KÖY AİLESİ

Köy ailesi tarım ve hayvancılık yapan ve bunu değişen ölçülerde de olsa, kendi tüketimi için yapan bir ailedir (Ozankaya, 1984, 291).

Köy ailesi ana, baba, evlenmemiş çocuklar, torunlar ve yakın akrabaların aynı çatı altında oturması ile belirir. Temelde bir ekonomik topluluktur. Aile reisinin sahip olduğu toprak üzerinde çalışılır, üretim tüketim ortaklığı vardır.

Köy ailesi ile ilgili diğer özellikler şunlardır: Aile, ortalama aileden biraz daha kalabalıktır. Timur’a göre, köyde çekirdek aile egemendir. Bunu, ataerkil geniş aile izler. Aynı bulgular başka araştırmalarla da ortaya konulmuştur. Aynı çatı altında birden çok çift yaşayabilmektedir. Bunlar genellikle baba akrabalarıdır. Köylerdeki evlenmeler oldukça erken yaşlarda görülür ve evlenmelerin büyük çoğunluğu köy içindeki kişiler arasında olur. Köylerde çoğunlukla imam nikâhı ön planadır. Başlık geleneği yaygındır. Mirastan kız çocuklar daha az yararlanır. Doğum denetimi zayıftır. Aileler arası, cinsiyete ve yaşa dayalı işbölümü vardır. Boşanma oldukça azdır. Birincil ilişkiler egemendir ve dayanışma oldukça kuvvetlidir (Kocacık, 1986, 14).

KAYNAKÇA 

BOTTOMORE, T. B. (1984), Toplum Bilim, Çeviren: Ünsal Oskay, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
DÖNMEZER, Sulhi, (1984), Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara.
ERKAL, Mustafa (1991), İktisadi Kalkınmanın Kültürel Temelleri, İstanbul.
GÖKÇE, Birsen (1976), “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2, Ankara.
KOCACIK, Faruk (1986), “Sivas’ta Kentsel Aile”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Sivas.
KONGAR, Emre (1970), “Türkiye’de Aile Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Ankara.
MERTER, Feridun (1990), 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.
OZANKAYA, Özer (1984), Toplumbilim, Tekin Yayınları, Ankara.
SOLMAZ, Selahattin (1984), Aile Sosyolojisi Ders Notları, Elazığ.
ŞAHİNKAYA, Rezzan (1975), Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, Kardeş Basımevi, Ankara.
TEZCAN, Mahmut (1993), Sosyolojiye Giriş, Ankara.
TİMUR, Serim (1972), Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1943), “Aile”, Aile Yazıları 1, Derleyen: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara

KAYNAK

http://eski.bingol.edu.tr/media/261497/3ailekurumu.pdf

Reklam (#YSR)