KARAHANLILAR DEVRİNDE TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KURAN

Yusuf Balasagun’un Kutadgu Bilik’ini inceledikten sonra, o dönemi daha iyi tanımak için Karahanlı döneminde yazılan tüm mektuplara bakmak zorunda kaldım. Türkiye’de iken, Karahanlılar döneminde Kuran’ın eski Türkçeye çevrildiğini okudum. Bu bilgi ister istemez bizi şaşırttı. “Mümkün mü? Mümkünse neden tam olarak değil? ” Şaşırdığım sır değil. Ben de üniversite öğretmenlerine sormaya başladım. Kütüphaneleri inceledim ve o notun bir kopyasını aradım. “Aradığınız ideal” dediği gibi, bir gün ipliğin sonu sarkmaya başladı. Heyecanlandım, sabırsızlandım. Şimdi kutsal Ramazan ayında gördüklerimi ve hissettiklerimi yazma şansım var gibi görünüyor.

BİLİNEN ALTI ÇEVİRİ 

Kuran’ın bu önceki tercümesine Türk alimler tarafından “Kuran’ın altı satırı” adı verilmiştir. Türkçeden Kazakçaya “satir” – paralel, “alty” – altını çevirirsek, o zaman “Kuran’ın satır altı tercümesi” diyebiliriz. Bunun nedeni, kitabın orijinal olarak Arapça yazılmış olması ve her satırın ve her kelimenin altında eski bir Türkçe tercümenin bulunmasıdır. Bu, atalarımızın Kuran’ı okuduğu ve anlamını anladığı anlamına gelir. Şimdi bu ilginç gerçeğe bakın, şimdiye kadar bu tür altı çeviri bulundu. Evet, bir değil, iki değil, altı. Görevden ayrıldıktan sonra ne yapacağı şu anda bilinmiyor. Ancak, altı çeviri tek başına kolay değildir. Bu altı çeviriden biri Manchester, diğeri St. Petersburg, diğeri Taşkent ve diğer üçü İstanbul ve Konya’da. Sırayla her birine bakalım.

Manchester’daki Riland Kütüphanesi 14 cilt Kuran çevirisine sahiptir. Bu 14 ciltlik kitap tek başına 1145 sayfadır. Janos Ekman ve Zeki Velidi Togan tarafından incelenmiştir. İkinci versiyon 1914’te Zeki Velidi Togan tarafından günümüz Özbek şehri Karşi’de görüldü, satın alınarak Leningrad’a teslim edildi. 147 sayfalık bir kopya daha sonra Türkiye’ye getirildi.

Üçüncü versiyon Özbekistan Bilimler Akademisi kütüphanesinde saklanır ve 270 sayfadan oluşur. Dördüncüsü İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi’nde (902 sayfa) ve beşincisi Süleymaniye Kütüphanesi’nde (588 sayfa). Altıncı çeviri Konya’da korunmaktadır. Her biri 308 sayfalık, toplam uzunluğu 1304 sayfa olan 2 ciltlik bir kitaptır.

KURAN ÇEVİRİSİNİN ZAMANI 

Şimdi burada meşru bir soru ortaya çıkıyor. Bu çeviriler tam olarak ne zaman yapılabilir? Bunu yapmak için önce Kuran tercümesinin tarihine bakmak önemlidir. Bilginlere göre, kutsal kitap ilk olarak Samaniler döneminde (875-999) Farsçaya çevrildi. Daha sonra Türkçe’ye çevrildi.

Başkurt aktivisti Zeki Velidi Togan, iki dilin aynı anda tercüme edildiğini söyledi. Türk bilim adamları Fuat Köprülü ve Abdulkadir İnan, Farsça çevirinin yaklaşık bir asır sonra yapıldığını düşünüyor. Bunun nedeni, Kuran tercümesinin Karahanlı dönemine ait pek çok dil özelliğini muhafaza etmesidir. Ayrıca, altı versiyondan bazılarının 16. yüzyılda tercüme edildiğini söyleyen akademisyenler de var. Her halükarda, bilim adamları, Kuran’ın eski Türkçeye tercümesinin on ikinci ve on altıncı yüzyıllar arasında yapıldığına oybirliğiyle katılıyorlar.

Tanınmış bir Türkolog olan Ahmet Bican Ercilasun, Kuran’ın eski Türkçe tercümesinin dil özelliklerini inceleyen, İngiltere, Rusya, Özbekistan ve İstanbul Türk Yazılar Müzesi’nde korunan dört versiyonun Karahanlı döneminde tercüme edildiği sonucuna varıyor. Türk bilgin Osman Fikri Sertkaya, diğer ikisinin de Harezm döneminden ve Oğuz grubundan dilsel öğeler içerdiğine dikkat çekiyor. Çevirinin dil özelliklerini ve tarihsel bağlantısını inceleyen Abdülkadir İnan, Kuran çevirisinin Anadolu’ya Orta Asya’dan geldiği sonucuna vardı. Böyle olması doğaldır. Sonuçta, eski Selçuklu ve halefi Osmanlı İmparatorluğu, Araplar ve Perslerle etkileşime girdi ve dil ve kültürlerine özgürce hakim oldu.

Orta Asya’da göçebe kültür sonuna kadar korunmuş ve Kuran’ın tercümesi ihtiyacı doğmuştur. Sonuç bir çeviriydi. Bu nedenle, altı çeviriden dördünün yaklaşık on yüzyıl önce yapıldığına inanmak için her türlü neden var. Bu eserlere antik çağlardan bakarsanız, Kuran surelerinin kitabın sayfalarına Arapça yazıldığını ve her satırın altına tercüme edildiğini göreceksiniz. Bir yandan bu, o zamanlar bile eski Türk halklarından çok sayıda din bilgininin bulunduğunu göstermektedir. Bunun nedenlerinden biri Karahanlıların devlet dini olarak İslam’ı benimsemeleridir.

KARAHANLILAR DÖNEMİNDE DİNİ DURUM 

O dönemde Türk halkı kitlesel olarak İslam’a sarıldı. Orta Çağ’da yaşayan İbnü’l-Asır’ın eserlerine dayanan tanınmış bilgin W.Barthold, 960 yılında 200 bin ailenin İslam’a geçtiğini yazmıştır. Karahanlı devletinde olan budur. Aslında, Karahanlılar döneminde (840-1212) Büyük Bozkır’da İslam’ın geliştiğine dair kanıtlar var. Karahanlı döneminde, dini temalarla ilgili birçok edebi eser yayınlandı. “Kutadgu Bilig”, “Divan-ı Lugat At-Turk”, “Hibatul Haqiq”, “Divan-ı Hikmet” ve diğerleri.

KARAHANLILARDAN ÖNCEKİ DİNİ DURUM  

Eski Türklerin önce ilahiye inandıkları bilinmektedir. Ancak ülkede bununla ilgili kapsamlı bir araştırma yok. Kadim ilahi inançlar ile modern şamanizm arasındaki uçurum geniş. Bunu, Macar Dini Araştırmalar Derneği’nde şamanizm üzerine çalışan bir akademisyen olan Profesör Michal Hoppol’un bir seminerinde duydum.

Eski Türkler ilahiliğe inansa da, Zerdüştlük ve Maniheizm bu bozkırlara Perslerden geldi. Budizm de gelişti. Yani Orta Çağ’da eski Türklerin ortak bir inancı yoktu. Böylelikle Karahanlı döneminde insanların çoğunluğunun İslam’ı seçmesinin öncelikle Allah’ın iradesinin, hakikati arayışlarının ve en derin duygularının bir sonucu olduğunu anlıyoruz. Sonuçta, karar bir kişi tarafından değil, tüm cemaat tarafından verildi. Bundan öğrenecek çok şey var.

Tarihten biliyoruz ki, Karahanlılar döneminden sonra Türk halklarının bazı kabilelerinde Maniheizm ve Budizm hüküm sürmüş, bazı kabileler Hıristiyanlığa ve Museviliğe geçmiştir. Bütün bunlar Kuran’ın çok sayıda çevirisine katkıda bulunmuş gibi görünüyor. Ana dilde büyüyen Büyük Bozkır’ın çocuklarının bunu hak ettiğini söylemeye gerek yok. Bu nedenle, bahsettiğimiz eski Türk dilinde Kuran tercümeleri, o dönemin insanlarının manevi ihtiyaçlarının sonucudur. Tanrı’nın sözünü anlamak ve ona saygı duymak, Büyük Bozkır’da çok eski zamanlara dayanır. Tarih bilinci, halkımızın hala Kuran’a özel bir saygısı olduğu gerçeğiyle tanınabilir.

Dr. Bekarys NURIMAN,

Web of Science ve Scopus 

National Folklore dergisinin Kazakistan temsilcisi

“Munara” gazetesi, №10, 2020

Reklam (#YSR)