MALAZGİRT SAVAŞI: BİZANS AÇISINDAN ASKERİ AFET Mİ, SİYASİ BAŞARISIZLIK MI? 

Yazan:  Paul Markham 

1 Ağustos 2005 / Perth, West Avustralya

26 Ağustos 1071 tarihinde, Bizans imparatoru Romen Diyojen (MS 1068-1071) komutasında bir ordu ile Selçuklu Türk Sultanı Alp Arslan (1063-1072) ordusu arasında gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin doğu anadolu bölgesinde gerçekleşen savaş. O zamandan beri tarihçiler Malazgirt Savaşı’nı Bizans İmparatorluğu ‘nun kaçınılmaz çöküşüne yol açan ölümcül darbe olarak tanımladılar.

Bu yorum ne kadar doğrudur? Anadolu’nun kaybı, Romanus IV Diogenes’in Selçuklulara karşı başarısız askeri seferinin bir sonucu muydu yoksa seleflerinin veya haleflerinin siyasi bir başarısızlığı mıydı?

Bu makale, Romanus’un Malazgirt seferini ve yenilgisinin önemini inceliyor ve Anadolu’daki Bizans konumunun düzeltilebilir olup olmadığını ve eğer öyleyse, bu iyileşmenin neden başarısız olduğunu değerlendiriyor?

MALAZGİRT ÖNCESİ:

ONBİRİNCİ YÜZYILDA BİZANS İMPARATORLUĞU  

On birinci yüzyılın ortaları, Bizans İmparatorluğu’nun en yüksek sınırlara dayandığı zamandı. Makedon hanedanının askeri imparatorlarının birbirini izleyen hükümdarlıkları, Büyük Justinianus’un altıncı yüzyılda İtalya ve Kuzey Afrikayı yeniden fethetmesinden bu yana İmparatorluğun sınırlarını en geniş coğrafi kapsamına kadar zorlamıştı. İmparatorluk şimdi batıda Dalmaçya’dan Balkanlar’ın tamamını içine alan güneyde Suriye’deki Antakya’ya ve doğuda tüm Anadolu’ya ve Kafkasya’ya kadar uzanıyordu.

Bizans’ın toparlanması uzun zaman olmuştu. Yedinci yüzyıl, İmparatorluğun şiddetli bir şekilde parçalanmasına tanık oldu. Batıda, Balkanlar ve Yunanistan’ın çoğu Slavlara kaptırılmıştı. Bizanslılar sadece Doğu Trakya’da, Selanik’te ve Dalmaçya kıyılarında dağınık karakollarda bir ayaklarını tutuyorlardı. Doğuda Suriye, Filistin, Mısır ve Afrika Araplara kalıcı olarak kaybedilmişti. Bu değerli vilayetlerin kaybı, II. Constans döneminde (MS 630-662) parasal ekonominin fiilen çökmesine neden olan aşırı enflasyonu tetikledi. [1] Bu kriz İmparatorluk içinde iki kalıcı değişikliğe yol açtı; eski Roma eyaletleri, bir askeri valinin idaresi altında, temalar adı verilen daha küçük idari birimler halinde yeniden yapılandırıldı  (Strategos) ve atama, ücretlerin ödenmesi yerine askere arazi hibesi vermekteydi. [2]

İmparatorluk ayrıca Emevi Halifeliği döneminde, enerjik ve yayılmacı bir rakiple karşı karşıya kaldı. Bizans İmparatorluğundan daha büyük ve çok daha müreffeh olan Emevi Halifeliği, İmparatorluğun tam fethini tasavvur etmek için yeterli kaynağa sahipti.[3] Emeviler, İmparatorluğu fethetmek için iki ciddi girişimde bulunarak MS 674-8’de ve MS 717’de Konstantinopolis ‘i kuşattı. Neyse ki Bizans için Emevi Halifeliği, MS 750’de böylesine iddialı planlardan vazgeçen Abbasiler tarafından devrildi ve bunun yerine bazen Bizans Anadolu’nun tam kalbine giren düzenli askeri seferleri tercih etti. [4]  Bu baskınlar, MS 838’de Orta Batı Anadolu’da Halife Mu’tasim’in(MS 833-84) Amorium’u tahrip etmesiyle sonuçlandı. [5]

Sekizinci yüzyılın sonunda ise Bizans’ın durumu düzelmeye başladı. Enflasyon kontrol edildiğinde ve para birimi istikrar kazandığında, Bizans ekonomisi yavaş yavaş iyileşmeye başladı ve İmparatoriçe İrene (MS 780- 802) 782’de Abbasi Halifeliği ile uzun süreli bir barış sağladıktan sonra, iki imparatorluk arasındaki ticaret, Bizans’ın avantajına olacak şekilde yeniden başladı.[6]  Doğudaki barış, Irene’nin dikkatini batıya çevirmesine izin verdi. Orada, içerideki Slav kabileleri kıyı boyunca Bizans yerleşim bölgeleri ile giderek daha fazla bütünleşmişti ve MS 784’teki kısa bir askeri sefer, Konstantinopolis ve Selanik arasındaki o zamana kadar sadece deniz yoluyla ulaşılabilen kara yolunu kurtarmak için yeterliydi.

III.Mihail (MS 842-867) hükümdarlığı döneminde, Bizanslılar ve Abbasi Halifeliği arasındaki güç dengesi önemli ölçüde değişti. Abbasi ekonomisi düşüşteydi ve hükümet dini ve siyasi hizipçilik tarafından felç oldu. Bizanslılar saldırıya geçmek için Abbasi bölünmüşlüğünden yararlandılar ve iki yüzyıl boyunca kaybettikleri Illyricum,Yunanistan, Bulgaristan,[7] Kuzey Suriye, Kilikya ve Ermenistan illerini geri aldılar. Bizans yayılmacılığı, Konstantin IX Monomachus’un MS 1045’te Ermeni şehri Ani’yi ilhak etmesiyle zirveye ulaştı. Yine de, Konstantin, Ani’nin ilhakını kutlarken, sahneye uluslararası ilişkilerden yeni bir oyuncu, Selçuklu Türkleri geldi. 

SELÇUKLU TÜRKLERİ

Sultan Alp Arslan

Halifelik yüzyıllar boyunca Orta Asya’nın göçebe kabilelerinin güneybatıdan göçüne karşı bir siper olmuştu. İlerleyen göçebe dalgaları, Tuna havzasında ortaya çıkmadan önce Rus bozkırları boyunca ve Hazar ve Karadeniz çevresinde kuzeye yönlendirildi.Göçebe göçler, Kırım’da ki Cherson’daki Bizans ileri karakolu tarafından izlendi ve rapor edildi; bu karakol, genellikle Konstantinopolis’e diplomasi yetkilerini taşıması için yeterli bildirimde bulundu. Constantine VII’den  De Administrando Imperio ‘nun  da belirttiği gibi, Karadeniz çevresinde göçebelere geçişi reddetmeleri için cesaretlendirilebilecek veya rüşvet verilebilecek aşiret sıkıntısı yoktu. [8] Bununla birlikte, Halifelik kargaşa içindeyken, Orta Asya göçebelerinin göçünü durduracak etkili bir güç yoktu. MS 1040’ta, ilk Selçuklu atlıları Halifeliğin doğu sınırına girdi ve etkili bir Abbasi muhalefetiyle karşılaşmadan İran ve Irak’ı istila etmeye başladı. Kısa süre sonra Transkafkasya’ya geçtiler ve Anadolu’nun derinliklerine giderek MS 1054’te Karadeniz kıyısındaki Bizans liman kenti Trabzon’a ulaştılar. Ertesi yıl Abbasiler kaçınılmaz olana boyun eğdiler ve siyasi ve askeri otoriteyi Büyük Selçuklu Beyi Tuğrul’a teslim ettiler. Tuğrul (1056-1067) Sultan sıfatını aldı ve Bağdat’ı başkent olarak aldı.[9]   Selçuklular aniden göçebe akıncılardan geniş ve sofistike bir imparatorluğun efendileri olarak yükseldiler.

BİZANS TEPKİSİ

Trasnkafkasya’nın Selçuklular tarafından ilhakı, Bizanslılar için stratejik bir felaketti. MS 1022’de imparator II. Basil, Ermeni kralı John Smbat III’ü, doğrudan mirasçıları olmadan ölürse Ani’yi Basil’e bırakmaya zorladı. MS 1040’ta öldüğünde hâlâ taht için çok sayıda iddia sahibi vardı ve Ermenistan hızla kaosa dönüştü. John Smbat’ın yeğeni Gagik II, MS 1040’de şehri ele geçirdi ve tüm rakiplerine karşı koydu. Ermeni tarihçi Vardapet Aristakes Lastivertc’i bol gözyaşlarıyla ilgili şunları söylüyor: “Bu günlerde Bizans orduları kılıç, ateş ve esir alma yoluyla tüm ülkeyi ıssız kılana kadar dört kez Ermenistan topraklarına girdiler.”[10]

Konstantin IX, Ermenileri istikrarsızlaştırmak amacıyla Selçukluları MS 1044’te Ani’ye saldırmaya gizlice teşvik etti. Gagik sonunda tahttan feragat etmeyi kabul etti ve Kapadokya’da unvanlar, onurlar ve topraklarla ödüllendirildi. Ne yazık ki onlardan zevk almak için fazla zamanı olmayacaktı. Ermeni prensleri huysuz olmalarına rağmen Bizans’ın doğu sınırında güvenli bir tampon bölge oluşturdular. Artık Bizanslılar, gezici at okçuluğu dövüş tarzlarına aşina olmadıkları Selçuklularla doğrudan temas kurdular. Bizanslılar da destek için Ermenilere güvenemezlerdi. Konstantin’in Ani’nin düşüşünden sonraki ilk eylemlerinden biri, Ermeni Kilisesi’nin Monofizit din adamlarının tasfiyesini kışkırtmaktı. Savaş ve zulümden kaçan, Bizanslıların sınır kalelerini garnizona almak için güvendikleri Ermeni birlikleri de dahil olmak üzere kitlesel bir göç başladı.[11] Bazı Ermeni birlikleri, şimdi Ermeni sınırını geçmeye başlayan Selçuklu birliklerine katıldı.

Konstantin IX, MS 1055’te ölmeden önce Selçuklu akınlarını durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Konstantin’in halefi VI.Michael Bringas (MS 1056-1057), zayıf ve yaşlı olarak tasvir edilmesine rağmen, savunmayı toparlamaya çalıştı. Michael, Ermeni sınırında ortaya çıkan kargaşadan ve imparatorluğun önde gelen generalleri ve memurlarının İmparator ile birlikte dinleyicilere katıldığı Paskalya Kutsal Haftası kutlamalarından açıkça mutsuzdu, onları azarladı ve “Ya Perslere karşı savaşa çıkın ve önleyin. toprak harap olmaktan, yoksa Perslere maaşınızı ödeyeceğim ve böylece ülkeyi huzur içinde tutacağım.”[12]  Doğunun önde gelen iki generali Catacalon Kecaumenus ve Isaac Comnenus özel eleştiriler için seçildi. Doğu ordusu bir ay içinde isyan çıkararak Isaac Comnenus’u imparator ilan ettiğinden, Michael ‘ın acı azarlaması Ermeni cephesindeki krizi çözmede çok az katkı yaptı.

Doğu ordusunun VI.Michael’e karşı isyanı, genellikle Bizans hükümeti içindeki askeri ve sivil hizipler arasındaki bir çatışma olarak tasvir edilir. Aslında İmparatorluk içinde daha derin, doğuya karşı batı bölünmesini ortaya çıkarır. Batının ordusu Mikail’e sadık kaldı ve MS 20 Ağustos 1057’de Nicea’nın dışındaki savunması için çok savaştı.[13] Çağdaş tarihçiler, katliamın önemli olduğunu iddia ediyorlar ve Michael’ın ordusu geri çekilmek zorunda kalsa da, Isaac kesin olarak zafer iddia edemedi. Ancak Michael, bir saray darbesiyle devrildi ve Isaac Comnenus’un lehine tahttan çekildi. [14] Michael’ın hükümdarlığı, Bizans tarihinde bir yan hattan biraz daha fazla tasvir edilse de, batı ordularının ona neden sadık kaldığını anlamak, Malazgirt’ten sonra olanları açıklamak açısından önemlidir.

İrene’nin MS 784’te Yunanistan ve Trakya’yı yeniden fethi, büyük ölçüde basit bir olaydı çünkü hıyarcıklı veba ve yedinci yüzyıldaki Slav istilası, vilayetleri büyük ölçüde nüfussuz bırakmıştı. [15]  Nicephorus I (MS 802-808), yeniden yerleşimlerini teşvik etmek için sübvansiyonlar ve vergi teşvikleri sunarak bu topraklardaki Bizans kontrolünü sağlamlaştırmaya çalıştı. [16] Askeri aristokrasinin mali çıkarları Anadolu’ya odaklanmıştı ve Rumeli’ye pek ilgi göstermiyordu. [17] Bununla birlikte, yeni yükselen sivil bürokrasi, büyük ölçüde Anadolu’ya yatırım yapmaktan dışlandı ve batıda mülk satın almaya başladı, İmparatorluğu etkin bir şekilde ‘eski para’, Anadolu partisi ve ‘yeni para’, batı bürokratik partisi olarak ikiye böldü. Bir kariyer memuru olarak, Michael Bringas’ın batıda mülkler kuran pek çok saray yatırımcısı arasında yer alması muhtemeldir.

BİZANS’IN DOĞU POLİTİKASININ ÇÖZÜLMESİ  

Bizans iç savaşı bir felaketti. “Selçuklular, Bizans soylularının kavga ettiklerini ve birbirlerine karşı olduklarını anlar anlamaz, cesurca ayağa kalktılar ve durmaksızın akınlar yaparak, yıkıcı bir şekilde tahrip ederek bize karşı geldiler.” [18]   Enerjik bir general olmasına rağmen, Isaac Comnenus, MS 1075’te Mezopotamya sınırındaki Melitene şehrini yıkan Selçuklu akıncılarını aynı şekilde durduramadı. İsaac, hem ordunun hem de idarenin tamamen elden geçirilmesi gerektiğini anladı, ancak Konstantinopolis’te birkaç müttefiki vardı ve reform girişimleri boşa çıktı. [19]  Isaac MS 1059’da öldüğünde saray hizipleri adayları Konstantin X Ducas’ın seçilmesini sağladı. Anadolu askeri aristokrasisinin bir üyesi olmasına rağmen, Konstantin imparatorluğun savunmasını ihmal ederek saltanatını iç hukuk reformuna adadı. Bizans ekonomisi dibe vurmaya başladığında, Konstantin binlerce yerli askeri kasaya çevirerek maliyetleri düşürdü ve bu da doğudaki Bizans çöküşünü hızlandırdı. MS 1064’te Selçuklular Ani’yi ele geçirdiler.

BİZANS SAVUNMA STARETEJİSİ 

Ani, Bizans’ın doğu savunma stratejisi için kritikti. Bizans savunma stratejisi, istila durumunda rahatlayana veya düşmanın çekilinceye kadar dayanması beklenen kilit güçlendirilmiş mevzilere sahip olmaya dayanıyordu. Hesaplanmış bir risk stratejisiydi; bazen feci sonuçlarla karşılabilirdi. MS 636’de Yarmuk Savaşı’nda ki Arap zaferinden sonra imparator Herakleios, Suriye’deki Bizans kuvvetlerinden geriye kalanları müstahkem mevzilere çekilip rahatlayana kadar tutmalarını emretti. Ancak vaat edilen rahatlama asla gerçekleşmedi ve izole edilmiş garnizonlar giderek teslim olmaya zorlandı. Bizanslıların Suriye ve Mısır savunması, aşırı uzatılmış tedarik ve iletişim hatları ve savunulabilir geri çekilme pozisyonlarının olmaması nedeniyle engelleniyordu. Anadolu platosunun içinde ise[20] Yine de, sekizinci yüzyılın Abbasi kara ordularına karşı statik savunma etkili olmuş olsa da, Anadolu’nun bozkırını Orta Asya anavatanlarından neredeyse ayırt edilemez bulan, istediği gibi gezinebilen ve yaşayabilen hareketli Türk akıncıları için etkisizdi.[21]

ROMANUS IV VE BASİL II MİRASI  

X. Konstantin, 1067’de öldü ve yönetimi oğulları Michael Ducas için naip olarak karısı Eudocia’nın eline bıraktı. Eudocia Makrembolitissa güçlü ve zeki bir kadındı ve kocasının tam aksine, Ani’nin kaybının Kars’tan Edessa(Urfa)’ya uzanan surlar zincirinde büyük bir boşluk açıldığını fark etti [22] Selçuklu akıncılarının Anadolu’nun tam kalbine girebilmesi için. Kararlı askeri harekat gerekliydi. Bununla birlikte, Eudocia’nın hükümet politikasını yönetme yeteneği, Konstantin’in erkek kardeşi John Ducas tarafından yönetilen güçlü Ducas klanının etkisiyle ciddi şekilde kısıtlandı. Farklı bir şekilde, Eudocia, Ducas’ları dengelemek için bir müttefik aradı ve sonunda Romanus Diogenes’e yerleşti. Romanus otuzlu yaşlarının ortasında, Kapadokya askeri bir ailenin üyesiydi ve şu anda X. Konstantin’e karşı bir isyanda yer aldığı için idam cezasına çarptırılıyordu. Eudocia’nın çıkarlarını tehdit edecek bağımsız bir seçim bölgesi yoktu. [23]  Romanus, her konuda hizmetçisi olmaya ve meşru varisi Michael Ducas’ın haklarını desteklemeye yemin etti. Ducas fraksiyonunun dehşetine karşı, Eudocia ve Romanus evlendi ve Romanus II oldu. [24]

Bizans ordusunun on birinci yüzyılın ortalarındaki vasat durumundan Romanus’un yakın selefleri tamamen sorumlu tutulamaz; Onuncu yüzyılın askeri imparatorlarının politikaları da Bizans’ın askeri düşüşüne katkıda bulunan bir faktördü. Tarihsel olarak, Bizans, Bizans sınırları boyunca büyük birliklerden oluşan garnizonlar yerleştirmek yerine derinlemesine savunmaya güvenmişti. Batı Anadolu, Konstantinopolis ve Trakya’da tagmata adı verilen üç profesyonel ordu konuşlandırıldı ve burada bir işgale tepki olarak hızla seferber edilebilirlerdi.[25]    İmparatorluktaki her şehirde ayrıca savunma ve polislik eylemleri için yerel birliklerden oluşan bir garnizon vardı. Bunlar  tematik askerler tam zamanlı askerler değil, periyodik hizmet karşılığında toprak hibe alan çiftçi-askerlerdi.

Bizans’ın saldırgan dış politikasının ihtiyaçlarını karşılamak için, Nikephorus II, John Tzimisces ve Basil II, tagmata’yı hızlı bir tepkiden, öncelikle savunmaya dayalı yurttaş ordusundan, paralı askerler tarafından yönetilen profesyonel, kampanya ordusuna dönüştürdü. Ancak paralı askerler pahalıydı ve onuncu yüzyılda işgal tehdidi azalırken, büyük garnizonları ve pahalı tahkimatları koruma ihtiyacı da arttı. Nicephorus II Phocas (963-969AD), Suriye kampanyalarını finanse etmek için para biriktirmek için binlerce garnizon askerini kasiyerlere çevirdi ve birçok Anadolu şehrinin tahkimatlarının bakıma muhtaç hale gelmesine izin verdi. [26] X. Konstantin’e kadar Nicephorus’un tüm halefleri bu politikayı sürdürdü.

II. Basil II 50 yıllık saltanatının çoğunu seferde geçirdi ve büyük miktarda toprak fethetti ve ölümü üzerine büyüyen bir hazine bırakmasına rağmen, bunu iç işleri ihmal etmek ve fetihlerini dahil etme maliyetini görmezden gelmek pahasına yaptı. Bizans  eokoimen . [27]   Ayrıca halefi için plan yapamadı ve İmparatorluğu değersiz kardeşi ve eş-imparatoru Konstantin VIII’e bıraktı. Basil’in acil haleflerinin hiçbirinin belirli bir askeri veya siyasi yeteneği yoktu ve İmparatorluğun yönetimi giderek artan bir şekilde kamu hizmetinin eline geçti. Bizans ekonomisini yeniden refah içinde harcama çabaları, yalnızca yükselen enflasyon ve değerinin düşürülmüş bir altın madeni parayla sonuçlandı. [28]  Giderek istikrarsız hale gelen bütçeyi dengeleme çabası içinde, Basil’in geniş sürekli ordusu hem gereksiz bir masraf hem de politik bir tehdit olarak görüldü, çünkü istihdam edilmeyen askerler fitnenin odağı haline geldi. Yerli birlikler kasiyerleştirildi ve belirli bir sözleşmeye göre yabancı paralı askerlerle değiştirildi.

BİZANS’IN MALAZGİRT SEFERİ 

Romanus, Doğu Anadolu’da ki  Türklerle hemen yüzleşmedi, bunun yerine MS 1068’de Suriye’de bir seferde orduyu şahsen yönetmeyi seçti. Ertesi yıl doğuya bir sefer düzenledi, ancak Türk kuvvetleri bir meydan savaşına çekilemeyecek kadar yanıltıcıydı. Ducas klanı adına komplo kurması kampanyaya katılmaya zorlanmasına neden olan tarihçi ve saray mensubu Michael Psellus, Romanus’u “nerede yürüdüğünü ve ne yapacağını bilmemekle” suçlayarak haksız yere iftira atıyor. Yine de bu kampanya, ordunun operasyonel verimliliğini artırmak için değerli bir fırsat sağladı. [29] 

Romanus’un Türkleri ezememesi Ducas fraksiyonunun açık komplo kurmasına yol açtı ve MS 1070’de Romanus’un Konstantinopolis’teki konumu o kadar istikrarsızdı ki başkenti terk edemedi.  Romanus, o yılki kampanyayı gelecekteki imparator Alexius Comnenus’un ağabeyi Manuel Comnenus’a emanet etti. Maalesef, Manuel yenilgiye uğratıldığında ve bir Türk çetesi tarafından esir alındığında, kampanya fiyaskoyla sonuçlandı. Manuel, şaşırtıcı bir şekilde, onu tutsak edenleri onu serbest bırakmaya ve Bizanslılara sığınmaya ikna etti. Romanus, Türkleri onur ve unvanlarla ödüllendirdi ve ordusuna katıldı. [30]   Manuel’in darbesi, Romanus’un bir miktar siyasi sermaye kazanmasına izin verdi, ancak bu yeterli değildi. Romanus’un sadece doğuyu korumak için değil, tahtını da korumak için kesin bir zafere ihtiyacı vardı.

MS 1071 yazında, Romanus, Selçukluları Bizans ordusuyla genel bir çatışmaya çekecek büyük bir doğu seferinde her şeyiyle kumar oynamaya karar verdi. Tüm çağdaş tarihçiler ordunun büyüklüğü hakkında yorum yaptılar; Matta Edessa, saçma bir şekilde Bizans ordusunun bir milyon kişiyi aştığını iddia ediyor, [31] Vadarpet ise “sayısız ev sahibi” tanımlıyor. Ordunun kendisi doğu ve batı tagmatas, paralı askerler, Ermeni askerler ve Anadolu toprak sahiplerinin özel harçlarından oluşuyordu, kuşatma motorları, avcılar, mühendisler ve Romanus’un yakın zamanda Türklere kaybettiği Ermeni kalelerini geri alması gerekecekti. Genel olarak, ordu muhtemelen kırk bin etkili dövüşçü kadardı; ancak, her zaman ortaçağ ordularıyla seyahat eden binlerce savaşçı olmayan, uşak, bagaj görevlisi ve kamp takipçisinin varlığıyla, ordu kuşkusuz daha büyük görünecekti. [32]

Manuel Komnenus’un MS 1069 seferinin başarısızlığına rağmen, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Bizanslılarla barış antlaşması aramada hızlı davrandı. Alp Arslan, Abbasi’nin Bizans’ın askeri gücüne olan ihtiyatlı saygısını miras almış ve her halükarda Mısır’ın Fatımi Halifeliğini ana düşmanı olarak görmüştü; Bizanslıları gereksiz düşmanlıklara sokma arzusu yoktu. Antlaşma şartlarına göre Alp Arslan, Selçukluların Bizans topraklarına akın etmesini önlemeyi taahhüt etmişti. Ne yazık ki, büyük unvanına rağmen Alp Arslan Selçuklu akıncılarını kontrol edecek durumda değildi. Selçuklu aşiretlerinin çoğu hala Orta Asya göçebe geleneklerine göre yaşıyorlardı ve Sultan’ın otoritesini ancak zorlandıklarında ya da çıkarlarına uygun olduğunda kabul etme eğilimindeydiler.[33]  Sonuç olarak Selçukluların Anadolu’ya akınları hız kesmeden devam etti.

Şubat 1071’de Romanus, MS 1069 anlaşmasını yenilemek için Alp Arslan’a bir büyükelçilik gönderdi. Romanus’un elçileri, kuşatma altına aldığı Edessa(Urfa)’nın dışında Sultan’a ulaştı. [34] Bizans saldırısına karşı kuzey kanadını güvence altına almak isteyen Alp Arslan, şartları memnuniyetle kabul etti, kuşatmayı bıraktı ve ordusunu hemen güneye, Fatımi Suriye’deki Halep’e saldırmaya yönlendirdi. Barış antlaşmasını yenileme teklifi, Romanus’un planının önemli bir unsuruydu ve Sultan’ın dikkatini Romanus’un doğuda bir ordu yönetmesine ve Selçukluların yanıt verme zamanı olmadan kayıp kaleleri kurtarmasına izin verecek kadar uzun süre rahatsız etti. Daha sonra, doğu sınırı güvenli ve arkası korumalı olan Romanus, onu durdurmak için Toros Dağları’ndan Anadolu’ya girmeye kalkarsa Selçuklu ordusuna saldırmak ya da Fırat nehrinin aşağısında Sultanlık’ın kalbine saldırmak için mükemmel bir konumda olacaktı. (nehir vadisi, imparator Herakleios’un yedinci yüzyılda yaptığı gibi). [35]  Her iki durumda da Romanus taktik avantaja sahipken Alp Arslan pozisyon dışı ve savunmasız kalacaktı. Standartlarımıza göre, Romanus’un savaşa hazırlanırken antlaşmayı yenileme teklifi aldatıcıydı, ancak savaşta aldatmanın kullanılması Bizanslıların çok takdir ettiği bir beceriydi. Bizans taktik kılavuzları düzenli olarak hileler, aldatma ve müzakerelerin kullanılması ve savaştan kaçınılması veya avantaj elde edilmesi için tavsiye edilir. [36]  Romanus’un elçileri şüphesiz Sultan’ın ordusunun gücünü, kampın ruh halini ve Sultan’ın savaşa olan coşkusunu değerlendirmekle görevlendirilirdi.

Oyunun başarılı olmasından memnun olan Romanus, ordusunu Mart 1071’de Konstantinopolis dışında topladı. Romanus’un ordusunda Normanlar, Kumanlar, Türkler, Bulgarlar, Almanlar, Peçenekler, Bizanslılar, Ermeniler, Suriyeliler, Varanglılar, Uzlar(Oğuzlar) ve Ruslar vardı. Ordunun heterojen yapısında olağandışı hiçbir şey yoktu. Bizans ordusu bir prestij hizmetiydi ve ortaçağ dünyasının her yerinden profesyonel askerler çekiyordu. [37]  Ordu doğuya doğru ilerlerken, hizmetlerini Bizanslılara devretmek için yeterince mutlu olan Türk çetelerini, askerleri toplamaya devam etti. Ne yazık ki, Romanus’un ordusu içindeki sorunlar askerlikte değildi. Romanus subaylarının birçoğunun sadakati oldukça tartışmalıydı, özellikle Ducas klanının üyeleri ve onların müttefikleri ordu içinde kilit mevkilerde bulundukları için. [38]   Yürüyüş sırasında, Romanus’u ana ordudan ayrı kampa götüren kişisel bagaj treninin imhası gibi sabotaj vakaları olduğu görüldü. Ordu Ermenistan’a ulaştığında tansiyon yükseliyordu.

MALAZGİRT SAVAŞI 

Bizanslılarla barışan Selçuklular, Alp Arslan’ın Bizans’ın Halep’te ilerlediğini öğrenene kadar Mısır’a saldırmak niyetindeydi. Kuzeye döndü ve Van Gölü’nün kuzeyinde Bizanslılarla karşılaştı .

Bizans ordusu Temmuz ayında Theodosiopoulis’e ulaştığında, Romanus sefer haberinin Sultan’ın Halep kuşatmasını terk etmesine ve Fırat’a doğru bir karışıklık içinde geri çekilmesine yol açtığı haberini aldı. Görünüşe göre Sultan’ın askerlerinin çoğu firar etmişti ve şimdi on ile on beş bin kişilik çok azaltılmış bir orduyu komuta ediyordu. Romanus, generallerinin bazılarının Selçukluları Theodosiopoulis’te beklemesi tavsiyesini reddetti ve ordunun Selçuklu topraklarında Malazgirt’e ilerlemesini emretti. Romanus, Selçukluların güneyden ilerleyeceğini umduğundan, Ağustos sonunda Van Gölü’ne ulaştığında, Romanus ordusunu bölerek, güney yolunu güvenlik altına almak ve doğuya giderken Selçuklu saldırısına karşı korumak için general Joseph Tarchaneiotes komutasına tagmatayı gönderdi. Malazgirt’i kuşatmak için. [39]  Bizans ordusunu görünce Malazgirt’in Türk garnizonu hemen teslim oldu ve Romanos Tarchaneiotes’ten gelecek haberleri beklemek için yerleşti.

Romanus’un Arslan’ın Halep’ten kaçışı hakkındaki istihbaratı doğruydu. Sultan, Romanus’un seferini Romanus’un kendi elçilerinden öğrenmişti ve haberin arzulanan etkisi oldu. [40]  Sultan tehlikeyi hemen fark etti, kuşatmayı kaldırdı ve doğuya doğru hızla ilerledi. Halep, yağma için cazip fırsatlar sunan zengin bir şehir olduğu için, padişah büyük bir ordu kurmayı başardı, ancak doğuda Bizans ordusuna karşı bir kampanya böyle bir teşvik sunmadı ve doğuya doğru ilerledikçe ordusu erimeye başladı. Fırat Nehri’ne ulaştığında sadece on bin kadar adam kalmıştı. Zorunlu yürüyüşlerle Arslan, Ağustos sonunda doğuya ulaştı. Yolda ek birlikler toplamayı başarmıştı ama ordusu muhtemelen Romanus’un yarısı kadardı. Selçukluların Bizanslılara göre bir avantajı vardı – iyi bir zekaları vardı. Romanus’un aksine, gezici Selçuklu atlıları,  Sultan’ı Bizans ordusunun ilerleyişine dair sürekli bir rapor akışı ile beslediler.

Romanus Malazgirt’i kuşatmakla meşgulken, Tarchaneiotes ordusu güneyden ilerleyen güçlü bir Selçuklu kuvvetiyle karşılaştı. Tarchaneiotes, Romanus’a tavsiyede bulunmadan, çarpışmamayı seçti ve kuvvetlerini batıya çekti. Birlikleri sonraki savaşta yer almadı ve Konstantinopolis’e geri döndü. Ordusunun yarısının terk edildiğini bilmeyen Romanus, 24 Ağustos 1071’de ana Selçuklu ordusuyla karşılaştı ve hemen savaşa katıldı. Savaş iki gün sürecekti. İlk gün Selçuklu güçleri ile Nicephorus Bryennius komutasındaki batı tagmata sütunu arasında zorlu bir savaştı. Bryennius, kuvvetlerini kurtarmayı ve sırayla geri çekilmeyi başardı, ancak Doux altında bir yardım sütunu Theodosiopoulis (Erzurum)’da Nicephorus Basilakes pusuya düşürüldü ve Basilakes ele geçirildi. Selçukluları genel bir çatışmaya çekmeye kararlı olan Romanus, ikinci gün tüm güçlerini savaşa çeker. Romanus ders kitabındaki stratejik planlamayı takip etti; Vareg muhafızları ve büyük bir paralı asker ordusuyla birlikte merkeze komuta etti. Bryennius sol kanadı yönetiyordu; Theodore Alyates sağ kanada komuta etti. Türk ve Uz yardımcıları her kanatta gösterilen bir hafif süvari bulundurdu. Andronicus Ducas altında bir yedek kuvvet, ana sütunun arkasında ayrı bir mesafe izledi.

Varegler (Bizans İmparator Korumaları)

Selçuklu ordusu, Bizans mevkiinin önünde geniş bir hilal oluşturdu. Alp Arlsan, savaş alanını izleyebileceği yakındaki bir tepeden komuta etti.

Romanus savaşı yavaş bir ilerleme ile başlattı. Selçuklular, Bizans saflarına ok attılar ve ilerledikçe oradan ayrıldılar. Her iki ordunun kanatları arasında çatışma meydana geldi ancak taraflardan hiçbiri avantaj elde edemedi. Gün batımına doğru, Romanus ilerlemeyi durdurdu ve düzenli bir şekilde kampa geri çekilmeye başladı. Bizanslılar yön değiştirmeye başlayınca Selçuklular kanatlara şiddetli bir saldırı başlattı. İlerleme sırasında özellikle sert baskıya maruz kalan Bizans sağ kanadı, kafa karışıklığı yarattı. Bu noktada, Andronicus Ducas yönetimindeki yedek kuvvet imparatorun yardımına koşmalıydı, bunun yerine dönüp sahadan çekilerek genel bir bozguna neden oldu. Nicephorus Bryennius komutasındaki sol kanat, yoluna devam etti, ancak Romanus da dahil olmak üzere merkez ezildi ve ele geçirildi.

BİZANS ASKERİ KAYIPLARI 

Daha sonra Alfred Friendly, Edward Foord ve John Norwich gibi tarihçiler Bizans ordusunun Malazgirt’te imha edildiği izlenimi bıraktılar. [41]   Önemli bir savaş olmasına rağmen, çağdaş Bizans ve Ermeni anlatıları, ordunun çoğunun ya yok olduğunu, terk edildiğini ya da son çöküşten önce geri çekildiğini gösteriyor. Abartılı ölüm rakamlarını ahlaki bir araç olarak kullanma eğiliminde olan ortaçağ kaynaklarından gelen kayıpları değerlendirmek herkesin bildiği gibi zordur; yine de, Bizans’ın Malazgirt’teki kayıplarının genel bir değerlendirmesini tarihi asker büyüklüklerine ve çeşitli katılımcıların kaderi hakkında bildiklerimize dayanarak yapabiliyoruz.

1. Tarchaneiotes ordusu, tagmata’nın çoğu da dahil olmak üzere yaklaşık 20.000 askerden oluşan ordusu, Türklerle hiç çatışmamış ve savaştan önce Konstantinopolis’e çekilmişti;

2. Roussel de Bailliou’nun Khilat’a giden yolu izleyen 500 güçlü Norman birliği, ana savaştan önce neredeyse sağlam olarak kaçtı;

3. Yaklaşık bin Türk Uz paralı birliği 25 Ağustos 1071’de son savaştan önce kaçtı;

4. Andronicus Ducas’ın Anadolu birliklerinin çoğu da dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 kişilik yedek kuvveti, çöküş öncesinde savaşı terk etti;

5. Nicephorus Bryennius’un komutasındaki sol kanattan 5.000 asker  , çöküşün ardından savaştan uzaklaşmayı başardı. İlk günkü muharebeden kayıplar dahil yaklaşık bin zayiat olması mantıklı olacaktır. [42]

6. Romanus Diogenes’in ve Varangian Muhafızları yenildi ve esir alındı. Alp Arslan’ın Romanus’a yeni bir birlik desteği sağladığı için Varanglıların çoğunun öldürüldüğünü varsaymalıyız (böyle bir jest alışılmış olmasına rağmen). Yine de, Konstantinopolis’te Michael VIII Ducas’ı alkışlayacak bir Vareg birliği olduğu için Malazgirt’te 500’den fazla Vareg bulunamaz.

7. Merkezdeki 2 – 3,000 Türk paralı askeri birliği Romanus’a sadık kaldı ve neredeyse imha edildi.

8. Çoğunlukla Ermeni birliklerinden oluşan sağ kanat, savaş boyunca baskı altında kaldı ve ilk kırılan oydu, bu nedenle kayıpların çoğunu onların üstlendiğini varsaymalıyız. Ayrıca, savaş sırasında kanatta terk edilen bir Ermenistan askeri birliği olduğunu da biliyoruz. Kayıplardan ve firarlardan sonra muhtemelen sadece bin asker Malazgirt’e kaçtı.

9.Romanus kampı, bagajı ve savaşçı olmayanları sadece korunan bir atımla terk etmişti. Romanus’un kadrosunda sekreter olan Michael Attaleiates’ten, hem sağ kanattan hem de yedek güçten sağ kurtulanların Romanus’un kampını hemen düşmana terk edilen yenilgisi konusunda uyardıklarını biliyoruz. Çatışma, öğleden sonra geç saatlerde yapıldığından, Türkler kampa vardıklarında alacakaranlıktı ve hayatta kalanların karanlığın altında Malazgirt’in güvenliğine kaçmalarına izin verildi.

Bizanslılar muhtemelen Malazgirt’te yaklaşık 8.000’den fazla zayiat vermedi. Ermeni ve Uz yardımcılarının kalıcı olarak firar etmesini hesaba katarsak, savaştan yaklaşık 30.000 asker sağ kaldı. Bizans ordusunun MS 1071’de 100.000 kadar askeri güce sahip olduğu ve yaklaşık 50.000 garnizonun ve tematik birliğin İmparatorluk çevresindeki istasyonlarında kaldığı varsayımına dayanarak, [43] Malazgirt, Bizanslılara toplam askeri güçlerinin yaklaşık% 20’sine mal oldu. Bu önemli bir kayıp değildi ve askeri mülklerden yerli askerlerin işe alınmasıyla kısa sürede telafi edilirken, Bizans ordusuyla hizmet ortaçağ dünyasından profesyonel askerleri çekmeye devam edecekti. Ancak Malazgirt’teki yenilgi, Bizanslıların ordu için kritik bir askere alma kaynağı olan Ermeni insan gücü arzını kesti. [44]   Başlangıçta bu kaybı nasıl telafi edecek olan Türklerin kendileri olacaktı, ancak bunun kendi zorlukları vardı.

MALAZGİRT SONRASI 

Malazgirt, Bizans prestijine ciddi bir darbe olmasına rağmen, Romanus’un konumu hiçbir şekilde telafi edilemez değildi. Alp Arslan, konumundan dolayı Romanus’a saygılı davrandı ve Bizanslılara sert şartlar uygulamadı. Uzun zamandır Bizans çevresinde seferber olmasına rağmen, İmparatorluğun tam ölçekli bir işgaline girişmek gibi bir niyeti yoktu. Ayrıca Malazgirt’teki zaferinin dar bir olay olduğunu da kabul etti; Andronicus Ducas’ın yedek kuvveti terk etmemiş olsaydı, savaşın büyük olasılıkla farklı bir sonucu olurdu. Romanus, daha sonraki bir Arap tarihçisinin yazdığı kurgusal bir konuşmada, Alp Arslan’ın karşı karşıya olduğu tehdidin altını çiziyor: “Rum başka bir imparator üzerinde anlaşıp açıkça savaş ve savaş ilan etmeden önce padişaha beni krallığımın başkentine geri göndermesini söyle …” [45 ]

Malazgirt savaşı sonrası fetihler

Alp Arslan, Fatımi Mısır’ı fethetme hırsını yerine getirecekse, Bizans’la savaş riskini göze alamazdı, bu yüzden minnettar ve bastırılmış bir Romanus’un yeniden tahta çıkması ve Bizans sınırının güvence altına alınması onun çıkarına hizmet edecekti. Romanus ve Alp Arslan, her iki tarafın da statükoya geri dönmeyi kabul ettiği yeni bir barış anlaşması müzakere ettiler; Ermenistan, Arslan’ın oğlu ile Romanus’un kızı arasında bir milyon solidii fidye ve evlilik ittifakı karşılığında Bizanslılara iade edilecek ve birkaç tartışmalı sınır kalesinin mübadelesinin ardından Arslan, Selçukluların Bizans topraklarına daha fazla girmesini önlemeye çalışacaktı.

Romanus, bir hafta boyunca Arslan’ın kampında kaldı ve onur konuğu olarak ağırlandı. Sultan esirlerini serbest bıraktı ve Romanus’a rütbesine uygun hediyeler, erzak ve silahlı bir eskort sağladı. Yenilgisinin haberi şüphesiz başkente ulaşacaktı, bu yüzden Romanus’un durumu sakinleştirmek için adımlar atması zorunluydu. Aceleyle Senato’ya nişanlandığına dair bir rapor gönderdi ve yolda karşılaştığı askerleri toplayarak Konstantinopolis’e geri döndü.

Konstantinopolis’te Ducas hizbi, Michael Ducas lehine bir darbe yapmak için Romanus’un yenilgisi haberini kullandı. Michael şimdi 20 yaşında olmasına rağmen, onun adına naip olarak hareket etmeye devam eden annesinin devlet işlerini yönetme ve bırakma kapasitesi göstermedi. Ancak İmparatoriçe Eudocia, Romanus ile aynı çizgide kaldı. Mahkeme hangi önlemin alınacağını tartışırken, John Ducas sürgünden Konstantinopolis’e koştu ve İmparatoriçe’nin derhal tutuklanmasını emretti. Romanus tahttan indirildi ve Michael VII Ducas (MS 1071-1078) tek imparator ilan edildi. John, Sezar unvanını talep ederek kendi konumunu güçlendirdi ve etkili bir şekilde tahtın arkasındaki güç haline geldi.

Romanus durumu öğrendikten sonra kuvvetlerini topladı ve Konstantinopolis’e yürüdü. Eylül sonlarında veya Ekim’de Romanus, Sezar John’un en küçük oğlu Konstantin Ducas komutasındaki bir ordu tarafından Amasya’nın dışında yenildi ve onu kışlamak ve güçlerini yeniden bir araya getirmeyi umduğu Kapadokya’ya doğru çekilmeye zorladı. Ancak ertesi bahar, yeni ordusu eski yedek komutanı Andronicus Ducas komutasındaki birlikler tarafından angaje edildi ve yenildi. Durumunun umutsuz olduğunun farkına varan Romanus, sürgüne güvenli bir şekilde geçme sözü karşılığında teslim olmayı kabul etti. Ancak John, onu vahşice kör etti ve kısa bir süre sonra öldü. [46]

SİYASİ AFET 

Malazgirt, Türkleri işgal etmeye davet etmekten çok Bizanslıların iç savaş başlatması için bir davetti. İmparator Michael ne güven ne de sadakat uyandırdı ve Sezar John, Anadolu’yu selefleri gibi Türklere karşı güvence altına almaktan aciz olduğunu kanıtladı, bu da Anadolu büyüklerini merkezi hükümete sırtını dönmeye ve kendi savunmalarını görmeye teşvik etti. Kuzeydoğu Anadolu’da Theodore Gabras, Theodosiopoulis ve Trabzon çevresindeki bölgeyi ele geçirdi; güneydoğuda Ermeni general Philaretos Brachamius doğuda Edessa(Urfa)’dan batıda Antakya’ya kadar Bizans Kilikya’sını ele geçirdi. [47]  Theodore ve Philaretos, inatçı bir savunma oluşturmak için emrindeki birlikleri kullandılar ve Türkleri geri püskürttüler, ancak çabaları koordine edilmedi ve bölgeleri arasındaki sınır sonuna kadar açık kaldı.

Anadolu’daki kargaşaya rağmen Selçuklu işgali olmadı. Alp Arslan, Romanus ile yaptığı antlaşmaya saygı duymuş ve her halükarda Malazgirt’teki zaferinden sonraki yıl ölmüştür. Oğlu ve halefi Melik Şah (MS 1072-1092), İran’daki yönetimini Bizans İmparatorluğu’nu işgal etmeyi düşünemeyecek kadar sağlamlaştırmakla meşguldü ve tıpkı babasının Fatımi Mısır’ı tasarladığı gibi planlar yapmaktaydı. Şu anda hiçbir devletin yapamadığı şey, otorite tanımayan Türkmen akıncılarının Selçuklu-Bizans sınırına girip isteyerek baskın yapmasını engellemekti. Türkmenler fırsat akıncılarıydı ve sert direniş alanlarını aştılar ve daha da batıya itildi. Kutalmış adlı bir emir, Orta Anadolu’da Kayseri ve Niksar’a baskın düzenleyerek Amorium(Afyon – Emirdağ)’a kadar batıya Bizans direnişiyle karşılaşmadan girdi. [48]

Doğu isyan halindeyken ve neredeyse hiç sadık birliği bulunmadığından, Ducas hükümeti Norman ve Türk paralı askerlerine yönelmek zorunda kaldı. Norman ağır süvarileri Türklere karşı şaşırtıcı derecede etkili oldular, ancak pahalıydılar ve kontrol etmeleri genellikle zordu; İmparatorluğun zayıflığını ilk elden gözlemledikten sonra, çoğu kendi emperyal emellerini barındırıyordu. Roussel de Balliou, Selçuklulara karşı başarılı bir kampanyadan sonra, Kafkaslara isyan etti ve Doğu Ermenistan’da kendine bir düklük kurdu [49] , batıda ise Apulia ve Calabria Norman dükü Robert Guiscard, Bizans’ın son İtalyan mülkünü ele geçirdi.[50]  Normanların Bizans ordusuna katkısı nispeten küçüktü ve “Ölümsüzler” gibi crack alaylarında hizmet etmekle sınırlıydı.[51] Bizans ordusundaki paralı askerlerin çoğunluğu Türk’tü. Türk insan gücünün bolluğu, savaş yetenekleri ve kiralık asker olarak bulunmaları onları hem merkezi hükümet hem de Anadolu isyancıları için vazgeçilmez kıldı. Caesar John, MS 1072’de Roussel de Balliou’ya karşı kampanyasında hem Türk hem de Norman birliklerini kullandı, ancak Normanlar isyan edip onu daha sonra John İmparatoru ilan eden ve birleşik güçlerini Konstantinopolis’e yönlendiren Roussel’e teslim etti. Cevap olarak Michael Ducas, genç ve yetenekli Alexius Comnenus’u isyancılara karşı bir Türk yardımcı ordusunu yönetmesi için görevlendirdi. Aleksios kurnazlık ve rüşvet yoluyla, John ve Roussel’in Türklerini eski liderlerini tutuklamaya ve Michael’a sığınmaya ikna etti. [52]

MS 1078’de, Anadolu bölgesinin valisi, [53] Nicephorus Botaniates, Michael Ducas’a karşı bir isyan başlattı. Botaniates, Konstantinopolis’e bir saldırı için yeterli yerli askerden yoksun, Selçuklu emiri Süleyman ibn Kutalmış’in desteğini istedi. Botaniates bir Türk ordusunun başında Konstantinopolis üzerinde ilerlerken, Nicephorus Bryennius ve Nicephorus Basiliacius batıda ayrı ve eşzamanlı isyanlar başlattı. Michael Ducas, durumunun umutsuz olduğunu ve tahttan çekildiği ve bir keşiş oldu. Botaniates ilk Konstantinopolis’e ulaştı ve usulüne uygun olarak imparator ilan edildi. Botaniates daha sonra Aleksius Comnenus’u Bryennius ve Basiliacius’u yenmesi için başka bir Türk ordusuyla birlikte gönderdi, ancak kendi akrabası Nicephorus Melissenus, MS 1081’de Botaniates’e karşı isyan ettiğinde, Aleksios savaşmayı reddetti ve bunun yerine tahtı gasp etti.

Bizans iç savaşı on yıl boyunca devam etmiş ve Anadolu’daki Bizans kaynaklarını tamamen tüketmişti. Bizanslılar birbirleriyle savaşmakla meşgulken, Türkler başlangıçta akıncılar, daha sonra paralı askerler ve son olarak yerleşimciler olarak bir iktidar boşluğuna girdiler. Menfaatlerinin dayattığı ve muazzam kar elde ettiği için çeşitli gaspçıları destekleyerek Bizans hizipçiliğini başarıyla istismar etmişlerdi. MS 1081’de Selçuklular doğuda Ermenistan’dan batıda Bitinya(İzmit)’ya kadar Anadolu platosunun neredeyse tamamını işgal etti ve Süleyman, nominal başkenti olarak Nicea(İznik)’yı işgal etti.

ALEXIUS COMNENUS ALTINDA KONSOLİDASYON VE İHMAL  

Aleksios, Anadolu’daki Bizans konumunun çöküşüne karşı ikircikli bir tavır sergiledi. Robert Guiscard’ın tahtı için en acil tehdidi oluşturduğu doğrudur, ancak İskandinavlar MS 1084’te yenildikten sonra bile, Aleksios Anadolu’yu kurtarmak için ciddi bir girişimde bulunmadı. İmparator olarak ilk icraatlarından biri, Türklerin aleyhine hâlen toprak tutan büyük büyüklere, onları mallarında teyit eden ve emrindeki tüm kaynaklarla direnişlerine devam etmelerini teklif eden yazı yazmaktı. [54]   Tamamen politik bir eylemdi; Alexius, Robert Guiscard’la karşı karşıya gelirken, Anadolu kodamanlarının potansiyel rakipler olduğunu unutamadı. Daha sonra ayrıca Türk Sultanı ile Türk baskınlarını önlemek için anlaştılar. Sultan Süleyman ile bir barış anlaşması, imzalamadan önce Türk göçebelerin Bithynia sahil temizlemek için, batıya  ait  fiili  kendi devletleri arasındaki sınırda kısa bir sefer başlattı. [55]   Aleksios, Türk baskısını çok etkili bir şekilde kendi topraklarından uzağa ve Anadolu rakiplerinin baskısına yönlendirmişti. Acımasız Türk baskısı sonunda Philaretos’un Kilikya(Adana) savunmasını savunulamaz hale getirecek ve 1086’da Antakya’yı Süleyman’a teslim eden ve Müslüman olan oğlu tarafından devrildi. Benzer şekilde Theodore Gabras, Batı Paphlagonia’daki Kastamouni’den doğuda Sinop’a kadar tüm toprakları kaybedecek ve sadece Trabzon’u Gürcüler’in vasalı olarak tutacaktı.

Doğu sınırı güvende olan Aleksios batıya döndü. Tahtın meşru varisi Constantine Ducas’ın kayınpederi olarak Robert Guiscard, Bizans tahtında kendi tasarımlarına sahipti ve haklı olarak Aleksios’u gaspçı olarak görüyordu. Haklarını korumak için MS Haziran 1081’de Yunan anakarasına bir ordu çıkarttı ve Dyrrachium şehrini kuşatmaya başladı. [56] Norman ve Bizans güçleri arasındaki dengesizlik belirlendi. Guiscard, Aleksios sonsuza dek nakit ve insan gücü sıkıntısı çekerken, Norman İtalya ve Sicilya’nın önemli kaynaklarına ve memnuniyetsiz Bizanslıların ve sığınmacıların hizmetlerine çağrı yapabildi. Aleksios, kendisine isteyerek asker sağlayan Süleyman’a yardım istedi. [57] Aslında, Aleksios’un sürekli bir Türk insan gücü arzına olan bağımlılığı, Bizans ordusunda iki yeni birim yaratmasıyla vurgulandı: seçkin Vardariotlar (Hıristiyanlaşmış Türkler Rumeli’ye yerleşti) ve Turcopouloi (‘Türklerin oğulları’) adlandırıldı. [58]

Aleksios, Robert Guiscard ve oğlu Bohemond’un ellerinde üç ciddi yenilgiye uğradı, ancak Norman’ın savaşa duyduğu coşku, MS 1081’de filosunu batıran bir fırtına ve MS 1082’de Dyrrachium’un dışındaki orduyu kasıp kavuran bir salgın nedeniyle yavaş yavaş yıprattı ve 10.000 kadar kişinin ölümüne sebep oldu.

Robert Guiscard MS 1084’te öldüğünde, Bohemond, Aleksios ile bir barış anlaşması imzaladı ve İtalya’ya çekildi. Ancak Aleksios’un zaferi ona çok fazla siyasi sermaye getirmedi. Hala bir gaspçıydı ve savaşını kilise plakasına el koyma ve altın sikkenin devalüasyonu gibi popüler olmayan önlemlerle finanse etmişti. [59] Aleksios, zorunlu olarak dikkatini içişlerine çevirmek zorunda kaldı, bu nedenle Anadolu’da barışı sağlamak çok önemliydi. Yeni padişah Kılıç Arslan (MS 1092-1109) ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak Aleksios, Bizanslı mültecileri Rum Selçuklu topraklarından tahliye etti ve onları Batı Anadolu’ya yerleştirdi. Eyaletler arasındaki sınır boyunca harap olmuş, insan olmayan arazilerden oluşan bir bölge yarattı ve önemli yerlerde askeri yerleşimler kurdu. Bizans’ın ekonomik ve demografik durumu göz önüne alındığında, Aleksios’un kararı mantıklı; İmparator Herakleios, yedinci yüzyılda Suriye’yi boşalttığında aynı şeyi yapmıştı. Ancak Bizans’ın Anadolu platosunu kaybettiği de bir itiraftı.

BİZANSIN KALDİ OLAN ANADOLU – TOPRAK SAHİBİ SEÇKİNLERİN ÇIKARLARI 

Yedinci yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana neredeyse iki yüzyıl boyunca Anadolu, Bizans’ın kalbi olmuştu. Ancak, bu zorunluluktan çok seçim yoluyla oldu. Anadolu, Bizanslıların kendilerini Arap işgaline karşı savunabildikleri savunulabilir bir kaleydi, ancak batı kıyı hinterlandının dışında Anadolu pek verimli değildi. Yedinci yüzyılda temalı sistemin yaratılmasından sonra Anadolu’da iyi topraklara erişim anlamına gelen askeri zorunluluk askerlerle sınırlandırıldı. Zamanla, daha büyük mülklere atanan memurlar, askeri bir aristokrasi karakterine bürünmeye başladı. Sekizinci yüzyılın ekonomik yükselişinden sonra bu aristokratlar, küçük asker çiftçilerinin topraklarını satın almaya başladılar. [60]

Onuncu yüzyılda askeri aristokrasi o kadar güçlendi ki, imparatorun güçlerine meydan okuyabildiler. İmparatorlar Romanus I (MS 920-944) ve Basil II, askeri toprakların yabancılaştırılmasını yasaklayan yasalar çıkararak kodamanların gücünü kırmaya çalıştılar. Basil II, I. Romanus’un hükümdarlığından bu yana Anadolu’da meydana gelen tüm toprak transferlerini tazminat ödemeden geri çevirecek kadar ileri gitti. Basil’in zorunlu talepleri Phocai ve Sclerii gibi birkaç büyük ailenin gücünü etkili bir şekilde kırdı, diğerleri ise sadece siyasetten çekildi. ve pastoral mülklerine emekli oldu. [61]  Basil’in toprak reformları, küçük sahibini kodamanların açgözlülüğüne karşı korumayı amaçladıkları anlamda asil olsa da, İmparatorluğun güvenliğini gerçekten iyileştirmek için çok az şey yaptı. Ufak çiftçi askerleri hem askeri hem de ekonomik olarak etkisizdi; toprağa el koymaları Anadolu aristokrasisini öylesine yabancılaştırdı ki, çoğu öldüğü anda devlete bağlılıklarını kaybedecekti. [62]

Rumeli, Anadolu’nun aksine zengin ve bereketliydi ve aynı sıkı askeri yerleşime ya da arazi holding yapılarına tabi olmadığından yatırım çeşitliliği vardı. Çok geçmeden doğu ve batı arasında bariz bir ekonomik dengesizliğin gelişmeye başlaması, imparatorları izolasyon yanlısı Anadolu kodamanlarının çıkarlarını görmezden gelmeye ve batıya giderek daha fazla ilgi göstermeye yöneltti. Comneni’lerin kendileri de Anadolu aristokrasisinin üyeleri olsalar da, iktidara geldiklerinde, gerçek ekonomik çıkarlarının batıda olduğunu hemen anladılar. [63] İmparatorluğun batılı çıkarlarının korunması, Aleksios, II. John ve Manuel dönemlerinde devam eden tutarlı bir politikadır. [64]  Buna karşın Andronicus Comnenus, hayatını Anadolu’da Bizans ve Selçuklu hizmetlerinde geçirdi, bu nedenle seleflerinin batı yönelimli politikalarına yönelik antipatisini anlamak belki de daha kolay oldu.

Bizans Anadolu’sundaki arazi kullanım sistemi de Türkiye’nin fethine yardımcı olan kilit bir faktördü. At ve koyun yetiştiriciliği, küçük çiftlik çiftçiliğine göre daha az insan gücü gerektirdiğinden, büyük kırsal mülklerin oluşturulması, köylülüğün yerinden edilmesine ve platonun genel nüfusun azalmasına yol açtı. İlk Türkmen akıncılarına göre, neredeyse savunmasız büyük malikaneler ve onların devasa hayvan sürüleri, görmezden gelinemeyecek kadar cazip hedeflerdi. Anadolu’da yollarını yağmaladıklarında, dağınık nüfus batıya ya da şehirlere ve kıyılara kaçarak yaylayı Türklere terk etti. [65]  Bu kaybın ekonomik etkisi, merkezi hükümet Anadolu kodamanlarından vergi toplama ve yetkisini uygulama yeteneğini uzun süredir kaybettiği için beklenildiği kadar büyük değildi. Gerçek tarımsal refah alanları – kıyı bölgeleri ve Bithynia’nın zengin tarım arazileri ve Menderes vadisi – Bizans’ın ellerinde kaldı.

Açıkça savunulabilir bir sınırın olmaması, Bizanslıların Türkiye’nin fethinin ilk yıllarında kalan topraklarını savunmalarını zorlaştırdı; ancak, Türk akıncılarının ilk dalgasını oluşturan akıncılar şehirleri kuşatmak için ne kaynaklara ne de eğilime sahiplerdi ve faaliyetlerini kırsal kesimi tahrip etmekle sınırladılar. Malazgirt’ten sonra Anadolu’ya giren Kutalamiler gibi Türk seçkinleri, kasaba ve şehirlerin ekonomik değerini tam olarak anladılar, ancak tam teşekküllü bir fetih kampanyası yürütecek kaynaklardan da yoksundu. Fetihle Türklerin eline düşen şehirler, ihmal edilen savunmanın ve zayıf liderliğin sonucuydu. Ancak çoğu durumda, Türklerin kırsal bölgeyi kontrol ettiği anlaşıldıktan sonra, şehirler gönüllü olarak bağlılıklarını Türklere çevirdi. genellikle şehir idaresi bozulmadan kalırdı. Tek tek şehirlerin savaş sırasında bağlılıklarını bu şekilde değiştirmesi yaygın bir uygulamadır; bu hem MS 615’teki Pers istilası hem de MS 637’deki Arap fethi sırasında olmuştu. Bu durumda şaşırtıcı olan şey, Bizans hükümetinin bizzat kendisinin birkaç şehri Türklerin adına yönetmeleri için görevlendirmesidir. MS 1078’de, Nicephorus Botaniates, tahta geçmek için Nicea(İznik)’daki üssünden ayrıldığında, şehri Cyzicus(Kizikos), Nicomedia(İzmit), Chalcedon(Kadıköy) ve Chrysopolis(Üsküdar) ile birlikte, garnizon ve vasal olarak idare etmesi için Süleyman’a atadı. [66]   

Batı Anadolu’da meydana gelen genel barışçıl güç aktarımı, Ermenistan’da meydana gelen fiziksel ve ekonomik yıkımın tekrarını önledi ve Bizans ve Türk seçkinleri arasında bir ilgi uyumu sağladı. Anadolu ticaretinin normal yapısında şaşırtıcı derecede az kesinti oldu. Yaylanın üretimi artık Türklerin eline geçti ve hala Bizans kıyısındaki pazarlara gitti. Bizans sikkeleri resmi ihale olarak kaldı ve Selçuklu ekonomisi Bizans ile yakından bütünleşti. Selçuklular, yalnızca 1.Madd zamanında (MS 1116-1156) yerel kullanım için bronz sikkeler basmaya başladılar. Altın ve gümüş sikkeler on üçüncü yüzyıla kadar ortaya çıkmadı. [67]

BİZANS – TÜRK KONUTU 

Aleksios ve Süleyman arasındaki MS 1081 barış antlaşması, Bizans-Selçuklu sınırı oluşturmaktan ve ticaret ilişkilerini normalleştirmekten çok daha önemliydi, çünkü aslında  Bizans eokoimene içinde Rum Selçuklu Sultanlığı için bir yer  oluşturdu. Michael Ducas’tan Nicephorus Botaniates’e, Alexius Comnenus’a kadar tüm Bizans imparatorları ona desteğinden dolayı bir dereceye kadar borçluydu ve onu para, toprak ve unvanlarla ödüllendirdi. [68]   Bu nedenle, Süleyman’ın kendisini giderek bir tehdit olarak gören Büyük Selçuklulardan ziyade Bizanslılarla ittifak etmeyi kendi çıkarına bulması doğaldı. [69] Süleyman’ın sarayında görev yapan ve imparatorla iyi ilişkiler sürdürmenin faydalarını şüphesiz vurgulayan birçok Bizanslı yetkiliden etkilenmiş olması muhtemeldir. Her halükarda, Süleyman’ın Bizans’tan hamilik statüsünü kabul ettiği kesin görünüyor. Aleksios, sadakatine karşılık olarak Süleyman’a, gayri resmi olarak benimsediği ancak hiçbir meşru iddiası olmayan bir unvan olan Sultan unvanını verdi. Malik Şah, Süleyman’ı kesinlikle bir padişah olarak tanımaz ve böyle bir iddiayı hain olarak görürdü. Süleyman’ın resmi başlık altında beglerbegi oldu.[70]

MS 1086’de Süleyman’ın hırsı Büyük Selçukluların aleyhine döndü ve Suriye’ye bir sefer düzenledi, ancak mağlup edildi ve öldürüldü. Aleksios, Süleyman’ın ölümünün ardından gelen kaosu sınır kalelerini kurtarmak ve Batı Anadolu’daki kontrolünü sağlamlaştırmak için kullandı, ancak bir yeniden fetih kampanyasına girişmek için gerekli kaynakları yoktu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Rum Sultanlığı’nın görünürdeki dağılmasından mutsuz değildi. Hâlâ tüm Selçukluların üstünlüğünün kendisine ait olduğunu düşünüyordu ve MS 1090’da Aleksios’a olağanüstü bir teklifte bulundu. Barış antlaşması ve evlilik ittifakı karşılığında [71] Sultan, tüm Selçuklu güçlerini Anadolu’dan çekecek ve Malazgirt’ten bu yana kaybedilen tüm Bizans topraklarını eski haline getirecekti. Cazip bir teklif olabilir ama Aleksios bunu reddetti. Aleksios, Hıristiyan kızı ile bir Müslüman arasındaki evliliğe alenen rıza gösteremezdi; siyasi açıdan ise Rum Selçukluları Bizans ile çok daha güçlü Büyük Selçuklular arasında faydalı bir tampon görevi görüyordu. Bu nedenle Aleksios’un Rum Selçukluları ile ittifakını sürdürürken, karışıklıklarını kendi lehine kullanmaya devam etmesi önemliydi. Ayrıca Malik Şah’ın otoritesinin Anadolu Türklerine kadar uzanmadığını ve geri çekilme çağrısına uyabilecek olsaydı çok azının da farkına vardı; ve yapsalar bile, arkalarında açık bir güç boşluğu bırakırlardı. En önemlisi, Aleksios, Türk askeri insan gücüne bağımlıydı ve onlar olmasaydı ittifaka pek katkısı olmayacaktı. Malik Şah, MS 1092’de teklifi tekrarladı, ancak Aleksios’un ikinci reddini almadan önce öldü. Aynı yıl Süleyman’ın on üç yaşındaki oğlu Kılıç Arslan, İsfahan’daki sürgünden kaçarak Nicea’ya gitti. Aleksios, Kılıç Arslan’ın saltanat iddiasına destek verdi. Bir barış antlaşması imzaladılar ve kendisini imparator ilan eden Smyrna emiri Tzachas’a karşı birlikte seferber oldular. [72]

Aleksios’un Kılıç Arslan üzerindeki nüfuzunu sürdürme ümidi ne olursa olsun çabucak suya düştü. Genç Sultan, güçlü ve yetenekli bir lider olduğunu kanıtladı ve isyankar emirleri üzerindeki otoritesini çabucak yeniden kanıtladı. Daha sonra ordusunu Bizanslılara karşı yönetti ve kısa süre sonra Aleksios’un yakın zamanda yeniden ele geçirdiği kaleleri kurtardı. Batı Anadolu’daki Bizans konumunun olası çöküşüyle ​​tehdit edilen Aleksios, yardım için Normanlar’a döndü. Bununla birlikte, sonuçta bir Haçlı Seferi oldu. Bizanslılar yüzyıllardır Müslümanlarla savaşıyorlardı, ancak ‘Haçlı Seferi’ veya Kutsal Savaş kavramı onlara tamamen yabancıydı. Yine de Aleksios, Haçlıları KılıçArslan’ın eski başkenti Nicea’yı Türklerden kurtarmak ve Antalya’ya geçiş yapmak için kullandı. Aleksios’un Nicea’daki Türk garnizonuna yönelik muamelesi ortaya çıkıyor;[73]  KılıçArslan, Iconium(Konya)’a yerleşti ve yenilgisine rağmen kısa süre sonra Bizans ile iyi ilişkiler kurdu. Hem Bizanslılar hem de Rum Selçukluları Haçlı olayından uzak durdu; Rum Selçukluları Suriyeli kuzenlerine asla yardım teklif etmediler; Bizanslılar ise Haçlılara karşı sıklıkla Selçuklularla birlikte hareket ediyorlardı. [74]

Aleksios’un samimi Bizans-Rum Selçuklu ilişkilerini sürdürme politikası, Kılıç Arslan’ın oğlu ve halefi Şahinşah (MS 1109-1116) [75]  MS 1116’da Bizans federasyonu statüsünü resmen kabul ettiğinde nihayet meyvesini vermiş görünüyordu. [76]  Ne yazık ki, kısa bir süre sonra Şahinşah devrilip suikasta kurban gittiği için kısa ömürlü oldu. Ancak Şahinşah’ın kardeşi Mesud, Selçuklu bağımsızlığını kullanmaya kararlı olsa da, Bizans-Selçuklu ilişkileri uyumlu kalmaya devam etti. I. Manuel Komnenus (MS 1143-1185), MS 1146’da İkinci Haçlı Seferi’nin transit ordularına karşı Mesud ile ittifak kurdu ve daha sonra Messud’un ölümünü izleyen ardıl krizine müdahale ederek oğlu ve halefi II. Kılıç Arslan’ın (MS 1156-1192) başa geçti. Adaşı gibi Kılıç Arslan da tehlikeli ve güvenilmez bir vasal olduğunu kanıtladı. Düzenli olarak Manuel ile yaptığı anlaşmaları, bunu yapmak avantajlı göründüğünde bozuyordu. Manuel’in askeri bir gösterisi, Kılıç Arslan’ı müzakere masasına geri çekmek için genellikle yeterliydi. Kılıç Arslan, Konstantinopolis’teki Manuel’e bile katıldı ve onur konuğu olarak muamele gördü. Bununla birlikte, MS 1175’te, anlaşmalarının devam eden ihlallerinden sonra Manuel, Iconium(Konya)’a karşı bir ordu yönetmeye karar verdi, ancak kendini aştı ve Myriocephalum(Miryekefalon)’da yenilgiye uğradı. Manuel’in yenilgisi Anadolu’daki Bizans konumuna önemli ölçüde zarar verse de Kılıç Arslan sert şartlar uygulamadı ve Bizans-Selçuklu ilişkileri hızla normale döndü. On yıl sonra bile, Selanik Başpiskoposu Eustathios, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan’ı Bizanslıların müttefiki ve genç İmparator II. Aleksios’un (MS 1180) çıkarlarının savunucusu olarak yazabiliyordu.[77]

BİZANS EOKOİMENE’DE EGEMENLİK VE KİMLİK  

Bizanslılar son derece ruhani bir halktı. Dünya görüşlerine göre  imperium romanorum veya eokoimene, sonsuz ve bölünmez bir Kozmik İmparatorluğun merkeziydi. İmparatorların servetleri Tanrı’nın iradesine göre yükseldi veya düştü; Tanrı, Bizans’ı kendi iradesine göre savaşlar ve yenilgilerle cezalandırmayı ya da zaferlerle taçlandırmayı seçti. Bu kozmoloji, Bizanslıların dünya görüşlerini toprak kaybına veya yeniden kazanılmasına uyum sağlamak için sürekli olarak ayarlamalarına izin verdi. Bu nedenle toprakların kontrolü, imparatorun İlahi düzendeki yerinin tanınmasından daha az önemliydi. Bizans evreninde imparator, Tanrı’nın yeryüzündeki yardımcısı ve eokoimene veya uygar dünyanın koruyucusuydu. Eokoimene dışındakiler ya barbarlardı ya da İlahi düzene karşı isyanlardı. Yani Selçuklular Bizanslıları savaşta yenip Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiş olabilirken, Süleyman’ın imparatorun otoritesini tanıması, Bizanslıların Selçukluları eokoimene dahil etmelerine veya en azından Anadolu’nun Romalılara iade edildiği kurgusunu sürdürmelerine izin verdi. Selçukluların İmparatorluğa katılması gerçeği, Süleyman’ın Sultan unvanına eklenen açıklayıcı açıklamayla vurgulanmaktadır.

Bizans olan çok etnikli imparatorlukta etnisite önemsizdi. Anna Comnena, Türklere barbar diyebilirdi, ancak bu aynı zamanda Normanlar, İtalyanlar ve Frankları tanımlamak için de kullandığı bir terimdi. Bir Bizanslı sayılabilmek için Ortodoks Hıristiyanlığı kabul etmek ve uygar kültüre, yani klasik edebiyat, düzen, hukukun üstünlüğü ve diğer uygarlık olanaklarına saygı duymak gerekiyordu. Türkleri foederati olarak kabul etmek,  onları barbarlardan Bizanslılara dönüştürmeyi amaçlayan daha uzun bir sürecin ilk adımıydı, tıpkı Bizanslıların kendilerinden önceki pagan Slavları, Bulgarları ve Rusları dönüştürmesi gibi. [78]  Türklerin İslami inancı bile entegrasyon umutlarının önünde aşılmaz bir engel olarak görülmedi çünkü Türkler on birinci yüzyılda İslam ve Hıristiyanlık arasında çok fazla ayrım yapmamışlardı. Rum Selçukluları kendi topraklarındaki Hıristiyanlara herhangi bir kısıtlama getirmedi. Bu, birçok Bizans yetkilisinin Selçuklu sarayındaki kilit mevkileri işgal etmesi açısından önemliydi. Philaretos’un oğlu gibi bazıları Müslüman oldu ama bu şart değildi. Birçok Bizanslı, Hıristiyan inançlarına sadık kaldı ve bu, kariyerlerini engellememiş gibi görünüyor. Nitekim Rum Selçukluları, Antakya’da kendi kontrolleri altında rakip bir Patrikhane olmasına rağmen, Konstantinopolis Patrikhanesi’nin topraklarındaki Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde tam dini otorite kullanma hakkını tanıdılar. [79]

Bununla birlikte İslam, Bizans hizmetine giren ve çoğu düzenli olarak Hristiyanlığa dönen Türkler için ilerleme önünde bir engeldi, en azından nominal olarak. [80]   Ortodoks yetkililer, din değiştiren Türklerden şüphelenmeye devam ederken, Manuel Comnenus pragmatik bir yaklaşım benimsedi ve süreci olabildiğince basitleştirerek din değiştirmeyi teşvik etmeye çalıştı. [81]  Maalesef ruhban muhalefeti planlarını bozdu ve 12. yüzyıl sona ererken Selçuklular kendilerini İslami ulema ile yeniden hizalamaya başladılar. Önemli Bizans ve Pers etkilerini bünyesinde barındırmasına rağmen, sonunda Türk kültürü dayanıklılığını kanıtladı. Hem Hıristiyan hem de İslami gezginler, Turchia’nın belirgin Türk kültürü hakkında yorum  yapacaklardı.Anadolu olarak adlandırılmaya başlandı.

MALAZGİRT’İN MİTOLOJİLEŞTİRİLMESİ

Tarih nadiren gerçekte ne olduğuyla ve daha çok olayların nasıl yorumlandığıyla ilgilidir. Michael Attaleiates ve Ermeni din adamı Vardapet için Malazgirt bir felaketti ve bunu böyle tanımladılar. Michael Psellus için Malazgirt kötü bir talihsizlikti ve bunu böyle tanımladı. [82]   Anna Comnena MS 1148’de tarihini yazdığında, Malazgirt önemli bir önemli tarihi olay olarak kabul edildi, ancak daha sonraki efsanelerin felaketi olmamıştı. [83]  Bizanslılar Malazgirt’e herhangi bir büyük önem vermemiş gibiydi. Onlar için yenilgileri ve gerilemeleri, Tanrı’nın günahları için verdiği cezaydı. Daha sonra, modern seküler tarihin yükselişiyle birlikte, insanlar düşüşün başlangıcını işaret edecek tanımlanabilir bir olayı aramaya başladılar. Michael Attaleiates’in Romanus’u mitolojileştirmesi ve ‘mahkum’ kampanyası ve daha sonraki Arap tarihçilerinin zafer kazanması sayesinde Malazgirt, ‘o korkunç gün’ haline gelmek için gerekli romantik nitelikleri üstlendi. Bunların hiçbiri mutlaka doğru değildi. Anadolu’nun kaybının gerçek nedenleri çok daha çeşitliydi ve savaşlar ve fetihlerle pek ilgisi yoktu, ancak bunlar meydana geldi ve kendi açılarından önemliydi.

Anadolu’nun siyasi ve etnik dönüşümü çok daha karmaşık bir süreçti ve şu şekilde özetlenebilir:

 • Bizans’ın onuncu yüzyılda askeri başarısı, imparatorluğun hem iç hem de dış savunmasını aşındırdı. İmparatorluk Bizans ordusunun saldırı yeteneklerini sürdürebiliyorsa, tematik orduların ve şehir tahkimatlarının gerilemesine izin verilmesine izin verilebilirdi, ancak bu uzun vadede ne ekonomik ne de siyasi olarak mümkün değildi;
  • Ermenistan, Mezopotamya ve Suriye’deki bölgeleri fethetme ve doğrudan yönetme kararı, doğal tampon devletleri ortadan kaldıran ve İmparatorluğun askeri kaynaklarını aşırı genişleten stratejik bir hataydı. Merkezi hükümetin kendi topraklarındaki büyükleri kontrol edemediği göz önüne alındığında, imparatorluğa büyük, asimile edilmemiş nüfusun dahil edilmesi, Bizanslıların o zamanlar başa çıkmak için yeterli donanıma sahip olmadığı önemli polislik ve yönetişim sorunları yarattı;
  • Basil II’nin ardıllık için yeterince plan yapmaması, ölümünden sonra siyasi karışıklığa neden oldu ve bu da devlete zarar veren iki önemli gelişmeye yol açtı. Birincisi, Basil’in yaşamı boyunca düşmanlık duyduğu Anadolu kodamanları ya siyasi süreçten tamamen çekildiler ya da ayrıcalıklarını geri kazanmak ve genişletmek için nüfuzlarını kullandılar. İkinci olarak, dönemin genel siyasi istikrarsızlığı, güçlü, ancak genel olarak yozlaşmış ve kendi kendine hizmet eden bir sivil idarenin büyümesini teşvik etti. Basil’in haleflerinin hiçbiri bu gelişmeleri önleyecek güce, yeteneğe ya da meşruiyete sahip değildi;
 • 1060’larda ve 70’lerde merkezi hükümetin otoritesi dağıldıkça, harcamalarını önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldı. Bizans bütçesindeki en büyük tek gider olarak, ordu bütçe kesintilerinin yükünü üstlendi. Ordunun denetlemek ve savunmak zorunda olduğu genişletilmiş sınırlar göz önüne alındığında, bu kesintiler savunulamaz hale geldi. Ve merkezi hükümet, vilayetlerin çıkarlarını güvence altına alamadığını veya onları baskınlardan koruyamadığını kanıtladıkça, vilayetler isyan ve ayrılıkçılıkla parçalandı;
  • Romanus’un Malazgirt seferi, İran’ın Büyük Selçuklularına darbe vurmak istiyorsa taktiksel olarak sağlamdı, ancak Türkmen baskını sorununu ancak yerel garnizonlara ek kaynaklar sağlayarak çözülebilecek şekilde tamamen çözemedi. Bununla birlikte, yanlış düşmana saldırmayı seçen Romanus, Malazgirt’te bir ders kitabı eyleminde savaştı ve sadece zayıf istihbarat ve ihanet tarafından mağlup edildi. Bizans ordusunun çoğunluğu sağlam kaçtı ve Romanus Selçuklulardan adil bir barış antlaşması sağlamayı başardı;
  • Malazgirt’ten sonra Bizans ayrılıkçılığının yıkıcı seyrini sürdürmesine izin verildi. İmparatorluk daha iyi yönetilmiş ve iç savaş gerçekleşmemiş olsaydı, Türk akınlarına karşı koordineli bir savunma Selçukluların sırtını Fatımi Mısır’a çevirebilirdi;
  • Çeşitli nedenlerden dolayı Bizanslılar Türkleri uzun vadeli bir tehdit olarak görmediler. Anadolu’yu fetheden Selçuklular çok az merkezileşmiş siyasi yapıya sahipti veya hiç yoktu ve Bizanslılar gibi birbirlerine saldırmayacak kadar disiplinsiz ve kırılgandılar. Selçuklular durdurulamaz bir askeri güç de değildi. Malazgirt’ten sonra Gürcüler, Kilikya’daki birçok Ermeni beyliklerinin yaptığı gibi, Selçuklular pahasına topraklarını genişletti. Ancak Bizanslılar, Selçukluları püskürtmekten çok meydan okuyanlarla tahtlarına karşı savaşmak konusunda daha ilginçti;
  • Anadolu kargaşa içinde parçalandıkça, Türkler Bizans siyasetinde giderek daha önemli bir rol oynamaya başladılar. Sultan Süleyman, Bizans merkezi hükümetine veya isyankar büyüklere çeşitli şekillerde yardım etti ve Aleksios Komnenos, Bizans tahtını güvence altına aldığında, Selçuklular tüm Anadolu platosunu işgal etti;
  • Merkezi hükümetin bakış açısından, Anadolu platosunun ekonomik kaybı, kaybedilen toprak miktarı göz önüne alındığında, bu bölgelerin kontrolünü uzun zaman önce kaybettiği kadar, göründüğü kadar önemli değildi. Bu nedenle hükümetin sınırlı kaynaklarını Batı Anadolu’nun ve Rumeli’nin savunmasına yoğunlaştırmak mantıklıydı;
  • Anadolu’nun yeniden nüfuslanması ve ardından Rum Selçukluları altında birkaç terk edilmiş Bizans kentinin yeniden canlanması, en azından kısa vadede Bizans ekonomisine bir canlanma sağladı;
  • Geleneksel Ermeni askere alma alanlarından kopan Bizans ordusu, Türkleri bol miktarda mevcut askeri insan gücü kaynağı olarak kullanmakta hızlandı. On birinci yüzyılda Bizans ordusu tamamen Türk insan gücüne bağımlıydı ve on dördüncü yüzyıla kadar da öyle kalacaktı;
  • Rum Sultanlığı varlığını büyük ölçüde Bizanslılara borçluydu. Bizanslılar, Rum mahkemesinde görev aldılar ve en azından ilk onyıllarda, idaresine rehberlik etmeye ve yapılandırmaya yardımcı oldular. Bizanslılar, yöneticilerine meşruiyet verdiler ve devletlerin sınırlarını ve mülklerini tanıdılar. Sultan Süleyman, Michael Ducas, Nicephorus Botaniates, Nicephorus Melissenus ve Alexius Comnenus ile iyi ilişkiler kurdu ve genellikle hayatı boyunca Bizanslıların iyi bir müttefikiydi. Süleyman’ın halefleri daha az güvenilir vasallar idiyse, bunun nedeni, Selçuklu çıkarlarını Bizans’la olan ilişkilerinin önüne koyan bir konumda olmalarıdır;
  • Ara sıra yaşanan çatışmalara rağmen, Bizans ve Rum Sultanlığı varlıkları boyunca alışılmadık derecede yakın ilişkiler yaşadılar. Kendi toplumları arasında sürekli bir personel ve kişilik alışverişi vardı ve şaşırtıcı bir şekilde dini farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda düzenli evlilikler vardı. Her iki devlet de, on ikinci yüzyılda Sultan Kay Kuwas’ın ordusunda bir Bizans birliğine komuta eden gelecekteki İmparator Michael Palaeologos gibi diğer sürgünler ve maceracılar için sığınak ve istihdam sağladı. [84]  Bizans ve Selçuklu Rumları arasındaki bu sürekli personel ve kültür alışverişi, ilgili elitlerinin çıkarlarının her zaman olmasa da en azından anlaşılmasını sağladı. Bununla birlikte, Bizans, en azından 11. yüzyılda sadece muğlak bir şekilde İslami olan, gönülsüz olan ve dini ve siyasi kibirle engellenen Rum Selçuklularını kültürleştirmeye çalışıyor. Bizans’ın, kültürlerini Rum Selçukluları üzerinde etkilemekteki başarısızlığı, sonunda İslam dünyasına yeniden uyum sağlamalarını kaçınılmaz kıldı;
  • Son olarak, Selçukluların Bizans sikkelerini kullanmaları, sembolik olarak önemli olmakla birlikte, İmparatorluğun dikkatle dengelenmiş ekonomik döngüsünü kalıcı olarak bozdu. Bizanslılar çok sınırlı altın rezervlerine sahipti ve bu nedenle ekonomilerinde altın nomizmasının dolaşımını dikkatli bir şekilde düzenlediler. Tüm vergilerin para birimi cinsinden ödenmesi gerekiyordu, bu da madeni paraların çoğunun ekonomide dolaştığını, ancak nihayetinde hazineye geri dönmesini garanti etti. [85] Politik olarak onaylanmadıkça, altın ihracatı kesinlikle yasaklandı. Ancak Selçuklu mahkemesi, zamanla Bizans’ın altın rezervini aşındıran önemli bir madeni para tüketicisi haline geldi. [86]   Bunun önemi abartılamaz ve zamanla Bizans’ın uzun vadeli yaşayabilirliğine herhangi bir toprak kaybından daha fazla zarar verdi.

BİRİNCİL KAYNAKLAR

1.Anonim.  The Georgian Chronicle . 13 inci  yüzyıl. Robert Bedrosyan tarafından çevrildi. Medieval Source Book @ http://rbedrosian.com/gc6.htm tarafından yayınlandı   13 Eylül 2004’te görüntülendi

2. Anna Comnena.  Alexiad . 11 inci  yüzyıl. Çeviri: ERA Sewter, 1960. The Alexiad of Anna Comnena adıyla,   Penguin Books, Harmondsworth tarafından yayınlandı.

3. Basil II.  Epitaph.   11 inci  yüzyıl. Paul Stephenson tarafından çevrildi. http://homepage.mac.com/paulstephenson/trans/epitaph.html

4. Constantine Porphyrogenitus.  De Administrando Imperio . 10 inci  yüzyıl. RJH Jenkins, 2002 (gözden geçirilmiş baskı) tarafından çevrildi. Dumbarton Oaks, Washington.

5. Selanik Eustathios.  Selanik’in Ele Geçirilmesi . 12 inci  yüzyıl. John Melville-Jones tarafından çevrildi. 1987. Avustralya Bizans Araştırmaları Derneği, Canberra.

6. George of Trebizond.  Mehmet II’ye mektup .  Deno John Geanakoplos’ta yayınlanan G Zoras,  George of Trebizond ve Yunan-Türk İşbirliği İçin Çabaları [Atina, 1954]. Bizans. Çağdaş Gözlerle Görülen Kilise, Toplum ve Medeniyet  (bir kaynak tarihçesi). 1984. Chicago Press Üniversitesi, Chicago.

7. İbn Battutah.  Rhilah . 14 inci  yüzyıl. Prof. Sir Hamilton Gibb ve CF Beckingham, 1958-1994 tarafından çevrilmiştir. Tim Mackintosh-Smith tarafından kısaltılmış ve düzenlenmiş ve The Travels of Ibn Battutah adıyla yayınlanmıştır  . 2002. Picador, Londra.

8. N. Kekaumenos.  Logos Nouthetetikos  veya  Bir İmparatora Uyarı Sözü . 11 inci  yüzyıl. W North, 1972 tarafından çevrildi.

9. John Kinnamos.  Somut örnek.   12 inci  yüzyıl. Charles M Marka olarak Yayın 1976 Çeviren  John ve Manuel Comnenos Deeds . Columbia University Press, New York.

10. Kirakos Ganjaket’i ‘  Ermenilerin Tarihi . 13 inci  yüzyıl. Robert Bedrosyan tarafından çevrildi. Medieval Source Book @ http://rbedrosian.com/kg1.htm tarafından yayınlandı 

11. Maurice Tiberius.  Strategikon . 6 th  yüzyıl. George T Dennis, 1984 tarafından tercüme edildi. Pennsylvania Üniversitesi Yayınları, Philadelphia.

12. Michael Psellus.  Kronograf . 11 inci  yüzyıl. ERA Sewter, 1966 tarafından çevrildi. On Four Byzantine Rulers  olarak Penguin Books, Harmondsworth tarafından yayınlandı.

13. Nicephorus Gregoras. Bizans tarihi . Ed 1 Bekker ve L Schopen [Bonn, 1829] cilt. 1, s. 141-42, Deno John Geanakoplos’ta yayınlandı.  Bizans. Çağdaş Gözlerle Görülen Kilise, Toplum ve Medeniyet  (bir kaynak tarihçesi). 1984. Chicago Press Üniversitesi, Chicago

14. Theodoros Skoutariotes:  Özet Chronika: 11. Yüzyılın İmparatorları  @ İnternet Ortaçağ Kaynak Kitabı. Çeviri için © Nikos Koukounas  http://www.fordham.edu/halsall/source/skoutariotes1.html

15. Vardapet Aristakes Lastivertc’i. 11 inci  yüzyıl.  Çevremizde Yaşayan Yabancı Halkların Yaşadıkları Acılar ile ilgili.   Robert Bedrosyan tarafından çevrildi. Medieval Source Book @ http://rbedrosian.com/a1.htm tarafından yayınlandı.

İKİNCİL KAYNAKLAR 

1.Michael Angold.  Bizans İmparatorluğu. 1025-1204. Bir Siyasi Tarih . 1997 (ikinci baskı). Pearson Education Ltd, Harlow.

2. Mark C Bartusis.  Geç Bizans Ordusu, Silah ve Toplum, 1204-1453 . 1992. Pennsylvania Üniversitesi Yayınları, Philadelphia.

3. Charles M. Brand.  Bizans Türk Unsuru, Onbirinci-Onikinci Yüzyıllar .  Dumbarton Oaks Kağıtlar no 43 . 1989. Dumbarton Oaks Yayınları, Washington.

4. Katharine Branning. Anadolu Selçuklu Tarihi @  http://www.turkishhan.org/history.htm

5. JB Bury.  İmparator II. Fesleğen’den Isaac Comnenus’a (976-1057AD) ve Bizans Tarihi Üzerine Diğer Denemeler’i içeren Geç Roma İmparatorluğu’nun Tarihine Ek.   Cambridge 1930 ve Londra 1911 baskılarının değiştirilmiş yeniden basımı. Ares Yayıncılar, Chicago.

6. JB Bury (editör).  Cambridge Ortaçağ Tarihi. Cilt IV Doğu Roma İmparatorluğu, 717-1453 ). 1936 (üçüncü baskı). Cambridge University Press, Cambridge.

7. Claude Cahen.  Türkiye’nin Oluşumu. Selçuklu Selçuklu Sultanlığı: Onbir ila On Dördüncü Yüzyıl . 1988. Fransızlardan PM Holt tarafından çevrilmiştir, 2001). Pearson Education Limited, Harlow.

8. Sirarpie Der Nersessian.  Ermenistan ve Bizans İmparatorluğu. Ermeni Sanatı ve Medeniyeti Üzerine Kısa Bir İnceleme . 1945. Harvard University Press, Cambridge.

9. Nadia Maria El Cheikh.  Arapların Gözünden Bizans . 2004. Harvard University Press, Londra

10. Edward A. Foord,  Bizans İmparatorluğu.  1911. Adam ve Charles Black, Londra

11. Alfred Dostu.   Korkunç Gün: Malazgirt Savaşı, 1071 . 1982.   Hutchison Yarıçapı

12. Niki Gamm. ‘ Başlangıcını Kutlamak .’  Turkish Daily News.  29 Ağustos 1999. @ http://www.turkishdailynews.com/past_probe/08_29_99/Art2.htm  (14 Eylül 2004)

13. Deno John Geanakoplos.  Bizans. Çağdaş Gözlerle Görülen Kilise, Toplum ve Medeniyet  (bir kaynak tarihçesi). 1984. Chicago Press Üniversitesi, Chicago.

14. Edward Gibbon.  Roma İmparatorluğu’nun Gerileme ve Çöküş Tarihi . 1892. Dikkatle gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş, notlar ve yorumlar vb. İçeren baskı. George Routledge and Sons Ltd, Manchester.

15. Daniel Goffman.  Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Modern Avrupa . 2002. Cambridge University Press, Cambridge.

16. John Haldon.  Bizans Dünyasında Savaş, Devlet ve Toplum. 565-1204 . 1999. UCL Press, Londra.

17. John Haldon.  Bizans Savaşları . 2000. Tempus Books, Stroud.

18. Jonathan Harris.  Bizans ve Haçlı Seferleri . 2003. Hambledon ve Londra, Londra.

19. HW Haussig. Kulturgeschichte von Byzanz.  1966 Revize edilmiş baskı (JM Hussey tarafından çevrildi). 1971. Thames ve Hudson, Londra.

20. Ian Heath.  Bizans Orduları. 886-1118 . 1979. Osprey Books, Londra.

21. Judith Herrin.  Morlu Kadınlar. Ortaçağ Bizans Hükümdarları . 2001. Phoenix Press, Londra.

22. Barbara Hill.  Bizans’ta İmparatorluk Kadınları. 1025-1204. Güç, Patronaj ve İdeoloji.  1999. Pearson Education Limited, Harlow.

23. Carole Hillenbrand.  Malzgird [VI: 242b]  Encyclopedia of Islam’a girdi. http://www.encislam.brill.nl/data/EncIslam/C6/COM-0646.html

24. JM Hussey (editör).  Cambridge Ortaçağ Tarihi. Cilt IV Bizans İmparatorluğu Bölüm 1, Bizans ve Komşuları . 1966. Cambridge University Press, Cambridge

25. George Huxley.  İmparator III.Mihail ve Piskopos Çayır Savaşı (MS 863) . 1975. @ http://www.deremilitari.com

26. Walter E Kaegi.  Bizans ve erken dönem İslami fetihler . 1992. Cambridge University Press, Cambridge.

27. Mehmed Fuad Köprülü.  Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Etkisine İlişkin Bazı Gözlemler . 1931 (Türkçe baskı). Çeviri, tanıtım ve yazı ile Gary Leiser tarafından düzenlendi. 1999. Türk Tarih Kurumu, Ankara.

28. Mehmed Fuad Köprülü.  Osmanlı İmparatorluğunun Kökenleri . 1959 (Türkçe baskı). Gary Leiser tarafından düzenlenmiştir. 1992. New York Press Eyalet Üniversitesi, Albany.

29. Amin Maalouf.  Arap Gözüyle Haçlı Seferleri . 1984. Al Saqi Books, Londra.

30. Paul Magadalino.  Birinci Haçlı Seferi için Bizans Arka Planı . 1996. Kanada Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Toronto. @  http://deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/magadalino.htm (16 Eylül 2004’te görüntülendi)

31. Lord John Julius Norwich.  Bizans. Apogee . 1991. Penguin Books, Harmondsworth.

32. Nicolas Oikonomides.  Bizans Mahkemesi’nde Unvan ve Gelir  içinde  829 den 1204 Bizans Mahkemesi Kültürü . Henry Maguire tarafından düzenlenmiştir. 1997. Dumbarton Oaks Press, Washington.

33. George Ostrogorsky.  Bizans Devleti Tarihi . 1952 (Almanca’dan Joan Hussey tarafından çevrildi). 1969 gözden geçirilmiş baskı. Rutgers University Press, New Jersey.

34. Aristeides Papadakis.  Hıristiyan Doğu ve Papalığın Yükselişi. Tarihte Kilise cilt IV . 1994. SVS Press, New York.

35. Vasso Penna.  Bizans Sikkeleri. Emperyal propagandanın işlem ve tezahürü ortamı . 2002. Kıbrıs Kültür Vakfı Bankası, Lefkoşa.

36. Leslie Rodgers.  Anglosaksonlar ve İzlandalılar, Bizans’ta, İzlanda’daki Aziz Edward Confessor Destanı’na özel referansla .  Bizans Kağıtları . 1981. Avustralya Bizans Çalışmaları Derneği, Sidney

37. Biberiye.  O Korkunç Gün: Bizans’ın Malazgirt’teki yenilgisi, MS 1071 . Kasım 1997.  Dickson College’da Antik ve Ortaçağ Tarihi Dergisi.  http://www.dicksonc.act.edu.au/Showcase/ClioContents/Clio2/manzikert.html  (30 Temmuz 2004’te görüntülendi)

38. Sör Steven Runciman.  Haçlı Seferleri Tarihi. Cilt 1. Birinci Haçlı Seferi.   1951. Penguin Books, Harmondsworth.

39. Ahmad Shboul.  Bizans ve Araplar: Bizanslıların Arap edebiyatına yansıyan görüntüsü .  Bizans Kağıtları . 1981. Avustralya Bizans Çalışmaları Derneği, Sidney

40. Warren Treadgold.  Bizans Uyanışı, 780-842 . 1988. Stanford University Press, Stanford.

41. Warren Treadgold.  Bizans Devleti ve Toplumu Tarihi . 1997. Stanford University Press, Stanford.

42. PD Whiting.  Bizans Paraları . 1973. Barrie & Jenkins, Londra

43. Malazgirt Savaşı. @  http://www.worldhistory.com/wiki/B/Battle-of-Manzikert.htm  (30 Temmuz 2004’te görüntülendi)

44. Selçuklular. @  http://www.allaboutturkey.com/selcuk.htm  (14 Eylül 2004’te görüntülendi)

45. Roma Ordusu. Bizans Ordusunun Düşüşü AD 1071-1203 @  http://www.roman-empire.net/army/army.html  (14 Eylül 2004’te görüntülendi).

46. ​​Tüm İmparatorluklar. Selçuklu İmparatorluğu @  http://www.allempires.com/empires/seljuk/seljuk1.htm

BİTİŞ NOTLARI

[1]  Altın sikkeler değerini korudu, ancak yerel ticaret ve vergilendirme için çok önemli olan İmparatorluğun bronz madeni para birimi boyut, kalite ve değerde düşerek takas ekonomisine dönüşü zorladı. Herakleios ve Constans, yerel darphane ve madeni para sorunlarını artırarak sorunu çözmeye çalıştılar, ancak bu yalnızca bronz madeni paranın daha da devalüe edilmesine neden oldu. P D. Mezgit. Bizans Paraları, 1973. Jenkins & Barrie, Londra. Sf 119

[2]  WH Haussig, tema sisteminin kökenini, Diocletian’ın (284-305AD) Roma İmparatorluğu’nun Mezopotamya ve Suriye’deki savunmasını yeniden yapılandırması olarak tanımlar; burada,   sınır tahkimatı kireç sistemi, insanlı, stratejik olarak yerleştirilmiş bir dizi kale lehine terk edilmiştir. askeri yerleşimciler tarafından. Kulturgeschichte von Byzanz.  1966 Revize edilmiş baskı (JM Hussey tarafından çevrildi). 1971. Thames and Hudson, Londra). Sf 91.

[3]  İlk Halifeler Konstantinopolis’i İslam İmparatorluğu’nun başkenti olarak istiyorlardı. Nadia Maria El Cheikh. Arapların Gözünden Bizans . 2004. Harvard University Press, Londra. Sf 62.

[4]  Ahmad Shboul.  Bizans ve Araplar: Bizanslıların Arap edebiyatına yansıyan görüntüsü . Bizans Kağıtları . 1981. Avustralya Bizans Çalışmaları Derneği, Sidney. Sayfa 52-55

[5]  Mu’tasim, Amorium’u özellikle imparator Theophilus’un (829-842AD) yerli şehri olduğu için hedef aldı. Theophilus, savunmasında bir orduyu yönetti, ancak büyük bir yenilgiye uğradı ve hayatta kaldığı için şanslıydı. Konstantinopolis’teki rakipleri onun yenilgisini duyduklarında onu tahttan indirmeye çalıştılar. Sadece üvey annesi Euphrosyne’nin hızlı hareketi tahtını kurtardı.

[6]  Arap kaynakları Irene ve Hilafet ile barışçıl ilişkiler sürdürme kararını övüyor. Bunun aksine, oğlu Konstantin VI (MS 780-797) sorumsuz bir lider olarak görülüyordu ve daha sonra Irene tarafından ifade vermesi, onun açısından mantıklı bir devlet adamlığı eylemi olarak görülüyordu. El Cheikh.  Aynı kaynak.   Sf 91.

[7]  Batıda Bizanslılar yeniden dirilen Bulgar İmparatorluğunu mağlup ettiler ve ezdiler.

[8] de administrando ımperio  Tuna kabilelerle Byzantium’un ilişkilere önemli yer ayırıyor.

[9]  Selçuklular kendilerini Mısır’ın rakip Şii Fatımi Halifeliğine karşı Abbasi Halifeliği adına Sünni Ortodoksluğun koruyucusu ilan ettiler. İtalya’daki Normanlar’ın kariyeri ile paralelliklere dikkat etmek ilginçtir. Yaklaşık aynı zamanda İtalya’yı işgal ettikten sonra, eski pagan Norman Vikingler kendilerini Papalık otoritesinin koruyucusu olarak belirlediler.

[10]  Vardapet Aristakes Lastivertc’i. 11 inci  yüzyıl.  Çevremizde Yaşayan Yabancı Halkların Yaşadıkları Acılar ile ilgili.   Robert Bedrosyan tarafından çevrildi. Ortaçağ Kaynak Kitabı @ http://rbedrosian.com/a1.htm  s. 3. Michael IV’ten (1034-1041AD) Konstantin IX’a kadar birbirini izleyen Bizans imparatorları Ermenistan’a asker gönderdi, ancak bunu alamadı.

[11]  Lastivertc’i,  age . http://rbedrosian.com/a1.htm  s. 3

[12]  Bu bağlamda Persler Türklerdir. Lastivertc’i,  age , ( http://rbedrosian.com/a7.htm  pg 5).

Michael Psellus, olayı herhangi bir bağlam olmadan (bir şeyi sakladığının belli bir göstergesi) anlatıyor ve Michael şöyle diyor: “Onlarda hata bulmakla başladı – yapılacak çok kötü bir şey. Sonra, liderlerini ikinci komutanı Isaac Comnenus ile birlikte grubun merkezinde öne çıkardıktan sonra … Isaac’e bir taciz akıntısı yağdırdı. ” (Mikhael Psellos.   Chronographia . 11 inci  yüzyıl. ERA Sewter Çeviren, 1966. olarak Yayın  Ondört Bizans Cetveller Penguin Books, Harmondsworth, s. 276). Theodore Skoutariotes, sahneyi farklı bir şekilde tanımlıyor. İshak’ın “İmparator tarafından çok iyi karşılandığını” ancak imparatora tavsiyelerde bulunanlar tarafından istismar edildiğini ve görmezden gelindiğini belirtir. Michael, oldukça güçsüz olduğu için saraylılarının güçlü Isaac’ı rahatsız etmesini engelleyemedi ve olay iç savaşı ateşledi. (Theodoros Skoutariotes:  Sinopsis Chronika: 11. Yüzyılın İmparatorları  @ the Internet Medieval Sourcebook. Çeviri: © Nikos Koukounas  http://www.fordham.edu/halsall/source/skoutariotes1.html). Lastivertc’i, Michael’ın patlamasının nedenini açıklayan arka planı sağlar. Muhtemelen bu bilgiyi, (Kapodokya’daki mülklere emekli olmuş olan) Ermeni prensleri tarafından gönderilen birçok büyükelçilikten birinde bulunan birinden, katılımından sonra onun tebası olarak Michael’a saygı göstermek için Konstantinopolis’e gitmesi muhtemeldir.

[13]  VI.Michael en azından savunmasında savaşmak için bir ordu kurmayı başardı. Selefi Constantine IX Monomachus, saray muhafızlarından, yerel paralı askerlerden ve mahkumlardan askere alınan bir tırmalama kuvvetiyle George Maniacus ve Leo Tornikes’in isyanlarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı.

[14]  “O kadar çok kan döküldü ki, insanlar Bizans’ta daha önce bir yerde böyle bir katliam yaşanmadığını söylediler.” Lastivertc’i,  Ibid , ( http://rbedrosian.com/a8.htm  sayfa 3). VI.Michael ordusu daha büyük bir kayıp yaşadı, ancak sağlam kaldı.

[15]  II. Justinianus (685-695AD) ayrıca MS 689’da on binlerce Slav’ı Balkanlar’dan Batı Anadolu’ya zorla yerleştirdi.

[16]  Nicephorus, Trakya ve Hellas’ı 805AD’de Bizanslı yerleşimcilerle yeniden ikamet etmeye başladım, önce gönüllü yeniden yerleşim programları yoluyla ve daha sonra MS 809’da yetersiz yerleşimcilerin göç ettiği ortaya çıktığında zorla. Trakya ve Hellas hızla toparlandı ve kısa sürede barış ve refaha kavuştu. Treadgold. Canlanma . Sayfa 136-7 ve 157-8

[17]  Rumeli, geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının batı vilayetlerini tanımlamak için daha sonraki bir terimdir. Burada Bizans’ın tüm batı vilayetlerinin toplu bir açıklaması olarak kullanılmaktadır.

[18]  Lastivertc’i, aslında Türkleri kastettiği zaman, arkaik Persler terimini kullanır. @  http://rbedrosian.com/a8.htm sayfa 1.

[19]  Isaac, popüler olmayan bir imparator gibi görünüyor. Yükselmesinden kısa bir süre sonra güçlü ve popüler patrik Michael Celularius’u görevden aldı ve isyanlara neden oldu. Kınından çıkarılmış bir kılıçla ayakta duran portresini içeren ilk para basımı, son derece popüler değildi, bu da sorunun geri çekilmesine ve kılıç kılıflı yeni bir portresiyle değiştirilmesine neden oldu. Mezgit. Age , s. 198.

[20]  Malazgirt seferi sırasında Romanus, generallerinden bazılarının Selçukluları Theodosiopolis’te (modern Türkiye’de Erzurum) beklemelerini özellikle uzun süre bölgede büyük ordusunu sürdüremeyeceğini bildiği için reddediyordu.

[21]  Anadolu’nun Türklere kaybı, Suriye, Filistin ve Mısır’ın Araplara kaybedilmesi ile açık paralellik gösteriyor. Hem Araplar hem de Türkler, karmaşık askeri aygıtlara ve genişletilmiş ikmal hatlarına ihtiyaç duymayan göçebelerdi. Her iki durumda da Bizanslılar tehdidi başlangıçta fark etmediler, işgalcilerin kırsal bölgeleri yağmalamalarını, şehirleri atlamalarını ve sonra yollarına devam etmelerini bekliyorlardı. Türkler ve Araplar kırsal kesime sahip olduklarında, Bizanslılar konumlarını savunulamaz buldular. Walter E. Kaegi. ( Bizans ve erken İslami fetihler . 1992. Cambridge University Press, Cambridge.

[22]  Bir müstahkem şehirler zinciri İmparatorluğun doğu ve güneydoğu sınırını oluşturuyordu. Bunlar (kuzeyden güneye) Kars, Ani, Malazgirt, Khilat, Edessa ve Antakya’yı içeriyordu. Ani, zincirin en doğusundaki şehirdi.

[23]  İmparatoriçe Zoe ve Makedon soyunun sonuncusu Theodora, eşlerinin (Romanus III, Michael IV ve Constantine IX) kontrolünü kaybetti ve kendilerini iktidar mevkilerinden uzak buldular. Eudocia, Romanus’u askeri meselelere konsantre olmaya bırakarak, siyasi meselelerin kontrolünü elinde tutmasını sağlamak için seçiminde dikkatliydi. Barbara Hill.  Bizans’ta İmparatorluk Kadınları. 1025-1204. Güç, Patronaj ve İdeoloji.  1999. Pearson Education sınırlı, Harlow. Sayfa 63-64.

[24]  Tarihçi Michael Attaleiates, kampanyasında Romanus ile birlikte görev yaptı ve bize deneyimlerinin acımasız bir kaydını bıraktı. Attaleiates, Bizans’ın gerilemesinin suçunu Romanus’un kendinden önceki seleflerine yüklemeye çalıştığı ve bu nedenle Romanus’un karşılaştığı zorlukları vurguladığı için, Attaleiates hesabını itibari değeri üzerinden almamalıyız. Paul Magadalino.  Birinci Haçlı Seferi için Bizans Arka Planı . 1996.  Kanada Balkan Araştırmaları Enstitüsü , Toronto. @ http://deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/magadalino.htm .

[25]  W H. Haussig. Age , s. 91.

[26]  Warren Treadgold.  Bizans Devleti ve Toplumu Tarihi . 1997. Stanford University Press, Stanford. Sayfa 548-49.

[27]  Eokoimene, topluluk anlamına gelir (inananların). Catherine Holmes, Nikephorus II ve Basil II yönetimlerinin, Müslümanları vilayetlerde ikamet etmeye teşvik ederek ve yerli yönetimi sağlam bırakarak (Basil döneminde ‘Doğu nasıl kazanıldı’) Suriye ticaretinin korunmasına özen gösterdiğini savunuyor.  II dan,  Doğu Bizans’ına Yaklaşımlar  @ www.deremilitari / KAYNAKLARI / PDF / HOLMES.pdf .) PD Whiting ( agy , S. 173) Nicephorus II ile gelen altın tetarteron Fatimi dinarı yerine amaçlanmıştır spekülasyonlar ile analiz destekler. Bununla birlikte Haussig, yeni fetihleri ​​Bizans eokoimene ile bütünleştirememe Merkezi hükümetin masrafları üstlenmek zorunda kaldığı, ancak Anadolu kodamanlarına tahakkuk eden faydaları güvence altına alamadığı anlamına geliyordu ( ibid , sf. 304-05).  Roma İmparatorluğu’nda 3. yüzyıl enflasyonunun nedenleri hakkında bir tartışma için Haussig, s. 59’a da bakınız .

[28]  Vasso Penna.  Bizans Sikkeleri. Emperyal propagandanın işlem ve tezahürü ortamı . 2002. Kıbrıs Kültür Vakfı Bankası, Lefkoşa. Sayfa 96 ve 116.

[29]  Psellus utanç içinde bu olayı atlar ve “Gerçek şu ki, o kampanyada ona katılmam için bana o kadar büyük bir baskı uyguladı ki reddedemeyeceğim. Neden o kadar ısrarcı olduğu için ona eşlik etmem gerektiği anında hiçbir şey söylememeyi tercih ederim, çünkü bu hikayenin çoğunu kısaltıyorum, ancak bu olayların tarihini yazarken bundan bahsedeceğim. Bu konuda hala bir yükümlülük altındayım. ” (Mikhael Psellos.   Chronographia . 11 inci  yüzyıl. ERA Sewter Çeviren, 1966. olarak Yayın  Ondört Bizans Cetveller  Penguen Kitaplar, Harmondsworth, pg 352 & 353 ile).

[30]  Anna Comnena.  Alexiad . 11 inci  yüzyıl. ERA Sewter tarafından çevrildi, 1960. Penguin Books, Harmondsworth, s. 31. Emir’in adı Chrysoskoulos’du. Kendisine proedros rütbesi verildi ve Malazgirt’teki felaketten sonra bile Bizanslılara sadık kalacaktı. Charles M. Brand.  Bizans Türk Unsuru, Onbirinci-Onikinci Yüzyıllar .  Dumbarton Oaks Kağıtlar no 43 . 1989. Dumbarton Oaks Yayınları, Washington. Sf 2.

[31]  Lord John Julius Norwich.  Bizans. Apogee . 1991. Penguin Books, Harmondsworth, s. 346

[32]  Haldon. Bizans Savaşları , s. 115.

[33]  Justin McCarthy.  Osmanlı Türkleri. 1923’e Giriş Tarihi . 1997. Longman Books, Londra. Sf 12

[34]  Edessa, Bizans küresine ancak MS 1032’de, George Maniaces III.Romanus’un (MS 1028-1034) feci Suriye kampanyasından sonra şehri ele geçirdiğinde getirilmişti. Alp Arslan, şehri Abbasi kontrolüne geri getirmeye çalıştı.

[35]  İmparator II. Julian (360-363AD), MS 363’teki Pers seferinde benzer bir manevra girişiminde bulundu.

[36]  “..savaşlara… strateji ve beceri ile karar verilir. Strateji, gerçek bir savaş olmadan hedeflerine ulaşma fikriyle düşmanı alt etmek için zaman ve yerlerden, sürprizlerden ve çeşitli numaralardan yararlanır. ” Maurice Tiberius.  Strategikon . 6 th  yüzyıl. George T Dennis, 1984 tarafından tercüme edildi. Pennsylvania Üniversitesi Yayınları, Philadelphia. Sf 23.

[37]  Bizanslılarla birlikte hizmet veren daha ünlü paralı askerler arasında Norveç kralı Harald Hardrada (o zamanlar sürgünde), Edward Confessor’ün doğal oğlu (ve mülksüz mirasçı) Edward Aethling ve çok sayıda diğer Sakson asilleri sürgüne gönderildi. 1066AD Norman Fethini takiben İngiltere’den.

[38]  Romanus, sadakatine güvenmediği için deneyimli general Nicephorus Botaniates’i geride bırakmıştı. Nicephorus daha sonra taht için kendi meydan okumasını yaparak Romanus’un halefi Michael VII’yi gasp etti. Romanus’un en tehlikeli rakibi, X. Konstantin’in kardeşi John Ducas, Bitinya’daki mülklerine. John’un oğlu Andronicus Ducas, yedek kuvvetin komutanı ve potansiyel rehine olarak orduyla birlikteydi.

[39]  Malazgirt, Ermeni sınırının kilit bir kalesiydi ve birkaç yıldır Türkler tarafından tutulmuştu. Psellus ve Lastivertc’i, Romanus’un ordusunu bölme kararını son derece eleştiriyor ve güçlerinin sadece yarısıyla Türklerle çatışmaya girme kararını küstahlığa bağlıyor. Psellus. Ibid , s. 355 ve Lastivertc’i, http://rbedrosian.com/a10.htm  s. 2.

[40]  Maurice’in  Strategikon’u  , bir düşman kampında muhalefet ekmek için elçilerin kullanılmasını önerir. Age , s. 65.

[41]  Alfred Dostu,  Malazgirt:  Korkunç Gün,  Lord Norwich,  Bizans. Apogee ; ve Edward Foord,  The Byzantine Empire . Daha modern bir örnek:  O Korkunç Gün: Bizans’ın Malazgirt’teki yenilgisi, MS 1071 . @ Yayın  Dickson Koleji’nde Antik Journal ve Ortaçağ Tarihi.   Kasım 1997  http://www.dicksonc.act.edu.au/Showcase/ClioContents/Clio2/manzikert.html .

[42]  Bryennius’un savaşın ilk gününde sırtından iki ok ve yanına mızrak darbesiyle yaralandığı bildirildiğine göre, bin zayiat biraz fazla olabilir.

[43]  Batılı birlikler Bulgaristan’da bir kampanya yürütüyordu ve aynı zamanda Dyrrachium ve Korfu’daki garnizonlar Norman saldırganlığına karşı alarmdaydı.

[44]  Sirarpie Der Nersessian.  Ermenistan ve Bizans İmparatorluğu. Ermeni Sanatı ve Medeniyeti Üzerine Kısa Bir İnceleme . 1945. Harvard University Press, Cambridge. Sayfa 22-23.

[45]  El Cheikh.  Aynı kaynak , s. 178

[46]  Edward Foord, Romanus’un yenilgisinden sonra tüm servetini fidyesinin bir kısmı olarak Alp Arslan’a gönderdiğini bildirdi. Hikaye, Malazgirt efsanesinin çoğu gibi, daha sonra uydurulmuş bir icat olacaktır. Foord. Age,  s. 328.

[47]  Philaretos, MS 1081’de Nicephorus Botaniates’in hüküm sürdüğü tarihe kadar Antakya’yı ele geçirmedi.

[48]  Niki Gamm. ‘ Başlangıcını Kutlamak .’  Turkish Daily News . 29 Ağustos 1999. @ http://www.turkishdailynews.com/past_probe/08_29_99/Art2.htm,  14 Eylül 2004’te görüntülendi.

[49]  Genç Aleksios Comnenus, Roussel’i mağlup etti ve daha sonra MS 1073’te ilk askeri seferinde genç Alexius Comnenus tarafından ele geçirildi. Anna Comnena. Age , s. 31-37.

[50]  Guiscard’ı etkisiz hale getirmek ve Calabria’yı Bizans nüfuz alanı içinde tutmak için Michael Ducas, oğlu ile varisi Konstantin ve Guiscard’ın kızı arasında bir evlilik ittifakı teklif etti. Michael, evlilik devam etmeden önce tahttan çekildiği için evlilik asla sona ermedi.

[51]  Ölümsüzler, doğunun tagmata’sının yerini almak üzere Michael Ducas tarafından kuruldu. Anna Comnena . Age , s. 38.

[52]  Yahya ihtiyatlı bir şekilde bir keşiş oldu ve bir kez daha Bitinya’daki mülküne çekildi. Daha önceki sadık hizmetine şükran duyan Roussel, körlükten kurtuldu ve imparatorun hizmetine getirildi.

[53]  Anadolu teması, Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kapadokya temasının hemen kuzeyinde yer alıyordu.

[54]  Anna Comnena,  a.g.e. , s. 125. Aleksios onlara merkezi hükümet adına vergi toplama ve harcama hakkını verdi ( pronoia terimiyle  bilinir ). Anna, Pontic Herakleia ve Paphlagonia valisi Dabatanus ve Burtzes, Kapadokya valisi ve “diğer memurlar” adını veriyor ancak Theodore Gabras ve Philaretos’tan bahsetmiyor.

[55]  Anna Comnena,  ibid , s. 130. “Drakon Nehri, artık Türklerin onu geçmesi ve hiçbir koşulda Bithynia sınırlarını işgal etmemesi şartıyla, aralarındaki sınır haline getirildi  .” [Vurgu].

[56]  Şimdi Arnavutluk’ta Durres. Dyrrachium, Konstantinopolis’e giden askeri otoyol Via Egnatia’nın başlangıcını işaret ettiği için stratejik olarak önemli bir şehirdi.

[57]  Anna Comnena,  agy,  s. 137. Anna, Aleksios’un Türk müttefiklerinin önemini vurgulamak konusunda çok isteksizdir. Başlangıçta Aleksios’un Süleyman’dan asker alma kararına sadece iki açık cümle ayırır ve Sultan’dan adıyla bahsetmez. Aksine, Aleksios ile Venedikliler ve Alman imparatoru IV.Henry arasındaki müzakereler hakkında büyük ayrıntılara giriyor. Daha sonra 167. sayfada Süleyman’ın, Aleksios’un Guiscard’a karşı yürüttüğü ikinci sefer için subaylar da dahil olmak üzere 7000 asker daha sağladığını ekler.

[58]  Ian Heath.  Bizans Orduları. 886-1118 . 1979. Osprey Books, Londra. Sf 30. Turcopouloi, Paleolog dönemine kadar Bizans ordusunun bir demirbaşı olacaktı.

[59]  Aleksios, vergi sisteminde büyük bir revizyon ve madeni parada tam bir reform başlattı, bu da ekonomiyi stabilize etti ve hükümetin ödeme gücünü yeniden sağladı.

[60]  Pek çok küçük çiftçi, güvenlik nedenleriyle (baskın nedeniyle) veya ekonomik baskı nedeniyle paylarını terk etti. Vergilerin ödenmesinden toplu olarak sorumlu olan komşuları, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için çoğu kez terk edilmiş tahsisleri emmeye zorlandı.

[61]  Anadolu aristokrasisinin tavrı, IV. Romanus’un çağdaşı olan Kekaumenos’un yazıları ile özetlenebilir. Anadolu toprak sahipleri mümkün olduğunca kendi çıkarlarını güvence altına almaya ve merkezi hükümetin otoritesinden kaçınmaya çalıştılar. N. Kekaumenos.  Logos Nouthetetikos  veya Bir İmparatora Uyarı Sözü . 11 inci  yüzyıl. Çeviren: W North, 1972. Kekaumenos’un ya MS 1057’de VI. Michael Bringas tarafından istismara uğrayan Kekaumenos ya da oğlu olduğu tahmin ediliyor.

[62]  II. Basil’in, Selefleri arasında Kutsal Havariler’in cenaze kilisesine, fakat Hebdomon sarayının yakınında Konstantinopolis surlarının dışına gömülmeyi reddetmesi ilginçtir. Böylelikle, hayatta öylesine hor gördüğü şatafat ve ritüele ölümde bile katılmamasını sağladı.  Basil II . 11 inci  yüzyıl. Paul Stephenson tarafından çevrildi. @ http://homepage.mac.com/paulstephenson/trans/epitaph.html

[63]  Comneni ailesi, görünüşe göre Trakya’daki Edirne yakınlarındaki bir köyden gelmelerine rağmen, Paphalgonia’daki Kastamouni’de mülklere sahipti. Süleyman, Kastamouni’yi 1080’lerin ortalarında Theodore Gabras’tan aldı.

[64]  John Haldon.  Bizans Dünyasında Savaş, Devlet ve Toplum. 565-1204 . 1999. UCL Press, Londra. Sf 95.

[65]   Claude Cahen.  Türkiye’nin Oluşumu. Rum Selçuklu Sultanlığı: Onbirden Ondördüncü Yüzyıla . 1988. Fransızca’dan PM Holt tarafından çevrilmiştir, 2001. Pearson Education Limited, Harlow s. 100.

[66]  Sör Steven Runciman.  Haçlı Seferleri Tarihi. Cilt 1. Birinci Haçlı Seferi.   1951. Penguin Books, Harmondsworth. Sf 68.

[67]  Cahen. Age , s. 97.

[68]  Amin Maalouf.  Arap Gözüyle Haçlı Seferleri . 1984. Al Saqi Books, Londra. Sf 4.

[69]  MS 1072’de Büyük Selçuklu Sultanı Malik Şah, Süleyman ibn Kutalamis’e Anadolu Selçukluları üzerinde itibari yetki vermişti. Ancak Malik Şah’ın amacı Büyük Selçuklu Sultanlığı üzerindeki gücünü pekiştirirken isyancı Kutalamis aşiretini güvenli bir mesafede tutmak olduğu için bu göründüğünden daha az bir onurdu. Güvenli bir şekilde iktidara geldiğinde Malik Şah, Süleyman’ın otoritesine karşı bir ordu gönderdi.

[70]  Cahen. Age , s. 136. Aleksios’un, teoride sadece Halife tarafından verilebilecek olan Sultan unvanını verme hakkı yoktu, ancak Bizanslılar sık ​​sık, alıcılarının aşina olduğu biçimlerde unvanlar kullandılar ve yeminler verdiler.

[71]  Selçukluların siyasi evliliklere büyük katkı sağladığı görülüyor.

[72]  Tzaches’in kendisini Sultan yerine imparator ilan etmesi ilginçtir. Uzun yıllar Konstantinopolis’te görev yapmıştı ve unvan seçimi, kendisini vatandaşlığa kabul edilmiş bir Bizanslı hissettiğini açıkça gösteriyor.

[73]  “.. ertesi gün ona hizmet etmeye can atan tüm Türkler sayısız fayda gördü; Eve gitmek isteyenlerin eğilimlerini takip etmelerine izin verildi ve onlar da birkaç armağanla oradan ayrıldılar. ” Anna Comnena.  Agy , 339-340 pg. Haçlılara eşlik etmesi için gönderilen Bizans generali Aleksios’un Boutoumites’in de din değiştirmiş bir Türk olması dikkat çekicidir. Askerleri öncelikle Türk paralı askerleriydi.

[74]  Cahen. Ibid, s. 22. Manuel Komnenus, İkinci Haçlı Seferi birliklerini Bizans ve Rum Selçuklu topraklarından hızla geçirmek için Ma’sud ile birlik oldu.

[75]  Gerçek adı Malik Şah’dı, Shahanshah, Kralların Kralı anlamına gelen Farsça bir unvandır.

[76] Anna Comnena, anlaşmanın şartlarını babasına atfettiği konuşmasında açıklıyor. “‘Roma’nın otoritesine teslim olmak ve Hıristiyanlara yönelik baskınlarınıza son vermek istiyorsanız, hayatınızın geri kalanında bir kenara bırakılmış topraklarda özgürce yaşayarak iyilikler ve şerefler yaşayacaksınız’ dedi. senin için. Romanus Diogenes imparator olmadan önce ve daha önce padişahla savaşta tanışmadan önce ikamet ettiğiniz topraklara atıfta bulunuyorum… .. ”Aynı eser, s. 488. Roma topraklarının dışında kalan topraklara ilişkin iddia muhtemelen Anna’nın bir icadıdır. John Kinnamos’un bildirdiğine göre, bu terimleri MS 1161 AD’den II. Kılıç Arslan ve Manuel arasındaki anlaşma ile karşılaştırmak faydalı olacaktır. Kilij Arslan, “hayatı boyunca imparatora düşmanlık besleyenlere düşman olacağına, aksine onun lehine karar verenlere dostça davranacağına söz verdi. Kazandığı şehirlerden daha büyük ya da daha önemli olanını imparatora verirdi. İmparator talimat vermedikçe hiçbir düşmanla barışmasına izin verilmedi. Talep üzerine Romalılarla müttefik olarak savaşacak ve çatışma ister doğu ister batı olsun, tüm gücüyle birlikte geliyordu. Otoritesinin altında yatanların cezasız bir şekilde Roma topraklarına herhangi bir zarar vermesine de izin vermezdi. ” John Kinnamos. cezasız. ” John Kinnamos. cezasız. ” John Kinnamos.  Somut örnek.   12 inci  yüzyıl. Charles M Marka olarak Yayın 1976 Çeviren  John ve Manuel Comnenos Deeds . Columbia University Press, New York s. 158. Bunlar, bir Bizans federe devletinin standart şartları gibi görünüyor. 

[77]  Selanikli Eustathios.  Selanik’in Ele Geçirilmesi . 12 inci  yüzyıl. John Melville-Jones tarafından çevrildi. 1987. Avustralya Bizans Araştırmaları Derneği, Canberra. Sf 57

[78]  Dimitri Obolensky.  Bizans Topluluğu. Doğu Avrupa 500 – 1453.  1971. Cardinal Books (1974 baskısı), Londra.

[79]  Cahen. Age , syf 124-130. Aristeides Papadakis, Konstantinopolis’teki siyasi ve dini hiyerarşinin fetih sırasında kaçan piskoposları ve rahipleri piskoposluklarını geri döndürmeye zorlaması için sürekli baskı yaptığını bildiriyor. Hıristiyan Doğu ve Papalığın Yükselişi. Tarihte Kilise cilt IV . 1994. SVS Press, New York. Sf 186.

[80]  Aleksios Comnenus’un sarayında bir süre hizmet veren Smyrna emiri Tzachas buna bir örnek olabilir. Kendisi için imparator unvanını talep etmek, İslami sultan sıfatını kullanmak yerine Ortodoks olduğunu ima etti.

[81]  Marka. Age , Sf 22.

[82]  Psellus, Malazgirt’ten sonra Romanus’un düşüşünü “Size çok” anlatmıştım. Psellus , agy , s. 355.

[83]  “Barbarlar, Diogenes’in tahta çıkmasından kısa bir süre sonra İmparatorluğu işgal ettiklerinden ve (en başından beri kötü yıldızlı olan) doğu seferinden babamın hükümdarlığına kadar kontrolsüz kalmışlardı.” (Anna Comnena,  agy , s. 504-05). Bunun anlamı, Aleksios’un Türkleri kontrol etmiş olmasıdır. Anna’nın değerlendirmesi biraz iyimserdi çünkü Türkler artık Anadolu’da kalıcı bir demirbaşlardı. II. John’un nefret ettiği kardeşine iftira atma fırsatı olarak Türkleri yerinden etme konusundaki yetersizliğini kullanmaması, Aleksios’un doğu politikasının başarısızlığını gösteriyor.

[84]  İki toplum arasında gidip gelenler arasında Manuel Comnenus’un kardeşi Isaac Comnenus ve birkaç çocuğu, Andronicus Comnenus, III.Aleksios Angelus, Michael Palaeologus ve Kay Khusraw vardı.

[85]  Penna . Age , s. 103-108.

[86]  Aleksios’un Venediklilere verdiği ticaret tavizlerini de hesaba katması gerekir. Her iki eylem de uzun vadede ekonomik olarak felaketti.

Reklam (#YSR)