TÜRKİYE’DE AİLE YAPISI

Ailenin farklı tanımları yapılmıştır. Bu farklı tanımların her biri, aileyi meydana getiren yapı ve özelliklerinden birine ağırlık verilerek geliştirilmiştir. Aile nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ailenin, içinde yaşadığı toplumsal yapı ile sıkı bir ilişkisi vardır. Bu toplumsal yapı bilinmedikçe ailenin tanımından kalkarak, onun analiz edilmesi oldukça güçtür. Nitekim aile, içinde yaşadığı belli bir tarihsel ve toplumsal durum içerisinde ele alındığı zaman kuruluşu, yapısı ve özellikleri ile aile içi ilişkilerin şekli ortaya konabilir. Dolayısıyla, Türk toplumunun sosyal yapısına ve kültürel dokusuna bağlı olarak oluşan aile şekillerinin üzerinde durulması, Türkiye’de aile yapısının ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Türkiye’de belli başlı olarak dört aile biçimi ile karşılaşılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi ele alınabilir.

KAYNAKÇA 

BOTTOMORE, T. B. (1984), Toplum Bilim, Çeviren: Ünsal Oskay, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
DÖNMEZER, Sulhi, (1984), Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara.
ERKAL, Mustafa (1991), İktisadi Kalkınmanın Kültürel Temelleri, İstanbul.
GÖKÇE, Birsen (1976), “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2, Ankara.
KOCACIK, Faruk (1986), “Sivas’ta Kentsel Aile”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Sivas.
KONGAR, Emre (1970), “Türkiye’de Aile Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Ankara.
MERTER, Feridun (1990), 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.
OZANKAYA, Özer (1984), Toplumbilim, Tekin Yayınları, Ankara.
SOLMAZ, Selahattin (1984), Aile Sosyolojisi Ders Notları, Elazığ.
ŞAHİNKAYA, Rezzan (1975), Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, Kardeş Basımevi, Ankara.
TEZCAN, Mahmut (1993), Sosyolojiye Giriş, Ankara.
TİMUR, Serim (1972), Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1943), “Aile”, Aile Yazıları 1, Derleyen: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara

KAYNAK

http://eski.bingol.edu.tr/media/261497/3ailekurumu.pdf

Reklam (#YSR)