SIZINTI VE ENJEKSİYONLAR  

Dr. Öner ÖZ

GSYİH’da artışa neden olan otonom harcama bileşenlerinin toplamına enjeksiyonlar (ilaveler) adı verilmektedir. Enjeksiyonlar, toplam harcamaların otonom kalemlerini oluşturan yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve ihracattan oluşmaktadır.

Enjeksiyonlar = I + G + X

GSYİH’da azalışa neden olan harcama bileşenlerinin toplamına sızıntılar adı verilmektedir. Sızıntılar, toplam harcamaların hem otonom hem de uyarılmış özellik taşıyan kalemlerini oluşturan tasarruflar, vergiler ve ithalattan oluşmaktadır.

Sızıntılar = S + T + M

Sızıntılar ekonomiyi küçülten ve reel hasılayı azaltan akımlarken, enjeksiyonlar ekonomiyi büyütüp reel hasılayı artırıcı etki gösterirler. Bunun dışında, enjeksiyon akımlarının tamamı otonom özelliğe sahiplerken, sızıntılar hem otonom hem de uyarılmış harcama akımları olarak adlandırılırlar. Bir ekonomide;

Enjeksiyonlar > Sızıntılar ise; GSMH artar

Sızıntılar > Enjeksiyonlar ise; GSMH azalır

Enjeksiyonlar = Sızıntılar ise, Ekonomi dengededir.

Reklam (#YSR)