FARABİ

872 ( Otrar (Farab) – Kazakistan )  – 14 Aralık 950 ve 12 Ocak 951 ( Şam – Suriye) 

Doğum  872 [1]

Farab Jaxartes (Siriderya, Kazakistan)  [2]
Ölüm c950 [1]

(Şam-Suriye) [3] 
Çağ İslami Altın Çağ
Bölge İslam felsefesi
Okul Neoplatonizm [4]
İdealizm [5]
İslam felsefesi
Başlıca ilgi alanları
Metafizik, Siyaset felsefesi, hukuk, mantık, müzik, bilim, etik, mistisizm, [1] epistemoloji

Farabi ( ابو نصر محمد بن محمد فارابي Ebu Nasır Muhammed Muhammed el Farabi[2] Batıda bilinen adıyla  Alpharabius); [7]  siyaset, felsefesi,  metafizik,  etik alanlarında yazan ünlü bir filozof ve hukukçu ve mantıkçıdır. Aynı zamanda bir bilim adamı, kozmolog, matematikçi ve müzik bilginidir. [8]

İslam felsefi geleneğinde kendisine “Muallim-i Evvel – İlk Öğretmen” olarak bilinen Aristoteles’in ardından  “Muallim-i Sani – İkinci Öğretmen” olarak anılmaktadır. [9] Yorum ve incelemeleri nedeniyle Orta Çağ’da orijinal Yunan metinlerini değerlendirmesinin yanı sıra İbni Sina ve İbni Meymun gibi önemli filozofları etkilememiştir. Eserleri sayesinde hem Batı’da hem de Doğu’da tanındı.

YAŞAMI 

Farabi’nin kökenleri ve soyağacının temelinde ki varyasyonlar, yaşamı boyunca veya kısa bir süre sonra somut bilgi sahibi olan kişiler tarafından kaydedilmediğini, ancak kulaktan kulağa veya tahminlere dayandığını için hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. İlk kaynaklar arasında, Farabi’nin zamanına kadar mantık ve felsefe tarihini izlediği otobiyografik bir pasaj ve Al-Masudi , Ibn al-Nadim ve Ibn Hawqal’ın kısaca bahsettiği konular yer almaktadır. Said Al-Andalusi, El-Farabi’nin biyografisini yazdı. 12.-13. Yüzyıl Arap biyografilerinin bu kadar az gerçekleri vardı ve hayatı hakkında hikayeler yazmışlardır. [2]

Rastlantısal kayıtlardan, din adamı Yuhanna ibn Haylan, Yahya ibn Adi ve Ebu İshak İbrahim el-Bağdadi de dahil olmak üzere Hristiyan akademisyenlerle Bağdat’ta önemli bir zaman geçirdiği (hayatının büyük bir kısmı) bilinmektedir. Daha sonra Şam’a ve Mısır’da bulunduğu, 950-1’de öldüğü Şam’a dönmeden önce zaman geçirdiği bilinmektedir.  [10] 

Adı Abū Naṣr Muḥammad b. Muhammad Farabi [2] bazen el-Ṭarḵānī olarak bilinmektedir. [2] Dedesi hakkında pek bilgi yoktur. 

Onun doğum yeri hakkında,  Orta Asya – Horasan’ın bu isimle geçen birçok yer olduğu bilinmektedir. “Parab / farab” adı, atık sular tarafından sulanan veya yakındaki bir nehirden akan anlamı taşıyan Farsça bir terimdir. Farab adını taşıyan birçok yer vardır  ( Farab Jaxartes ( Günümüz Siri derya) Kazakistan , Farab (Günümüz Turkmenabat Oxus üzerinde) Amu Derya içinde Türkmenistan ve hatta Faryab içinde Büyükşehir Horasan (modern Afganistan). Daha eski Farsça [2] Pārāb ( Ḥudūd al-ʿĀlam’da ) veya Fāryāb (ayrıca Pāryāb), “nehir suyunun saptırılmasıyla sulanan topraklar” anlamına gelen ortak bir Pers toponimidir. [11] [12] 13. yüzyılda Siri Derya üzerindeki Fārāb şehri, günümüze Otrār olarak bilinmektedir . [13]

FARS KÖKENLİ OLDUĞUNA DAİR TEORİ 

FARABİ’NİN TEMSİLİ YÜZÜYLE İRAN PULU

Ortaçağ Arap tarihçisi İbn Abī Uʿaibiʿa (1270’de öldü) Farabi’nin en eski biyografisinde Farabi’nin babasının Pers kökenli olduğunu belirtmektedir. [2] [18] MS 1288 yıllarında yaşamış ve erken bir biyografi yazmış  olan El-Shahrazūrī da Farabi’nin bir Pers ailesinden geldiğini ifade etmektedir. [19]  [20] Georgetown Üniversitesi’nde Felsefe bir emekli Profesör  Majid Fakhry’e göre,  Farabi’nin babası “Pers ordusunda bir komutandı.” [21] Dimitri Gutas, Farabi’nin eserleri içinde referanslar ve parlaklıklara içeren yazılarının FarsçaSoğdca ve hatta Yunanca olduğunu ama Türkçe metinler olmadığını ifade etmiştir. [2] [22] Sogdian dilinin kendi anadili [23] ve Fārāb sakinlerinin dili olarak iddia edilmiştir. [24] Muhammed Cevad Mashkoor ise Farsça konuşan Orta Asya kökenli biri olduğunu savunmaktadır. [25] Bir Pers kökenli yanı sıra birçok diğer kaynaklar tarafından iddia edilmiştir. [26]

TÜRK KÖKENLİ OLDUĞUNA DAİR TEORİLER

Türk kökenli olduğuna dair bilinen en eski referans, çalışmalarını hicri 669/1271’de tamamlayan ortaçağ tarihçisi İbn Khallikān (1282’de öldü) tarafından verilir. Farabi’nin Fārāb  yakınlarındaki  küçük bir köyde doğduğu ve  (bugün Otrar, Kazakistan) Türk ebeveynlerinden olduğudur. Bu referansa dayanarak, bazı günümüz akademisyenler Türk kökenli olduğunu söylemektedirler. [27] [28] [29] [30] [31] [32]

KAZAKİSTAN PARASINDA FARABİ

Yunan asıllı bir Amerikalı Arabist olan Dimitri Gutas,  İbn-i Hallikân tarafından yazılanlara dayanarak, daha önce tarihsel hesaplar amaçlı olduğunu söyleyip,  İbn Abi Uṣaibi’a ve Farabi için bir Türk kökenini “kanıtlama” amacına hizmet ettiğini iddia etmiştir. Örneğin ek nisbi (soyadı) “al-Turk”  lakabının Farabi’nin hiçbir zaman sahip olmadığını ifade etmiştir. [2] Ancak İbn Hallikân’ı kopyalayan Ebu el-Fedā , bunu düzelterek ve El Torkī’yu “o bir Türk erkeği” anlamına gelen “wa-kāna rajolan torkīyan” ifadesine çevirdi. [2] Bu bağlamda, Oxford profesörü C.E. Bosworth “el-Farabi, al-Biruni ve ibn Sina gibi büyük şahsiyetlerin ırklarına aşırı hevesli Türk akademisyenler tarafından bağlandığını” ifade etmiştir. [33]

Bu iddialara rağmen, isminde geçen “Tarkani” ifadesi ve Otrar bölgesinin tamamen Türk olmasından dolayı Farabi’nin Türk olma ihtimali yüksektir. Ayrıca o dönem içerisinde Araplar, Farsları ve Türkleri ortak bir paydada tanımlamış ve iki ayrı milleti “Acem” veya “Mevali” şeklinde tek çatı altında tekilleştirmişlerdir. Farabi’nin Türk veya Fars kökenli olma tartışmalarının temelinde bu neden vardır. 
 
Farabi’nin; Arapça, ve Farsça yazı dilini kullanmış olması, coğrafi yaşam ve kültür dilinin baskınlığıyla alakalı olup Süryanice ve Soğd dillerine de hakimdir.

YAŞAM VE EĞİTİM

Farabi neredeyse tüm yaşamını Bağdat’ta geçirdi. İbn Abī Uṣaibiʿa tarafından korunan otobiyografik pasajında Farabi, Yūḥannā bin āaylān ile Aristoteles’in Posterior Analitiği’ne kadar dahil olmak üzere mantık, tıp ve sosyoloji okuduğunu, yani müfredatta incelenen kitapların sırasına göre, okuduğunu  iddia etti.

Öğretmeni olan bin Ḥaylān, Nasturi bir din adamı idi. Bu çalışmalar sırasında muhtemelen El-Masudi’nin bulunduğu Bağdat’taydı. Yūḥannāın Muktedir döneminde (295-320 / 908-32) öldüğünü kaydeder. “Mabādeʾ ārāʾ ahl al-madīna al fāżela” adlı eserinin notlarında kaydedildiği gibi en azından Eylül 942 ‘nin sonuna kadar Bağdat’taydı. Kitabını ertesi yıl Şam’da (Hicri 331) yani Eylül 943’e kadar bitirdi. Ayrıca Tétouan, Fas’ta [34] okudu ve bir süre Halep’te yaşadı ve öğretmenlik yaptı. Farabi daha sonra Mısır’ı ziyaret ederek (337/948 – 949 Haziran 949’da) Mısır’daki Mabādeʾ kitabını özetleyen altı bölümü bitirdi ve Hamdanid hükümdarı Sayf al-Dawla tarafından desteklendi. El-Mesûdî  bundan beş yıl sonra (955-6, Tanbīh’un kompozisyon tarihi), Farabi’nin Şam’da Rajab 339’da (14 Aralık 950 ve 12 Ocak 951 arasında ) öldüğünü söylemektedir. [2]

DİNİ İNANÇLAR

Henry Corbin, delillerin İran’da el Farabi’nin bir Şii Müslüman olduğu fikrini desteklediğini yazıyor. Corbin, Farabi’nin “peygamberlik felsefesi” olarak adlandırdığı şeyle Şii İmamlarının öğretileri arasında birçok benzerlik olduğunu savunuyor. [35] Najjar Fauzi aynı şekilde Farabi’nin “politik felsefesi Şii akımların etkilenmiştir” iddiasında bulunmuştur. [36]

Nadia Maftouni Farabi’nin yazılarının Şiiler yönlerini tarif ettiğini beyan etmektedir. Dediğine göre Farabi, El-Millah, El-Sīy -sah el-Madanīyah ve Tahsil el-Sa’adah peygamber ve varisleri İmamlar tarafından yönetilen bir ütopyaya inanıyordu. [37]

ESERLER VE KATKILAR

Farabi, mantık , matematik , müzik , felsefe , psikoloji ve eğitim alanlarına katkıda bulunmuştur .

SİMYA

Farabi simya ilmine yönelik “İksir Sanatının Gerekliliği” eserini yazdı:  [38]

MANTIK

Çoğunlukla Aristotelesçi bir mantıkçı olmasına rağmen, eserlerine Aristotelesci olmayan unsurlar ekledi. O konularını ele gelecek birliklerinin , sayı ve ilişkisi kategorilerinin arasındaki ilişkinin mantığı, gramer ve olmayan Aristotelesçi formları çıkarsamalar yaptı . [39] Ayrıca, mantığı iki ayrı gruba ayırmakla tanınır, birincisi “fikir” ve ikincisi “kanıt”.

Farabi , Aristotelesçiden ziyade Stoacı mantık geleneğinin bir parçası olan koşullu syllogizm ve analojik çıkarım teorilerini de ele aldı. [40] Farabi’nin Aristoteles geleneğine yaptığı bir diğer ekleme, Aristoteles’in Şiirselliği hakkındaki bir yorumda şiirsel syllogism kavramını tanıtmasıydı . [41]

MÜZİK   

Farabinin müzik kitabı olan “Büyük Müzik Kitabı” adlı eserinde Şahrud isimli çalgı

Farabi, Kitab al-Musiqa (Müzik Kitabı) adlı müzik üzerine bir kitap yazdı. Yazıdığı kitap; müzik, kozmik nitelikleri ve etkileri hakkında felsefi prensipler sunmuştur.

Ayrıca müzik terapisi ile ilgilenen ve müziğin ruh üzerindeki terapötik etkilerini tartışan Aklın Anlamları üzerine bir inceleme yazdı. [42]

Felsefe 

Bir filozof olarak Farabi kendi okulunun kurucularından birisiydi. Erken İslam felsefesi daha sonra gölgesinde kalmış olsa da, “Farabism” veya “Alfarabism” olarak bilinen İbn-i Sinacı Felsefenin Farabi’nin ekolünü devamıydı. Farabi, Plato ve Aristo’dan hamle metafiziğe karşı metodoloji yaratarak daha geniş  bir felsefe alanı yaratarak teori ve pratiği birleştiren  siyasal alanda uygulamayı teoriden kurtarmıştır. Onun Neoplatonik teoloji retorik olarak ilk neden, sadece metafizik daha da fazlası olarak, insan bilgisinin sınırlarını keşfetmiştir. [43]

El Farabi’nin yüzyıllar boyunca bilim ve felsefe üzerinde büyük etkisi vardı, [44] ve zamanında bilgisinde Aristoteles’in (“İkinci Öğretmen” unvanıyla belirtildiği gibi) geniş ölçüde ikinci olduğu düşünülüyordu. Felsefe ve tasavvufun sentezini amaçlayan çalışmaları İbn Sina’nın (Avicenna) çalışmalarına zemin hazırladı . [45]

Al-Farabi ayrıca Aristoteles’in çalışmaları hakkında bir yorum yazdı ve en önemli eserlerinden biri Platon’un Cumhuriyetinde  olduğu gibi ideal bir devleti teorileştirdiği Al-Madina al-Fadila ( اراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ) adlı eseri oldu. [46]

El-Farabi, Platon örneğinde olduğu gibi semboller ve ikna yoluyla dinin hale gerçeği savundu ve devlete yol göstermek üzere filozofun görevi olarak görmüştür. El Farabi , peygamber tarafından yönetilecek ideal devleti kabul etmesi için İslami bağlamdan bir paralel çizerek Platonik görüşü birleştirdi – imam Platon’un öngördüğü filozof-kral yerine. El Farabi, ideal devletin, yasası kendisine bildirilen Allah’la doğrudan iletişim halinde olduğu için , Hazreti Muhammed tarafından devlet başkanı olarak yönetildiği zaman Medine’nin şehir devleti olduğunu savundu .

Gerard of Cremona’nın Kitab ihsa al-ulumun Latince çevirisi (Bilimler Ansiklopedisi)

FİZİK

Farabi, boşluğun varlığının doğasını düşündüğü kısa bir inceleme olan “Vakumda” isimli eseri yazdı. [46] Ayrıca, sudaki el tipi pistonları araştırdığı vakumun varlığı ile ilgili ilk deneyleri yapmış olabilir. O’nun nihai sonuç bu havanın hacmi kullanılabilir alanı dolduracak şekilde genişletebilir ve o mükemmel vakum kavramı tutarsız olduğunu ileri sürdü. [46]

PSİKOLOJİ

 “Sosyal Psikoloji ve Erdemli Şehir Vatandaşlarının Fikri İlkeleri” adlı eseriyle sosyal psikoloji dalında  ilk risalelerin öncülü oldu.  “İzole edilmiş bir bireyin, diğer bireylerin yardımı olmadan kendi başına tüm mükemmeliyetleri elde edemediğini” ve “her erkeğin, başka bir insana ya da gerçekleştirmesi gereken emeğin diğer erkeklerine katılmasının doğuştan eğilimi olduğunu söyledi. .” “Bu mükemmeliyetten elinden geleni başarmak için, her insanın başkalarının mahallesinde kalması ve onlarla ortak olması gerektiği” sonucuna vardı. [42]

İdeal Şehir Vatandaşlarının Görüşleri İlkeleri’nin 24. bölümü olarak ortaya çıkan Rüyaların  Sebebi adlı tezinde , rüya yorumu ile rüyaların doğası ve nedenleri arasında ayrım yaptı . [42]

FELSEFİ DÜŞÜNCE  

Farabi’nin Aristoteles’in metafiziği hakkındaki yorumunun 17. yüzyıldan kalma bir el yazmasından sayfalar

ETKİLER  

Farabi’nin felsefesi üzerindeki ana etki, neo-Aristotelesyen İskenderiye geleneğiydi. Üretken bir yazar olarak yüzden fazla eseri vardır. [47] Bu felsefeye prolegomena bir dizi arasında, (örneğin önemli Aristotelesçi eserler hakkında yorumları Nicomachean Etik ) yanı sıra kendi eserleri de vardır.

Fikirleri, birçok farklı felsefi disiplin ve geleneği bir araya getirmesine rağmen, tutarlılıklarıyla dikkat çekiyor. Çalışmaları üzerindeki diğer bazı önemli etkiler, Batlamyus’un gezegen modeli ve NeoPlatonizmin unsurlarıdır. [48] Özellikle metafizik ve pratik (veya politik) felsefe (Aristoteles’in Politikasından daha fazla Platon Cumhuriyeti’ne benzeyen). [49]

FARABİ, ARİSTOTALES VE İBNİ MEYMUN  

Farabi, Aristoteles’in düşüncesini orta çağda Hıristiyan batıya teslim ederken,  Farabi’nin Aristoteles’in 1981’de yayımladığı FW Zimmermann’ın de Yorumladığı Üzerine Yorum ve Kısa Tedavisi’nin çevirisinde görünen önemli bir rol oynadı.

İbni Meymun orta çağın en önemli Yahudi düşünürüdür. İbni Meymun,  mantığa Treatise, ünlü el-mantiq de maqāla’nın fi sina  adlı esei Arapça olarak kaleme aldı. Harika ve özlü bir şekilde çalışma oluşturarak, Aristoteles mantığının esaslarını Fars felsefecileri tarafından yapılan yorumlar ışığında ele almıştır. İbni Sina ve her şeyden önce  Farabi düşüncesine, Rémi Brague Treatise’a adanan kitabında Farabi’nin burada bahsedilen tek düşünür olduğunu vurguluyor.

Al-Farabi’nin yanı sıra İbn Sina ve Averroes, Müslümanlar arasında Peripatetik (el-Mashsha’iyun) veya akılcı (Estedlaliun) olarak kabul edilmiştir. [50] [51] [52] Ancak Platon ve Aristoteles’in fikirlerini “İki filozofun fikirlerinin bir araya getirilmesi” kitabında  toplamaya çalıştı. [53]

Adamson’a göre, çalışması tek başına, Hıristiyan öğretmeni Yuhanna bin Haylan’ın ait olduğu İskenderiye felsefi geleneğini aynı anda canlandırma ve yeniden keşfetme hedefine yönelikti. Onun başarısı, bilindiği felsefenin “ikinci ustası” (ilk Aristoteles) onurlu unvanı ile ölçülmelidir. [9]  [54]  Adamson ayrıca Felsefe’ye yaklaşımlarını doğru ya da doğru olarak değerlendirmediğini açıkça belirten El-Kindi ya da onun çağdaş Ebu Bekir el-Razi’nin fikirlerine atıfta bulunmadığını söylemiştir.[55]

DÜŞÜNCE

METAFİZİK VE KOZMOLOJİ  

Metafizik konusunu Tanrı olarak kabul eden El-Kindi’nin aksine, Farabi esasen qua olmakla (yani kendi içinde olmakla) ilgili olduğuna ve bunun sadece Tanrı ile ilgili olduğuna inanıyordu. Tanrı’nın mutlak varlık ilkesi olduğu ölçüde. Bununla birlikte, Al-Kindi’nin görüşü, o zamanlar Müslüman entelektüeller arasında Yunan felsefesi ile ilgili yaygın bir yanlış anlama idi ve bu nedenle  Avicenna, El-Farabi tarafından yazılan bir prolegomenonu okuyana kadar Aristoteles’in Metafiziğini doğru anlamadığını belirtti. [56]

Al-Farabi’nin kozmolojisi esas olarak üç sütuna dayanmaktadır: Aristotelen nedensellik metafiziği, son derece gelişmiş Plotinian emsalyal kozmolojisi ve Ptolemaic astronomi. [57] Modelinde, evren bir dizi eşmerkezli daire olarak görülür; en dıştaki küre veya “ilk cennet”, sabit yıldızların küresi, Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür ve son olarak Ay. Bu eşmerkezli dairelerin merkezinde maddi dünyayı içeren ayın altı alemi vardır. [58]Bu çevrelerin her biri, Birinci Sebep (bu durumda Tanrı) ve maddi dünya arasında nedensel aracılar olarak hareket eden ikincil zekâların (gök cisimleri tarafından sembolize edilen) alanını temsil eder. Dahası, bunların hem resmi hem de etkili nedenleri olan Tanrı’dan kaynaklandığı söylenir.

Yayılma süreci (metafizik olarak, geçici olarak değil), temel faaliyeti kendini düşünen İlk neden ile başlar. Ve evrenin yaratılmasındaki rolünün altında yatan bu entelektüel faaliyettir. İlk Neden, kendisini düşünerek, “taşar” ve ikinci aklın maddi olmayan varlığı ondan “çıkar”. Selefi gibi, ikinci akıl da kendini düşünür ve böylece göksel küresini (bu durumda, sabit yıldız küresi) meydana getirir, ancak buna ek olarak İlk Neden’i de düşünmelidir ve bu da bir sonraki aklın “yayılması”. Yayılma çağlayanı, altında maddi dünya olan onuncu akla ulaşana kadar devam eder. Ve her bir aklın hem kendisini hem de giderek daha fazla öncülü üzerinde düşünmesi gerektiğinden, başarılı olan her bir varoluş düzeyi gittikçe daha karmaşık hale gelir. Bu süreç, iradenin aksine ihtiyaca dayanır. Başka bir deyişle, Tanrı’nın, evreni yaratıp yaratmayacağına dair bir seçeneği yoktur, fakat kendi varoluşu sayesinde O’nun olmasına neden olur. Bu görüş  ve aynı zamanda evrenin ebedi olduğunu görüşü  Gazzali gibi filozofların şiddetli saldırısına  neden olmuştur. [59] [60]

Birinci Sebep (ya da Tanrı) hakkındaki tartışmasında, Farabi büyük ölçüde olumsuz teolojiye dayanır. Diyalektik bölünme veya tanım gibi entelektüel yollarla bilinemeyeceğini söyler, çünkü bir şeyi tanımlamak için bu süreçlerde kullanılan terimler onun maddesini oluşturur. Dolayısıyla, Birinci Nedeni tanımlayacak olsaydı, kullanılan terimlerin her biri aslında maddesinin bir parçasını  oluşturacak ve bu nedenle bir neden olarak davranacaktı çünkü Birinci Sebep nedensiz olduğundan imkansız olan varlığı için; neden olmadan var olur. Aynı şekilde, türü ve farklılığına göre bilinemeyeceğini, çünkü maddesi ve varlığı diğerlerinden farklı olduğunu ve bu nedenle ait olduğu bir kategorisi olmadığını söylüyor. Eğer durum böyle olsaydı, o zaman İlk Neden olmazdı, çünkü bir şey önceden var olacaktı, ki bu da imkansız. Bu, felsefi olarak basit bir şey ne kadar mükemmel olursa o kadar mükemmel olur. Ve bu gözlemi temel alan Adamson, Farabi’nin kozmolojisinin cins ve türlere göre sınıflandırılmasına göre tüm hiyerarşisini görmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bu yapıdaki her bir başarılı seviyenin temel nitelikleri çokluk ve eksikliktir.[61]

EPİSTEMOLOJİ VE ESKATOLOJİ  

İnsanlar el-Farabi’nin evren vizyonunda benzersizdir, çünkü iki dünya arasında dururlar: göksel akılların ve evrensel aydınların “yüksek”, maddi olmayan dünyası ve üretim ve çürümenin “alt” maddi dünyası; fiziksel bir bedende yaşarlar ve bu yüzden “alt” dünyaya aittirler, fakat aynı zamanda onları “daha yüksek” âleme bağlayan rasyonel bir kapasiteye sahiptirler. Farabi’nin kozmolojisindeki her bir varoluş seviyesi, Birinci Neden gibi olacak olan mükemmelliğe doğru hareketi ile karakterize olan mükemmel bir akıldır. İnsan mükemmelliğe (ya da “mutluluk”) zaman, sürekli akıl ve tefekkürle eşittir. [62]

Farabi, zekayı dört kategoriye ayırır: potansiyel, gerçek, edinilmiş ve vahiy. İlk üçü, insan aklının farklı halleridir ve dördüncüsü, duygusal kozmolojisinde Onuncu Akıl’dır (ay). Potansiyel akıl, tüm insanlar tarafından paylaşılan düşünme kapasitesini temsil eder ve gerçek akıl, düşünme eylemiyle meşgul olan bir akıldır. Farabi, düşünerek, bireyin hayal gücünde yakalanan ve tutulan nesnelerin duyusal biçimlerinden evrensel zekâları soyutlamak anlamına gelir. [63]

Potansiyelden gerçeğe doğru bu hareket,vahiy; Aklın korunmuş duyusal biçimler üzerinde hareket etmesini gerektirir. Tıpkı Güneş’in fiziksel dünyayı görmemizi sağlamak için aydınlatması gibi, Ajan Akıl düşünmemize izin vermek için akıllıların dünyasını aydınlatır. [64] Bu aydınlatma, tüm kazaları (zaman, yer, kalite gibi) ve fizikselliği ortadan kaldırır ve onları “bütün, parçadan daha büyüktür” gibi mantıklı ilkeler olan birincil anlaşılırlıklara dönüştürür. İnsan aklı, akıl eylemiyle, potansiyelden gerçekliğe geçer ve bu anlaşılırlıkları yavaş yavaş kavradığı için onlarla özdeşleşir (Aristoteles’e göre, bir şey bilerek akıl böyle olur). [65]Ajan Akıl tüm zekâları bildiğinden, insan aklı hepsini tanıdığında, Akıl Aklının mükemmelliği ile ilişkilendirilir ve edinilen Akıl olarak bilinir. [66]

Bu süreç mekanik gibi görünse de, insan seçimi veya iradesine çok az yer bıraksa da Reisman, Farabi’nin insan gönüllülüğüne bağlı olduğunu söylüyor. [65] Bu, edindiği bilgiye dayanarak insanın kendini erdemli mi, yoksa erdemli olmayan aktivitelere mi yönlendireceğine karar verir ve böylece gerçek mutluluk arayıp aramayacağına karar verir. Ve etik olanı seçerek ve etiğin doğasını neyin oluşturduğunu düşünerek, gerçek aklın aktif akıl “gibi” haline gelebilmesi ve böylece mükemmellik kazanmasıdır. Sadece bu süreçle bir insan ruhu ölümden kurtulabilir ve öbür dünyada yaşayabilir. [64] [67]

Farabi’ye göre, öbür dünya, İslam ve Hıristiyanlık gibi dini geleneklerin yaygın olarak tasarladığı kişisel deneyim değildir . Ruhun herhangi bir bireysel veya ayırt edici özelliği, vücudun ölümünden sonra imha edilir; sadece akılcı fakülte hayatta kalır (ve sonra, ancak mükemmeliyete ulaşmışsa), bu da akılcı akıl içindeki diğer tüm akılcı ruhlarla bir olur ve saf zeka alanına girer. [66] Henry Corbin bu eskatolojiyi, bu sürecin evrenin bir sonraki büyük döngüsünü başlattığı İsmaili Neo-Platonistleriyle karşılaştırıyor. [68] Bununla birlikte, Deborah Black, daha sonra İbn Tufayl, Averroes ve İbn Bağca gibi düşünürlerin , bu görüşü, Modern uzmanlara kaybolan Nicomachean Etik. [66]

PSİKOLOJİ, RUH VE PEYGAMBERLİK  

Farabi, insan ruhuna yaptığı muamelede, daha sonraki Yunan düşünürlerinin yorumlarıyla bilgilendirilen temel bir Aristoteles taslağı çizer. Dört fakülteden oluştuğunu söylüyor: İştah açıcı (bir duyu nesnesine duyulan istek veya istekten kaçınma), duyarlı (maddi maddelerin duyularının algılaması), yaratıcı (sonra algılanabilir nesnelerin görüntülerini tutan fakülte) algılanırlar ve daha sonra onları bir dizi amaç için ayırır ve birleştirir) ve akıl fakültesi olan rasyoneldir. [69] Bunların sonuncusu insana özgü ve onları bitkilerden ve hayvanlardan ayıran şeydir. Aynı zamanda bedenin ölümünden sonra hayatta kalmak için ruhun tek parçasıdır. Bu şemada belirgin bir şekilde eksiklik, Avicenna ve Averroes gibi daha sonraki filozoflar tarafından tartışılacak olan sağduyu gibi içsel duyulardır . [70] [71]

Farabi’nin, ruhaniyet ve peygamberlik bilgisini yorumlaması için gerekli olan ruhun yaratıcı fakültesine olan muamelesine özellikle dikkat edilmelidir . Nesnelerin mantıklı görüntülerini tutma ve kullanma yeteneğine ek olarak, hayal gücüne taklit işlevini verir. Bununla, kendisinden başka bir imgeye sahip bir nesneyi temsil etme kapasitesi anlamına gelir. Başka bir deyişle, “x” ifadesini taklit etmek, “x” karakterini, kendi görünümünü tarif etmeyen mantıklı niteliklerle ilişkilendirerek hayal etmektir. Bu, hayal gücünün temsili yeteneğini mantıklı formların ötesine genişletir ve mizaçları, duyguları, arzuları ve hatta maddi olmayan aydınları veya soyut evrenselleri içerir, örneğin, “kötülük” ile “karanlığı” ilişkilendirir. Peygamber, kendi entelektüel kapasitesine ek olarak, ajan aklından (duygusal kozmolojideki onuncu akıl) akıllardan taşmasını sağlayan çok güçlü bir hayal gücü fakültesine sahiptir. Bu anlaşılabilirler daha sonra soyut gerçekleri sıradan insanlar tarafından anlaşılabilecek şekilde iletmesini sağlayan semboller ve görüntülerle ilişkilendirilir. Bu nedenle peygamberlik bilgisini benzersiz kılan şey, gösteri ve akıl yoluyla filozofların da erişebildiği içerik değil, peygamberin hayal gücü tarafından verilen biçimdir. [74] [75]

PRATİK FELSEFE (ETİK VE POLİTİKA)  

Felsefenin pratik uygulaması, eserlerinin çoğunda el-Farabi tarafından ifade edilen büyük bir endişeydi ve felsefi çıktısının çoğunluğu Aristoteles düşüncesinden etkilenirken, pratik felsefesi Platon’un kine açıkça dayanıyordu. [76] Platon Cumhuriyeti’ne benzer şekilde Farabi, felsefenin hem teorik hem de pratik bir disiplin olduğunu vurguladı. Bilgisini pratik arayışlara uygulamayan filozofları “nafile filozoflar” olarak etiketlemek. Yazdığı ideal toplum, “gerçek mutluluğun” (felsefi aydınlanma anlamına gelebilir) gerçekleştirilmesine yöneliktir ve bu nedenle, ideal filozof, soyut gerçekleri iletmek için gerekli tüm retorik ve şiir sanatlarını bilemek zorundadır. sıradan insanlar gibi aydınlanmayı da başarmışlar. [77] Farabi, filozofun toplumla olan rolünü bedenle ilgili bir hekimle karşılaştırmıştır; vücudun sağlığı “mizahlarının dengesi”“ tıpkı kentin halkının ahlaki alışkanlıkları tarafından belirlendiği gibi.” Filozofun görevi, insanların ruhlarını iyileştirerek, adaleti kurarak ve “gerçek mutluluk” a doğru yönlendirerek “erdemli” bir toplum kurmaktı. [ 78]

Elbette Farabi, böyle bir toplumun nadir olduğunu ve çok özel bir dizi tarihsel koşulun gerçekleşmesini gerektirdiğini fark etti, bu da çok az toplumun bu hedefe ulaşabileceği anlamına geliyor. İdeal “erdemli” toplumun gerisinde kalan bu “kısır” toplumları üç kategoriye ayırdı: cahil, kötü ve hatalı. Cahil toplumlar, hangi nedenle olursa olsun, insan varlığının amacını anlayamadılar ve ister zenginlik ister şehvetli doyum veya güç olsun, başka bir (aşağı) hedef için mutluluk arayışının yerini aldılar. Al-Farabi, erdemli toplumda “yabani otlardan” bahseder: gerçek insanın sonundaki ilerlemesini zayıflatmaya çalışan insanlar. [79] Farabi için bilinen en iyi Arapça kaynağı el-Madina al-fadila (Erdemli Şehir).

Farabi’nin yazılarında gerçekten politik bir program çizip çizmeyeceği akademisyenler arasında bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Henry Corbin bir kripto olmaya el-Farabi gördüğü, Şii , bir “kehanet felsefesi” yerine siyasi yorumlanarak olarak görev yaptığı fikirleri anlaşılması gerektiğini söylüyor. [80] Öte yandan, Charles Butterworth, çalışmalarında hiçbir yerde el-Farabi’nin bir peygamber-yasama organı ya da vahiyden bahsetmediğini (hatta felsefe kelimesinden çok söz edilmediğini) ve gerçekleşen ana tartışmanın “kral” ve “devlet adamları”. [81] Orta bir pozisyonda yer alan David Reisman, Corbin gibi Farabi’nin siyasi bir doktrini ortaya çıkarmak istemediğine inanıyor (ancak İslami Gnostisizm’e atfetmek için o kadar ileri gitmese de). Farabi’nin etik bir tartışma bağlamında doğru veya yanlış düşünmenin ne gibi bir etkisi olabileceğini göstermek için farklı toplum türlerini örnek olarak kullandığını savunuyor. [82] Son olarak, Joshua Parens, Farabi’nin kaç İslami toplumun kaç ahlaki ve kasıtlı erdem gibi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini göstermek için bir sebeple yapılamayacağını sinsice savunduğunu ileri sürüyor. okuyucu, insanların böyle bir topluma uygun olmadığı sonucuna varır. [83]  Mykhaylo Yakuboviç gibi bazı yazarlar, Farabi dini (milla) ve felsefesi (falsafa) için aynı prakseolojik değeri (yani amal al-fadhil için temel “erdemli eylem”), epistemolojik seviyesinin (ilm– “bilgi”) farklı olduğunu savunur. [84]

ANISINA 

Göktaşı 7057’ye Farabi adı verildi. 2020 senesi Birleşmiş Milletler tarafından “Farabi Yılı” olarak ilan edildi. [85]

KAYNAKÇA 

 1. Corbin, Henry; Hossein Nasr (2001). İslam Felsefesi Tarihi . Kegan Paul. ISBN 978-0-7103-0416-2
 2.  Gutas, Dimitri. “Farabi” . İran Ansiklopedisi . Erişim tarihi: 4 Nisan 2010 .
 3. Dhanani, Alnoor (2007). “Fārābī: Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Tarkhān al ‐ Fārābī” . Thomas Hockey’de; vd. (Eds.). Gökbilimcilerin Biyografik Ansiklopedisi . New York: Springer. s. 356-7. ISBN 978-0-387-31022-0.( PDF sürümü )
 4. Al Farabi İslam Neoplatonizmi Kurucusu
 5. Laurence S. Moss, ed. (1996). Joseph A. Schumpeter: İktisat Tarihçisi: İktisadi Düşünce Tarihi Üzerine Perspektifler . Routledge. s. 87. ISBN 9781134785308İbn Haldun , El Farabi’nin politik idealizminden uzaklaştı.
 6. Brague, Rémi; Brague, Remi (1998). “Atina, Kudüs, Mekke: Leo Strauss’un” Müslüman “Yunan Felsefesi Anlayışı”. Bugün Şiirsel .19(2): 235-259. doi : 10.2307/1773441 . ISSN  0333-5372 . JSTOR  1773441 .
 7.  Arapça alternatif isimler ve çeviriler arasında Alfarabi , Farabi , Avenassar ve Abunaser sayılabilir .
 8.  Ludwig W. Adamec (2009), İslam’ın Tarihsel Sözlüğü , ss.95-96. Korkuluk Basın. ISBN 0810861615 . 
 9. López-Farjeat, Luis Xavier. “Al-Farabi’nin Psikolojisi ve Epistemolojisi” . Gelen Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Felsefe Ansiklopedisi .
 10. Reisman, D. (ed.) Avicenna öncesi ve sonrası . Princeton, NJ. 2001
 11. DANIEL BALLAND, Ansiklopedi İran’da “FĀRYĀB” [1] kalıcı bağlantı ] . alıntı: “Fāryāb (ayrıca Pāryāb), ortak Farsça toponym” nehir suyunun saptırılmasıyla sulanan topraklar “anlamına gelir
 12. “Parab” altında Dehkhoda sözlük Arşivlenen en 2011-10-03 Wayback Makinası alıntı: “. پاراب (ا مرکب) زراعتی که به آب چشمه و کاریز ورودخانه.” (Çeviri: “Topraklar nehir suyunun, su kaynaklarının ve ksanatların saptırılmasıyla sulanır . “)
 13. “CE Bosworth, İran Ansiklopedisinde” OTRĀR ” . Iranicaonline.org. 2002-07-20 . Erişim tarihi: 2012-09-19 .
 14. “el-Farabi – Müslüman filozof” .
 15. Alfarabi Metinleri ile Dersler. “D. Gutas,” AlFarabi “Barthaolomew Dünyasında 18 Şubat 2010’a erişildi” . Bartholomew.stanford.edu . Erişim tarihi: 2012-09-19 .
 16. David C. Reisman, “Al-Farabi ve felsefi müfredat”, Peter Adamson ve Richard C. Taylor,Cambridge Arap felsefesine eşlik eden , Cambridge University Press, 2005, s. 53.
 17. F. Abiola Irele / Biodun Jeyifo, “Farabi”, Afrika Düşünce Oxford Ansiklopedisinde , Cilt no. 1, s. 379.
 18. Ebn Abi Osaybea, Oyun el-anba fi tabaqat-atebba, ed. A. Müller, Kahire, 1299/1882. وكان ابوه قائد جيش وهو فارسي المنتسب
 19.  Seyyed Hossein Nasr, Mehdi Amin Razavi. “İran’da Bir Felsefe Antolojisi, Cilt 1: Zoroaster’dan Umar Khayyam’a”, IB Tauris, Ismaili Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte, 2007. Sf 134: “İlk çalışma olan el-Fihrist’te İbn Nadim onun Muhammed Shahrazuri yaptığı gibi, Farabi Pers kökenli olması için onu gördüğü söz Tarikh el-hukama onun içinde ve İbn Ebî Usaybi’ah Tabaqat el-Atibba . Buna karşılık, İbn-i Hallikân onun ‘”Wafayat el-‘ayan içinde onu gördüğü Türk asıllı olmak. Her halükarda, o gün 257/870 civarında Fars kültürü ikliminde Kanduras’taki Farab’da doğdu “
 20. Arapça: J. Mashkur, Farab ve Farabi, Tahran, 1972’de و كان من سلاله فارس. Aynı Arapça alıntı için Farabi girişi altındaki Dehkhoda Sözlüğü’ne de bakınız.
 21. Majid Fakhry, Al-Farabi, İslami Neoplatonizmin Kurucusu: Hayatı, Eserleri ve Etkisi , Büyük İslam Düşünürleri (Oxford: Oneworld Publications, 2002), 157. ISBN 9781851683024. 
  • George Fadlo Hourani, İslam Felsefesi ve Bilimi Üzerine Denemeler, Suny press, 1975.
  • Kiki Kennedy-Day, İslam Felsefesinde Tanım Kitapları: Kelimelerin Sınırları , Routledge, 2002, sayfa 32.
 22.  Joshua Parens (2006). Erdemli dinlerin İslami bir felsefesi: Alfarabi’yi tanıtmak. Albany, NY: Devlet Üniv. York basın bayrağı. s 3.. ISBN 0-7914-6689-2 alıntı: “O [Türkçesi ana dili olduğu sic ] ağzı, Sogdça’da.” [Not: Soğdyan, Türk lehçesi değil, Doğu İran diliydi] 
 23.  Joep Lameer, “Al-Fārābī ve Aristoteles syllogistics: Yunan teorisi ve İslami uygulama”, EJ Brill, 1994. ISBN 90-04-09884-4 pg 22: “.. O zamanın İslam dünyası, sakinlerinin sahip olması gereken bir alan Sogdian veya belki bir Türk lehçesi konuştu … ” 
 24. مشكور ، محمدجواد. “فاراب و فارابي“. دوره 14 161 ش 161 (اسفند 54): 15-20-. J. Mashkur, cilt 14, “Farabi ve Farabi”, No. 161, sayfa 15-12, Tahran, 1972. [2] J. Mashkur tarafından kullanılan argümanların İngilizce çevirilerini şu dillerde bulabilirsiniz: G. Lohraspi, “Farabi’nin arka planına ilişkin bazı açıklamalar”; CE Bosworth , B. Lewis , R. Frye , D. Gutas, J. Mashkur ve J.Mashkur’un argümanlarının kısmi çevirisine dayananbilimsel bir yaklaşım:PDF . ولي فارابي فيلسوف تنها متعلق به ايران نبود بلكه به عالم اسلام تعلق داشت و از بركت Instagram از اينجهت هه دانشمنداني كه در اينجا گرد آمده‌اند او را يك Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları.
  • PJ King, “Yüz Filozof: dünyanın en büyük düşünürlerinin hayatı ve eseri” , bölüm al-Fārābi , Zebra, 2006. sf 50: “Fars hisselerinden El-Farabi (Alfarabius, AbuNaser) Türkistan’da doğdu”
  • Henry Thomas, Büyük Filozofları Anlamak, Doubleday, 1962 Yayınlandı
  • TJ De Boer, “İslam’da Felsefe Tarihi”, Unutulmuş Kitaplar, 2008. Alıntı sayfa 98: “Babasının Fars Generali olduğu söyleniyor”. ISBN 1-60506-697-4 
  • Sterling M. McMurrin, Din, Akıl ve Gerçek: Din Felsefesinde Tarihsel Makaleler , Utah Üniversitesi Üniversitesi, 1982, ISBN 0-87480-203-2 . sayfa 40. 
  • Robert C. Solomon ve Kathleen M. Higgins tarafından düzenlendi. (2003). Afrika’dan Zen’e: dünya felsefesine bir davet. Lanham, Md .: Rowman & Littlefield Publishers. 163. ISBN 0-7425-1350-5 “Farsça al-Farabi (870–950)” 
  • Thomas F. Glick. (1995). Müslüman kaleden Hıristiyan kaleye: Ortaçağ İspanya’sındaki sosyal ve kültürel değişim. Manchester: Manchester Üniversitesi Yayınları. 170. ISBN 0-7190-3349-7 “Bu yüzden Fars filozofu Farabi (c. 870–950)” 
  • Dünyanın En Büyük Görenleri ve Filozofları .. Gardners Books. 2005. sf. 41. ISBN 81-223-0824-4 “el-Farabi (aynı zamanda Abu al-Nasr al-Farabi olarak da bilinir), Türkistan’ın Farab yakınlarındaki Wasij kasabasındaki küçük Türk ailesinde doğdu (şimdi Özbekistan’da) Anne ve babası Pers kökenliydi, ancak ataları Türkistan’a göç etmişti. ” 
  • Bryan Bunch, Alexander Hellemans ile birlikte. (2004). Bilim ve teknoloji tarihi: zamanın başlangıcından bugüne kadar büyük keşifler, icatlar ve onları yapan insanlar için bir tarayıcı rehberi. Boston: Houghton Mifflin. 108. ISBN 0-618-22123-9 “Farsça alim Farabi” 
  • Olivier Roy, “Yeni Orta Asya: ulusların yaratılışı”, IBTauris, 2000. 1860642799. pg 167: “Kazakistan ayrıca, bankalarda doğan Müslüman filozof Al Farabi (870-950) için de ilhak ediyor bugünkü Kazakistan’ın güneyinde ama muhtemelen Farsça konuşan kimseler, özellikle de o dönemde bölgede Kazak yoktu. “
  • Majid Khadduri; [RK Ramazani’nin önsözü]. İslam adalet anlayışı. Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1984 .. s. 84. ISBN 0-8018-6974-9 “Nasr al-Farabi 259/870 yılında Farab’da (Transoxiana’nın küçük bir kasabası) karışık ebeveynlik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Türk bir kadınla evlenen babanın Farsça ve Türk kökenli olduğu söylenir – fakat her ikisi de Şii heterodoks inancına sahip olur, Farsça ve Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşur ve Bağdat’a gitmeden önce Arapça dilini öğrenir. 
  • Ḥannā Fākhūrī, Tārīkh al-fikr al-falsafī alinda al-ʻArab, al-Duqqī, al-Jīzah: al-Sharikah al-Miṣrīyah al-ʻĀlamīyah lil-Nashr, Lūnjmān, 2002.
  • ‘Ammar al-Talbi, al-Farabi , UNESCO: Uluslararası Eğitim Bürosu, cilt. XXIII, hayır. 1/2, Paris, 1993, s. 353-372
  • David Deming, “Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji: Eski Dünya ve Klasik Medeniyet”, McFarland, 2010. sf 94: “Ortaçağ Avrupasında Abunaser olarak bilinen Al-Farabi, uyum sağlamaya çalışan bir Pers filozofuydu.”
  • Filozoflar: Ebu El-Nasr El-Farabi Arşivlenen de 2016/03/07 Wayback Machine , Trinity College , 1995-2000
 25. ^ BG Gafurov, Orta Asya: Tarih Öncesi-Modern Dönem Öncesi , (Shipra Yayınları, 2005), 124; “ Ebu Nasr Farabi, Syr Daria’nın kıyısında bulunan ve bir Türk askeri komutanının oğlu olan eski Farabi’nin çevresinden geliyordu .”
 26.  Will Durant, İnanç Çağı , (Simon ve Schuster, 1950), 253.
 27.  Nicholas Rescher, Al-Farabi’nin Aristoteles’in Önceki Analitiği Üzerine Kısa Açıklaması, Pittsburgh Üniversitesi Pre, 1963, s.11, Online Baskı .
 28.  Antony Black, İslam Siyasi Düşünce Tarihi: Peygamberden Günümüze, Routledge, s. 61,Çevrimiçi Baskı
 29.  James Hastings, Din ve Ahlak Ansiklopedisi, Kessinger Publishing, Vol. 10, s.757,Çevrimiçi Sürüm
 30.  * Ted Honderich tarafından düzenlendi. (1995). Oxford’un felsefeye eşlik etmesi. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları. 269. ISBN 0-19-866132-0 “El-Farabi Türk kökenli, Hristiyan düşünürler altında çalıştı”  
  • Norman Calder, Jawid Mojaddedi ve Andrew Rippin tarafından düzenlendi. (2003). Klasik İslam: dini edebiyatın kaynak kitabı. New York: Routledge. 170. ISBN 0-415-24032-8 “O Türk kökenlidir, Türkistan’da doğmuştur” 
  • Ian Richard Netton. (1999). El Fārābī ve okulu. Richmond, Surrey: Curzon. ISBN 0-7007-1064-7 “Görünen o ki Türkistan’daki Farab Wasil köyünde Türk kökenli bir askeri ailede doğmuş gibi görünüyor” 
  • Henrietta Moore tarafından düzenlenmiştir. (1996). Antropolojik bilginin geleceği. Londra: Routledge. ISBN 0-415-10786-5 “El-Farabi (873–950), Türk kökenli bir bilim adamı.” 
  • Diané Collinson ve Robert Wilkinson. (1994). Otuz Beş Doğulu Filozof .. Londra: Routledge. ISBN 0-203-02935-6 “El-Farabi’nin Türk kökenli olduğu düşünülüyor. Aile ismi Transoxiana’daki Farab civarında olduğunu gösteriyor.” 
  • Fernand Braudel; Çeviren: Richard Mayne. (1995). Medeniyetler tarihi. New York, NY: Penguen. ISBN 0-14-012489-6 “870 doğumlu El Farabi, Türk kökenlidir. Halep’te yaşadı ve 950’de Şam’da öldü” 
  • Jaroslav Krejčí; Anna Krejčová tarafından desteklenmektedir. (1990). Avrupa meydan okumasından önce: Asya ve Orta Doğu’nun büyük medeniyetleri. Albany: New York Press Eyalet Üniversitesi. 140. ISBN 0-7914-0168-5 “Transoksan Türk al-Farabi (d. 950 dolaylarında)” 
  • Hamid Naseem. (2001). Müslüman felsefe bilimi ve mistisizm. Yeni Delhi: Sarup ve Oğulları. 78. ISBN 81-7625-230-1 “İlk Türk filozofu Al-Farabi” 
  • Clifford Sawhney. Dünyanın En Büyük Görenleri ve Filozofları, 2005, s. 41
  • ainal Abidin Ahmad. Negara utama (Madinatuʾl fadilah) Teori kenegaraan dari sardjana İslam al Farabi. 1964, s. 19
  • Haroon Khan Sherwani. Müslüman Siyasal Düşünce ve Yönetiminde Yapılan Çalışmalar.1945, s. 63
  • Ian Richard Netton. El-Farabi ve Okulu, 1999, s. 5
 31.  C. Edmund Bosworth (15 Mayıs 2017). Erken İslam Dünyasında Türkler . Taylor ve Francis. s. 381. ISBN 978-1-351-88087-9.
 32.  Sadler, Anthony; Skarlatos, Alek; Stone, Spencer; Stern, Jeffrey E. (2016). 15:17 – Paris: Bir Teröristin, Bir Trenin ve Üç Amerikan Kahramanının Gerçek Hikayesi . New York: PublicAffairs. s. 18. ISBN 978-1-61039-734-6.
 33.  Corbin, Henry (23 Haziran 2014). İslam Felsefesi Tarihi . Routledge. ISBN 9781135198893 – Google Kitaplar aracılığıyla.
 34.  Fazi, Fārābī’nin Siyasi Felsefesi ve Şizmi, Studia Islamica, No. 14 (1961), s.57-72
 35.  Maftouni, Nadia (2013). “وجوه شیعی فلسفه فارابی” [Farabi’nin Felsefesinin Şii Özellikleri]. Andishe-Novin-E-Dini (Farsça). 9 (33): 12 . Erişim tarihi: 31 Ekim 2018 .
 36.  Houtsma, M.Th (1993). EJ Brill’in İlk İslam Ansiklopedisi, 1913-1936 . ISBN 9789004097902.
 37.  Mantık tarihi: Arapça mantık , Encyclopædia Britannica .
 38.  Feldman, Seymour (26 Kasım 1964). “Arapça Mantık üzerine Rescher”. Felsefe Dergisi . Journal of Philosophy, Inc. 61 (22): 726. ISSN  0022-362X . JSTOR  2023632 .
  Uzun, AA; DN Sedley (1987). Helenistik Filozoflar. Cilt 1: Temel kaynakların felsefi yorumlarla çevirisi . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları. ISBN 0-521-27556-3.
 39. Ludescher, Tanyss (Şubat 1996). “Şiirsel syllogism İslam kökleri” . Üniversite Edebiyatı . Arşivlenmiş orijinal 2005-05-31 tarihinde . Erişim tarihi: 2008-02-29 .
 40. Amber Haque (2004), “İslami Perspektiften Psikoloji: Erken Müslüman Akademisyenlerin ve Zorlukların Çağdaş Müslüman Psikologlara Katkıları”, Din ve Sağlık Dergisi 43 (4): 357-377 [363].
 41. Netton, Ian Richard (2008). ” Atina’dan Ayrılma: Kurucu Olarak Al-Farabi , Christopher A. Colmo’nun Siyaset Teorisi Uygulamaları”. İslam Araştırmaları Dergisi . Oxford Üniversitesi Yayınları . 19 (3): 397-8. doi : 10.1093 / jis / etn047 .
 42.  Glick, Thomas F., Steven Livesey ve Faith Wallis (2014). Ortaçağ Bilim, Teknoloji ve Tıp: Bir Ansiklopedi . New York: Routledge. s. 171. ISBN 978-0415969307.
 43.  “Avicenna / İbn Sina (CA. 980–1137)” . Felsefe İnternet Ansiklopedisi . 23 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi . Erişim tarihi: 2007-07-13 .
 44. Arapça ve İslami Doğal Felsefe ve Doğa Bilimleri , Stanford Felsefe Ansiklopedisi
 45.  Black,D.Al -Farabi , Leaman, O & Nasr, H (2001). İslam Felsefesi Tarihi . Londra: Routledge. P178.
 46.  Motahhari, Mortaza, İslami bilgiye aşina olmak, V1, s: 162
 47.  Reisman, D. Al-Farabi ve Adamson, P & Taylor, R. (2005). Arap Felsefesine Cambridge Eşi . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları. p52
 48.  Motahhari, Morteza, İslami bilgi hakkında bilgi sahibi olmak, V1, s.166. (
 49.  “İslami Felsefi Terimler Sözlüğü” . Muslimphilosophy.com . Erişim tarihi: 2012-09-19 .
 50.  “İslam felsefesinde Aristotelesizm” . Muslimphilosophy.com . Erişim tarihi: 2012-09-19 .
 51.  İslami bilgi, V1, s.167 فارابی كتاب كوچك معروفی دارد به نام (الجمع بين رأيی الحكيمين) در اين كتاب مسائل اختلافی اين دو فيلسوفaşina olmak Motahhari, Mortaza, از بين برود.
 52.  Mehdi, Muhsin (1962). Alfarabi: Platon ve Aristoteles Felsefesi . Ithaca, NY: Cornell Üniversitesi Yayınları. s. 4. ISBN 0801487161. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2015 .
 53.  Reisman, s55
 54.  Siyah, p188
 55.  Reisman, s56
 56.  Siyah, p189
 57.  Reisman, s57
 58.  Corbin, H. (1993). İslam Felsefesi Tarihi . Londra: Keagan Paul International. P161
 59.  Reisman, s58-59
 60.  Reisman, s61
 61.  “sayfa 461” (PDF) . 2007-03-25 tarihinde orijinalinden (PDF) arşivlendi.
 62. Reisman, p64
 63.  Reisman, s63
 64.  Siyah, p186
 65.  Corbin, s158
 66.  Corbin, s165
 67.  Siyah, p184
 68.  Reisman, s60-61
 69.  Siyah (2), D. Psikoloji: Adamson, P ve Taylor’da Ruh ve Akıl , R. (2005). Arap Felsefesine Cambridge Eşi . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları. P313
 70.  Siyah (b), p313
 71.  Siyah, p185
 72.  Corbin, s164
 73.  Siyah, p187
 74.  Corbin, s162
 75.  Siyah, s190
 76.  Butterworth, s278
 77. Siyah, s191
 78.  Corbin, s162-163
 79.  Butterworth, C.Adamson, P ve Taylor, R. (2005) ‘de Etik ve Politik Felsefe . Arap Felsefesine Cambridge Eşi . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları. P276
 80.  Reisman, s68
 81.  Joshua Parens, Faziletli Dinlerin İslam Felsefesi: Alfarabi’nin Tanıtımı (New York: New York Eyalet Üniversitesi Yayınları, 2006), 2.
 82.  Mykhaylo Yakubovych. Al-Farabi’nin Din Kitabı. Ukraynaca çeviri, tanıtım ve yorumlar / Ukraynaca Dini Çalışmalar Bülteni, 2008, Vol. 47, S. 237.
 83.  “7057 Al-Farabi (1990 QL2)” . Küçük Gezegen Merkezi . Erişim tarihi: 21 Kasım 2016 .

Çeviride Birincil Kaynaklar (Fārābī)  

ingilizce
 • Al-Farabi’nin Aristoteles’in De yorumu üzerine Yorum ve Kısa İncelemesi , Oxford: Oxford University Press, 1981.
 • Aristoteles’in Önceki Analitiği Üzerine Kısa Yorum , Pittsburgh: Pittsburgh Üniversitesi Yayınları, 1963.
 • Kusursuz Durumda El-Farabi , Oxford: Clarendon Press, 1985.
 • Alfarabi, Siyasi Yazılar. Seçilmiş Aforizmalar ve Diğer Metinler , Ithaca: Cornell University Press, 2001.
 • Alfarabi’nin Platon ve Aristoteles Felsefesi , tercüme ve Muhsin Mahdi tarafından hazırlanan , Ithaca: Cornell University Press, 2001.
 • Fusul al-Madani: Devlet Adamı’nın Aforizmaları Cambridge: Cambridge University Press, 1961.
 • “Al-Farabi’nin İbranice ve Arapça’da Aristoteles’in Kategorisi Üzerine Uzun Yorumu”, Arapça ve İslam Kültürü Araştırmalarında , Cilt. II, Abrahamov, Binyamin tarafından düzenlendi. Ramat: Bar-Ilan Üniversitesi Yayınları, 2006.
 • DM Dunlop tarafından çevrilmiş metinler:
  • “Felsefenin Varlığı ve Tanımı. El-Farabi’ye atfedilen Arapça bir metinden”, Irak , 1951, s. 76-93).
  • “El-Farabi’nin Devlet Adamının Aforizması”, Irak , 1952, ss. 93-117.
  • “Al-Farabi’nin Mantık Üzerine Giriş Bölümleri”, İslami Üç Aylık , 1955, s. 264-282.
  • “Al-Farabi’nin Yaklaşımı”, İslam Üç Aylık , 1956, s. 117–138.
  • “Al-Farabi’nin Mantık Üzerine Giriş Risalahı”, İslam Üç Aylık , 1956, s. 224-235.
  • “Al-Farabi’nin Aristoteles’in Kategorilerine İlişkin Sözleri [Bölüm 1]”, İslami Üç Aylık , 1957, s. 168-197.
  • “Al-Farabi’nin Aristoteles’in Kategorilerine İlişkin Sözleri [Bölüm 2]”, İslami Üç Aylık , 1959, s. 21–54.
Fransızca
 • Idées des habitants de la cité vertueuse . Çeviri Karam, J. Chlala, A. Jaussen. 1949.
 • Özel tasarımlar de la cité idéale . Tahani Sabri tarafından tercüme edilmiştir. Paris: J. Vrin, 1990.
 • Le Livre du régime politique , giriş, traduction ve yorumcular de Philippe Vallat, Paris: Les Belles Lettres, 2012.
İspanyol
 • Catálogo De Las Ciencias , Madrid: İth. de Estanislao Maestre, 1932.
 • La ciudad ideal . Çeviren: Manuel Alonso. Madrid: Tecnos, 1995.
 • “Al-Farabi: Epístola sobre los sentidos del término intelecto “, Revista Española de filosofía ortaçağ , 2002, sayfa 215-223.
 • El camino de la felicidad , trad. R. Ramón Guerrero, Madrid: Ed. Trotta, 2002
 • Obras filosóficas y políticas , trad. R. Ramón Guerrero, Madrid: Ed. Trotta, 2008.
 • Platón y Aristóteles için değerlendirme . Con un Apéndice: Sumario de las Leyes de Platón. Prólogo y Tratado primero , traducción, Rafael Ramón Guerrero, Madrid, Ápeiron Ediciones, 2017 tanıtımı.

Portekizce

 • Bir cidade excelente . Çeviren: Miguel Attie Filho. São Paulo: Attie, 2019.

Almanca

 • Der Musterstaat . Çeviri Friedrich Dieterici. Leiden: EJ Brill, 1895.

İkincil Kaynaklar 

 • Deborah Black (2001). Al-Farabi , Oliver Leaman ve Hossein Nasr . İslam Felsefesi Tarihi . Londra: Routledge.
 • Deborah Black (2005). Psikoloji: P. Adamson ve R. Taylor (2005) ‘de Ruh ve Akıl . Arap Felsefesi için Cambridge Companion ,  . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Charles Butterworth (2005). “Etik ve Politik Felsefe”. P. Adamson ve R. Taylor, In Arapça Felsefeye Cambridge Companion , . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Henry Corbin ; Hossein Nasr ; Utman Yahya (1993). İslam Felsefesi Tarihi . Keagan Paul International. ISBN 978-0-7103-0416-2.
 • Majid Fakhry (2002). Al-Farabi, İslami Neoplatonizmin Kurucusu: Hayatı, Eserleri ve Etkisi , Oxford: Oneworld Yayınları. ISBN 1-85168-302-X . İspanyolca çeviri, as: Alfarabi y la fundación de la filosofía política islámica , çeviren R. Ramón Guerrero. Barcelona: Herder, 2003. 
 • Miriam Galston (2003). Politika ve Mükemmellik: Alfarabi’nin Siyasi Felsefesi . Princeton: Princeton Üniversitesi Yayınları.
 • Rafael Ramón Guerrero (2003). Anaquel de Estudios Árabes 14: 231-238’de “Apuntes biográficos de al-Fârâbî según sus vidas árabes” .
 • Christoph Marcinkowski (2002). ” İbn Bağca ( Avempace ) Üzerine Biyografik Bir Not ve Al-Farabi’nin İsagojuna Ek Açıklamalarının İngilizce Tercümesi”. Iqbal Review vol. 43, no 2 (Nisan), s. 83-99.
 • Monteil Jean-François (2004). “La transmission d’Aristote par les Arabes tarafından oluşturuldu: une trouvaille relative au De Interpretatione”. Revista Española de Filosofia Ortaçağ 11: 181-195.
 • Nicholas Rescher (1964). El-Kindi; Açıklamalı Bibliyografya . Pittsburgh: Pittsburgh Üniversitesi Yayınları.
 • David Reisman (2005). Al-Farabi ve P. Adamson ve R. Taylor’da Felsefi Müfredat . Arap Felsefesi için Cambridge Companion  . Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Habib Hassan Touma (1996). Arapların Müziği , çev. Laurie Schwartz. Portland, Oregon: Amadeus Press. ISBN 978-0-931340-88-8 
Reklam (#YSR)