selçuklu mülkleri, teknik olarak Selçuklu sultanlarının tebaası olan ancak bazen fiilen hükümdar olan Atabekler tarafından yönetiliyordu. Atabeg unvanı, 12. yüzyıldan itibaren Ortadoğu’nun Selçuklu hakimiyetinde yaygındı. Azerbaycan, 12. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başlarına kadar süren egemenliği altında, Türk halkının önemli bir kültür merkezi olarak ortaya çıktı. Atabeg Eldegizidlerin (Eldeniz) ve Şirvanşahların sarayları, çoğu seçkin Müslüman zanaatkârlar ve bilim adamları olan zamanın seçkin insanlarına ev sahipliği yaptı. Atabeg hükümdarlarının en ünlüsü Şemsettin Eldeniz idi.

Selçuklular kontrolünde iken bölge, bilimler ve felsefede Bahmanyar, Katib Tebrizi, Şahabettin Suhreverdi gibi ciddi alimler yetiştirdi ve ilerleme sağlandı. Bu bölgede yaşayan Nizami Gencevi ve  şairler dönem edebiyatının en yüksek noktasını özetler. Ayrıca bölgede bir yapı patlaması yaşanmış ve Selçuklu dönemi mimarisinin benzersizliği, 12. yüzyılda inşa edilen Bakü, Gence ve Abşeron’un kale duvarları, camileri, okulları, türbeleri ve köprüleri ile özetlenmiştir.

1225 yılında Celaleddin Harezmşah, Atabek makamını kaldırdı.  

MOĞOLLAR VE İLHANLI YÖNETİMİ  

Ortadoğu ve Kafkasya’daki Moğol istilası, Azerbaycan ve komşularının çoğu için yıkıcı bir olaydı. 1220’den itibaren Begin beg, Moğollara haraç ödemeye başladı. Jebe ve Subotai küçük eyaleti tarafsız hale getirdi. 1231’de Moğollar Azerbaycan’ın çoğunu işgal etti ve Atabeg hanedanını deviren Celaleddin Harezmşah’ı öldürdü . 1235 yılında Moğollar, Kiev Rusya’sını fethetme yolunda Gence, Şemkir, Tovuz ve Şabran şehirlerini tahrip ettiler. 1236’da Transkafkasya’nın tamamı Ögeday hanın elindeydi.

KARAKOYUNLULAR – AKKOYUNLULAR  

Mümine Hatun Türbesi de Nahçıvan Şehir

Emir Timur 1380’lerde yıkıcı bir Azerbaycan istilası başlattı ve Azerbaycan’ı geçici olarak Avrasya’nın çoğunu kapsayan geniş alanına dahil etti. Şirvanşahlar, Timur’un kumandanı Toktamış’a biat etti. Azerbaycan bu dönemde Hurufi, Bektaşi ve diğer hareketlerin başlattığı mezhep çatışması nedeniyle toplumsal huzursuzluk ve dinsel çekişme yaşadı.

Timur’un 1405’te ölümünün ardından, dördüncü oğlu Şahruh iktidara geldi ve 1446’ya kadar hüküm sürdü. Şahruh’un bölgesinin batısında iki yeni rakip Türk devleti ortaya çıktı – Van Gölü ve Ak Koyunlu ve Diyarbakır merkezli Karakoyunlular. Karakoyunlular başlangıçta, Kara Yusuf liderliğinde Celayirilerin sonuncu hükümdarı Sultan Ahmed’i yenip 1410’da Azerbaycan’ın güneyini fethedip başkentini Tebriz’e taşıdı.  Cihan Şah liderliğinde Karakoyunlular Horasan’ın kadarıyla doğu merkezi İran’a topraklarını genişletti. Ancak daha sonra Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan,  1468 yılında Cihan Şah’ı yendi. 

ŞİRVANŞAHLAR

Bakü’de Şirvanşahların türbesi, 15. yüzyıl

Şirvan Şah [84] Arap kökenli bir Fars hanedanıdır [84]

Şirvanşah devletinin rolü Azerbaycan’ın milli kalkınmasında önemliydi. Şirvanşahlar, 861’den 1539’a kadar yerel yöneticiler ve vasallar olarak yüksek derecede özerklik sağladılar ve İslam dünyasındaki diğer hanedanlardan daha uzun süren bir süreklilik sağladılar. Bağımsız bir Şirvan devletinin iki dönemi vardır: birincisi 12. yüzyılda, Bakü kalesini inşa eden Sultanlar Manuçehr ve Axsitan, ikincisi ise 15. yüzyılda Derbendid hanedanı altındaydı. 13. ve 14. yüzyıllar arasında Şirvanşahlar, Moğol ve Timur imparatorluklarının tebaasıydı.

Şirvanşah Halilullah ve Faruk Yassar hanedanının tarihinin son derece stabil bir süre başkanlık etti. Bakü’deki “Şirvanşah sarayının” mimari kompleksi (bu aynı zamanda hanedanın mezar alanıydı) ve Halwatiyya Sufi Khaneqa, 15. yüzyılın ortalarında bu iki hükümdarın hükümdarlığı sırasında inşa edildi. Şirvanşahlar,  inanç olarak Sünni idi ve dolayısıyla Şii İslam arasında mücadele baş gösterdi. 1462’de Safevilerin lideri Şeyh Cüneyd, Gusar kasabası yakınlarında Şirvanşahlara karşı yapılan savaşta öldürüldü. (Hazra köyüne gömüldü) – sonraki Safevi eylemlerini şekillendiren ve Azerbaycan tarihinde yeni bir döneme yol açan bir olay oldu.

SAFEVİLER

I. İsmail liderliğindeki Safeviler, Kafkasya’yı, Anadolu’nun bazı kısımlarını, Mezopotamya’yı, Orta Asya’yı ve Güney Asya’nın batı kısımlarını fethederek Erdebil’deki üslerini genişletti. Aynı dönemde İsmail 1501’de Bakü’yü yağmaladı ve Şirvanşahları devirdi. Bugün ki Azerbaycan toprakları dahil olmak üzere günümüz Ermenistan ve Dağıstan bölgesi 1500-1502 yılları arasında Safeviler tarafından fethedildi. [85]

İsmail I ve oğlu Tahmasp döneminde, Şii İslam büyüdü. Safeviler bu dönemde feodal bir teokrasi haline geldi ve Şah, ilahi olarak atanan devlet ve din başkanı olarak kabul edildi. Bu dönemde, Kizilbaşi şefleri vilayet idaresinden sorumlu ofisleri olan vekiller (veya yasal yöneticiler) olarak belirlendi ve Şii İslami Ulema sınıfı oluşturuldu.

Şah I. Abbas

Safevilerin ezeli rakipleri Osmanlı İmparatorluğu ile savaşlar, Şah Tahmasp döneminde devam etti. Şamahı, Gence ve Bakü gibi önemli Safevi şehirleri 1580’lerde Osmanlılar tarafından işgal edildi.

Büyük Şah Abbas’ın (1587-1630) hükümdarlığı döneminde monarşi zirveye çıktı ve Şii İslam ile birleşen belirgin bir Fars milli kimliğine büründü. I. Abbas’ın hükümdarlığı, devletin en yüksek gelişme noktasını temsil ediyordu ve 1603’te şu an Azerbaycan ve Şirvan dahil olmak üzere, Osmanlıları geri püskürtebildi ve Kafkasya’nın tamamını yeniden ele geçirebildi. Kızılbaş’ın müdahale gücünün farkında olarak devam etti. 

Safevilerin dini etkisi nedeniyle, 16. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın nüfusu Şiiliğe dönüşmeye başladı.[86] Bu nedenle, günümüz Azerbaycan toprakları, İran’ın hemen ardından yüzde olarak en büyük ikinci Şii Müslüman nüfusu içermektedir [87] ve bu iki ülke, nüfusun salt çoğunlukta, nominal olarak Şii Müslüman olduğu yegane uluslardır.

18  YY ve 19 YY HANLIKLARIN KURULUŞU VE AZERBAYCAN’IN BÖLÜNMESİ

Kaçar dönemi tablosu, kraliyet huzurundaki mollalar

İran’da iç çatışmalar baş gösterirken, Azerbaycan’ın çoğu kısa bir süre Osmanlılar tarafından ele geçirildi (1722-1736). [88] Bu arada (1722’den 1735’e kadar), Büyük Petro döneminde Derbent, Bakü ve Salyan’ı kapsayan Hazar Denizi kıyısındaki kıyı şeridi, kısa bir süre sonra Rus İran Savaşı (1722-1723) yoluyla  Rus egemenliğine girdi. 

Safevi imparatorluğunun yıkılmasının ardından bir Türkmen olan Nadir Şah Afşar iktidara geldi ve İran üzerindeki kontrolü ele geçirdi. 1729’da Afganları sonsuza dek sürgüne gönderdi ve iddialı bir askeri çılgınlığa devam ederek, hayal ettiği büyük imparatorluk adına Delhi’ye kadar doğuyu fethetti. Nadir Şah askeri bir dehaydı ve Sasaniler zamanından beri görmediği bir bölgeyi kuşatan yeni bir imparatorluğunu kısa sürede fethetti. Sınırlarını Kafkasya, Mezopotamya bölgesinin, Anadolu’nun bazı bölümlerini, büyük parçalar Orta Asya ve ezilmiş Hindistan Türklerine kadar ulaştırdı. Bununla birlikte imparatorluğu oldukça kısa sürdü, ancak yine de Asya’nın son büyük hükümdarı olarak kabul ediliyor.

Hanlıklar, Aras Nehri’nin kuzeyi ve güneyi

Nadir Şah’ın 1747’de öldürülmesinden sonra, Afşariler yönetimindeki İmparatorluk parçalandı. Bölgede çeşitli özerklik biçimlerine sahip çeşitli Müslüman Türk hanlıkları ortaya çıktı.[89][90][91][92][93] Afşar Türklerinden olan Ağa Muhammed Han 1795 baharında Tahran’a döndüğünde, 60.000 süvari ve piyade birliği topladı ve Şevval Zül-Ka’da/ Mayıs’ta Azerbaycan’a doğru yola çıktı ve ülke de dahil olmak üzere Osmanlılar ve Ruslar tarafından kaybedilen tüm toprakları yeniden ele geçirmek için yola çıktı. Aras ve Kura nehirleri arasında, eskiden İran’ın Safevi/Afsar kontrolü altında bölgelere ilerledi. Bu bölge, başkenti Şuşa’da bulunan, en önemlileri Karabağ olan birkaç hanlıktan oluşuyordu; Aynı adı taşıyan başkenti olan Gence Hanlığı; Şirvan Hanlığı genelinde Kura onun sermaye ile Şamahı; ve kuzeybatıda, Kura’nın her iki yakasında, başkenti Tiflis’te olan Gürcistan, [94] [95] [96] nominal İran hükümdarlığı altında kalırken. [95][97][98][99] Hanlıklar kendi aralarında ve dış tehditlerle sürekli savaş halindeydiler. Kuzey hanları arasında en güçlüsü, komşu hanlıkların çoğunu kendi yönetimi altında birleştirmeyi başaran ve hatta Tebriz’i almak için Zand hanedanıyla savaşan bir sefer düzenleyen Kuba’lı Fat’h Ali Khan’dı (1783’te öldü). Diğer bir güçlü hanlık, komşu Nahçıvan hanlığını bastıran Karabağ’dı ve Erivan hanlığının bazı kısımlarını aldı.

19. yüzyılda Kaçar hanedanlığının yönetimindeki İran haritası.

Ağa Muhammed Han, son Zand kralının ölümüyle başlayan iç savaştan galip çıktı. Hükümdarlığı, merkezi olarak yönetilen ve birleşmiş bir İran’ın yeniden ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyordu. Nadir Şah’ın ve son Zandların ölümünden sonra, İran’ın Kafkasya topraklarının çoğu dağılmış ve çeşitli Kafkas hanlıkları kurmuştu. Ağa Muhammed Han, kendisinden önceki Safevi kralları ve Nadir Şah gibi bölgeyi İran’daki topraklardan farklı görmüyordu. Bu nedenle, İran’ı güvence altına aldıktan sonraki ilk hedefi Kafkasya bölgesini yeniden İran’a dahil etmekti.[100] Gürcistan en ayrılmaz bölgelerden biri olarak görülüyordu.[101] Ağa Muhammed Han için, Gürcistan’ın yeniden boyun eğdirilmesi ve İran İmparatorluğu’na yeniden entegrasyonu, Şiraz, İsfahan ve Tebriz’i kendi egemenliği altına alan sürecin bir parçasıydı. [101]  Ağa Muhammed Han’ın Kafkasya’da Nadir Şah’ın ölümü ve Zandların ölümünün ardından yakın zamanda kaybedilen bölgeleri bastırmak ve yeniden birleştirmek için gerekli olan her şeyi yapması doğaldı. Merkez çevresi tarafından büyük bir ihanet olarak görünen olaya imza atarak, Gürcistan valisi olarak Gürcü kral Erekle II atandı (Heraklius II) [101]

Ağa Muhammed Han daha sonra, II. Herakleios’un Rusya ile birkaç yıl önce imzalanan anlaşmadan vazgeçmesini talep etti. Bu antlaşma, İran’a herhangi bir bağımlılığı resmen kınamış ve işlerinde tam Rusya koruması ve yardımını kabul etmişti. Ağa Muhammed Han, barış ve krallığının güvenliği karşılığında II. Herakleios’un Pers egemenliğini bir kez daha kabul etmesini [100] istedi. İran’ın komşusu Osmanlılar, dört yüzyıl sonra ilk kez İran’ın Kartli ve Kakheti üzerindeki haklarını tanıdı.[102] Herakleios, en az 3.000 Rus askerinin desteğini isteyen Rusya İmparatoriçesi II.[102] ancak yanıt alamadı ve Gürcistan’ı İran tehdidini tek başına savuşturmaya bıraktı.[103] Yine de, Herakleios II hala Han’ın ültimatomunu reddetti. [104] Buna karşılık, Ağa Muhammed Han Aras Nehrini geçtikten sonra Kafkasya bölgesini işgal  için Gürcistan giderken, Erivan Hanlığı , Şirvan, Nahçıvan Hanlığı  Derbent Hanlığı, Talış Hanlığı, Şeki Hanlığı ,günümüz Ermenistan’ı, Azerbaycan ve Dağıstan’ı kapsayan Karabağ Hanlığı ve Iğdır’ı ele geçirdi. Gürcistan’a büyük ordusuyla ulaşan Krtsanisi Savaşı gerçekleşti. bu da Tiflis’in ele geçirilmesi ve görevden alınmasının yanı sıra Gürcistan’ın İran’a etkili bir şekilde yeniden boyun eğdirilmesi ile sonuçlandı. [105] [106] birlikte biraz 15.000-20.000 ile Tiflis’te Gürcistan fiilen kontrol yaptığı başarılı seferi dönüşünde, üzerine Gürcü İran’a geri alındı esirler, [103] [107] Ağa Muhammed Tıpkı selefi Nadir Şah’ın yaklaşık altmış yıl önce olduğu gibi Muğan Ovası’nda 1796 taç giydi.

Ağa Muhammed Şah daha sonra 1797’de Şuşa’da (bugünlerde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bir parçası) Gürcistan’a karşı ikinci bir sefer hazırlarken öldürüldü [108] ve Kral Herakleios 1798’in başlarında öldü. İran’ın Gürcistan üzerindeki hegemonyası uzun sürmedi. 1799’da Ruslar Tiflis’e yürüdü. [109] Ruslar, 17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın başlarından bu yana, güneyindeki komşu imparatorluklarına, yani Osmanlı İmparatorluğu’na ve birbirini izleyen İran krallıklarına yönelik genişlemeci bir politika ile zaten aktif olarak işgal edilmişti. Rusya’nın Tiflis’e girişini takip eden iki yıl karışıklık dönemiydi. Zayıflamış ve harap olmuş Gürcü krallığı, başkentinin yarısı harabe halindeyken, 1801’de Rusya tarafından kolayca alındı.[103] [104] İran, yüzyıllardır İran kavramının bir parçasını oluşturan Transkafkasya ve Dağıstan’ın çekilmesine izin veremeyeceği veya izin veremeyeceği için [110], birkaç yıl boyunca meydana gelen savaşların da doğrudan nedeni olacaktır. Daha sonra, yani Rus-İran Savaşı (1804-1813) ve Rus-İran Savaşı (1826-1828), nihayetinde geri alınamaz zorla feshedilmesine ve günümüzde  Gürcistan, Dağıstan , Ermenistan ve Azerbaycan’ın İmparatorluk tarafından kaybedilmesine yol açacaktı. Rusya, 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay anlaşmalarıyla kesin üstünlüğünü sağladı.[108][105] Rus-İran Savaşı (1804-1813) Dağıstan ve Güney Kafkasya’da ticaret ve tarımı kesintiye uğratan önemli can ve mal kayıplarına yol açtı. Bununla birlikte, savaşın çoğu İran topraklarında gerçekleştiği için bölge, 1826-1828 Savaşı sırasında büyük ölçüde kurtuldu. [111] Savaşların bir sonucu olarak, 19. yüzyılda Rusya’nın bölgeye toprak katmasıyla İran ve bölge arasında uzun süredir devam eden bağlar koptu. [112]

Han’ın Şaki Sarayı’nın duvarındaki savaş sahnesi minyatürü

Profesör Tadeusz Swietochowski’ye göre :

Kısa ve başarılı 1812 Rus seferi, ertesi yıl 12 Ekim’de imzalanan Gülistan Antlaşması ile sonuçlandı. Antlaşma, Dağıstan, Gürcistan ve Sheragel eyaleti, Imeretia, Guria, Mingrelia ve Abhazya’nın yanı sıra Karabağ, Gence, Şeki, Şirvan, Derbent hanlıkları da dahil olmak üzere İran topraklarınınKuba, Bakü ve Talış geniş bölgelerinin  Rus İmparatorluğu’na dahil edilmesini sağladı. 

[112]

Svante Cornell’e göre:

1812’de Rusya, Türkiye ile savaşı bitirdi ve İran’a saldırdı. Bu, 1813’te Rusya’ya şimdiye kadar en azından nominal olarak İranlı olan geniş topraklar üzerinde kontrol ve dahası İran’ın veraset siyasetinde söz hakkı veren Gülistan Antlaşması’na yol açtı. Mingrelya ve Abhazya da dahil olmak üzere Dağıstan ve Gürcistan’ın tamamı resmen Rusya’ya ve günümüz Azerbaycan’ında sekiz Hanlığa (Karabağ, Gence, Şeki, Kuba, Şirvan, Talış, Bakü ve Derbent) devredildi. Ancak gördüğümüz gibi, Persler kısa süre sonra bölgedeki Rusya yönetimine meydan okudu ve askeri bir felaketle sonuçlandı. İran, Azerbaycan’ın tamamı üzerindeki kontrolünü kaybetti ve 1828’deki Türkemenchai yerleşimiyle Rusya, İran bir savaş tazminatı ödemediği takdirde Azerbaycan üzerindeki kontrolünü kurmakla tehdit etti. İngilizler bu konuda İranlılara yardım etti. ancak Rus birliklerinin Tebriz’in güneyine kadar yürüdüğü gerçeği kaldı. Bazı bölgeler (Tebriz dahil) İran’a iade edilmiş olsa da, Rusya aslında bölgesel genişlemesinin zirvesindeydi.[96]

İran Cambridge History göre :

Platodaki hükümdarlar, Aras’ın ötesinde hükümranlığı gerçekleştirecek araçlardan yoksun olsa bile, komşu Hanlıklar hala İran’ın bağımlıları olarak görülüyordu. Doğal olarak, İran hükümdarlığını yeniden empoze etme girişimlerini en sık tecrübe eden Āzarbāījān vilayetine en yakın bulunan Hanlıklardı: Aras boyunca Erivan, Nahçıvan ve Karabağ ve idari karargahıyla Ṭālish cis-Aras Lankarān’da bulunur ve bu nedenle Tabrīz veya Rasht yönünden baskıya karşı çok savunmasızdır. Karabag Hanlığı’nın ötesinde, Ganja Khān ve Gurjistān Vāli (güneydoğu Gürcistan’ın Kartli-Kakheti krallığının hükümdarı), zorlama amacıyla daha az erişilebilir olmasına rağmen, Khāns gibi Şah’ın vasalları olarak kabul edildi. Shakki ve Shīrvān, Kura Nehri’nin kuzeyinde. İran ile Bākū ve Qubba Hanlıkları arasındaki temaslar daha zayıftı ve esas olarak Anzalī ve Rasht ile deniz ticareti bağlantılarından oluşuyordu. Bu biraz gelişigüzel hükümdarlık iddialarının etkililiği, belirli bir Şah’ın iradesini hissettirme yeteneğine ve yerel hanların külfetli olarak gördükleri yükümlülüklerden kaçma kararlılığına bağlıydı.[113]

Şirvan, Kafkasya ve İran’ı gösteren harita (1748)

RUS İŞGALİ

Rus- Kaçar Savaşları ve Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) Antlaşmaları

Audrey L. Altstadt, Rusya’nın Kafkasya’ya yönelik askeri eylemlerinin 1790’dan beri devam ettiğini, ancak ilk savaşın 1804 olduğunu savunuyor. (1804–13) Rusya tarafından atanan başkomutan, Pavel Tsitsianov’du.  Tsitsianov’un ana yıkımları, şehrin adının Elizavetpol olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere, şu anda Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrinde gerçekleşti. Bakü’deki suikastına kadar 1803’ten 1806’ya kadar görev yaptı.

Rusya tarafından yenilmesinin ardından Kaçar İran, Dağıstan, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarının çoğunun Rusya’ya kaybını kabul eden Gülistan Antlaşması’nı 1813’te imzalamak zorunda kaldı. Yerel hanlıklar ya kaldırıldı (Bakü ya da Gence’deki gibi) ya da Rus himayesini kabul etti. 1813’te Rus-Pers savaşının sona ermesi Gülistan Antlaşması ile kesinleşti. [114]

1826-28’deki bir başka Rus-İran savaşı, İran ordusu için bir başka yenilgiyle veTürkmençay Antlaşması ile sonuçlandı, Kaçarlar, günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti son kısımlarını içeren, Nahçıvan, Lenkeran Hanlığı ve Erivan Hanlığı idaresi ve egemenliğindeki bu değişikliklerin yanı sıra,  özellikle de Rus mallarının akışı olasılığına yönelik tarifelerin düşürülmesi ve Rusya’ya Hazar Denizi’nde bir donanma bulundurma hakkı veren yasal tavizler vermek durumunda kaldı. Bu anlaşmalar aynı zamanda 1917’ye kadarki Rusya ve İran ilişkilerinin çerçevesini de çizmiştir. [114]

Antlaşma, yerel hanların egemenliği sona erdiğinde Azerbaycan ve İran’ın mevcut sınırlarını belirledi. Böylece, modern Azerbaycan Cumhuriyeti, nihayetinde, 19. yüzyılda Rusya tarafından alınan ve doğrudan bunun sonucu olan İran’ın ayrılmaz topraklarından yaratılacaktı. Yeni Rus kontrolündeki topraklarda, daha sonra modern Cumhuriyet’in büyük kısmını oluşturan iki vilayet kuruldu – batıda Elisavetpol (Gence) vilayeti ve doğuda Şamahı vilayeti. [4][5][6][7][8] [9] Rusya’nın Kafkasya’daki İran topraklarını bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’ni de içeren ilhakının doğrudan sonucu olarak, Azerbaycan halkı günümüzde Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan olarak bölünmüştür (İran). [115] Rusya’nın işgalinin ardından, Kafkasyalı Müslümanlar Aras Nehri’nin kuzeyinden İran’ın yeni kurulan sınırlarına doğru büyük bir göçe yol açtı.

1828 sonrası yönetim

Rus Rus fetihlerinden 1840’lara kadar Azerbaycan, Çar’ın askeri kuvvetleri tarafından yönetildi. Rusya, bölgedeki hanlıkları her biri bir ordu subayının başkanlığında yeni vilayetlere dönüştürdü. Memurlar, yerel ve Rus hukukunun bir kombinasyonu ile yönetiliyordu. Bununla birlikte, memurların yerel geleneklere genel olarak aşina olmamaları nedeniyle, Rus emperyal hukuku giderek daha fazla uygulanmaya başladı ve bu, yerel halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. [116]Rus yönetimi Hıristiyan olmayan Azerbaycanlılarla eşit değildi ve dini yetkililer kontrol altında tutuldu ve bu Hıristiyan olmayan vatandaşlar arasında rahatsızlık yarattı. Azerbaycan Türkleri, Hristiyan olmayanlara yönelik Rus kısıtlamalarından etkilendi. Rus devleti, imparatorlukta İslam hukukunun uygulanmasını kontrol etmek için uyumlu çabalar gösterdi. Tüm dini İslami faaliyetleri denetlemek için iki Kilise Kurulu oluşturuldu. Devlet tarafından Sünni kurul için bir müftü ve Şiiler için bir şeyh el-İslam atandı. 1857’de Gürcü ve Ermeni dini makamlarına kendi topluluklarını sansürleme yetkisi verildi, ancak Müslüman dini eserleri ve kitaplarının Odessa’daki bir sansür kurulu tarafından onaylanması gerekiyordu. Ayrıca, Azerbaycan Türkleri yoğun Rus dinine maruz kaldılar. [116]

1830’ların sonlarında askeri yönetimi subaylar tarafından sivil bir idareyle değiştirmek için planlar yapıldı. Yeni hukuk sistemi Ocak 1841’de yürürlüğe girdiğinde, Transkafkasya bir Gürcü-Imeretian vilayeti ve Şamahı merkezli bir Hazar bölgesi olarak ikiye ayrıldı . Daha sonra tarihi sınırları veya etnik bileşimi göz ardı eden yeni idari sınırlar çizildi. Azerbaycan’da askeri yönetimin sona ermesiyle, Rus emperyal hukuku tüm cezai ve çoğu medeni konularda hegemonya kazandı. Geleneksel dini mahkemelerin ve kadıların yargı yetkisi aile hukukuna indirildi. Rus devleti, imparatorlukta İslam hukukunun uygulanmasını kontrol etmek için uyumlu çabalar gösterdi. 1859’da meydana gelen feci bir deprem neticesinde doğudaki vilayetin başkenti Şamahı, zamanla önemi artan Bakü’ye [114] .

Bakü

Balakhany bölgesinde 19. yüzyılın sonlarında petrol barajları

1813’te Gülistan Antlaşması’ndan sonra Bakü, Rusya İmparatorluğu’na tamamen entegre oldu. Azerbaycan, Rusya’nın fethinden sonraki yıllarda, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bakü şehrinde önemli ekonomik gelişme kaydetti. [117] Eski hanlıkların ayrı para birimleri ruble ile değiştirildi ve aralarındaki tarifeler kaldırıldı. Bu reformlar bölgede daha fazla yatırımı teşvik etti. Rusya bölgedeki anonim şirketlere yatırım yapmaya başladı ve 1840’larda buharlı gemiler ilk olarak Hazar’a açıldı. Bakü limanı, 1830’larda ortalama 400.000 ruble ticaretten 1840’larda ortalama 500.000’e ve Kırım Savaşı’nın ardından 700.000 ile 900.000 ruble arasında bir artış gördü. [118]

Petrol, yüzyıllar önce keşfedilmiş ve bölgeden ihraç edilmiş olsa da, 1870’lerin Azeri petrol hücumu, I.Dünya Savaşı’na giden yıllarda benzeri görülmemiş bir refah ve büyüme dönemine yol açtı[114] 1870’lerden itibaren Bakü, petrol patlamasının bir sonucu olarak hızlı bir endüstriyel büyüme dönemi yaşadı. Azerbaycan’ın ilk petrol rafinerisi 1859’da Bakü yakınlarında kuruldu ve bölgenin ilk gazyağı fabrikası 1863’te kuruldu. 1870’lerde inşa edilen kuyular patlamayı ateşledi. Petrol içeren araziler kısa süre içinde teklif sahiplerine açık artırmaya çıkarıldı. Bu sistem, yatırımcıların mülklerini güvence altına aldı ve holdinglerinin faaliyetlerine daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etti. İlk müzayedede Azerbaycan Türkleri tarafından satın alınan 51 parselin dışında petrol arazisi edinenlerin çoğu seçkin Ruslar ve Ermenilerdi. Ayrıca 1888’de Bakü’deki 54 petrol çıkarma firmasından sadece 2 önemli şirket Azerbaycanlılara aitti. Azeri Türkleri, küçük ölçekli maden çıkarma ve arıtma operasyonlarına daha fazla sayıda katıldı.[119] Petrol hücumunu ve yabancı yatırımı takip eden on yıllarda Azerbaycan’da diğer endüstriler büyüdü. Bankacılık sistemi petrol endüstrisine ilk tepki verenlerden biriydi. 1880’de Bakü’de devlet bankasının bir şubesi açıldı, ilk faaliyet yılında 438.000 ruble, 1899’da tüm Bakü bankacılık kurumları toplam 11.4 milyon ruble ihraç etti. Taşımacılık ve nakliye endüstrileri de genişleyen petrol pazarının bir sonucu olarak büyüdü. Hazar üzerinde gemilerin sayısı 1887 ve 1899 arasında dört katına Transkafkasya Demiryolu bağlı, 1884 yılında tamamlanan, Bakü’yü üzerinde Hazar sahil Batum’a üzerinde Karadeniz üzerinden sahil Gence (Elizavetpol ) ve Tiflis’e kadar ulaştı.[120] Petrol taşımacılığına ek olarak, demiryolu, kırsal tarım alanları ve sanayi bölgeleri arasında yeni ilişkiler geliştirmeye hizmet etti. [120] Bölgenin bağlantı başka bağlantı telgraf hatları ile yeni iletişim alt yapısının uygulanması ile yükseltilmiştir. Bakü için Tiflis’deki ile Gence’de (Elizavetpol 1860’larda) ve bir telefon sistemi içinde faaliyet Bakü 1880’lerde görüldü. [120]

Bölgede birçok yatak Ermeni ve Rus işadamları tarafından satın alındı çoğu petrol toprakları, varlığının açık arttırma ile değiştirildi. İlk Avrupalıların yaptığı ilk sondaj çalışması Robert Nobel ait Branobel firmasıydı. [114] 1900’e gelindiğinde, Bakü’nün nüfusu Rusya İmparatorluğunun her yerinden, İran’dan ve diğer yerlerden gelen işçi göçünün bir sonucu olarak 10.000’den kabaca 250.000’e yükseldi. Bakü’nün büyümesi ve sömürücü bir ekonominin ilerlemesi, Avrupalı ​​ve Osmanlı fikirleriyle eğitilmiş ve etkilenmiş bir milliyetçi entelijansiyasının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Hasan bey Zerdabi gibi etkili düşünürler, Mirza Fatali Akhundov ve daha sonra Celil Mammadguluzade, Mirza Alakbar Sabir, Nariman Narimanov ve birçok aydın milliyetçi bir söylemi teşvik ettiler ve yoksulluk, cehalet, aşırılık, eğitimde reformlar ve kadınlar da dahil olmak üzere mülksüzleştirilmiş sınıfların kurtuluşuna karşı harekete geçtiler. Hacı Zeynalabdin Tağiyev gibi hayırsever milyonerlerin mali desteği de Azeri orta sınıfının yükselişini desteklendi.

Rusya için felaketle sonuçlanan Rus-Japon savaşının ardından, Bakü’de 1904’te petrol işçilerinin genel greviyle başlayan ekonomik ve siyasi bir kriz patlak verdi. 1905’te, sınıfsal ve etnik gerilimler, ilk Rus Devrimi sırasında Müslüman-Ermeni etnik çatışmasına neden oldu. Çarlık hükümetleri, aslında bir bölme ve yönetme politikasında kontrolü sürdürmek için etnik ve dinsel çekişmeleri istismar etmişlerdi.

Rusya’da sınırlı bir parlamenter sistem uygulamaya konulduğunda ve Azerbaycan’dan Müslüman milletvekillerinin aktif olarak Azeri çıkarlarını desteklediği 1906-1914 döneminde durum iyileşti. 1911’de Mehemmed Emin Resulzade’nin benimsediği merkezin solundaki modernleşme ideolojisinden esinlenen Pan-Türkist  Müsavat Partisi [121][122][123][124][125] [126]  kuruldu. Gizli bir şekilde kurulan parti, Rusya’daki Çarlık rejiminin devrilmesinden sonra 1917’de hızla genişledi. Müsavat ideolojisinin en temel bileşenleri laiklik, milliyetçilikti ve federalizm veya daha geniş bir siyasi yapı içinde özerklikti. Bununla birlikte, partinin sağ ve sol kanatları, özellikle toprak dağılımı olmak üzere belirli konularda farklı düşüncelere sahipti. 

Rusya I.Dünya Savaşı’na dahil olduktan sonra, sosyal ve ekonomik gerilimler yeniden yükseldi. 1917 Rus Devrimi nihayetinde günümüzde Azerbaycan ve öz idareye verilmesini teşkil bölgenin yerel nüfusun yönelik imtiyaz hakları yol açtı, ancak bu özerklik etnik Azebaycan Türkleri ve Ermeniler arasında yeniden etnik çatışmalara yol açtı.

AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 

Mehmet Emin Resulzade

1917’de Rus İmparatorluğu’nun yıkılışında, önde gelen Ermeni ve Gürcü aydınları ile birlikte Transkafkasya Cumhuriyeti kuruldu. Kısa bir süre sonra cumhuriyet dağıldı ve 28 Mayıs 1918’de önde gelen Azerbaycan Müsavat partisi tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. Önde gelen Müsavat partisinin siyasi nedenlerle[11][12] benimsediği “Azerbaycan” adı, 1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce, sadece çağdaş kuzeybatı İran’ın bitişiğindeki bölgeyi tanımlamak için kullanılmaktaydı. [13] [14] [127]

Bu, İslam Dünyasında kurulan ilk Demokratik Cumhuriyettir. Bakü’de ise Bolşevik, Taşnaklar ve Menşeviklerden oluşan bir koalisyon, Nuri Paşa liderliğindeki Türk-İslam ordusuna karşı savaştı. “Bakü Komünü” olarak bilinen bu koalisyon, yerel Müslümanların iyi silahlanmış Taşnak-Ermeni güçleri tarafından katledilmesinin önünü açtı. Ancak bu koalisyon çöktü ve yerini Merkezi Hazar Diktatörlüğü olarak bilinen İngiliz kontrolündeki bir hükümet aldı. 15 Eylül 1918’de Ağustos-Eylül çatışmaları sonucunda Nuri Paşa liderliğindeki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun müşterek kuvvetleri Bakü’ye girerek şehri genç Azerbaycan devletinin başkenti ilan etti. Bu olay her zaman Azerbaycan tarihinin en şerefli sayfalarından biri olarak kabul edildi. [128]

Azerbaycan laik bir cumhuriyet ilan edildi ve ilk parlamentosu 5 Aralık 1918’de açıldı. İngiliz yönetimi başlangıçta Cumhuriyeti tanımadı, ancak onunla zımnen işbirliği yaptı. 1919’un ortalarında Azerbaycan’daki durum aşağı yukarı istikrara kavuştu ve İngiliz kuvvetleri Ağustos 1919’da ayrıldı. Ancak 1920’nin başlarında, Rus İç Savaşı’nda galip gelen ilerleyen Bolşevik güçler, genç cumhuriyet için de büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Karabağ konusunda Ermenistan ile çatışmaya girdi.

Azerbaycan, Ocak 1920’de Versailles Paris Barış Konferansı’nda Müttefikler tarafından bağımsız bir ulus olarak fiilen tanındı. Cumhuriyet, tümü Musavat ve Sosyalist Blok, Bağımsızlar, Liberaller, Sosyal Demokrat Parti Hummat (veya Endeavour) Partisi ve Muhafazakar İttihad (Birlik) Partisi dahil olmak üzere diğer partilerin oluşturduğu bir koalisyon tarafından oluşturulan beş kabine tarafından yönetiliyordu. İlk üç kabinenin başbakanı Fatali Khan Khoyski idi  son ikisinde Nasib Yusifbeyli vardı. Parlamento başkanı Alimardan Topçubaşev, devlet başkanı olarak kabul edildi. Bu sıfatla 1919’da Versailles Paris Barış Konferansı’nda Azerbaycan’ı temsil etti.

Cumhuriyet hükümetindeki Azeri muhaliflerin yardımıyla Kızıl Ordu, 28 Nisan 1920’de Azerbaycan’ı işgal etti. Yeni kurulan Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı Karabağ’da yeni patlak veren bir Ermeni isyanını bastırmakla meşgul oldu. Azeriler, 1918-20’deki kısa bağımsızlıklarını çabuk ve kolay bir şekilde teslim etmediler. 20.000 kadar insan, fiilen bir Rus işgaline karşı direnirken öldü. [129] Bununla birlikte, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasının, Azerbaycan’da, özellikle Bakü’deki sanayi işçileri arasında Bolşevik ideolojisine belirli bir halk desteği olması nedeniyle daha kolay hale geldiğine dikkat edilmelidir. [130] Aynı gün, Neriman Nerimanov yönetiminde bir Sovyet hükümeti kuruldu. Yıl bitmeden aynı kader Ermenistan’ın ve 1921 Mart’ında Gürcistan’ın başına gelmişti.

SSCB İŞGALİ VE SOVYET AZERBAYCAN 

Ulusal hükümetin Bolşevik güçlere teslim edilmesinden sonra Azerbaycan’da 28 Nisan 1920’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. Kısa bir süre sonra, Doğu Halkları Kongresi Eylül 1920’de Bakü’de yapıldı. Resmi olarak bağımsız bir devlet olmasına rağmen, Azerbaycan SSR, Moskova hükümetine bağlı ve onun kontrolü altındaydı. Mart 1922’de Ermenistan ve Gürcistan ile birlikte Transkafkasya SFSR’ye dahil edildi. Aralık 1922’de imzalanan bir anlaşma ile TSFSR, Sovyetler Birliği’nin dört orijinal cumhuriyetinden biri oldu. TSFSR 1936’da feshedildi ve üç bölgesi SSCB içinde ayrı cumhuriyetler oldu.

Diğer birlik cumhuriyetleri gibi Azerbaycan da 1930’larda Stalin’in tasfiyelerinden etkilendi. Bazen “Kızıl Terör” olarak anılan bu dönemde, aralarında Hüseyin Cavid, Mikail Mushvig, Ruhulla Akhundov, Ayna Sultanova ve diğerleri gibi önemli Azerbaycanlı şahsiyetlerin de bulunduğu binlerce kişi öldürüldü. Azerbaycan’daki tasfiyelerin başında, Stalin’in emirlerini sorgusuz sualsiz izleyen Azerbaycan Komünist Partisi’nin ilk sekreteri Mir Cafer Baghirov vardı. Özel hedefi entelijansiyaydı ama aynı zamanda muhalefete sempati duyan veya bir zamanlar Pan-Türkçülüğe eğilmiş olabilecek Komünist liderleri de tasfiye etti ya da İran ya da Türkiye’deki devrimci hareketlerle temasları oldu.

1940’larda Azerbaycan SSC, Nazi Almanyası ile savaş sırasında Sovyetler Birliği’nin gaz ve petrolünün çoğunu sağladı ve bu nedenle stratejik olarak önemli bir bölgeydi. Haziran 1941’de Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni işgali Temmuz 1942’de Büyük Kafkasya’ya ulaştı, ancak Almanlar hiçbir zaman Azerbaycan topraklarına geçemedi. Sovyet Ordusu saflarında 6000.000 ile 800.000 kişilik bir sayı ile Azerbaycanlılar Almanlara karşı savaştı. Azerbaycanlı Tümgeneral Hezi Aslanov’a iki kez Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanı verildi. 2. Dünya Savaşı’nda yaklaşık 400.000 Azerbaycanlı öldü.  

1950’lerden sonra Stalinizasyondan arındırma ve iyileştirme politikaları, Azerbaycan’ın çoğu için daha iyi eğitim ve refah koşullarına yol açtı. Bu aynı zamanda hızlı kentleşme ve sanayileşme dönemine denk geldi. Bu değişim döneminde, SSCB’nin tüm halklarını yeni bir monolitik Sovyet ulusunda birleştirmek için yeni bir sblizheniye (yeniden yaklaşma) politikası dalgası başlatıldı.

1960’larda Sovyet sisteminde yapısal bir krizin işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Azerbaycan’ın çok önemli petrol endüstrisi, kısmen petrol üretiminin Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine kayması ve kısmen de karada bilinen petrol kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Sovyet ekonomisindeki göreceli önemini kaybetti. Sonuç olarak, Azerbaycan, Tacikistan hariç, Sovyet cumhuriyetleri arasında üretkenlik ve ekonomik çıktı açısından en düşük büyüme oranına sahip oldu. Özellikle Ermeniler ve Azeriler arasında etnik gerilimler artmaya başladı ve olaylar SSCB tarafından bastırıldı.  

Artan yapısal krize son vermek için 1969’da Moskova hükümeti Haydar Aliyev’i Azerbaycan Komünist Partisi’nin ilk sekreteri olarak atadı. Aliyev geçici olarak ekonomik koşulları iyileştirdi ve pamuk gibi azalan petrol endüstrisine alternatif endüstrileri teşvik etti. Ayrıca, cumhuriyetin neredeyse tamamen etnik Azerbaycanlılardan oluşan yönetici elitini pekiştirdi ve böylece “yakınlaşma” konusundaki önceki eğilimleri tersine çevirdi. Aliyev, 1982’de, Sovyetler Birliği’nde bir Azernaycanlı tarafından elde edilen en yüksek pozisyon olan Moskova’daki Komünist Parti Politbüro’sunun bir üyesi oldu. 1987’de Perestroika başladığında, Aliyev’in politikalarına karşı çıkan Sovyet lideri Mihail Gorbaçov tarafından emekli olmaya zorlandı.

1980’lerin sonlarında, Gorbaçov döneminde, Kafkasya’da başta Dağlık Karabağ sorunu olmak üzere artan huzursuzluk kendini göstermeye başladı. Şubat 1988’de, Ermenistan’ın Azerbaycan SSC Ermenistan’ın Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın Mart 1988’e kadar birleştirilmesi yönündeki taleplerine odaklanan etnik çatışmanın yenilenmesi ile siyasi bir uyanış kendini gösterdi. Rusya, birçok kez askeri baskı kurmuş olsa da  huzursuzluk yayılmaya devam etti.

Etnik çekişme, ulusal çıkarların bir savunucusu olarak Komünist Partinin eksikliklerini ortaya çıkardı ve glasnost ruhuyla bağımsız yayınlar ve siyasi örgütler ortaya çıkmaya başladı. Bu kuruluşlardan en belirgini Azerbaycan Halk Cephesi (PFA), 1989 sonbaharına Komünist Partisini yenebilecek güce ulaştı. PFA kısa süre sonra muhafazakar-İslami bir kanat ile ılımlı bir kanat arasında bir bölünme yaşadı. Bölünmeyi, Bakü’de Ermeni karşıtı bir şiddet patlaması ve Sovyet birliklerinin müdahalesi izledi.

20 Ocak 1990’da Bakü’de Sovyet birlikleri 132 milliyetçi göstericiyi öldürdüğünde huzursuzluk doruğa çıktı. Azerbaycan 30 Ağustos 1991’de SSCB’den bağımsızlığını ilan etti ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun bir parçası oldu. 1991 yılının sonunda, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar tam ölçekli bir savaşa dönüştü ve 21. yüzyıla kadar devam eden gergin bir ateşkesle sonuçlandı. Ateşkes sağlanmış olmasına rağmen kısa çatışmalar devam etti. Eylül Ayında Ermenilerin saldırısına cevaben Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesine girerek, Ermeniler tarafından işgal edilmiş bölgeleri geri almaya başladı.

BAĞIMSIZ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

Mutalibov başkanlığı (1991–1992)

1990-1991 döneminde Azerbaycan başka Sovyet cumhuriyeti daha SSCB’den bağımsızlık mücadelesinde daha fedakârlık verirken, Başkan tarafından tanıtılan bağımsızlık ilanı Ayaz Mutalibov atanmıştır 30 Ağustos 1991 tarihinde, ardından 1991 Sovyet darbe girişimi oldu. Mütallibov, Zviad Gamsakhurdia’nın yanı sıra, Tahran’dan bir açıklama yayınlayarak Sovyet darbe girişimini onaylayan ve daha sonra Azerbaycan Komünist Partisi’ni fesheden ve ülke çapında doğrudan cumhurbaşkanı seçimleri için anayasa değişiklikleri öneren tek Sovyet lideri oldu.

Azerbaycan’da 8 Eylül 1991’de Mutalibov’un tek aday olduğu ülke çapında ilk cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimler sonrasında Mutalibov resmen Azerbaycan’ın seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Bağımsızlık ilanı ile Yüksek Sovyeti arasında Azerbaycan SSC 18 Ekim 1991 tarihinde,  Azerbaycan Komünist Partisi bir çözülme izledi. Ancak Cumhurbaşkanı Ayaz Mutalibov’un da aralarında bulunduğu eski üyeleri siyasi görevlerini sürdürdüler.

Aralık 1991’de ülke çapında yapılan referandumda Azerbaycanlı seçmenler Yüksek Konsey tarafından kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi’ni onayladı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan, önce Türkiye, İsrail, Romanya ve Pakistan tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı. Amerika Birleşik Devletleri 25 Aralık tarihinde izledi.

Bu arada, Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaf, bir çözüm için müzakere çabalarına rağmen devam etti. 1992’nin başlarında Karabağ’ın Ermeni liderliği bağımsız bir cumhuriyet ilan etti. Ermenistan ile Azerbaycan arasında artık tam ölçekli bir savaşta, Ermeniler Rus Ordusu’nun gizli yardımıyla üstünlük sağladı. 25 Şubat 1992’de Azerbaycanlı sivillerin Hocalı katliamıyla birlikte, hükümetin eylemsizliği üzerine toplumsal bir kargaşaya neden olan büyük zulümler işlendi. Mütallibov, 6 Mart’ta Azerbaycan Milli Meclisi’ne istifasını sunmak zorunda kaldı. 

Mutalibov’un kendi kontrolünde kalmayacağından korktuğu yeterli bir ordu kurmadaki başarısızlığı, hükümetinin çökmesine neden oldu. 6 Mayıs’ta Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan nüfusunun yaşadığı son şehir olan Şuşa Ermeni kontrolü altına girdi. Azerbaycan Halk Cephesi’nin ve eski komünistlerin eşit temsili ile oluşturulan Azerbaycan Milli Meclisine görev vererek Azerbaycan Yüksek Kurulu feshedildi. İki gün sonra Ermeni güçleri Laçin’in kontrolünü ele geçirirken, İsa Gambar Azerbaycan Milli Meclisi’nin yeni başkanı seçildi ve 17 Haziran 1992’de yapılacak ulusal seçimlere kadar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın geçici görevlerini üstlendi.

Elçibey başkanlığı (1992–1993)

Ebulfeyz Elçibey

Eski Komünistler 1992 seçimlerinde geçerli bir aday gösteremediler ve Azerbaycan Halk Cephesi’nin (PFA) lideri ve eski muhalif ve siyasi tutuklu Ebulfez Elçibey % 60’tan fazla oyla cumhurbaşkanı seçildi. Programı, Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu üyeliğine muhalefet, Türkiye ile daha yakın ilişkiler ve İran Azerbaycanlılarıyla genişletilmiş bağlar arzusunu içeriyordu.

65 yaş sınırıyla cumhurbaşkanlığına adaylığı engellenen Haydar Aliyev, Nahçıvan’da  bir Ermeni ablukası ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. 

Başkan Elçibey, seçilmesinden sonraki bir yıl içinde, Mutalibov’un düşüşüne yol açan aynı durumla yüzleşti. Dağlık Karabağ ve çevresindeki çatışmalar, sürekli olarak Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte birini ele geçiren ve bir milyondan fazla kişinin göçüne neden olan Ermenilerin lehine döndü. 1993 Haziran ayı başlarında Gence’de Albay Surat Hüseynov liderliğinde Ebulfez Elçibey’e karşı askeri bir isyan çıktı. Azerbaycan Halk Cephesi liderliğinde savaşın aksiliklere, bir sürekli kötüleşen ekonominin bir sonucu olarak politik destek olmadan kendini buldu ve öncülüğünde gruplardan muhalefet Haydar Aliyev. Aliyev Bakü’de iktidarın dizginlerini ele geçirdi ve konumunu hızla sağlamlaştırdı. Ağustos ayında yapılan bir güven referandumu, Elçibey’i görevinden mahrum etti.

Haydar Aliyev başkanlığı (1993–2003)

Haydar Aliyev

3 Ekim 1993’te bir başkanlık seçimi yapıldı ve Aliyev ezici bir çoğunlukla kazandı. Mart 1994’te Aliyev, diğer rakipleriyle birlikte tutuklanan Surat Hüseynov da dahil olmak üzere muhalefetinin bazılarından kurtulmayı başardı.  

Sınırlı reformlar ve batı pazarlarına petrol ihracatını artıran  bir anlaşma Ekim 1994’te (Azeri-Çırag-Güneşli dev petrol sahası üzerinden) imzalanması sonucunda ekonomi iyileşmeye başladı. 

Ekim 1998’de Aliyev ikinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı seçildi.  Görevdeki ikinci dönemi, sınırlı reformlar, artan petrol üretimi ve British Petroleum’un Azerbaycan’daki ana yabancı petrol şirketi olarak hakimiyetiyle karakterize edildi. 1999 yılının başlarında, Azerbaycan’ı potansiyel olarak büyük bir gaz ihracatçısı yapan dev bir Şah Deniz gaz sahası keşfedildi. Türkiye ile 2003 yılına kadar bir gaz ihracat anlaşması imzalandı. Uzun süredir beklenen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hattı için çalışmalar 2003 yılında başladı. Petrol boru hattı 2005 yılında, doğal gaz boru hattı ise 2006 yılında tamamlanmıştır. Azerbaycan,  Nabucco Boru Hattı’na da taraf olarak katıldı.

Haydar Aliyev Nisan 2003’te hastalandı 2003 yazında durumu ciddileşti  12 Aralık 2003’te tedavisi için bulunduğu ABD’de hayata gözlerini kapadı.

İlham Aliyev cumhurbaşkanlığı (2003)

İlham Aliyev

Haydar Aliyev’in ölümünden sonra İlham Aliyev 2008 yılında sandık başına % 87 oyla yeniden seçilirken, muhalefet partileri seçimleri boykot etti.  

24 Ekim 2011’de Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne daimi olmayan üye olarak seçildi. [133] [134] Görev süresi 1 Ocak 2012’de başladı.

1-5 Nisan 2016 tarihleri ​​arasında Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında tekrar çatışmalar yaşandı.

İlham Aliyev liderliğinde Azerbaycan uluslararası birçok konuda başarılara imza attı. Ülke hızlı ve etkin bir şekilde yükselişe geçti. Türkiye ile askeri başta olmak üzere birçok konuda stratejik işbirliklerine girişerek , savunmasını güçlendirdi. 

Eylül 2020 yılında Ermenistan’ın saldırsı üzerine başlatılan Azerbaycan karşı hareketına, Başkomutan sıfatıyla ayrıca liderlik etmektedir.

 

KAYNAKÇA 

 1. Seyahatname , Evliya Çelebi (1611–1682)
 2. Harcave, Sidney (1968). Rusya: Bir Tarih: Altıncı Baskı . Lippincott. s. 267.
 3. Mojtahed-Zadeh, Pirouz (2007). Sınır Siyaseti ve İran’ın Uluslararası Sınırları: Orta Doğu’daki 15 Komşusuyla Modern İran’ın Kökeni, Evrimi ve Etkilerinin Alandaki Ünlü Uzmanlar Tarafından İncelenmesi . Evrensel. s. 372. ISBN 978-1-58112-933-5.
 4. Swietochowski, Tadeusz (1995). Rusya ve Azerbaycan: Geçiş Sürecinde Bir Sınır Bölgesi . Columbia Üniversitesi Yayınları . s. 69, 133. ISBN 978-0-231-07068-3.
 5. L. Batalden, Sandra (1997). Bağımsızlığını yeni kazanan Avrasya devletleri: eski Sovyet cumhuriyetlerinin el kitabı . Greenwood Yayın Grubu. s. 98. ISBN 978-0-89774-940-4.
 6. E. Ebel, Robert, Menon, Rajan (2000). Orta Asya ve Kafkasya’da enerji ve çatışma . Rowman ve Littlefield. s. 181. ISBN 978-0-7425-0063-1.
 7. Andreeva, Elena (2010). Büyük oyunda Rusya ve İran: seyahatnameler ve oryantalizm (yeniden basıldı). Taylor ve Francis. s. 6. ISBN 978-0-415-78153-4.
 8. Çiçek, Kemal, Kuran, Ercüment (2000). Büyük Osmanlı-Türk Medeniyeti . Michigan üniversitesi. ISBN 978-975-6782-18-7.
 9. Ernest Meyer, Karl, Blair Brysac, Shareen (2006). Gölgeler Turnuvası: Büyük Oyun ve Orta Asya İmparatorluk Yarışı . Temel Kitaplar. s. 66. ISBN 978-0-465-04576-1.
 10.  Timothy C. Dowling Russia at War: From the Mongol Conquest to Afganistan, Chechnya, and Beyond s. 728–729 ABC-CLIO, 2 aralık. 2014 ISBN 1598849484 
 11. Yılmaz, Harun (2015). Sovyet Tarih Yazımında Ulusal Kimlikler: Stalin Altında Milletlerin Yükselişi . Routledge. s. 21. ISBN 978-131759664627 Mayıs’ta Osmanlı askeri desteğiyle Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (DRA) ilan edildi. DRA’nın yöneticileri kendilerini haklı olarak bir Rus sömürge tanımı olarak gördükleri [Transkafkasya] Tatar olarak tanıtmayı reddettiler. (…) Komşu İran, DRA’nın ülke için “Azerbaycan” adını kabul etmesini hoş karşılamadı çünkü İran Azerbaycan’ı da kastediyor ve toprak talebini ima ediyordu.
 12. Barthold, Vasily (1963). Sochineniya, cilt II / 1 . Moskova. s. 706. (…) Azerbaycan Cumhuriyetinin tüm bölgelerini kapsayacak bir isim seçmek gerektiğinde, Arran ismi seçilebilir. Fakat Azerbaycan terimi seçildi çünkü Azerbaycan cumhuriyeti kurulduğunda, bunun ve İran Azerbaycanının tek bir varlık olacağı varsayıldı , çünkü ikisinin de nüfusu büyük benzerliğe sahip. Bu temelde Azerbaycan kelimesi seçildi. Elbette şu anda Azerbaycan kelimesi kullanıldığında, Fars Azerbaycan’ı ve cumhuriyet olarak iki anlamı var, kafa karıştırıcı ve Azerbaycan’ın konuşulduğu soru gündeme geliyor.
 13. Atabaki, Touraj (2000). Azerbaycan: İran’da Etnisite ve Güç Mücadelesi . IBTauris. s. 25. ISBN 9781860645549.
 14. Dekmejian, R. Hrair; Simonian, Hovann H. (2003). Sorunlu Sular: Hazar Bölgesi’nin Jeopolitiği . IB Tauris. s. 60. ISBN 978-1860649226Müsavat rejiminin bağımsızlığını yeni kazanmış devleti Azerbaycan olarak adlandırmaya karar verdiği 1918 yılına kadar, bu tanımlama yalnızca İran’ın Azerbaycan eyaletini tanımlamak için kullanıldı .
 15. Rezvani, Babak (2014). Kafkasya, Orta Asya ve Fereydan’da etno-bölgesel çatışma ve bir arada yaşama: akademi proefschrift . Amsterdam: Amsterdam University Press. s. 356. ISBN 978-9048519286Aras nehrinin kuzeyindeki bölge, İran’ın kuzeybatısındaki çok uzun zamandır denilen bölgenin aksine, 1918’den önce Azerbaycan olarak adlandırılmıyordu.
 16. Azərbaycan Arxeologiyası- Daş Dövrü cild(PDF) . Şərq-Qərb. 2008.
 17. Baxşəliyev, Vəli (2006). Azərbaycan Arxeologiyası(PDF) . Bakı.
 18. “Azerbaycan – Tarih ve Kültür” . www.iexplore.com . Erişim tarihi: 2020-03-16 .
 19. “Jawbones and Dragon Efsaneleri: Azerbaycan’ın Tarih Öncesi Azikh Mağarası, Dr. Arif Mustafayev” . azer.com . Erişim tarihi: 2020-03-16 .
 20.  “Azerbaycan Vizyonları Dergisi ::: En Uzak Geçmişten Günümüze Azerbaycan Tarihi” . Azerbaycan Dergisi’nin vizyonları . Erişim tarihi: 2020-03-16 .
 21.  “Gobustan Kaya Sanatı – Dünya Mirası Alanı – Resimler, Bilgi ve Seyahat Raporları” . www.worldheritagesite.org . Erişim tarihi: 2020-03-17 .
 22.  Coimbra, Fernando, ed. (2008). Sembolik Arkeoloji Olarak Bilişsel Arkeoloji . İngiltere: BAR Yayınları. s. 32. ISBN 9781407301792.
 23. Alakbarov, VA (2018). “GÖYTEPE’DE (BATI AZERBAYCAN) NEOLİTİK ÇÖMLEKLERİNİN TEKNOLOJİK GELİŞİMİ” . Avrasya Arkeolojisi, Etnolojisi ve Antropolojisi . 46 (3): 22–31. doi : 10.17746 / 1563-0110.2018.46.3.022-031 . ISSN  1563-0110 .
 24. Nıshıakı, Yoshıhıro; Guliyev, Farhad (2015). “Güney Kafkasya’daki en eski Neolitik çanak çömleklerinin kronolojik bağlamı: Radyokarbon. Göytepe ve Hacı Elemxanlı Tepe, Azerbaycan için tarihler” (PDF) . Amerikan Arkeoloji Dergisi . 119 (3): 279–294. doi : 10.3764 / aja.119.3.0279 .
 25. Nishiaki; Kannari; Nagai; Maeda (2019). “Azerbaycan, Göytepe’de obsidiyen provenans analizleri: Güney Kafkasya’daki Neolitik sosyoekonomileri anlamak için çıkarımlar: Göytepe, Azerbaycan’daki obsidiyen provenans analizleri” . Arkeometri . doi : 10.1111 / arcm.12457 .
 26. Guliyev, Farhad; Yoshihiro, Nishiaki (2012). “Göytepe Neolitik yerleşimi kazıları, Orta Kura Vadisi, Azerbaycan, 2008-2009”. Araştırma Kapısı . 3 : 71–84.
 27. Nishiaki Seiji, Yoshihiro; Guliyev, Farhad; Kadowaki, Seiji (2015). “Güney Kafkasya’da gıda üretiminin kökenleri: Azerbaycan, Hacı Elamxanlı Tepe kazıları”. Antik dönem . 89 : 348.
 28. Azerbaycan 2015-2016’da arkeolojik araştırmalar . Bakü: Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. 2017. ISBN 978-9952-473-05-6.
 29. Sebbane, Michael (1989). “KALKOLİTİK VE ERKEN BRONZ YAŞINDA GÜNEY KANA’NIN BAKIR METALURJİSİ, TİCARETİ VE ŞEHİRLEŞMESİ” . Academia.edu .
 30. “ARKEOLOJİ viii. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ – Encyclopaedia Iranica” . www.iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 31. Zerdabli, İsmail bey (2014). AZERBAYCAN’IN TARİHİ . Rossendale Kitapları.
 32. :ISMAILOV, DILGAM (2017). AZERBAYCAN TARİHİ(PDF) . Bakü.
 33. Göyüşov, Rəşid (1986). Azərbaycan Arxeologiyası(PDF) .
 34.  Palumbi, Giulio (2016). “Güney Kafkasya’nın İlk Tunç Çağı” . Oxford El Kitapları . doi : 10.1093 / oxfordhb / 9780199935413.013.14 .
 35.  JAFARLI, Hidayet (2016). “Karabağ’ın Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı anıtları” (PDF) . İrs Karabağ : 22–29.
 36. “Azerbaycan’da Keşfedilen 58 Delik Adlı 4000 Yıllık Masa Oyunu | Gizemli Evren” . mysteriousuniverse.org . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 37. Aralık 2018, Tom Metcalfe 10. “4.000 Yıllık Oyun Tahtası, Göçebelerin Nasıl Eğlendiğini Gösteriyor” . livingcience.com . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 38. “Azerbaycan’da Tanımlanan 4000 Yıllık Oyun Tahtası – Arkeoloji Dergisi” . www.archaeology.org . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 39. Whelan, Ed. “Azerbaycan’daki Antik Kaya Sığınağında Bulunan Delikler Dünyanın En Eski Oyunlarından Birine Aittir” . www.ancient-origins.net . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 40. “Azerbaycan Kaya Barınağında, 58 Delik Adlı 4000 Yıllık Bronz Çağı Oyunu Keşfedildi”. WSBuzz.com . 2018-11-18 . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 41. “Azerbaycan’da bir Tunç Çağı oyunu taşa oyulmuş olarak bulundu” . Bilim Haberleri . 2018-11-16 . Erişim tarihi: 2020-03-19 .
 42. Tarihsel Sözlük
 43. Azerbaijan – US Library of Congress Country Studies (7 Haziran 2006’da alındı).
 44. “Ermenistan-Antik Dönem” – ABD Kongre Ülke Çalışmaları Kütüphanesi (23 Haziran 2006’da alındı)
 45. Strabo, “Coğrafya” – Perseus Dijital Kütüphanesi , Tufts Üniversitesi (24 Haziran 2006’da alındı).
 46. s. 38
 47. James Stuart Olson. Rus ve Sovyet İmparatorluklarının Etno-Tarihsel Sözlüğü . ISBN 0-313-27497-5 
 48. Encyclopædia Britannica : Ka’be-ye Zardusht yazıtında verilen illerin listesi, saat yönünde coğrafi numaralandırma ile Shapur altındaki imparatorluğun kapsamını tanımlar: (1) Persis (Fars), (2) Parthia, (3) Susiana (Khuzestan), (4) Maishan (Mesene), (5) Asuristan (güney Mezopotamya), (6) Adiabene, (7) Arabistan (kuzey Mezopotamya), (8) Atropatene (Azerbaycan), (9) Ermenistan, (10 ) Iberia (Gürcistan), (11) Machelonia, (12) Arnavutluk (doğu Kafkasya), (13) Kafkas Dağları’na kadar Balasagan ve Arnavutluk Kapısı (Alanların Kapısı olarak da bilinir), (14) Patishkhwagar (tümü Elburz Dağları), (15) Media, (16) Hyrcania (Gorgan), (17) Margiana ( Merv ), (18) Aria, (19) Abarshahr, (20) Carmania ( Kerman), (21) Sakastan (Sistan), (22) Turan, (23) Mokran (Makran), (24) Paratan (Paradene), (25) Hindistan (muhtemelen İndus Nehri delta alanıyla sınırlı), (26) Kuşanshahr Peşaver’e kadar ve Kaşgar’a ve (sınırları) Sogdiana ve Taşkent’e kadar ve (27) denizin uzak tarafında Mazun ( Umman )
 49. “Arnavutluk” – Encyclopaedia Iranica , cilt. Ben, s. 807 (15 Haziran 2006’da alındı).
 50. “Eskilerin Sesleri: Heyerdahl Nadir Kafkasya Arnavut Metniyle İlgileniyor” Dr. Zaza Alexidze, 2009-01-17 Wayback Machine – Azerbaycan Uluslararası , Yaz 2002’dearşivlendi (7 Haziran 2006’da alındı).
 51. Yine de, “Sasani baş vasallarının biri olmasına rağmen Shahanshah , Arnavut kral sadece otoritenin bir görünüş ve Sasani vardı Marzban en sivil dini tutulan (askeri vali) ve askeri otorite.
 52. “İslami Fetih.”
 53.  s. 385–386
 54.  Hewsen, Robert H., Etno-Tarih ve Kafkas Arnavutları Üzerindeki Ermeni Etkisi, Samuelian, Thomas J. (Hg.), Classical Armenian Culture. Etkiler ve Yaratıcılık, Chico: 1982, 27–40.
 55. Vladimir Minorsky. 10. – 11. Yüzyıllarda Sharvān ve Darband’ın Tarihi .
 56. Strabo, Geography , 11.5 (İngilizce ed. HC Hamilton, Esq., W. Falconer, MA); ayrıca: Pliny the Elder, The Natural History , (editörler John Bostock , Henry Thomas Riley ).
 57.  Hewsen, Robert H. Armenia: Bir Tarihsel Atlas . Chicago, Illinois: Chicago Press Üniversitesi, 2001
 58. “ARNAVUTLUK – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 59. “SASANIAN DYNASTY – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 60. Vladimir Minorsky. 10-11. Yüzyıllarda Sharvan ve Darband’ın Tarihi .
 61. “Eski İran” . Encyclopedia Britannica . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 62. “İslam öncesi İran Ordularında Widok Kafkas Arnavut Savaşçıları | Historia i Świat” . czasopisma.uph.edu.pl . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 63. Zardablı, İsmail bey (2014). AZERBAYCAN’IN TARİHİ: eski çağlardan günümüze . Lulu.com. s. 61. ISBN 9781291971316.
 64. West, Barbara (2010). Asya ve Okyanusya Halkları Ansiklopedisi . Bilgi Bankası Yayıncılık. s. 148. ISBN 9781438119137.
 65. Yarshater, Ehsan, ed. (1983). İran Cambridge Tarihi. 1 . Cambridge University Press. ISBN 9780521200929.
 66.  Marcellinus, Ammianus (1939). ROLFE, JC (ed.). Daha sonraki Roma İmparatorluğu . Cambridge.
 67.  M. Chaumont, “Arnavutluk, Kafkasya’daki Eski Ülke” Encyclopaedia Iranica
 68.  Musa Khorenatsi. Robert W. Thomson tarafından Eski Ermenice’den çevrilen Ermenilerin Tarihi . Harvard University Press, 1978
 69. Movses Kalankatuatsi. Aluank Ülkesinin Tarihi, Eski Ermenice’den Sh. V. Smbatian. Erivan: Matenadaran (Eski El Yazmaları Enstitüsü), 1984
 70.  ISMAILOV, DILGAM (2017). AZERBAYCAN TARİHİ(PDF) . Bakü: Nəşriyyat – Poliqrafiya Mərkəzi.
 71.  “CTESIPHON – Encyclopaedia Iranica” . web.archive.org . 2016-05-17 . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 72.  Brummell, Paul (2005). Türkmenistan . Bradt Seyahat Rehberleri. ISBN 9781841621449.
 73.  “ḴOSROW II – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-08 .
 74.  Pourshariati, Parvaneh (2008). Sasani İmparatorluğunun Düşüşü ve Düşüşü: Sasani-Part Konfederasyonu ve İran’ın Arap Fethi . Bloomsbury Academic. ISBN 9781845116453.
 75.  s. 71
 76.  s. 20
 77.  Dunlop, DM (2012-04-24). “el-D̲j̲arrāḥ b. Abd Allāh” . Encyclopaedia of Islam, İkinci Baskı .
 78.  Yahya Blankinship, Khalid (1994). Cihad Devletinin Sonu: Hisham Ibn ‘Abd al-Malik’in Saltanatı ve Emevilerin Çöküşü . SUNY Basın. s. 149. ISBN 9780791418277.
 79.  Alan Brook, Kevin (2006). Hazar Yahudileri . 126: Rowman ve Littlefield Yayıncıları. ISBN 9781442203020.
 80.  “Babak Khorramdin Saeid Nafisi – [PDF Belgesi]” . vdocuments.mx . Erişim tarihi: 2020-09-09 .
 81.  “BĀBAK ḴORRAMI – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-09 .
 82.  “ḴORRAMIS – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-09 .
 83.  “AZERBAYCAN iv. İslam Tarihi 1941’e – Encyclopaedia Iranica” . iranicaonline.org . Erişim tarihi: 2020-09-09 .
 84. Barthold, W., CE Bosworth “Shirwan Shah, Sharwan Shah”. Encyclopaedia of IslamEditör: P. Bearman, Th. Bianquis, CE Bosworth, E. van Donzel ve WP Heinrichs. Brill, 2. baskı
 85.  Immortal: A Military History of Iran and Its Armed Forces, Yazan Steven R. Ward, s. 43
 86.  Hazar: siyaset, enerji ve güvenlik, Yazan Şirin Akıner, s. 158
 87.  Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam , s. 625
 88.  Balland, D. “ŞRAF ŞİLZAY” . Encyclopædia Iranica . Erişim tarihi: 2011-12-31 .
 89.  Walker, Christopher J. (1980). Ermenistan, bir milletin hayatta kalması . Croom Miğferi. s. 45. Tsitsianov daha sonra yarı bağımsız Pers hanlıklarına karşı çıktı. En ince bahanelerle, Kafkasya’daki İslami öğrenimin merkezi olan Müslüman Gence şehrini ele geçirdi (…)
 90.  Saparov, Arsène (2014). Kafkasya’da Çatışmadan Özerkliğe: Sovyetler Birliği ve Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ’ın Oluşumu . Routledge. ISBN 978-1317637837Bu beylikler [hanlıklar], 1747’de Nadir Şah’ın öldürülmesinden bu yana İran’ın hükümdarlığı altında olmamalarına rağmen, geleneksel olarak İran topraklarının vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyorlardı. (…) Yarı bağımsız Kafkas prensliklerine yeni Büyük Gücün ortaya çıkışı (…)
 91.  Kashani-Sabet, Firoozeh (Mayıs 1997). “Kırılgan Sınırlar: Kaçar İran’ın Azalan Etki Alanları” . Uluslararası Orta Doğu Araştırmaları Dergisi . 29 (2): 210. doi : 10.1017 / s0020743800064473 . 1795’te Karabağ’ın valisi İbrahim Halil Han, Aqa Muhammed Han’ın hırsları konusunda Sultan III. Selim’i uyardı. Bağımsızlığından korkarak, Aka Sultanı Muhammed Han’ın Azerbaycan’ı ve daha sonra Karabağ, Erivan ve Gürcistan’ı zapt etme yeteneğini bildirdi.
 92.  Barker, Adele Marie; Grant, Bruce (2010). Rusya Okuyucu: Tarih, Kültür, Politika . Duke University Press. s. 253. ISBN 978-0822346487Ancak, on sekizinci yüzyılın ortalarında Nadir Şah’ın ölümünden sonra Pers yönetiminin gerilemesi yoluyla işleyen küçük, merkezi, yarı bağımsız hanlıkların örgütlenmesi göz önüne alındığında nispeten daha erişilebilirlerdi (…)
 93.  Avery, Peter; Hambly, Gavin (1991). İran Cambridge Tarihi . Cambridge University Press. s. 126. ISBN 978-0-521-20095-0Ağa Muhammed Han artık Safevi krallığının uzaktaki vilayetlerinin restorasyonuna dönebilirdi. 1795 baharında Tahran’a döndüğünde, 60.000 süvari ve piyade kuvvetini bir araya getirdi ve Şevval Dhul-Qa’da / Mayıs’ta , daha önce Safevi komutasındaki Aras ve Kura nehirleri arasındaki ülkeyi fethetmek amacıyla Azerbaycan’a doğru yola çıktı. kontrol. Bu bölge, başkenti Şuşa’da bulunan, en önemlileri Karabağ olan birkaç hanlıktan oluşuyordu ; Aynı adı taşıyan başkenti olan Gence Hanlığı ; Şirvan Hanlığı onun sermaye ile Kura genelinde, Şamahı; ve kuzeybatıda, Kura’nın her iki kıyısında, başkenti Tiflis’te olan Christian Georgia (Gurjistan) .
 94.  Baddeley, John Frederick (1908). Kafkasya’nın Rus Fethi . Harvard Üniversitesi: Longmans, Green and Co. s. 71 . Potto , Tsitsianoff’un başarılarını ve karakterini şu şekilde özetliyor: “Oradan geçtiği kısa sürede (Transkafkasya’da) ülke haritasını tamamen değiştirmeyi başardı. Onu, İran’a yaslanmış, çok az bölünmüş, bağımsız Muhammedi Devletlerden oluştuğunu buldu, yani, Bakü, Şirvan, Şeken, Karabağ, Gence ve Erivan hanlıkları (1828’e kadar Revan) … “
 95. Bertsch, Gary Kenneth (2000). Kavşak ve Çatışma: Kafkasya ve Orta Asya’da Güvenlik ve Dış Politika . Routledge. s. 297: “Şuşa, 1752’de bağımsız bir” Azeri “hanlıkının başkenti oldu (Bugün Azerice dediğimiz Türk dilinin bir versiyonunu konuşan Müslümanlar anlamında Azeri).”. ISBN 0-415-92273-9.
 96. Cornell, Svante (2001). Küçük Milletler ve Büyük Güçler: Kafkasya’daki Etnopolitik Çatışma Üzerine Bir İnceleme . Routledge. ISBN 0-7007-1162-7.
 97.  “Azerbaycan” Encyclopædia Britannica Online
 98.  Nafziger, E. Wayne, Stewart, Frances ve Väyrynen, Raimo (2000). Savaş, Açlık ve Yerinden Olma: İnsani Acil Durumların Kökenleri . Oxford Üniversitesi basını. s. 406. ISBN 0-19-829739-4.
 99.  Kashani-Sabet, Firoozeh (Mayıs 1997). “Kırılgan Sınırlar: Kaçar İran’ın Azalan Etki Alanları” . Uluslararası Orta Doğu Araştırmaları Dergisi . 29 (2): 210. doi : 10.1017 / s0020743800064473 . 1795’te Karabağ’ın valisi İbrahim Halil Han, Aqa Muhammed Han’ın hırsları konusunda Sultan III. Selim’i uyardı. Bağımsızlığından korkarak, Aka Sultanı Muhammed Han’ın Azerbaycan’ı ve daha sonra Karabağ, Erivan ve Gürcistan’ı zapt etme yeteneğini bildirdi.
 100. Mikaberidze 2011 , s. 409.
 101. Fisher ve diğerleri. 1991 , s. 328.
 102. Donald Rayfield. Edge of Empires: A History of Georgia Reaktion Books, 15 Şubat. 2013 ISBN 1780230702 s 255 
 103. Lang, David Marshall (1962), A Modern History of Georgia , s. 38. Londra : Weidenfeld ve Nicolson.
 104. Suny, Ronald Grigor (1994), The Making of the Georgian Nation , s. 59. Indiana University Press , ISBN 0-253-20915-3 
 105. Michael Axworthy. İran: Zihin İmparatorluğu: Zoroaster’dan Günümüze A HistoryPenguin UK, 6 kas. 2008 ISBN 0141903414 
 106.  Fisher, William Bayne (1991). İran Cambridge Tarihi . 7 . Cambridge University Press. s. 128–129. Ağa Muhammed Han, Tiflis civarında dokuz gün kaldı. Zaferi, daha önce Safevi egemenliği altındaki bölgede İran askeri gücünün restorasyonunu ilan etti.
 107.  P.Sykes, Persia Tarihi , Cilt. 2, s. 293
 108. Fisher ve diğerleri. 1991 , s. 329.
 109.  Alekseĭ I. Miller. Imperial Rule Central European University Press, 2004 ISBN 9639241989 s 204 
 110.  Fisher ve diğerleri. 1991 , s. 329–330.
 111.  Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri . Stanford Üniversitesi: Hoover Institution Press. s. 19 .
 112. Tadeusz Swietochowski , Rusya ve Azerbaycan. Geçiş Sürecinde Bir Sınır Diyarı . New York: Columbia University Press, 1995
 113. Gavin RG Hambly, The Cambridge History of Iran içinde , ed. William Bayne Fisher (Cambridge University Press, 1991), s. 145–146
 114. Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri: Rus Hakimiyeti Altındaki Güç ve Kimlik . Stanford, California: Hoover Institution Press. sayfa  18 , 21. ISBN 0-8179-9182-4.
 115.  Swietochowski, Tadeusz. Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya 2003 Taylor ve Francis, 2003. ISBN 1857431375 s 104 
 116. Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri . Stanford Üniversitesi: Hoover Institution Press. sayfa  18 –19.
 117.  King, Charles, Özgürlüğün hayaleti , Sayfa, Michael, Tantor Media, ISBN 1541454960, OCLC  975362899
 118.  Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri . Stanford Üniversitesi: Hoover Institution Press. s.  19 –20.
 119.  Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri . Stanford Üniversitesi: Hoover Kurumsal basın. s.  20 -21.
 120. Altstadt, Audrey (1992). Azerbaycan Türkleri: Rus Yönetiminde Güç ve Kimlik . Stanford, CA: Hoover Institution Press. s. 23 . ISBN 0-8179-9181-6.
 121.  Pan-Türkizm: İrredantizmden İşbirliğine Jacob M. Landau S.55
 122.  Dini Sınır Üzerine: Çarlık Rusya’sı ve Kafkasya’da İslam, Firouzeh Mostashari s. 144
 123.  Müsavat Partisi (Azerbaycan)
 124.  Etnik Milliyetçilik ve imparatorlukları Güz tarafından Aviel Roshwald , sayfa 100
 125.  Afet ve Kalkınma: İnsani Yardım Politikası Neil Middleton ve Phil O’Keefe S.132
 126.  Ermeni-Azerbaycan Çatışması: Sebepler ve Çıkarımlar , Michael P. Croissant S.14
 127.  Rezvani, Babak (2014). Kafkasya, Orta Asya ve Fereydan’da etno-bölgesel çatışma ve birlikte yaşama: akademi proefschrift . Amsterdam: Amsterdam University Press. s. 356. ISBN 978-9048519286Aras nehrinin kuzeyindeki bölge, İran’ın kuzeybatısındaki çok uzun zamandır denilen bölgenin aksine, 1918’den önce Azerbaycan olarak adlandırılmıyordu.
 128.  “Müslüman Doğu’daki Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili makale” .
 129.  Hugh Pope, Fatihlerin Oğulları: Türk dünyasının yükselişi , New York: The Overlook Press, 2006, s. 116, ISBN 1-58567-804-X 
 130.  Svante Cornell. “İlan Edilmemiş Savaş – Yeniden Değerlendirilen Dağlık Karabağ Anlaşmazlığı”, Güney Asya ve Orta Doğu Araştırmaları Dergisi , cilt. 20, hayır. 4, Güz 1997
 131.  McGuinness, Damien (24 Nisan 2011). “Azerbaycan protestolara şiddetle karşı çıkıyor”. BBC News . Erişim tarihi: 26 Nisan 2011 .
 132.  Schwirtz, Michael (4 Nisan 2011). “Azerbaycan’da Muhalefet Protestoları Arttırma Sözü Verdi” . The New York Times . Alındı 24 Nisan 2011 .
 133.  Worship, Patrick (24 Ekim 2011). “Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi’ne seçildi” . Reuters . Erişim tarihi: 24 Ekim 2011 .
 134.  “Slovenya’nın teklifi düşürmesinin ardından Azerbaycan BM konseyinde” . Huffington Post . Erişim tarihi: 24 Ekim 2011 .
Reklam (#YSR)