HASİDİK YAHUDİLİK 

Hasidik düşünce büyük ölçüde Lurya Kabala’ya dayanır ve bir dereceye kadar onun popülerleşmesidir. Öğretiler, Tanrı’nın evrendeki içkinliğini, onunla her zaman bölünme ve onunla birlikte olma ihtiyacını, dini uygulamanın adanmışlık yönünü ve bedenselliğin ve sıradan eylemlerin manevi boyutunu vurgulamaktadır. Hasidizmin yandaşı olan Hasidim,  her biri kendi kalıtsal lideri Rebbe tarafından yönetilen  “mahkemeler” veya hanedanlar olarak bilinen bağımsız mezheplerde örgütlenmiştir. 

Rebbe gösterilen saygı ve kayıtsız itaat, takipçinin Tanrı’ya yakınlık kazanmak için bağ kurması gereken manevi bir otorite olarak kabul edildiği için kilit ilkelerdir. Çeşitli “mahkemeler” temel inançları paylaşır, ancak birbirlerinden ayrılır ve benzersiz özelliklere ve geleneklere sahiptir. İlişkiler genellikle ailelerde nesiller boyunca korunur ve Hasidik olmak Rebbe’nin hanedanlığına bağlılık kadar sosyolojik bir faktördür. Her biri binlerce hane halkı ve yüzlerce küçük hanenin bulunduğu birkaç “mahkeme” vardır. 2016 itibarıyla dünya genelinde 130.000’den fazla Hasidik hane vardı, bu da küresel Yahudi nüfusunun yaklaşık % 5’ini oluşturmaktadır.

ETİMOLOJİ   

Hasid ve hasidut “pietist” ve “Dindarlık” anlamına taşıyan bu terimler, Yahudilikte uzun bir geçmişe sahiptir. Talmud ve diğer eski kaynaklar “Old Pietists – Eski reddiyeciler” olarak geçen bu  cümle, sadece Kanun’u mektubuna uymakla kalmayıp, ötesinde bile iyi işler yapan son derece özverili bireyleri ifade etmekteydi.

18. yüzyılda İsrail Ben Eliezer  tarafından kurulan hareket, asıl çağrışımda hasidim terimini benimsedi. Fakat tarikat büyüdükçe ve 1770’lerden itibaren belirli nitelikler geliştirdiğinde, isimler yavaş yavaş yeni bir anlam kazandı. Her biri manevi bir liderin başkanlık ettiği gruplara ait ortak yandaşları bundan böyle Hasidim olarak bilinmeye başlandı. Dönüşüm yavaştı: Hareket ilk önce dışarıdan gelenler (Salomon Maimon’un otobiyografisinde hatırlandığı gibi) tarafından “Yeni Hasidizm” olarak anılıyordu ve düşmanları, üyelerini Mithasdim olarak alaycı bir şekilde alay etmişlerdi. Modern İbranice’de, “yapışık” veya “öğrencisi” anlamına gelir.

Tarihçi David Assaf tarafından yapılan gözlem sonucu özellikle bazı hanedanlarda Hasid tanımının tek bir noktada birleştiğini gösteriyordu. Hasidik liderlerin kendileri için kabul ettikleri bu dilsel dönüşüm buna paralel bir kelime olan “zaddiki” yani “erdemli” kelimeleri ile bağdaşıyor, “Rebbe” veya “Admor” yani “onurlu” olarak biliniyor. Hasidik edebiyatında tzaddik takipçiler mezhebine yönelmiş sıklıkla kalıtsal üstatla eşanlamlı hale gelmiştir. [1] [2]

HASİDİK FELSEFE 

FARKLILIKLAR   

Hasidizmin uzun tarihi, Tevrat, Talmud ve tefsirdeki önceki kaynaklara sayısız referanslar içeren geleneksel homiletik edebiyat ve vaazları kullanması gibi birçok kaynağı içerdiğinden, hepsi için ortak bir doktrinin izolasyonunu zorlaştırmaktadır. [3] Hareketin felsefesini ana ilham kaynağı olan Luryan Kabala’dan ayırmanın ve neyin yeni ve neyin sadece bir rekapitülasyon olduğunu belirlemenin zorluğu da tarihçileri şaşırtmaktadır. Bazıları, Louis Jacobs gibi  ilk ustaları “sadece vurgu ile yeni olan çok şey”i tanıtan yenilikçiler olarak gördüler; [4] Diğerleri aksine, daha önceki yollarda çok az şey bulunmadığını ve hareketin özgünlüğünün, bu öğretileri, iyi organize olmuş bir mezhep ideolojisi haline getirme biçimini yaygınlaştırdığı şekilde olduğunu savundu. [5]

Ortak anlayışta özellikle yaygın olan Hasidizm ile ilişkili özellikler arasında, ibadet ve dini yaşamda sevinç ve mutluluğun önemi vardır. Diğer bir örnek, basit, sıradan Yahudilere, seçkin bilginlerin lehine varsayılan sözde çelişki olarak verilen değerdir; bu tür fikirler Hasidizm’den önceki etik çalışmalarda yaygındır. Hareket birkaç on yıl boyunca, Torah acumen’in otoritesine dayanan ama çok yakında çalışmanın merkeziyetini teyit eden haham binasına meydan okudu. Eşzamanlı olarak, Rakiplerinin imajı manevi ateşten yoksun ve mistisizme karşı çıkan kasvetli entelektüeller de aynı şekilde temelsizdir. Sıklıkla sağlıklı duygusallığı teşvik ettiği tasvir edilen Hasidizm de, esas olarak rakipleriyle ilişkili olan çileciliği ve kendi kendini ipotek etmeyi oybirliğiyle reddetmedi. Joseph Dan, tüm bu algıları Martin Buber gibi “Neo-Hasidik” yazar ve düşünürlere atfetmiştir. Modern Yahudiler için yeni maneviyat modelleri oluşturma girişimlerinde, hareketin romantik ve duygusal bir imajını yaydılar. “Neo-Hasidik” yorum, akademik söylemi bile büyük ölçüde etkiledi, ancak gerçeklikle sürekli bir bağlantısı vardı. [3]

Diğer bir karmaşıklık, araştırmacıların 1810’larda kabaca sona eren ve o zamandan beri Hasidizmi kuran “erken Hasidizm” olarak adlandırdığı şey arasındaki bölünmedir. Birincisi oldukça dinamik bir dinsel canlanma hareketi olmasına rağmen, ikinci aşama kalıtsal liderlik ile mezheplerde konsolidasyon ile karakterizedir. İlk çağda formüle edilen mistik öğretiler hiçbir şekilde reddedilmemiştir ve birçok Hasidik efendisi tamamlayıcı ruhsalcılar ve orijinal düşünürler olarak kaldı; Benjamin Brown  tarafından belirtildiği gibi,Buber’in bir zamanlar rutinleşmenin “çöküş” oluşturduğu görüşünü yaygın olarak kabul ettiği, hareketin çok yenilikçi kaldığını gösteren daha sonraki çalışmalarla çürütüldü.[6] Yine de erken Hasidizmin birçok yönü, daha geleneksel dini ifadeler lehine vurgulandı ve radikal kavramları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Bazı Rebbe ler onların açık mistik, dışlarken, nispeten rasyonalist bükük kabul  teurjik  rolleri ve diğerleri büyük toplulukların siyasi liderler olarak neredeyse sadece işlev gördü. Hasidim’lerine gelince, üyelik ilk günlerde olduğu gibi karizmatik bir lidere hayran olmaktan ziyade belirli bir “mahkemeye” ait bir ailede doğmaktı. [7]

IMMANENCE  

Hayat bilincini teşvik ve Doğadaki ilahi huzurunda olma içkinliği için tasarlanan; Baal Şem Tov Sinagogu.

Tüm Hasidik teorisinin altında yatan en temel tema , Tanrı’nın evrendeki içkinliğidir ve genellikle Tikunei ha Zohar, Leit Atar panuy mi-néya’dan (Aramice: “Hiçbir şey ondan yoksun değildir”) olarak tanımlanır. Bu panentheistic kavramı Lurianic söylemi büyük ölçüde Hasidic bir algıyı güçlendirmek genişletilmiştir.  [8]

İnanca göre her şeyin gerçek yönü ile her biri diğerine dönüşen fiziksel ama yan, yanlış ama kaçınılmaz bir ikilik vardır: Tanrı kendini sıkıştırmalı ve gizlemeli, insanlar ve madde genel olarak her şeye kadirlikle yükselmeli ve yeniden birleşmelidir.  [9]

Bu felsefenin en büyük türevlerinden biri devekut, “cemaat” kavramıdır. Tanrı her yerde olduğu gibi, onunla olan bağlantı da her zaman, yer ve vesileyle durmaksızın sürdürülmek zorundaydı. Böyle bir deneyim, sadece aşağılık dürtülerini reddetmek ve ilahi içkinliğin gerçekliğini kavramak, onunla birleşmesini ve mükemmel, bencilsiz bir mutluluk durumuna kavuşmasını sağlayan her insanın erişimindeydi. Cemaat ile ilgili öğretilerde çok tecrübeli olan Hasidik ustaların, sadece kendileri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda akınlarını ona yönlendirmeleri gerekir. Devekut kesinlikle tanımlanmış bir deneyim değildi;  öğrenilen liderlerin azami coşkusundan sıradan adamın daha alçakgönüllü olmasına rağmen dua sırasında daha az önemli olmayan duygulara kadar birçok çeşit tanımlanmıştır.

Birincisi ile yakından bağlantılı olan Bitul ha-Yesh, “Var olanın Olumsuzlanması” ya da “Bedensel” dir. Hasidizm, “etin gözleri” (Einei ha-Basar) tarafından evrenin yüzeysel bir şekilde gözlemlenmesinin, küfür ve dünyevi her şeyin gerçekliğini yansıttığını iddia ederken, gerçek bir adananın bu yanıltıcı cepheyi aşması ve hiçbir şey olmadığını fark etmesi gerektiğini öğretir. Bu sadece bir algı meselesi değil, aynı zamanda çok pratiktir, çünkü maddi kaygıları terk etmeyi ve yaşamın çevresindeki yanlış dikkat dağıtıcılarından habersiz olan sadece gerçek, manevi olanlara bölünmeyi de gerektirir. Uygulayıcının kişi duygusundan ayrılma başarısı ve kendini Ein olarak kavrama(‘naught’ ve ‘infinite’ ifadelerinin çifte anlamında), Hasidizm’deki en yüksek sevinç durumu olarak kabul edilir. İnsanın gerçek ilahi özü – ruh- yükselebilir ve Tanrı’dan bağımsız bir varoluşa sahip olmadığı üst aleme geri dönebilir. Bu ideale Hitpashtut ha-Gashmi’yut, “bedenselliğin genişlemesi (veya kaldırılması)”  denir. Bu, Tanrı’nın dünyaya kasılmasının diyalektikidir. [10]

Aydınlanmış ve Bitul ha-Yesh yeteneğine sahip olmak için, saf manevi hedefleri takip etmek ve vücudun ilkel dürtülerine meydan okumak için insanın Eti’nin Gözleri ile bağlantılı olan aşağılık “En İyi Ruhunu” aşması gerekir. Var olan her şeyin gizli Tanrısal boyutu hakkında sürekli tefekkür ederek Hitbonenot’u kullanarak, cemaati isteyen “İlahi Ruhu” (Nefesh Elohit) ile bağlantı  kurabilir. Sonra çevresini “Aklın Gözleri” ile anlayabilirdi.  İdeal  yapışmanın amacı, dünyadaki tüm meselelere doğru, onları görmezden gelmek değil, yüzeyselliklerini anlamak için Hasidik görüşte bir eşitlik veya Hishtavut geliştirmekti.

Hasidik üstatlar, takipçilerine “kendilerini olumsuzlama”, dünyevi kaygılar için ellerinden geldiği kadar az para ödeyerek ve bu dönüşümün yolunu açmaları için teşvik etmektedir. Tanrı’nın içkinliğine olan inanç ile kayıtsız dünyanın gerçek şehvetli deneyimi arasında parçalanma mücadelesi ve şüphe hareketin edebiyatında kilit bir temadır. “Callous and rude” etinin insanı ideale hızlı tutmasını engellediğini kabul eden birçok yol konuya ayrılmıştır ve bu eksikliklerin tamamen entelektüel düzeyde bile, gerçek hayatta bir fortiori ile aşılması son derece zordur. [11]

Bu düalizmin bir başka sonucu da “Somutluk Yoluyla İbadet” kavramı, Avodah be-Gashmi’yut.  As Ein Sof maddeye dönüşmüştür, bu nedenle sırayla geri yüksek duruma itiraz edilebilir; benzer şekilde, daha yüksek Sephirot’taki işlemeler bu dünya üzerindeki etkilerini gösterdiğinden, en basit eylem bile doğru ve anlayışla gerçekleştirildiğinde ters etki yapabilir. Luryan doktrinine göre, Hollanda dünyası, “kabuklar”, Qliphoth içinde gizlenmiş ilahi kıvılcımlar ile boğulmuştu.  Yanardönerlerin geri kazanılması ve kozmostaki uygun yerlerine yükseltilmesi gerekiyordu. “Önemliliğin kendisi benimsenebilir ve kutsanabilir “, dedi Glenn DynnerHasidizm, dans ya da yeme gibi yaygın eylemlerle, niyetle gerçekleştirilen kıvılcımların serbest bırakılabileceğini ve serbest bırakılabileceğini öğretti.

Avodah be-Gashmi’yut berrak, örtük değilse vardı antinomian muhtemelen, günlük aktivitelere Yahudilik zorunlu kıldığı kutsal ritüelleri kefeye onlara müminin gözünde aynı statü verilmesi ve ona içerik pahasına ikincisi işlemek zorunda, kenar eski. Bazı durumlarda hareket bu yöne doğru adım atmış gibi görünse de – örneğin, ilk günlerinde dua ve hazırlığı o kadar çok zaman harcadı ki, taraftarlar yeterli Tevrat çalışmasını ihmal etmekten suçlandılar – Hasidik ustalar son derece muhafazakar oldu. Diğerlerinden farklı olarak, Sabbatlılar gibi kabalistik fikirlerden etkilenen daha radikal mezheplerCorporeality aracılığıyla İbadet büyük ölçüde seçkinlerle sınırlıydı ve dikkatle kısıtlandı. Ortak taraftarlara, liderlerini desteklemek için para kazanmak gibi küçük işler yoluyla sadece hafifçe meşgul olabilecekleri öğretilir.

Bedensel ibadetin tamamlayıcı karşıtlığı ya da sonludan sonsuzluğa sevişmeHamshacha ‘nın “aşağı çekilmesi” ya da “emmesi ” ve özellikle de Hamschat ha-Shefa kavramıdır. Manevi yükseliş sırasında kişi, daha yüksek boyutları canlandıran gücü, her türün hayırsever etkisi olarak tezahür edeceği maddi dünyaya sifonlayabilir. Bunlar ruhsal aydınlanmayı, ibadet zevkini ve diğer yüksek fikirli amaçları değil, aynı zamanda daha prosaik sağlık ve iyileşmeyi, çeşitli sıkıntılardan kurtulmayı ve basit ekonomik refahı içeriyordu. Böylece takipçi olmak için çok somut ve çekici bir motivasyon ortaya çıktı. Hem maddi ibadet hem de emilim, kitlelerin ortak eylemlerle, bir zamanlar ezoterik kabul edilen dini bir deneyime erişmelerine izin verdi. [12]

Başka yansıması EinYesh diyalektik, kötülüğün iyiliğe dönüşümünde ve bu iki kutup ve diğer çelişkili unsurlar arasındaki ilişkilerde -gurur ve alçakgönüllülük, saflık ve küfür gibi insan ruhunun çeşitli özellikleri ve duyguları da dahil olmak üzere telaffuz edilir. Hasidik düşünürler, kıvılcımları gizli tutmak için sadece bedenselle değil, günah ve kötülükle de ilişkilendirmek zorunda olduklarını iddia ettiler. Bir örnek, namaz sırasında saf olmayan düşüncelerin yükselmesi, onları bastırmak yerine asil düşüncelere dönüştürmek, esas olarak tarikatın ilk günlerinde savunulması; ya da doğrudan küfür eğilimleriyle yüzleşerek karakterini “kırmak”.

Bu yönün bir kez daha keskin antinom etkileri vardı ve Sabbatlılar tarafından aşırı günah işlemeyi haklı çıkarmak için kullanıldı. Çoğunlukla geç Hasidizm’de tonlanmıştı, ve daha önce bile liderlerin fiziksel anlamda değil, düşünceli, ruhsal olarak uygulandığını vurgulamaya dikkat ettiler. Bu kabalistik düşünce de harekete özgü değildi ve diğer Yahudi grupları arasında sıkça ortaya çıktı.[13]

DOĞRU KİŞİ

Rebbe Yisroel Hopsztajn , Polonya’da Hasidik büyük promulgator,
1800. Tsadik sosyal mistik bir rol

Mistik ve etik öğretileri diğer Yahudi akımlarından kolayca keskin bir şekilde ayırt edilemese de, Hasidizmin tanımlayıcı doktrini, hem ideal bir ilham hem de takipçilerinin örgütlendiği kurumsal bir figür olarak hizmet eden aziz liderin öğretisidir. Hareketin sakral Literatürde bu kişi olarak anılır Tzaddiq sıklıkla da genel saygı ifadesi tarafından bilinen – Righteous One Admor halk dilinde genel veya içinde hahamların verilen ( “Bizim efendi, öğretmen ve Haham” için İbranice kısaltması), olarak Rebbe. Her nesilde, ilahi atıkların maddi dünyaya çekildiği haklı kişilerin olduğu fikri, bunlardan birinin yüce olduğunu, Musa’nın reenkarnasyonunu da iddia ettiğini gösteren kabalistik düşünceye dayanır.  Hasidizm, Tzaddiq kavramını tüm sistemi temelinde detaylandır ve terim Tanrı korkusu olan, yüksek derecede gözlemci insanları belirten orijinalin dışında bağımsız bir anlam kazandı . [1]

Tarikat takip etmeye başladı ve küçük bir öğrenilen öğrenciler çemberinden kitle hareketine genişlediğinde, karmaşık felsefesinin sadece kısmen yeni rütbe ve dosyaya verilebileceği ortaya çıktı. Entelektüeller bile sonsuzluk ve bedenselliğin yüce diyalektiği ile mücadele ederken, ortak halkın dudak hizmetini ödemek için soyutlamalar olarak değil, bunları gerçekten içselleştirmesi için çok az umut vardı. [14] İdeologlar inanç sahibi olmalarını istedi, ancak yükselişlerini ayrı bir mezhep olarak işaretleyen gerçek cevap, Tzaddiq kavramıydı...

Hasidik bir efendi, yeniden koşullu öğretilerin canlı bir düzenlemesi olarak hizmet etmekti. Maddeyi aşabilir, manevi komünyon kazanabilir, Bedensellik yoluyla İbadet kazanabilir ve tüm teorik idealleri yerine getirebilirdi. Sürüsünün büyük çoğunluğu kendileri yapamadığı için, onun yerine bölüneceklerdi, bunun en azından bir kısmının vekaleten bir benzerini elde ettiler. Onun komutanlığı ve sıklıkla – özellikle erken kuşaklarda – karizmatik varlığı, inançlara güven vermek ve Hasidik felsefedeki gerçeği şüphelere ve umutsuzluğa karşı koyarak göstermekti. Ancak ruhsal refahtan daha fazlası söz konusuydu: Yüksek alemlere yükselebileceğine inandığı için lider, atık toplama ve yandaşlarına indirgeme, onlara maddi faydalar sağlamayı başardı. Bunun “kristalizasyon teurjik”diyen Glenn Dynner,” Hasidizmin tam teşekküllü bir toplumsal harekete dönüştüğünü belirtti.”

Hasidik söylemde, liderin Tanrı’daki birliği ecstasy ve birlikten ödün verme istekliliği cemaatin yararına yapılan ağır bir fedakârlık olarak kabul edildi. Takipçileri, cemaat yoluyla kazanılan üstün bilgi ve kavrayışa sahip olduğu için onu sürdürmek ve özellikle ona itaat etmekti. “Dürüstlerin İnişi ” (Yeridat ha-Tzaddiqdünya meselelerine, günahkârları kurtarma ve en alçak yerlerde gizlenmiş kıvılcımları kurtarma ihtiyacı ile özdeş olarak tasvir edildi. Komünal lider ve manevi rehber olarak işlevleri arasındaki bağlantı, sahip olduğu siyasi gücü meşrulaştırdı.

Ayrıca Hasidik ustaların, onlardan önceki mistikler gibi münzevi ve pasifliğe geri çekilmesini engelledi. Onların dünyevi otoriteleri, maddi dünyayı ilahi sonsuzluğa yükseltmek için uzun vadeli görevlerinin bir parçası olarak algılandı. [15] Aziz, bir dereceye kadar cemaatini ve sadece onun için sınırlı bir Mesihçiyi yerine getirdi.kapasitesi. Sabbatean felaketinden sonra, bu ılımlı yaklaşım eskatolojik dürtüler için güvenli bir çıkış sağladı. En azından iki liderin bu alanda radikalleştirdi ve şiddetli tartışmalara neden oldu: Breslov ait Nachman kendisi tek gerçek beyan, Tzaddiq ve Menahem Mendel Schneerson takipçileri birçok Mesih olduğuna inanılan,. Rebbe ler bile ustaca sonradan yaşanacakları görebilmeyi kullanılarak İncil rakamları ile karşılaştırıldığında, yoğun menâkıbnâmede tabi idi. [3]

Takipçilerin maddeyi aşmak için yeterince “kendilerini inkâr edemedikleri” için, bunun yerine Aziz’e ( hitbatlut la-Tzaddiq ) boyun eğmelerinde “kendilerini inkâr etmeleri” gerektiği öne sürüldü.), böylece onunla bağ kurar ve maneviyat açısından elde ettiklerine erişmelerini sağlar. Dürüstler mistik bir köprü görevi gördü, atıklarını azaltıp hayranlarının dualarını ve dilekçelerini yükseltti. [15]

Saintly kitlelerle iyi tanımlanmış bir ilişki kurdu: ikincisine ilham verdiler, tüm konularda istişarelerde bulundular ve Tanrı ile taraftarları adına müdahale etmeleri ve finansal refah, sağlık ve erkek yavruları kazanmalarını sağlamaları bekleniyordu. Desen hala Hasidik mezhepleri karakterize ediyor, ancak birçok insanda uzun süreli rutinleşme Rebbes’e döndügüçlü, kurumsallaşmış toplulukların fiili siyasi liderlerine. Aziz’in rolü, Hasidizmin ilk günlerinde karizma, bilgelik ve temyiz yoluyla elde edildi. Fakat 19. yüzyılın şafağında, Dürüstler, maddeyi sonsuzlukla ilişkilendirdikleri için yeteneklerinin kendi maddi bedenleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini savunarak, geçmişin ustalarına inerek meşruiyet talep etmeye başladılar. Bu nedenle, ” Tzaddiq’den başka bir Tzaddiq’in oğlu olamaz ” kabul edildi. Hemen hemen tüm modern mezhepler bu kalıtsal prensibi korur. Örneğin, Rebbe’nin aileleri endogamiyi sürdürür ve neredeyse sadece diğer hanedanların filizleriyle evlenir. [16]

DÜŞÜNCE OKULLARI 

Bazı Hasidik “mahkemeler(tarikatlar)” birkaç bireysel tanınmış usta önderliğinde, hareketin genel öğretilerinde çeşitli temaların özellikle vurgulandığı farklı felsefeler geliştirdi. Bu Hasidik okullarının birçoğu birçok hanedan üzerinde kalıcı bir etkiye sahipken, diğerleri destekçileriyle birlikte öldü. Doktriner alanda hanedanlar birçok çizgiye bölünebilir. Bazı karakterizedir Rebbe ler ağırlıklı Tevrat bilginleri ve kim decisors sıradan olmayan Hasidik hahamların yapmak çok gibi yetkilerini türetmek. Bu tür “mahkemeler” katı gözlem ve çalışmaya büyük önem vermektedir ve uygulamada Ortodoks dünyasının en titizleri arasındadır.

Öne çıkan örnekler Sanz Evi ve Satmar gibi scionları veyaBelz . Vizhnitz gibi diğer mezhepler, kitlelerin Haklılar için hayranlık, efervesan dua ve davranış tarzı ve iddia edilen mucize çalışma yetenekleri üzerine odaklanan karizmatik-popülist bir çizgiyi benimser. Hala erken Hasidizmin mistik-maneviyatçı temalarının yüksek bir oranını hala koruyor ve üyeleri çok fazla kabalistik literatürü incelemeye ve (dikkatlice) alana katılmaya teşvik ediyor. Çeşitli Ziditchover hanedanları çoğunlukla bu felsefeye bağlıdır. [17] Diğerleri hala tefekkür ve iç mükemmellik kazanmaya odaklanmaktadır. Hiçbir hanedan tamamen yukarıdakilerin tek bir yaklaşımına ayrılmamıştır ve bunların her biri farklı vurgularla bir kombinasyon sunmaktadır.

1812’de, Lublin’in Görücüsü ile baş öğrencisi Przysucha’nın Kutsal Yahudi arasında hem kişisel hem de doktrinel anlaşmazlıklar nedeniyle bir şema meydana geldi . Seer, Kitleleri çizmek için Haklı ‘cerrahi işlevlere odaklanan popülist bir yaklaşımı benimsedi. Dua ve ibadet sırasında cömert, hevesli davranışı ve son derece karizmatik tavırları ile ünlüdür. Tzaddiq olarak misyonunun, İlahi Işığı emerek ve maddi ihtiyaçlarını karşılayarak ortak halkı etkilemek olduğunu, böylece onların amacına dönüştürüp onları yerine getirmek olduğunu vurguladı. Kutsal Yahudi koruyarak, bir daha içedönük seyir izlemiştir olduğunu Rebbe’ Görevi, daha seçkin bir grup için manevi bir akıl hocası olarak hizmet etmek, anlamsız bir tefekkür durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak, insanı Adem’in Lignum Scientiae’nin meyvesini yediği zaman kaybettiği Tanrı ile birliğine kavuşturmaktı.

Kutsal Yahudi ve halefleri ne mucize çalışmayı reddetti ne de dramatik davranışlardan kaçındı; ama genel olarak çok daha fazla kısıtlanmışlardı. Przysucha Okulu Orta Polonya’da baskın hale gelirken, Lublin ahlakına benzeyen popülist Hasidizm Galiçya’da sık sık hüküm sürdü . [18]

Przysucha Okulu’ndan ortaya çıkan aşırı ve ünlü bir filozof Kotzk’tan Menachem Mendel idi.. Seçkin, sert bir tavır benimsediğinde, diğer Tzaddiqim’in halk doğasını açıkça kınadı ve mali desteği reddetti. Sık sık attığı ve alay ettiği manevi mükemmelliğe ulaşmaya çalışan küçük bir dindar akademisyen toplayarak, hem biraz hem de bütünlüğün önemini vurgulayarak, tamamen kötü olmanın sadece biraz iyi olmaktan daha iyi olduğunu vurguladı.

Chabad kendisiyle aynı adı taşıyan hanedanı ile sınırlı okulu, fakat belirgin tarafından kurulmuştur Liadi ait Shneur Zalman ve geç 20. yüzyıla kadar, halefleri tarafından geliştirilmiştir. Hareket, Adil ve sıradan takipçiler arasında açık bir ayrım yapılmadan önce erken Hasidizm’in birçok niteliğini korudu.

Chabad Rebbe, taraftarlarının tarikatın bilgisinde yeterlilik kazanmaları ve liderlerin çoğuna sorumluluk vermemeleri konusunda ısrar etti. Tarikat, gizli ilahi yönün dinamiklerini ve insan ruhunu nasıl etkilediğini entelektüel olarak kavramanın önemini vurgular; kısaltma Chabad, bilincin serebral tarafı ile ilişkili üç sondan bir önceki Sephirot içindir .

Bir diğer ünlü felsefe, Breslov’dan Nachman tarafından formüle edilen ve Breslov Hasidim tarafından benimsenen felsefedir. Tanrı’nın neşeyle ibadet edilmesi gerektiğine inanan akranlarının çoğunun aksine, Nachman bedensel dünyayı, ruhun kendisini özgürleştirmeye istekli olduğu hemen varlığından yoksun olan, korkunç renklerle tasvir etti. Sonsuz-sonlu diyalektiğin doğasını ve Tanrı’nın hala Boş Boşluğu işgal etme şeklini algılama çabalarını alay ettiler, ancak bunların insan anlayışının ötesinde paradoksal olduğunu söylediler. Gerçekliklerine sadece saf inanç gelirdi. Ölümlüler, küfür içgüdülerini aşmak için sürekli mücadele ediyorlardı ve dünyayı gerçekte olduğu gibi görmek için sınırlı zekâlarından kurtulmak zorunda kaldılar.

Büyük bir Galiçyaca Tzaddiq olan Zidichov’dan Tzvi Hirsh, Lublin Seer’in bir öğrencisiydi, ancak popülist eğilimini en yaygın takipçileri arasında bile sıkı bir gözlemle ve eninde sonunda ortaya çıkan meselelerde, her insanın kendine özgü ruhu mantelitesi merkezinde büyük çoğulculuk ile birleştirdi.

Mordechai Yosef Leiner ait Izbica o hayali olarak kabul edilir ve ayrıca Tanrı’dan doğrudan türetilen özgür irade, radikal bir anlayış yürürlüğe koydu. Kişi yeterli bir ruhsal seviyeye ulaştığında ve hayvani ruhundan türemiş kötü düşünceler olmadığında, ani bir geçiş çağrısında bulunmanın Yasanın Tanrı’dan ilham aldığını ve takip edilebileceğini savundu. “Cennet uğruna tecavüz” konusundaki bu geçici, potansiyel olarak antinom doktrini, özellikle erken dönemden kalma diğer Hasidik yazılarda da bulunur. Halefleri bunu yorumlarında vurguladı. Leiner’ın öğrencisi Zadok HaKohen Lublin ayrıca tarihte diyalektik bir doğa sunan karmaşık bir felsefi sistem geliştirdi ve büyük ilerlemenin öncesinde kriz ve felaketin olması gerektiğini savundu.

UYGULAMA VE KÜLTÜR 

REBBE VE “MAHKEME”  

Hasidik cemaati “mahkeme” olarak bilinen bir tarikat yapısıyla örgütlenmiştir (İbranice: חצר, hatzer ; Yidiş: הויף, Alman Hof / Gerichtshof’tan  Hoif ).  Hareketin ilk günlerinde, belirli bir Rebbe’nin takipçileri genellikle aynı kasabada yaşıyordu ve Hasidim liderlerinin yerleşimi ile kategorize edilmektedir. Sonra ki yıllarda özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hanedanlar, Batı’ya veya İsrail’e taşınırken orijinal Doğu Avrupa yerleşimlerinin isimlerini korudular. Böylece, örneğin Joel Teitelbaum tarafından 1905’te Transylvania’da kurulan “mahkeme” , adını verdiği şehir Sathmar’ın ardından bilinmeye devam etti.karargâhı New York’ta ve hemen hemen tüm diğer Hasidik mezhepleri de aynı şekilde olsa da – yurtdışında kurulan bazı gruplar buna göre  Boston (Hasid hanedanı) gibi seçilmektedir.

Ruhsal statüsüne benzeyen Rebbe , aynı zamanda topluluğun idari başkanıdır. Mezhepler genellikle kendi sinagoglarına, çalışma salonlarına ve iç yardım mekanizmalarına sahiptir ve yeterince büyük olanlar da tüm eğitim sistemlerini korur. Rebbe ve sadece kurumlar için, yetki yüce bir rakamdır. Rütbe Hasidim’in de önemli konularda ona danışması ve genellikle nimetini ve tavsiyesini alması bekleniyor. Bizzat  Gabbai veya Mashbak olarak bilinen yardımcıları katılır.

Hasidik ayinlerin çoğu lideri çevreler. Şabat, tatiller ve kutlama günlerinde Rebbe s , erkek taraftarları için büyük bir şölen olan bir Tisch (masa) düzenler. Birlikte şarkı söyler, dans ederler ve yerler ve tarikatın başı, onları kutsamak için takipçilerinin ellerini sıkar ve genellikle bir vaaz verir. İyi hafızası için seçilen bir Chozer , “tekrarlayıcı”, Şabat’tan sonra yazmayı taahhüt eder (Şabat’ın kendisi sırasında herhangi bir yazı türü yasaklanmıştır ). Birçok “mahkemede”, sözde kutsallıkla dolu yemeğinin kalıntıları dağıtılır ve hatta savaşılır. Genellikle önceden çok büyük bir yemek hazırlanır ve Rebbesadece kalabalığa geçmeden önce tadı. Öğlen toplantısının yanı sıra , Şabat günü üçüncü bitişi ve sona erdiğinde ” Melaveh Malkah ” yemeği de özellikle önemlidir ve şarkı, şölen, masallar ve vaazlar için bir fırsattır. Çoğu “mahkemelerin” ekonomisinde önemli bir faktör olarak hizmet eden merkezi bir gelenek, Pidyon , “Fidye”, daha iyi Yidiş adı Kvitel tarafından bilinir , “küçük not”: taraftarlar, ustanın kutsallığı adına yardımda bulunarak yardım kuruluşuna ya da liderin ihtiyaçlarına bir miktar para ekleyerek yardımcı olabilir. [19] [20]“Mahkemede” günler kitlesel toplantılar için bir bahane olarak hizmet eder ve her birinin gücünü, zenginliğini ve büyüklüğünü gösterir. Örneğin, liderin ailesinin düğünleri genellikle Hasidim ile dolu büyük çok bölümlü standlarla (פארענטשעס, Ebeveynler ) Rebbe ve akrabalarının yemek yaptığı, kutladığı ve Mitzvah tantzunu gerçekleştirdiği ana katı çevreler . Bu gelinle şenlikli bir danstır: her iki taraf da tevazu nedeniyle uzun bir kanadın bir ucunu, Hasidik bir garteli tutar.

Hanedan ve Rebbe’a bağlılık da genellikle gerginlik ve şiddetin bir nedenidir. [21] sonra “yargı” 1926-1934 çekişme dahil arasındaki belirgin davaları Haim Elazar Spira arasında Munkatch hayatta küfür Yissachar Dov Rokeach I Belz; [22] 1980-2012 Yissachar Dov Rokeach II’den sonra Satmar-Belz çarpışması , kurşun geçirmez bir arabada seyahat ederken doruğa ulaşan Kudüs Ortodoks Konseyi ile ayrıldı ; [23] ve 2006 – günümüzde kitle isyanları gören Aaron Teitelbaum ve Zalman Teitelbaum kardeşler arasındaki Satmar halef anlaşmazlığı.

Diğer Ultra-Ortodoks gruplarında olduğu gibi, topluluktan hoşnutsuzluk yaşamak isteyen Hasidim, tehditleri, düşmanlığı, şiddeti ve çeşitli cezalandırıcı tedbirlerle karşı karşıyadır; bunların arasında, özellikle boşanma davalarında çocukların katılmamış ebeveynlerinden ayrılması. Kesinlikle din eğitimi ve gelenekselci yetiştirme nedeniyle, mezheplerini terk eden birçoğunun çok az çalışma becerisi veya hatta İngilizce diline hakim olması ve daha geniş topluma entegrasyonu genellikle son derece problemlidir. [24] muhafazakar ve ayrılmış topluluklar da için rahat bir ayar olan çocukların cinsel istismarı ve sayısız olaylar bildirilmiştir. Hasidik liderlik çoğu zaman konuyu susturmakla suçlanırken, bunun mezhepler içinde farkındalığı artmaktadır.[25]

Başka bir ilgili fenomen Mashpi’im’in (“etkileyiciler”) yakın zamanda yükselişidir . Bir zamanlar sadece Chabad ve Breslov’da bir eğitmen için bir unvan, kurulan “mahkemelerin” kurumsallaşmış doğası, birçok taraftarı, kendilerini yeni liderler değil, sadece Mashpi’im ilan eden kişilerden rehberlik ve ilham almaya yöneltti . Teknik olarak, Rebbe nin manevi refah sağlamadaki orijinal rolünü doldururlar ; yine de, unvanı gasp etmiyorlar ve bu nedenle karşılanıyorlar. [26]

LİTURJİ  

Çoğu Hasidik, Haham Isaac Luria’nın yeniliklerine dayanan Aşkenazi ve Sefarad ayinlerinin bir karışımı olan Nusach Sefard’ın bazı çeşitlerini kullanmaktadır. Birçok hanedan Nusach Sefard’ın kendine özgü adaptasyonuna sahiptir. Belzer, Bobover ve Dushinsky Hasidim gibi bazıları Nusach Ashkenaz’a, Munkacz versiyonu gibi diğerleri ise eski Luryanik’e daha yakındır. Birçok mezhep, versiyonlarının Luria’nın mistik bağlılıklarını en iyi şekilde yansıttığına inanmaktadır. Baal Shem Tov, Şabat arifesinde Cuma hizmetlerine iki bölüm eklenerek öğleden sonra namazından önce Mezmur 107 ve akşam hizmetinin sonunda Mezmur 23 okunur.

Hasidim , İbranice ve Aramice’nin Aşkenazi telaffuzu Doğu Avrupa geçmişini yansıtan ayin amaçlarıyla kullanır. Sözsüz, duygusal melodiler, nigunim , hizmetlerinde özellikle yaygındır.

Hasidim, kavana , özveri veya niyete büyük önem vermektedir ve hizmetleri son derece uzun ve tekrarlayıcı olma eğilimindedir. Bazı mahkemeler , hazırlamak ve konsantre olmak için duaların ( zemanim ) yapılması gereken geleneksel belirlenmiş süreleri neredeyse kaldırmıştır . Hala Chabad’da bir tane için yürürlüğe giren bu uygulama, daha önce dua etmede ve önceden yemek yememede Yahudi Yasası’nın özelliklerini takip eden birçok hanedanda tartışmalıdır . Diğer bir pişmanlık, diğer Ortodoks Yahudiler arasında geleneksel olandan çok daha yüksek bir oranda, erkekler tarafından manevi temizlik için bir ritüel banyoya daldırmaktır .

İLAHİ  

Hasidizm , dua ve toplumsal toplantılarda Deveikut İlahi cemaatine ulaşmanın bir yolu olarak melodinin ( Nigunim ) maneviyatına benzersiz bir vurgu geliştirmiştir. Kendinden geçmiş, çoğu zaman kelimesiz Hasidik melodiler, Luryan teolojisine göre, gizemli ilahi kıvılcımlarını yükseltmek için uyarlanmış olan çevredeki nazik kültürün halk deyimlerinden yola çıkarak, Yahudi yaşamında ruhun yeni ifadelerini ve derinliklerini geliştirdiğine inanılır . [27]

GİYİM VE GÖRÜNÜM

Geleneksel kıyafetleri ile hasidik bir aile.
Adam bir shtreimel ve bir bekishe veya bir rekel giyiyor. Kadın saçlarını halka göstermek yasak olduğu için sheitel denilen bir peruk takmış .

Hasidik dünyasında, farklı Hasidik grupları kıyafetdeki ince farklılıklarla ayırt etmek mümkündür. Elbiselerinin bazı detayları Hasidik olmayan Haredim tarafından paylaşılır. Hasidik elbisenin çoğu tarihsel olarak Polonya-Litvanya soylularının tarzından etkilenen tüm Doğu Avrupa Yahudilerinin kıyafetleridir . [28] Ayrıca, Hasidim dini kökenleri Hasidik giyim eşyalarına atfetmiştir.

Hasidik erkekler en çok koyu renk örtüler giyerler. Hafta içi, rekel adı verilen uzun, siyah, kumaş bir ceket  ve Yahudi Kutsal Günlerinde , bekishe zaydene kapote (Yidiş, aydınlık, saten kaftan), benzer uzun, siyah bir ceket, ancak geleneksel olarak ipek saten kumaş giyerler. İçeride, renkli tish bekishe hala giyilir. Bazı Hasidikler rezhvolke olarak bilinen saten bir palto giyerler. Bir rebbe rezhvolke kadife ile kesilmiş olabilir ve çoğu kravat takmaz.

Sebt günü, Hasidik Rebbes geleneksel olarak beyaz bir bekishe giyilir. Bu uygulama çoğu kişi tarafından kullanılmaz. Birçoğu kadife ( stro-kes veya samet olarak bilinir) ile kesilmiş siyah bir ipek bekishe giyiyor ve Macarcalarda altın işlemeli kıyafetler giyerler.

Hasidik elbiseye çeşitli sembolik ve dini nitelikler atfedilir ve kıyafetlerin kökeni kültürel ve tarihseldir. Örneğin, uzun kaban Shtreimel mütevazılığı ifade edeer. Shaatnez ve  sabbath ayakkabı düğüm, bir yasak eylemi bağlamak zorunda kalmamak için yapılır. Bir gartel Hasid’in alt kısımlarını üst kısımlarından ayırır, alçakgönüllülük ve iffet göstergeidir ve kabalistik nedenlerle Hasidim kıyafetlerini sağa sola çevirir. Hasidik erkekler, bugün neredeyse tüm Haredi erkeklerinde olduğu gibi, hafta içi günlerde genellikle siyah şapkalar giyerler. Gruba bağlı olarak çeşitli şapkalar giyilir. Chabad erkekleri genellikle üstlerini üçgen oluşturmak için şapkalarını sıkar, Satmar erkekler yuvarlak kenarlı açık taç şapka giyerler ve birçok Galiçya ve Macar Hasidikler  tarafından Samet (kadife) veya biber ( kunduz ) şapkalar giyilir.

Evli Hasidik erkekler , bir zamanlar tüm Doğu Avrupa Yahudi erkekler arasında yaygın olan ve hala Kudüs’te Hasidik olmayan Perushim tarafından giyilen Şabat’ta çeşitli kürk başlıkları takarlar. En yaygın olanı , özellikle Galiçya ve Satmar veya Belz gibi Macar mezhepleri arasında görülen Shtreimel’dir . Daha uzun bir Spodik , Ger gibi Polonya hanedanları tarafından giyilir. Bir Kolpik evlenmemiş oğulları ve Şabat günü birçok Rebbesin torunları tarafından giyilir. Bazı İsyancılar bunu özel günlerde yaparlar.

Başka birçok farklı giysi var. Bunlar Gerrer hoyznzokn — pantolonun içine sokulduğu siyah çoraplar boyunca. Doğu Galiçya’dan bazı Hasidik erkekler , hafta içi beyaz olanların aksine, özellikle Belzer Hasidim yerine, Şabat’ta pantolonlarıyla siyah çorap giyierler.

Bir kişinin yüzünün kenarlarını tıraş etmemek için bir İncil emrini takiben (Levililer 19:27), çoğu Hasidik grubun erkek üyeleri payot (veya peyes ) adı verilen uzun, kesilmemiş yan kilitler giyerler. Bazı Hasidik erkekler saçlarının geri kalanını tıraş ederler. Her Hasidik grup, uzun peyoya ihtiyaç duymaz ve peyoslu tüm Yahudi erkekler Hasidik değildir, ancak tüm Hasidik gruplar kişinin sakalını tıraş etmekten vazgeçirmez. Hasidik erkeklerin çoğu ilk saç kesimlerini üç yaşında törenle alırlar (bunu sadece Skverrer Hasidim erkeklerinin ikinci doğum gününde yapar). O zamana kadar, Hasidik erkeklerin uzun saçları vardır.

Hasidik kadınlar , Yahudi hukukunda mütevazı kıyafet ilkelerine bağlı olan kıyafetler giyerler . Bu, uzun, muhafazakar etekleri ve dirseği geçen kolları ve kapalı boyun çizgilerini içerir. Ayrıca, kadınlar bacaklarını örtmek için çorap giyerler; Satmar veya Toldot Aharon gibi bazı Hasidik gruplarda çoraplar opak olmalıdır. Musevi hukuku doğrultusunda, evli kadınlar ya bir kullanarak, başlarını örttüğü sheitel (peruk), bir tichel (başörtüsü), bir shpitzel , bir saç kurdelesi , şapka veya bere. Satmar gibi bazı Hasidik gruplarda, kadınlar iki başörtüsü giyebilir – bir peruk ve bir eşarp veya bir peruk ve bir şapka bulunur.

AİLE YAPISI 

Hasidik Yahudiler, diğer birçok Ortodoks Yahudi gibi, tipik olarak çok çocuklu büyük aileler şeklindedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama Hasidik ailesinin 8 çocuğu var. [29] Bu, İncil’deki “ verimli olma ve çoğalma ” görevini yerine getirme arzusuyla yapılır.

KONUŞULAN DİLLER 

Çoğu Hasidim, ikamet ettikleri ülkelerin dilini konuşur, ancak Yidiş’i kendi aralarında farklı ve geleneği korumanın bir yolu olarak kullanır . Bu nedenle, çocuklar bugün hala Yidce öğreniyor ve bilinenin aksine Yidiş dili ölmemiştir. Yidiş gazeteleri hala yayınlanmakta ve öncelikle kadınlara yönelik Yidiş kurgu yazılmaktadır. Yidişçe filmler bile Hasidik topluluğunda üretilmektedir. Satmar ve Toldot Aharon gibi bazı Hasidik gruplar, kutsal bir dil olarak gördükleri İbranice’nin günlük kullanımına aktif olarak karşı çıkmaktadırlar. İbranice’nin dua ve çalışma dışında herhangi bir şey için kullanılması, onlara göre küfür ve bu nedenle Yidiş, dünyadaki birçok Hasidim’in yerel ve ortak dilidir.

EDEBİYAT 

Hasidik Masallar, hem çeşitli Rebbeslerin hemhiografisi hem de ahlaki temalarla ilgili edebi bir türdür . Bazıları inanç, uygulama ve benzeri konularla ilgili fıkralar veya kaydedilmiş sohbetlerdir. En ünlüsü kısa ve güçlü bir noktaya sahip olma eğilimindedir. En erken özet 1815’ten olmasına rağmen, genellikle ağızdan ağıza aktarılarak geniş bir alana sahip oldular. [30]

Birçok edebi eser dürüstlük teması üzerinedir. Baal Shem, özellikle aşırı hagiografiye maruz kalmıştır. [31] Canlı metaforlar, mucizeler ve dindarlık ile karakterize edilen her biri, içinde bulunduğu çevreyi ve dönemi yansıtır. Ortak temalar, halkın cemaat kazanıp kazanamayacağı veya anlamsız hale gelebileceği, dua etmek için kabul edilebilir olan soruyu bilgelikle tartışmayı içerir. [31] Masallar hareketin mesajlarını iletmek için popüler ve erişilebilir bir ortamdır. [30]

ORGANİZASYON VE DEMOGRAFİ 

Çeşitli Hasidik gruplar, coğrafi kökenleri, belirli öğretiler için eğilimleri ve politik duruşları gibi çeşitli parametreler altında kategorize edilebilir. Bu özellikler oldukça sıktır, ancak her zaman hiçbir şekilde birbiriyle ilişkilidir ve bir “mahkeme” nin benzersiz bir kombinasyonu benimsediği birçok örnek vardır. [32] [33] önceki en hanedanları Böylece, Büyük Macaristan ve Galicia’de koyu tutuculuk ve eğimli anti-Siyonizm , Rebbe Yekusiel Yehudah Halberstam yol Sanz-Klausenburg daha açık ve hafif yönde mezhebini; [34]Litvanya ve Belarus’tan Hasidim, halk arasında entelektüelliğe eğilimli olarak algılanmasına rağmen, David Assaf bu kavramın Litvak çevresinden gerçek felsefelerinden daha çok türediğini kaydetti . [32] Bütün bunların dışında, her bir “mahkeme” çoğu gibi dua tarzında, melodiler, giysi özellikle öğeler de dahil olmak üzere, kendine özgü adetleri sahiptir.

Politik ölçekte, “mahkemeler” esas olarak Siyonizm ile olan ilişkilerine bölünmüştür . Satmar ile özdeşleştirilen sağcı İsrail Devleti’ne düşman ve orada seçimlere katılmayı ya da herhangi bir devlet fonu almayı reddediyor. Çoğunlukla Edah HaChareidis ve Merkez Rabbinical Congress’e bağlılar . Büyük çoğunluk İsrail’de Birleşik Tevrat Yahudilik partisi tarafından temsil edilen Agudas İsrail’e aittir . Onun Tevrat bilgelerin Konseyi şimdi bir düzine içerir Rebbe s. Geçmişte Dini Siyonist Rebbe vardıs, özellikle Ruzhin hattında, ama bugün neredeyse hiç yoktur. [35]

2016 yılında , mahkemelerin kendi dahili telefon defterlerinden ve diğer kaynaklardan gelen Prof. Marcin Wodziński tarafından yürütülen bir araştırma , dünya genelinde 129.211 Hasidik hane halkının tahmini toplam Yahudi nüfusunun yaklaşık% 5’ini oluşturmaktadır. Bunlardan 62.062 ikamet İsrail ve 53,485 ABD , içinde 5.519 Britanya’da ve 3.392 Kanada . İsrail’de en büyük Hasidik konsantrasyonlar, Kudüs’ün ultra Ortodoks mahallelerinde – Ramot Alon , Batei Ungarin , et cetera dahil – Bnei Brak ve El’ad ve Batı Şeria’nın Batı Şeria yerleşimlerinde .Illit ve Beitar Illit Karşılaştırması. Kiryat Sanz, Netanya gibi özellikle Ortodoks belediyelerde veya ilçelerde önemli bir varlık vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Hasidim’in çoğu New York’ta yaşıyor , ancak tüm ülkede küçük topluluklar var. Brooklyn , Borough Park , Williamsburg ve Crown Heights’ın hepsi özellikle büyük bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Yani hamlet yapar Monsey New York’un. Aynı bölgede, Yeni Meydan ve Kiryas Joel , Skver tarafından kurulan Hasidik bölgeleri hızla büyütüyorhanedanı ve diğeri Satmar. İngiltere’de Stamford Hill , ülkenin en büyük Hasidik topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve Londra’da ve Manchester’da Prestwich’te başkaları da var . Kanada’da, Kiryas Tosh tarafından tamamen doldurulan bir yerleşim yeridir Tosh Hasidim ve ve Montreal etrafındaki diğer mezheplerin daha taraftarları vardır. [36]

Büyük bir takibe sahip bir düzineden fazla Hasidik hanedanı vardır ve yüzlerce küçük ya da küçük uyumu olan, bazen yirmi kişinin altında olan, varsayımsal Rebbe ünvanı prestij olarak daha fazla tutmaktadır. Birçok “mahkemeler” sırasında tamamen tükenmiş oldu Holokost gibi, Aleksander (Hasidik hanedanı) den Aleksandrów Łódzki’de 1939 yılında on binlerce sayılı ve zorlukla bugün var. [37]

Tüm Hasidim’in% 20’sini oluşturan yaklaşık 26.000 hanelik bir ailenin yaşadığı dünyanın en büyük mezarı, 1905 yılında Macaristan’ın adı geçen şehirde kurulan ve Williamsburg, Brooklyn ve Kiryas Joel merkezli Satmar’dır. Satmar hem onun aşırı muhafazakarlık ve karşıt görüşleriyle bilinen Agudas İsrail ve Siyonizm Macar Ultra Ortodoks mirası esinlenerek. Tarikat 2006’da bir şemaya maruz kaldı ve rakip kardeşler Aaron Teitelbaum ve Zalman Teitelbaum liderliğindeki iki rakip grup ortaya çıktı . Bazı 11,600 hane (ya da tüm Hasidism% 9), dünya çapında ikinci büyük “Mahkeme” dir Ger de 1859 yılında kurulmuş, Góra Kalwaria’da, Varşova yakınında.

On yıllar boyunca Agudas’ta baskın güçtü ve Siyonizm ve modern kültüre doğru ılımlı bir çizgiyi benimsedi. Kökeni rationalist yatıyordu Przysucha Okulu ait Central Poland . Mevcut Rebbe Yaakov Aryeh Alter . Üçüncü büyük hanedanı olan Vizhnitz en 1854 yılında kurulmuş karizmatik tarikat Vyzhnytsia , Bukavina’nın. İsrail siyasetinde yer alan ılımlı bir grup, samimi ilişkileri sürdüren birkaç şubeye ayrılmıştır. Ana bölüm, sırasıyla Rebbes Israel Hager ve merhum Rebbe Mordecai Hager’ın sekiz oğlu tarafından yönetilen Vizhnitz-Israel ve Vizhnitz-Monsey arasındadır. Toplamda, tüm Vizhnitz alt-mahkemeleri 10.500’den fazla hane halkı oluşturmaktadır.

Yaklaşık 7.000 haneyle dördüncü büyük hanedan, 1817 yılında Lviv’in güneyindeki Belz adında kurulan Belz’dir. Lublin’in karizmatik-popülist tarzından ve “hahamik” Hasidizm’den gelen bir Doğu Galiçya hanedanı, sert hat pozisyonlarını destekledi, ancak Edah HaChareidis’ten ayrıldı ve Agudas’a katıldıBelz, Rebbe Yissachar Dov Rokeach tarafından yönetiliyor . [36]

Bobover hanedanı, içinde 1881 yılında Bobowa , Batı Galiçya , toplamda yaklaşık 4.500 haneye oluşturur ve geçirmiş 2005 yılından bu yana, en sonunda “Bobov” (3000 hane) ve “oluşturan bir acı arkaya çekişme vardır Bobov-45 ” (1.500 hane) mezheplerini . New York ve İsrail şubelerine ayrılan Sanz-Klausenburg , 3.800’den fazla haneye başkanlık ediyor. Skver 1848 yılında kurulan tarikat, Skvyra , yakın Kiev , 3,300 oluşturmaktadır. Shomer Emunim hanedan, 1920 sırasında Kudüs’te menşeli ve bunun giyinme Aksi davranışlarda kendilerine özgü tarzı ile tanınan Eski Yişuv, neredeyse tamamı Toldos Aharon ve Toldos Avraham Yitzchak’ın büyük “mahkemelerinde” 3000’den fazla aileye sahip . Karlin Stolin bir çeyrek 1760s zaten gül, Pinsk , 2.200 aileyi kapsar. [36]

Klasik Rebbe başlı “mahkemeler” olarak işlev görmeyen, fakat erken Hasidizmin bazı özelliklerini koruyan merkezden çıkarılmış hareketler olarak işlev gören iki diğer kalabalık Hasidik alt grubu vardır . [38] Breslov , 19. yüzyılın başlarında karizmatik lideri Breslov’un lideri Nachman’a yükseldi.

Diğer tüm Rebbes’leri eleştiren, takipçilerini 1810’da ölümü üzerine bir halef ataması için yasakladı. Müttefikleri , diğer Hasidim tarafından zulüm gören küçük taraftar gruplarına yol açtı ve öğretilerini yaydı. Tarikatın orijinal felsefesi modern akademisyenler arasında büyük ilgi uyandırdı ve bu da birçok yeni kişiyi Ortodoks Yahudiliğine (“tövbe eden”) götürdü.katılmak için.

Her biri kendi hahamları tarafından yönetilen çok sayıda Breslov topluluğunun şimdi binlerce tam teşekküllü takipçisi ve çok daha fazla hayranı ve yarı bağlı destekçisi var; Marcin Wodziński, tam teşekküllü Breslovers nüfusunun 7.000 hanede tahmin edilebileceğini tahmin ediyor. 1770’lerden kaynaklanan Chabad-Lubavitch, kalıtsal liderliğe sahipti, ancak her zaman Haklılara güvenmek yerine kendi kendine çalışmanın önemini vurguladı. Yedinci ve sonuncusu Menachem Mendel Schneerson, onu Yahudi menzili için bir araca dönüştürdü. 1994’teki ölümü ile birlikte, Hasidim’den katı anlamda çok daha fazla yarı meşgul taraftarı vardı ve ayırt etmek hala zor. Chabad’ın kendi dahili telefon defterlerinde yaklaşık 16.800 üye hane bulunmaktadır. [36] Hiçbiri Schneerson’un yerine geçmedi ve tarikat bağımsız liderlere sahip geniş bir topluluk ağı olarak faaliyet gösteriyor.

TARİHÇE 

ARKA PLAN 

17. yüzyılın sonlarında, Polonya-Litvanya Topluluğu’nun güney çevresinde , özellikle de çağdaş Batı Ukrayna’da yaşayan Yahudiler arasında çeşitli sosyal eğilimler bir araya geldi.  Bunlar Hasidizmin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır.

Birincisi ve en göze çarpanı Kabala’nın mistik irfanının popülerleşmesiydi. Birkaç yüzyıl boyunca, ezoterik bir öğretim birkaç kişi tarafından gizlice uygulandı, ucuz basılı broşürler kütlesi tarafından neredeyse ev bilgisine dönüştürüldü. Kabalistik su baskını, kendini Mesih ilan eden Sabbatai Zevi liderliğindeki sapkın Sabbat hareketinin yükselişinin arkasında büyük bir etkiydi.Kabala’nın yayılması, Yahudi kitleleri Hasidik fikirlere karşı duyarlı hale getirdi, aslında özünde öğretimin popüler bir versiyonu – gerçekten de Hasidizm, kurucuları gizli bir ascetics çemberi olarak kalmak yerine, açıkça uygulamaya karar verdiğinde ortaya çıktı. neredeyse tüm kabalistlerin tarzıydı. Lore ve Sabbateanism’in duyurulması arasındaki ilişki, hahamik elitlerden kaçmadı ve yeni harekete karşı şiddetli muhalefete neden oldu.

Diğer bir faktör, geleneksel otorite yapılarının gerilemesiydi. Yahudi özerkliği oldukça güvencede kaldı; Daha sonra debunked araştırma Simon Dubnow ‘o iddiasını Konseyi Four Lands 1746 yılında ölümü yargı bağımsızlığını tahrip ve Hasidik yolunu açan uzun bir sürecin bir doruk noktası oldu’ rebbes (liderleri olarak mezhep yıllardan için başka bir uzun-bekletilen açıklama hizmet etmek savunduğu yükselmeye Raphael Mahler olduğunu, hmelnitski ayaklanması ), ekonomik yoksullaşma ve umutsuzluk etkilenir da kanıtlanamamıştır. Ancak, patronlar ve soylularhem hahamların hem de toplumsal büyüklerin adaylığı üzerinde, kitlelerin onları genellikle toprak sahiplerinin yokluğu olarak algıladıkları ölçüde sallandı. Uyuşmazlıklarda – özellikle de alkol damıtımı ve mülklerdeki diğer tekeller üzerindeki kira haklarının düzenlenmesine ilişkin olanlar – meşru hakem olmaları ciddi şekilde azalmıştır. Kuruluşun prestijinin azalması ve yargıyı geçmek için alternatif bir yetki kaynağına duyulan ihtiyaç, Hasidik karizmatiklerin sonunda doldurduğu bir boşluk bıraktı. Bir yöredeki tüm Yahudilerin tabi olduğu eski toplumsal kurumları aştılar ve her kasabada geniş bölgelerde takipçiler vardı. Genellikle geleneksel elitin dışında yükselen tabakalarla desteklenir, nouveau riche veya çeşitli düşük seviyeli dini görevliler,

Tarihçiler diğer etkileri fark ettiler. Hasidism biçimlendirici yaş dahil olmak üzere dünya çapında sayısız dini canlanma hareketlerin yükselişi ile eş zamanlı Birinci Büyük Uyanış içinde New England , Alman dindarlık , Vahabizm Arabistan ve Rusya Eski Müminler kurulan kilise karşı çıktı. Hepsi mevcut düzeni reddetti, eski ve aşırı hiyerarşik olarak çözdü. Daha manevi, samimi ve basit ikameler olarak tanımladıklarını sundular. Gershon David Hundert , Hasidik kavramlar ile bu genel arka plan arasındaki kayda değer benzerliğe dikkat çekerek, hem bireyin bilincine hem de seçimlerine atfedilen artan önemden kaynaklanmaktadır.[39]

İSRAİL BEN ELİEZER  

Israel ben Eliezer’in imzası

Baal Shem Tov (” İyi İsminin Efendisi” , kısaltma : “Besht”) olarak bilinen İsrail ben Eliezer (yaklaşık 1690-1760) Hasidizmin kurucusu olarak kabul edilir. İnanışa göre  Prut’un güneyinde, Moldavya’nın kuzey sınırında doğdu , Baal Shem olarak ün kazandı., “Adın Ustası”. Bunlar ticaretlerinde mistisizm, tılsımlar ve büyüler kullanan ortak halk şifacılarıydı. Ben Eliezer’de kesin olarak çok az şey biliniyor. Her ne kadar bilgin olmasa da, ortak çalışma salonunda dikkate değer hale gelmesi ve haham elitiyle evlenmesi, karısının bir hahamın boşanmış kız kardeşi olması onun hakkında bilinen çok az şeyden bazılarıdır. Daha sonraki yıllarında, çağdaş kroniklerin kanıtladığı gibi zengin ve ünlüydü. Bunun dışında çoğu Hasidik hagiografik hesaplardan türetilmiştir. Bunlar, bir çocuk olarak, kendisine Tora’nın büyük sırlarıyla emanet edilen bir “Haham Adam Baal Shem Tov” tarafından tanındığını iddia ederek yüzyıllarca ünlü ailesine geçti. Besht daha sonra on yılını Karpat Dağları’nda münzevi olarak geçirdi ,Ona daha çok şey öğreten Şiili Ahih . Otuz altı yaşındayken kendisine büyük bir kabalist ve mucize işçi olarak kendini göstermesi için göksel izin verildiği inancı vardır.

1740’larda olarak, o kasabasına taşındı olduğu doğrulandı Medzhybizh ve tüm tanınan ve popüler oldu Podolya ve öbür. Bilinen birkaç kabalistik kavramı vurguladığı ve kendi başına bir öğretiyi bir dereceye kadar formüle ettiği iyi kanıtlanmıştır. Besht, Tanrı’nın içkinliğini ve maddi dünyadaki varlığını vurguladı ve bu nedenle, yemek gibi fiziksel eylemlerin manevi alan üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğunu ve ilahi olanla ( devekut ) iletişimin hızlandırılmasına hizmet edebileceğini vurguladı . Yine ilahi ışığa kanal sağlamak için kendinden geçmiş ve büyük bir niyetle dua ettiği biliniyordu.dünyevi aleme akmak. Besht, dindar bir mistik olmak için gerekli görülen yoksunluk ve kendini ipotek etmekten ziyade Tanrı’nın ibadetinde sevinç ve memnuniyetin önemini, şiddetli estetikçilik yerine manevi sevinç aracı olarak ateşli ve dindar bir dua olduğunu vurguladı [40]. ancak yakın öğrencilerinin birçoğu, özellikle evlilik ilişkilerinde bile cinsel zevki reddederek, eski doktrinlere geri döndü. [41]

Bunda “Besht”, kitlelerin önemli bir dini deneyim kazanmaları için çok daha az titiz bir yol sunarak popüler bir hareketin temelini attı. Yine de, eski kabalistler geleneğinde küçük bir seçkinler toplumunun rehberliği olarak kaldı ve halefleri gibi büyük bir halka asla liderlik etmedi. Daha sonraki birçok kişi onu tam teşekküllü Hasidik doktrininin ilham kaynağı olarak göstermesine rağmen, Besht’ın kendisi bunu yaşamı boyunca uygulamadı. [40]

KONSOLİDASYON  

İsrail ben Eliezer hatırı sayılır bir takip topladı, kendisine uzaklardan öğrencilerini çekti. Büyük ölçüde elitist geçmişe sahiplerdi, ancak efendilerinin popülist yaklaşımını benimsediler. En önemli Haham oldu Dov Ber Maggid’i (vaiz). Başta Polonne’li Jacob Joseph olmak üzere diğer önemli yardımcılar liderliğini kabul etmediyse de, ölümünün ardından ilkini başardı. Kendisini Mezhirichi’de kuran Maggid , Besht’ın ilkel fikirlerini büyük ölçüde detaylandırmaya ve yeni başlayan çevreyi gerçek bir harekete dönüştürdü. Ben Eliezer ve muhtarları çok eski ve ortak epithet hasidim’i kullandılar, “dindar”; 18. yüzyılın son üçte birinde, kelimenin bu duygusu ile ilk olarak “Yeni Hasidizm” olarak tanımlanan şey arasında, Maggid ve özellikle de halefleri tarafından bir dereceye kadar yayılan arasında net bir ayrım ortaya çıktı. [2]

Jacob Joseph, Dov Ber ve Lizhensk öğrencisi Rabbi Elimelech olarak sırasıyla doktrin , erken Hasidizmin üç magna operasını oluşturdu: 1780 Toldot Ya’akov Yosef , 1781 Maggid d’varav le-Ya’akov ve 1788 Hayır Ben Elimelekh. Başka kitaplar da yayınlandı. Yeni öğretilerinin birçok yönü vardı. Duadaki bağlılığın önemi, birçoğunun uygun şekilde hazırlamak için öngörülen sürenin ötesinde beklediği derecede vurgulandı; Besht’in hizmet sırasında sadece bastırmak yerine safsız düşünceleri “yükseltmek ve kutsallaştırmak” önerisi, Dov Ber tarafından, düşünceyi ve duyguları bir ilkelden daha yüksek bir duruma paralel bir şekilde dönüştürmek için bir mekanizma olarak tasvir eden bir bütün kural haline getirildi. Sephirot’un ortaya çıkışına . Ancak en önemlisi, daha sonra genel haham onurlu Admor (efendimiz, öğretmenimiz ve hahamımız ) veya konuşma dilindeki Rebbe tarafından belirlenen Tzaddiq nosyonuydu.– Kutsal Olan, ilahi olanla ilişki kurabilen ve başarabilen mistik olan ancak kabalistlerin geçmişinden farklı olarak, gizlice uygulamadı, ama kitlelerin lideri olarak. Yüksek Sephirot’tan refah ve rehberlik getirebildi ve böyle bir duruma ulaşamayan sıradan insanlar ona “yapışıp” itaat ederek bunu başaracaklardı. Tzaddiq önce en tıpkı eski tarz Kabbalah ötesinde hala manevi alanda ve sıradan halk arasında bir köprü, hem de bir basit, tarikatın ezoterik öğretilerin anlaşılır somut olarak görev yaptı.

Başta Maggid’in öğrencileri olan çeşitli Hasidik Tzaddiqim , halk arasında her toplayıcı ile Doğu Avrupa’ya yayıldı ve lider olarak başlatılabilecek muhtarları öğrendi. Lütuf ve konsey almak için takipçilerinin katıldığı Haklı “mahkemeler”, şubeleri ve örgütsel çekirdeği olarak hizmet veren Hasidizmin kurumsal merkezleri haline geldi. Yavaş yavaş, Haklıların mistik yükselişleri sırasında tanrısal Işık ile dolu olanların dokunuşuyla kutsanmış olarak kabul edilen Sabbath Tisch veya “masa” gibi çeşitli ayinler ortaya çıktı . [42] Bir başka güçlü kurum da Shtibelişe alım mekanizması olarak görev yapan her ilçede taraftarlar tarafından açılan özel dua toplantıları. Shtibel onlar memnun ve ayrıca dinlenme ve refah amaçlara hizmet verirken ibadet etme üyelere daha fazla özgürlük sağlayan kurulmuş sinagog ve çalışma salonları farklıydı. Basitleştirilmiş mesajı, sıradan insana daha çekici gelmesi ile, honlanmış organizasyon çerçevesi Hasidik saflarının üstel büyümesini oluşturdu. [43] Eski toplumsal modeli atlayıp yerini daha az hiyerarşik bir yapı ve daha bireysel yönelimli bir dindarlık ile değiştiren Hasidizm aslında ilk büyük moderndi – modernist olmasa da; kendini anlama geleneksel bir zihniyete – Yahudi hareketine dayanıyordu. [44]

Podolia ve Volhynia’daki orijinal üssünden hareket, Maggid’in ömrü boyunca ve 1772 ölümünden sonra hızla yayıldı. : Yirmi ya da öylesine Dov Ber prime havarilerinden her biri farklı bir bölgeye getirdi ve kendi ardılları takip Karlin Aharon (I) , Vitebsk arasında Menahem Mendel ve Liadi ait Shneur Zalman eski üzere elçileri vardı Litvanya , kuzeydeki bu şehirde iken Menachem Nachum Twersky yöneldi Çernobil doğuda ve Berditchev Levi Yitzchok yakın kalmıştır. Lizhensk’ten Elimelech, kardeşi Hanipol’den Zusha veYisroel Hopsztajn , mezhebi Polonya’da uygun şekilde kurdu . Vitebsk ve Abraham Kalisker daha sonra İsrail Toprakları’na Celile’de Hasidik bir varlık oluşturan küçük bir yükselişe yol açtı.

Hasidizmin yayılması organize muhalefete de yol açtı. Neslin en büyük otoritelerinden biri ve eski tarzın hasid ve gizli bir kabalisti olan Vilnius’tan Haham İlyas, sıradan Tevrat çalışmasından ziyade mistisizm üzerine vurgu yaptıkları, komünal otorite tehdidi, Sabbatean hareketine benzediğinden ve diğer ayrıntılar ihlalleri düşündü. 1772 Nisan’ında, o ve Vilnius cemaati gardiyanları, tarikata karşı sistematik bir kampanya başlattılar,  üzerlerine  anatema koydular, liderlerini yasakladılar ve hareketi kınamak için mektuplar gönderdiler. Daha aforoz takip Brodyve diğer şehirler. 1781’de, ikinci bir düşmanlık turu sırasında, Jacob Joseph’in kitapları Vilnius’ta yakıldı. Hasidim , Nusach Sefard’a bir şekilde revize ettikleri Luryan dua törenini benimsediğinde bir başka çatışma nedeni ortaya çıktı ; Doğu Avrupa’daki ilk baskı 1781’de basıldı ve Brody’nin anti-Hasidik akademisyenlerinden onay aldı, ancak tarikat Kabala aşılanmış tome’yi hızlıca kucakladı ve popülerleştirdi ve sembol haline getirdi. Misnagdim adındaki rakipleri “muhalifler” (Hasidizm güçlendikçe bağımsız bir anlam kazanan genel bir terim) kısa sürede onları geleneksel Nusach Aşkenaz’ı terk etmekle suçladılar.

1798’de, Muhalifler Liadi’den Shneur Zalman’a karşı casusluk suçlamaları yaptı ve iki ay boyunca Rus hükümeti tarafından hapsedildi. Bölgede harici polemikler basıldı ve anathemas ilan edildi. Ancak İlyas’ın 1797’deki ölümü, Misnagdim’in güçlü liderlerini  reddetti.  1804’te  Rusya’dan I. Alexander, hareketin kasabadan şehre yayıldığı baş gemi olan bağımsız dua gruplarının çalışmasına izin verdi. Mücadelede net bir öz kimliğe sahip olan ve onun genelinde büyük ölçüde genişleyen Hasidizm’in ortadan kaldırılmaması, düşmanlarını Volozhin Chaim tarafından örneklendiği gibi daha pasif bir direniş yöntemi benimsemeye ikna etti .. Yeni hareketin büyüyen muhafazakarlığı – bazı durumlarda Kabala tabanlı antinom ibareciliğine yaklaştı, Sabbatlılar gibi, ama asla eşiği geçmedi ve iyice gözlemli kaldı – ve ortak düşmanların yükselişi yavaşça bir uzlaşma getirdi ve 19. yüzyılın ikinci yarısı her iki taraf da birbirlerini meşru kabul ediyordu.

Yüzyılın başında birçok yeni, dördüncü nesil tzaddiqim görüldü . Elimelech’in şimdi bölünmüş Polonya’daki ölümü üzerine Habsburg Galiçya’daki yeri , Avusturyalı yöneticilerin geleneksel Yahudi toplumunu zorlamaya çalıştığı modernleşmeye derinden düşman olan Rimanov’dan Menachem Mendel tarafından kabul edildi. Rimanov hahamları, hasidim’in Yahudi halkının en muhafazakâr unsurlarıyla oluşturacağı ittifakı dinledi. Orta Polonya’da yeni lider, Jacob Lublin Horowiz’du .”özellikle popülist bir eğilime sahip olan ve mucize çalışması ve biraz yorucu manevi talepleri olan ortak halkı temyiz eden Seer’in kıdemli yardımcısı, Przysucha’nın ” Kutsal Yahudisi ” Jacob Isaac Rabinovitz , akıl hocasının yaklaşımını aşırı derecede kaba olarak kabul etti ve benimsedi daha estetik ve bilimsel bir yaklaşım, kitlelere neredeyse hiç çaba harcamadan … Kutsal Yahudi’nin “Przysucha Okulu” halefi Simcha Bunim ve özellikle de Kotzk’un münzevi, suratsız Menachem Mendel’i tarafından devam ettirildi , en tartışmalı dördüncü kuşak tzaddiq Podolia- tabanlı Nachman of Breslovakranlarını çok kurumsallaştığı için kınan, tıpkı selefleri on yıllar önce meydan okudukları eski kurum gibi ve yaygın neşe üzerindeki stresden çok farklı bir rasyonel karşıtı, kötümser manevi öğretiyi benimsedi.

Napolyon’un Rusya’yı Invasion 1812 yılında ilk getirmeyi vaat Musevi kurtuluşunu için Pale yerleşiminde . Polonya ve Rusya’daki Hasidik İsyancılar, emperyal antisemitik kararlardan batı özgürlüğünü destekleme ile Napolyon’u sapkınlık ve agnostisizm için bir açılım olarak kabul etme arasında bölündüler. Hasidik efsaneye göre, Napolyon’un kaderi savaş alanlarında değil, Hasidik Rebbes’in cerrahi duaları ve eylemleri arasında kararlaştırıldı.

RUTİNLEŞTİRME   

19. yüzyılın açılışı Hasidik mezhebinin dönüştüğünü gördü. Bir zamanlar kuruluşun dışında yükselen bir güç olan tzaddiqim artık Doğu Avrupa’nın çoğunda önemli ve sıklıkla baskın bir güç haline geldi. Çoğunlukla bağımsız şekillendirme ile başladı tecavüz, yavaş süreci Shtibel tüm toplum için bir otorite figürü (ya yanında veya resmi hahamlığının üzeri) olma ve Adil sonuçlandı, hatta birçok kasaba boğulmuş Misnagdic çok daha çok, Litvanya kalesi içinde Kongresi Polonya ve Podolya, Volhynia’lı ve Galiçya büyük çoğunluğu. Bukovina , Bessarabia’ya doğru yol almaya başladıve Seher’in öğrencisi Moses Teitelbaum’un (I) Ujhely’ye atandığı , kuzeydoğu Macaristan’da İkinci Dünya Savaşı öncesi Hasatizm’in en batı sınırı .

Besht’in ölümünden sonra üç kuşaktan daha az bir sürede, tarikat 1830’a kadar yüz binlerce kişiyi kapsayacak şekilde büyüdü. Bir kitle hareketi olarak, mahkemenin görevlileri ve daimi sakinleri ( yoshvim , “bakıcılar”) arasında, Sabbath’taki Adil Kişileri ve Sefard Rite sinagoglarında dua eden ve asgari düzeyde bağlı olan büyük halkı ziyaret edin.

Tüm bunları, daha muhafazakar bir yaklaşım ve Haklılar arasında güç çekişmesi izledi. Maggid’in ölümünden bu yana hiçbiri genel liderliği iddia edemezdi. Aktif onlarca aktif arasında, her biri kendi çim üzerinde hüküm verdi ve kendi kimliğini geliştiren çeşitli mahkemelerde yerel gelenek ve görenekler ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir hareketin tipik yüksek mistik gerginliği azaldı ve yerini daha sonra hiyerarşik, düzenli bir atmosfer aldı.

Rutinleştirme Hasidizminin en önemli yönü hanedanlığın benimsenmesiydi. Meşrudan Besht’tan iniş hakkı talep eden ilk kişi, torunu Medzhybizh’den Boruch’du , 1782’yi atadı . Ostropol’ün Hershel’i şakacı olarak cömert bir mahkeme düzenledi ve diğer Haklılardan üstünlüğünü kabul etmesini istedi. Ölümü üzerine Menachem Nachum Twersky ait Çernobil , oğlu Mordehay Twersky onu başardı. Prensip kesin 1813 yılında Liadi ölümünden sonra büyük bir anlaşmazlık teyit edildi: kıdemli acolyte Strashelye ait Aharon HaLevi oğlu yenildim Dovber Schneuri olan yavru,unvanını 181 yıl korudu .

1860’lara gelindiğinde, neredeyse tüm mahkemeler hanedanlıkçıydı. Kendi mezhepleri olan tek bir tzaddiqim yerine , her mezhep sadece bireysel lidere değil, kan hattına ve mahkemenin benzersiz niteliklerine bağlı bir sıra ve dosya hasidim tabanına komuta eder. Ruzhyn İsrail Friedman kraliyet ihtişamında ısrar etti, bir sarayda yaşıyordu ve altı oğlu da bazı takipçilerini miras aldı. Geçmişin dinamizmini, Haklıları veya Rebbe s / Admorim’i değiştirerek kazanımlarını sürdürmenin kısıtlamaları ileayrıca seleflerinin açık, radikal mistisizminden sessizce geri çekildi. Kitleler için çalışan popülist mucize birçok hanedanda anahtar bir tema olarak kalırken, hem tamamen geleneksel bir halakik otorite hem de bir maneviyatçı olan yeni bir “Rebbe-Rabbi” türü ortaya çıktı . Misnagdim ile olan gerilim önemli ölçüde azaldı. [17] [45]

Fakat ilişkileri düzelten şey, her şeyden çok harici bir tehditti. Geleneksel Yahudi toplumu geri Doğu Avrupa’ya yerleşmiş halde kalırken, Batı’daki hızlı kültürleşme ve dini gevşeklik raporları her iki kampı da rahatsız etti. Yahudi Aydınlanması olan Haskalah , 1810’larda Galiçya ve Kongre Polonya’sında göründüğünde, yakında korkunç bir tehdit olarak algılandı. Maskilim kendileri gibi Haham gibi en sağcı Ortodoks dahil tüm tonlarının Batı Yahudileri yaptığı bir anti-rasyonalist ve barbarca bir fenomen olarak Hasidizm nefret Azriel Hildesheimer.[46] Özellikle Galiçya’da ona karşı düşmanlık Haskalah’ı büyük ölçüde, sadık gözlemci Rabbi Zvi Hirsch Chajes ve Joseph Perl’den Osias Schorr gibi radikal Anti-Talmudistlere kadar . İbranice dilbilgisini canlandıran Aydın, çoğu zaman rakiplerinin dilde hoşnutsuzluklarını alay etti ve tanımladı.  Önemli bir oranda iken Mitnagdim en azından bazı olumsuz değildi Haskala’ ın hedefleri, Rebbe s unremittingly düşman idi.

Çağında Galiçya en ayırt Hasidik liderdi Chaim Halberstam Talmudik bilgililik ve önemli durumunu kombine decisor olarak görev yaptığı fonksiyonu ile tzaddiq. Macaristan’daki küçük Hasidik mezhep arasında muhaliflerine barış sağlayan yeni dönemi sembolize etti. Modernleşme ve asimilasyonun Doğu’dan çok daha yaygın olduğu bu ülkede, yerel Haklılar , yükselen liberallere karşı şimdi Ortodoks olarak adlandırılanlarla güçlerini birleştirdiler . Pressburg’dan Haham Moses Sofer , Hasidizme karşı hiçbir dost değilken, Yahudilerin modernleşmesini isteyen güçlerle savaşırken onu tolere etti; bir nesil sonra, 1860’larda Rebbezealot ultra-Ortodoks Hillel Lichtenstein yakınlaştı.

19. yüzyılın ortalarında, evlilikle ilgili yüzlerce hanedan mahkemesi, Macaristan, eski Litvanya, Prusya ve Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan ve dini iktidarda önemli bir varlığı bulunan ana dini güçtü. Orta Polonya’da pragmatist, akılcı Przysucha okulu gelişti: Yitzchak Meir Alter , 1859’da Ger mahkemesini kurdu ve 1876’da Jechiel Danziger İskender’i kurdu . Ayrı Halberstam’dasın House Galicia’dan ve Macaristan ise Sanz , Zidichov ait Tzvi Hirsh ‘in soyundan her hanedanların mistik bir yaklaşım izlemiştir Zidichov, Komarno benzeri ve. 1817’de, Sholom Rokeach Rebbe ait Belz ilk oldu. At Bukavina’nın ait Hager hattı Kosov – Vizhnitz büyük mahkeme oldu.

Haskala hep küçük güçtü ama Yahudi ulusal hareketler 1880’lerde ortaya çıkan, hem de Sosyalizm, Young hitap çok daha kanıtladı. İlerici tabaka Hasidizmi ilkel bir kalıntı olarak kınadı, ancak Doğu Avrupa Yahudileri yavaş ama istikrarlı bir sekülerleşmeye maruz kaldıkça ortadan kaybolmaya mahkumdu. Durumun ciddiyeti , gençleri cezbetmek ve sadakatlerini korumak için Hasidik Yeshivas’ın (modern, yatılı okul eşdeğeri anlamda) temeli tarafından kanıtlandı : Birincisi, Nowy Wiśnicz’de 1881’de Haham Shlomo Halberstam (I) tarafından kuruldu. Bu kurumlar aslen Misnagdim tarafından kullanılmıştır.gençlerini Hasidik etkiden korumak için, ancak şimdi ikincisi benzer bir krizle karşı karşıya kaldı. Bu açıdan en tartışmalı konulardan biri Siyonizm’di ; Ruzhin hanedanları oldukça olumlu bir şekilde yerleştirilmişken, Macar ve Galiçya mahkemeleri onu geri çevirmiştir.

FELAKET VE RÖNESANS 

Dış baskı 20. yüzyılın başlarında yükseliyordu. 1912’de birçok Hasidik lider, nispeten geleneksel Doğu’da bile Ortodoks Yahudilik olarak adlandırılan şeyi korumaya yönelik politik bir araç olan Agudas İsrail partisinin kurulmasına katıldı ; daha sert hatlı hanedanlar, özellikle Galiçyaca ve Macarca, Aguda’ya “çok yumuşak” karşı çıktılar. Amerika’ya kitlesel göç, kentleşme, I. Dünya Savaşı ve müteakip Rus İç Savaşı , yerel Yahudilerin yüzyıllardır yaşadıkları ve Hasidizmin temel taşı olan shtetlleri kökünden söktü . Yeni Sovyetler Birliği’ndesivil eşitlik ilk önce başarıldı ve dinin sert bir şekilde bastırılması hızlı bir sekülerleşmeye neden oldu. Çok az Hasidim, özellikle de Chabad , onlarca yıl yeraltında çalışmaya devam etti. İnterbellum döneminin yeni hallerinde süreç sadece biraz daha yavaştı. II.Dünya Savaşı arifesinde , kesinlikle gözlemci Yahudilerin, dünyanın en Ortodoks ülkesi olan Polonya’daki toplam Yahudi nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturmayacağı tahmin edildi. [47] İsyancılar hala geniş bir destek tabanına sahipken, yaşlanmakta ve gerilemektedir.

Holokost özellikle sert nedeniyle kültürel kopukluğa yardımcı kolayca tanımlanabilir ve daha büyük halk arasında kendilerini gizlemeye neredeyse yapamaz Hasidim, çarptı. Yüzlerce lider akınları ile birlikte öldü, ancak takipçileri olarak imha edilirken birçok önemli kişinin uçuşu – özellikle Belz’den Aharon Rokeach ve Satmar’dan Joel Teitelbaum – acı bir suçlama ortaya çıktı. Savaştan sonraki yıllarda, tüm hareket unutulma uçurumunda daha sık görünüyordu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’da hayatta kalanların çocukları en iyi ihtimalle Modern Ortodoks oldular . Bir asır önce, Haskalahonu ortaçağ, kötü niyetli bir güç olarak tasvir etti, şimdi, Joseph Dan’ın “Frumkinian Hasidism” olarak adlandırdığı popüler kültürel imajın duygusal ve romantik olduğu için zayıfladı, çünkü Michael Levi Rodkinson’ın (Frumkin) kısa hikayeleriyle başladı . Bu eğilime en önemli katkıyı yapan Martin Buber , mezhebi sağlıklı bir halk bilinci modeli olarak tasvir etti. “Frumkinian” tarzı çok etkiliydi, daha sonra sözde ” Neo-Hasidizm ” e ilham verdi ve aynı zamanda tamamen tarihçilikten uzaktı . [48]

Ancak, hareket beklenenden daha dayanıklı olduğunu kanıtladı. Takip ettiklerini yeniden canlandıran ve yeni kalabalıklar çeken yetenekli ve karizmatik Hasidik ustalar ortaya çıktı. New York’ta Satmar Rebbe Joel Teitelbaum şiddetli bir anti-Siyonist Soykırım teolojisi formüle etti ve Büyük Macaristan’dan birçok göçmeni cezbeden insüler, kendi kendine yeten bir topluluk kurdu; 1961’de ailelerin% 40’ı yeni gelmişti. [49] Yisrael Alter ait Ger , sağlam kurumlar oluşturdu yaptığı mahkemenin ayakta müstahkem Agudas İsrail ve düzenlenen Tisch 29 yıldır her hafta. Takipçilerinin kanamasını durdurdu ve birçok Litvak’ı (çağdaş, daha az olumsuz bir epithet)Misnagdim ) ve savaştan önce ebeveynleri Gerrer Hasidim olan Dini Siyonistler . Chaim Meir Hager da Vizhnitz’i restore etti . Musa Isaac Gewirtzman yeni kurulan Pshevorsk (Hasidik hanedanı) içinde Antwerp .

En patlayıcı büyüme, başkanı Menachem Mendel Schneerson’ın modern (kendisi ve öğrencileri geleneksel Shtreimel’i giymeyi bıraktı ) ve sosyal yardım merkezli oryantasyonu benimseyen Chabad-Lubavitch’te yaşandı . Çoğu Ortodoks Yahudisinin ve özellikle Hasidim’in proselitizasyonu reddettiği bir dönemde, tarikatını araştırmacılar onu düzenli bir Hasidik grup olarak nadiren tanımlayana kadar neredeyse tamamen kendisine bağlı bir mekanizmaya dönüştürdü. . Başka bir fenomen canlanma oldu Breslov bir hareket olmadan kalmıştır, Tzaddiq asi yana Rebbe Nachman1810 ölümü. Karmaşık, varoluşçu felsefesi ona çok şey çizdi.

Yüksek doğurganlık oranları, çevre toplumu adına artan hoşgörü ve çokkültürlülük ve 1970’lerde başlayan Ortodoks Yahudiliğe yeni başlayanların büyük dalgası , hareketin statüsünü çok canlı ve gelişen olarak pekiştirdi. Bunun için en açık gösterge, Joseph Dan’ın, gerçek Hasidizmin ön plana çıkmasıyla Ortodoks olmayan Yahudilerden ve diğerlerinden çok fazla sempati uyandıran “Frumkinian” anlatısının kaybolmasıydı. Yerine, özellikle İsrail’de kamusal alanda münhasıran, kesinlikle dini Hasidik yaşam tarzının artan varlığı nedeniyle endişe ve endişe geldi. [48] Rakamlar büyüdükçe, “mahkemeler” 19. yüzyılın altın çağında sık rastlanan bir olay olan Rebbes oğulları arasındaki iktidar için tekrar parçalandı.

KAYNAKÇA 

 1.  David Assaf,Regal Yolu: Ruzhin Haham İsrail’in Yaşamı ve Zamanları, Stanford Üniversitesi Yayınları (2002). s. 101-104.
 2.  Moshe Rosman,Hasidizmin Kurucusu: Tarihsel Baemal Şem Tov. California Üniversitesi Yayınları (1996). sayfa 37-38.
 3.  Joseph Dan,Hasidizm: Öğretiler ve Edebiyat,Doğu Avrupa’daki Yahudilerin YIVO Ansiklopedisi
 4.  Louis Jacobs, Hasidizmin Temel Fikirleri , içinde: Hasidizm , Ansiklopedi Judaica , 2007. Cilt 8, s. 408.
 5.  Mendel Piekarz, Ben ideʼologyah li-metsiʼut , Bialik Enstitüsü (1994), OCLC  31267606 . sayfa 151-152; Dynner, İpek Adamları , s. 27.
 6.  Bkz. Örneğin Benjamin Brown, Romantizmsiz Hasidizm: Mendel Piekarz’ın Hasidizm çalışmasındaki Yolu . sayfa 455-456.
 7.  Assaf, Regal Way , sayfa 49-55, 63-67; Dynner, İpek Adamları, ss.117-121.
 8.  Rachel Elior, יש ואין – דפוסי יסוד במחשבה החסידית , içinde: Masuʼot: meḥḳarim be-sifrut ha-ḳabalah ube-maḥshevet Yiśraʼel , Bialik Enstitüsü (1994), OCLC 221873939 . sayfa 53-54. 
 9.  Elior, s. 56.
 10.  Elior, s. 60-61.
 11.  Elior, s.55, 62-63.
 12.  Dynner, İpek Adamları, s.32-33.
 13.  Tüm bölüm aşağıdakilere dayanmaktadır: Elior, יש ואין ; Dan, Öğretiler , YIVO; Hasidizm , Judaica, s. 410-412.
 14.  Elior, s. 65.
 15.  Elior, sayfa 66-68; Dynner, s. 20-21.
 16.  Assaf, Regal Way , s. 108-110.
 17. Benjamin Brown,Dini Radikalizmin İki Yüzü – Macaristan ve Galiçya’da 19. Yüzyıl Hasidizminde Ortodoks Zealotri ve Kutsal Günah.
 18.  Dynner, s.29-31.
 19.  Louis Jacobs , Hasidizm: Günlük Yaşam , Doğu Avrupa’daki Yahudilerin YIVO Ansiklopedisi .
 20.  Hasidizm: Hasidik Yaşam Biçimi , Ansiklopedi Judaica, Cilt 8, s.398-399.
 21.  Mintz, Jerome R. (1992). Hasidik İnsanlar: Yeni Dünyada Bir Yer . Harvard Üniversitesi Yayınları. ISBN 9780674381162 . s. 58, 135-136, vb. 
 22.  Chassidic Feud Toplulukta Bölünmeye Yol Açar. JTA, 10 Şubat 1927.
 23.  Belzer Rebbe Ağır Güvenlik Koruması Altında Hayatındaki Tehditler Nedeniyle . JTA, 5 Mart 1981.
 24.  Cf., örneğin: Judy Bolton-Fasman, ‘Yol Dışı’ Eski Hasidik Yahudilerin Anıları Faigy Mayer’in Dünyasına Işık Tutuyor . Haaretz , 11 Ağustos 2015.
 25.  Berger, Joseph (17 Mayıs 2016). “Cinsel İstismar Soruları Kiryas Joel’te Yeşiva Lideri Girdap” . New York Times .
 26.  Tomer Persico, היהקצנהיה מול הקצנה, חותיחות מול הסתגרות – ראיון עם ד”ר בנימין בראון על החברה החרדית .
 27.  Hasidizm: Doğu Avrupa’daki Müzik YIVO Yahudiler Ansiklopedisi
 28.  Goldberg-Mulkiewicz, Olga. “Elbise” . Doğu Avrupa’da Yahudilerin YIVO Ansiklopedisi . Erişim tarihi: 20 Şubat 2014 .
 29. “Yahudiler ve Yahudi Doğum” . Aish.com . Erişim tarihi: 2009-05-05 .
 30.  Schacter-Shalomi, Zalman, Kutsal Bir Alevle Sarılmış (2003) San Francisco CA, Jossey-Bass,ISBN0-7879-6573-1 
 31.  Buber, Martin, Hasidim Masalları: Erken Ustalar (1948) New York, NY, Schocken KitaplarISBN0-8052-0995-6 
 32.  David Assaf,ןידות פולין “או” החסידות בפולין “: לבעיית הגיאוגרפיה החסידית ‘, içinde:גלעד: מאסף לתולדות יהדות פולין.
 33.  Dynner, s.29-30.
 34.  Benjamin Brown, הדותיהדות החרדית והמדינה , içinde: כשיהדות פוגשת מדינה , İsrail Demokrasi Enstitüsü, 2015. s. 234-236.
 35.  Kahverengi, הדותיהדות החרדית והמדינה. s. 1-14 vb.
 36.  Tüm numaralar şuradan alınmıştır: Marcin Wodziński,Hasidizmin Tarihi Atlası, Princeton University Press, 2018. s. 192-205.
 37.  Jacques Gutwirth, Hasidizmin Yeniden Doğuşu: 1945’ten Günümüze, Odile Jacob, 2004. s. 106-108.
 38.  Kahverengi, הדותיהדות החרדית והמדינה. s. 86.
 39.  Glenn Dynner , İpek Adamları: Polonya Yahudi Cemiyeti’nin Hasidik Fethi , Oxford University Press (2006). s. 3-23.
 40.  Moshe Rosman,Ba’al Shem Tov,Doğu Avrupa’daki Yahudilerin YIVO Ansiklopedisi.
 41.  David Biale, Ha-sidic Hareketi’nde Askilik için Şehvet , içinde: Jonathan Magonet, Yahudi Cinsellik Araştırmaları . Oxford University Press (1995). sayfa 53-55.
 42.  Dynner, s.34-39, 42.
 43.  Stampfer, Shaul. Stampfer, Neden Hasidizm Yayılışı . Kudüs: Kudüs İbrani Üniversitesi. s. 203-207.
 44.  Sınav için: Murray Rosman, Hasidizm – Geleneksel Modernleşme , Simon Dubnow Enstitüsü Yıllığı 6 (2007).
 45.  Stephen Sharot, Hasidizm ve Karizmanın Rutinleşmesi,Dinin Bilimsel İncelenmesi Dergisi, 1980
 46.  David Ellenson , Haham Esriel Hildesheimer ve Modern Yahudi Ortodoksluğunun Yaratılması . Alabama Üniversitesi Yayınları, 1990. s. 44.
 47.  Jaff Schatz, Yahudiler ve Interwar Polonya’daki Komünist Hareket , içinde: Karanlık Zamanlar, Korkunç Kararlar: Yahudiler ve Komünizm . Oxford University Press (2005). s. 36.
 48.  Joseph Dan,Frumkinian Hasidizmine Yay, Modern Yahudilik, Cilt 11, s. 175-193.
 49.  İsrail Rubin. Satmar: Kentsel Bir Adanın İki Kuşak . Lang (1997). s. 42
Reklam (#YSR)