BİRLEŞİK AİLE

Birleşik aile, tüm erkek kardeşler ve eşleri, bunların evli çocuklarını ve torunlarını kapsar. Bu ailenin klasik örneği Hint ailesidir (Serim, 1976, 20). Bu aile tipi, erkek çocuk yönünde genişler.

Erkek torunlar da evlendikleri zaman bu aile içinde otururlar. Böylece iki ya da daha çok kuşak bir arada aynı evde veya bir bahçe içinde ayrı bölümlerde yaşarlar. Ailede otorite en yaşlı erkektedir. Mülkiyet ortaktır (Gökçe, 1976, 62).

Birleşik aile tiplerine ilkel toplumlarda sık rastlanmaktadır; fakat aynı tip, sanayileşmemiş toplumların da çoğunda görülmektedir. Hatta bu ailenin değişik tipleri bugünkü Asya ülkelerinde, Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerde bile hala yaygın bir aile tipi olmaya devam etmektedir (Bottomore, 1984, 178).

KAYNAKÇA 

BOTTOMORE, T. B. (1984), Toplum Bilim, Çeviren: Ünsal Oskay, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
DÖNMEZER, Sulhi, (1984), Sosyoloji, Savaş Yayınları, Ankara.
ERKAL, Mustafa (1991), İktisadi Kalkınmanın Kültürel Temelleri, İstanbul.
GÖKÇE, Birsen (1976), “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2, Ankara.
KOCACIK, Faruk (1986), “Sivas’ta Kentsel Aile”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, Sivas.
KONGAR, Emre (1970), “Türkiye’de Aile Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Ankara.
MERTER, Feridun (1990), 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.
OZANKAYA, Özer (1984), Toplumbilim, Tekin Yayınları, Ankara.
SOLMAZ, Selahattin (1984), Aile Sosyolojisi Ders Notları, Elazığ.
ŞAHİNKAYA, Rezzan (1975), Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, Kardeş Basımevi, Ankara.
TEZCAN, Mahmut (1993), Sosyolojiye Giriş, Ankara.
TİMUR, Serim (1972), Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
ÜLKEN, Hilmi Ziya (1943), “Aile”, Aile Yazıları 1, Derleyen: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara

KAYNAK

http://eski.bingol.edu.tr/media/261497/3ailekurumu.pdf

Reklam (#YSR)